Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนระดับปฐมวัย
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
โครงการ :โครงการปรับปรุงอาคารเรียนระดับปฐมวัย

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบันการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลนอกจากเรื่องการเรียนการสอนที่ต้องมีประสิทธิภาพแล้ว เรื่องของอาคารสถานที่ก็เป็นสิ่งจำเป็น แต่ตึกปัจจุบันที่ใช้ทำการเรียนการสอนอนุบาลอยู่นั้นเป็นตึกที่สูงสามชั้น ซึ่งเกินกว่าที่กฎระเบียบกำหนด ดังนั้นจึงต้องทำการปรับปรุงห้องเรียนชั้น หนึ่งและสอง ทั้งหมดให้เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับให้นักเรียนที่อยู่ชั้นสามลงมาเรียน จึงเห็นควรจัดทำโครงการนี้ขึ้น .

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถูกต้องตามกฎระเบียบของรัฐบาล
    2. เพื่อให้ห้องเรียนระดับปฐมวัยมีพอเพียงกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีห้องเรียนพอเพียงและถูกต้องตามกฎระเบียบของรัฐบาล
เชิงปริมาณ
   1. มีห้องเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 8 ห้องเรียน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอุปกรณ์ปรับปรุงรื้อกั้นห้อง 16 ห้อง 16 *** ***
2    ค่าแรงและอุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ำชั้น 1 สำหรับนักเรียน 8 ห้อง 1 *** ***
3    ค่าอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน 0 *** ***
4    ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าประปา 0 *** ***
5    ปรับปรุงบ้านพักต่างชาติ 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
จากการตรวจสอบ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,773,450 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,773,450 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย
ผู้จัดทำ : มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ