Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการรักการอ่าน
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ :โครงการรักการอ่าน

หลักการและเหตุผล :
     ในปัจจุบันวิทยาการการศึกษามีความเจริญก้าวหน้าและข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การติดตามศึกษาค้นคว้าเพื่อให้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การอ่านเป็นวิธีการเพิ่มพูนความรู้ สติปัญญาที่ดีที่สุดและสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุกเพศทุกวัย แต่ปัจจุบันพบว่าคนไทยตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่มักไม่เห็นความสำคัญของการอ่าน การที่จะประสบผลสำเร็จในการเรียน และการศึกษาต่อในระดับสูง ๆ ได้นั้น จำเป็นต้องอ่านเป็นประจำ เพราะการอ่านช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การอ่านที่มีประสิทธิภาพ นอกจากอ่านเพื่อให้เข้าใจความหมายถ้อยคำแล้ว ยังต้องจับประเด็นสำคัญจากการอ่านให้ถูกต้อง การสื่อสารจึงจะมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเยาวชนจึงควรอ่านหนังสือเป็นประจำ เพื่อให้ติดเป็นนิสัย และหมั่นจดบันทึกเพื่อฝึกจับประเด็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตระหนักในความสำคัญของการอ่านและการหมั่นจดบันทึกเป็นประจำ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน จึงได้จัดโครงการรักการอ่านทุกคนขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและจดบันทึกเป็นประจำ
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการอ่านอันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียน
    3. เพื่อฝึกทักษะการจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนได้รับความรู้ มีทักษะในการจับใจความสำคัญ และมีนิสัยรักการอ่าน หมั่นจดบันทึกเป็นประจำ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการจดบันทึกใจความสำคัญร้อยละ 80

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 05 พ.ค. 2550  1. คณะกรรมการอำนวยการ
 2. คณะกรรมการดำเนินงาน
 3. คณะกรรมการรวบรวมสมุดบันทึกการอ่าน
 4. คณะกรรมการตรวจเช็คสมุดบันทึกการอ่าน
 5. สรุป / ประเมินผล

คณะกรรมการโครงการ (19)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   ซ่อนกลิ่น    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย  ประธานกรรมการ
 มิส  กษิภร    ป้านน่วม  กรรมการ
 มิส  สมฤดี    คำศรี  กรรมการ
 มิส  วัสยามน    มิ่งระหงษ์  กรรมการ
 มิส  ภิญญาพัชร์    ฉลาดเขียว  กรรมการ
 มิส  อรวรรณ    ธนะวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)  กรรมการ
 มิส  นฤมล    สีคะปัสสะ  กรรมการ
 มิส  ภรณุต    ศรีสุวรรณ  กรรมการ
   เนตรนภา    วงศ์สวัสดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554)  กรรมการ
 มิส  วีนา    ซอดี  กรรมการ
 มิส  ธนภสสรณ์    ก้อนทอง  กรรมการ
 มาสเตอร์  ชาญประพน    สวัสดิ์เดชะ  กรรมการ
   จรินทร์    กาเหว่านาค (ออกเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2556)  กรรมการ
 มิส  สุนันทา    ขจรฤทธิ์  กรรมการ
 มิส  ฉันทนา    ด่านดี  กรรมการ
   สมาพร    เอี่ยมจรูญ (ออกเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2554)  กรรมการ
 มิส  รุ่งรักษ์    นุ่มไทย  กรรมการ
   จุฬานันท์    วนิชย์ถนอม (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2554)  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสมุดบันทึกการอ่านป.1 300 *** ***
2    ค่าสมุดบันทึกการอ่าน ป.2 300 *** ***
3     ค่าสมุดบันทึกการอ่าน ป.3 350 *** ***
4     ค่าสมุดบันทึกการอ่าน ป.4 350 *** ***
5     ค่าสมุดบันทึกการอ่าน ป.5 360 *** ***
6     ค่าสมุดบันทึกการอ่าน ป.6 350 *** ***
7     ค่าสมุดบันทึกการอ่าน ม.1 310 *** ***
8     ค่าสมุดบันทึกการอ่าน ม.2 320 *** ***
9     ค่าสมุดบันทึกการอ่าน ม.3 320 *** ***
10     ค่าสมุดบันทึกการอ่าน ม.4 250 *** ***
11     ค่าสมุดบันทึกการอ่าน ม.5 170 *** ***
12     ค่าสมุดบันทึกการอ่าน ม.6 120 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระดาษ A 4 (ทำสมุดบันทึกและคู่มือกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 1 *** ***
2    ค่ากระดาษการ์ดสี (ทำสมุดบันทึกและคู่มือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน) 1 *** ***
3    ค่าหมึก Copy 1 *** ***
4    ค่าเกียรติบัตร 100 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ครูประจำชั้นและครูคู่ชั้น ตรวจบันทึกการอ่านของนักเรียนทุกสัปดาห์ คณะกรรมการโครงการตรวจบันทึกการอ่านของนักเรียนทุกสิ้นเดือน สรุปสถิติการอ่านและจดบันทึกแต่ละห้องเรียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 35,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 25,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 35,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 25,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย
ผู้จัดทำ : มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ