Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการ :โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารสิรินธร สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 2 ห้องเรียน มีปริมาณการใช้เครื่องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละวันใช้ทั้งหมด 7 คาบ ทำให้เครื่องไม่มีโอกาสได้หยุดพัก โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเครื่องที่หมดอายุการรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้ว เมื่อเกิดความเสียหายต้องทำการซ่อมหรือซื้อเปลี่ยนใหม่เท่านั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และเพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนของนักเรียนสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความพึงพอใจของนักเรียนทุกคน ทางกลุ่มสาระฯ จึงได้จัดทำโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อรองรับและแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากหน่วยงานซ่อมบำรุงของโรงเรียนมิได้จัดทำงบประมาณในส่วนของการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนอย่างพอเพียง
    2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดและเสียหาย
    3. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนอย่างเพียงพอตามจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (15)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   ซ่อนกลิ่น    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)  ประธานที่ปรึกษา
   จักรี    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  นพเก้า    ปราชญากุล  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  สมมาตร    ศรีวิศาลศักดิ์  กรรมการ
 มิส  อมร    งามประสิทธิ์  กรรมการ
 มิส  จิดาภา    กงทอง  กรรมการ
   สุเทพ    วิสุทธิศรีศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2557)  กรรมการ
 มาสเตอร์  จิรพงษ์    พุทธรสเจริญ  กรรมการ
 มิส  เกศรา    เจียมเจริญ  กรรมการ
 มาสเตอร์  ศิริพงษ์    จรัสโรจนกุล (ออกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561)  กรรมการ
 มาสเตอร์  ประสบสุข    ปราชญากุล  กรรมการ
 มิส  เสาวคนธ์    ปิ่นสุวรรณ์  กรรมการ
 มิส  นภาพร    จิตต์อารีย์เทพ  กรรมการ
 มิส  จันทนา    ศิริโสภาพงษ์  กรรมการ
 มิส  เฉลา    หนูงาม (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559)  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้สอน 2. จากบันทึกการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  นพเก้า    ปราชญากุล
ผู้จัดทำ : มิส  นพเก้า    ปราชญากุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ