Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอน
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ :โครงการจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอน

หลักการและเหตุผล :
    สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้สื่อประกอบเรียนการเรียนสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนและได้ฝึกทักษะที่ถูกต้องตามหลักการการเรียนภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อ อาทิเช่น สื่อมัลติมีเดีย สื่อสำเร็จรูป สื่อสามมิติและสื่อประเภทอื่น ๆ ที่หลากหลาย และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผลิตสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ และเพื่อที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาสื่อและนำสื่อที่ได้พัฒนาแล้วนั้นสามารถนำมาใช้ในการวิจัย เพื่อพัฒนาให้เป็นสื่อที่ได้คุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    2. เพื่อผลิต ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ
    3. เพื่อผู้สอนได้พัฒนาสื่อและใช้ประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ครูสามารถผลิตสื่อชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ประมาณ 85%

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (22)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   ซ่อนกลิ่น    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)  ประธานที่ปรึกษา
   จักรี    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  จิตรา    จันทร์หอม  ประธานกรรมการ
 มิส  วีณา    นิ่มเรือง  กรรมการ
 มิส  พรพนา    ศิริปิ่น (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)  กรรมการ
   พีรณัฐ    สมบัติ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555)  กรรมการ
 มิส  สาวิตรี    แขกเทศ  กรรมการ
   วรพร    วัฒนเหลืองอรุณ (ออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554)  กรรมการ
   ธิดารัตน์    กิจประมงศรี (ออกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551)  กรรมการ
   สุดารัตน์    กาสุรงค์ (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2550)  กรรมการ
 มิส  สุภาพร    เพ็ชรสดใส  กรรมการ
   กฤตกร    น้ำทิพย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)  กรรมการ
   รังสิมา    เจียรจรูญศรี (ออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552)  กรรมการ
   ธารินี    ศรีรุ่งกาญจน์ (ออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550)  กรรมการ
   ดลพร    พุยศิริ (ออกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552)  กรรมการ
 มิส  บุญสม    บุญประเสริฐ  กรรมการ
   บงกช    บุญเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557)  กรรมการ
 มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์  กรรมการ
 มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    สุทธาพัฒน์ธานนท์  กรรมการ
 มิส  อัญชลี    อยู่สุข  กรรมการ
 มิส  พรพิมล    อติชาติธานินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560)  กรรมการ
 มาสเตอร์  เชษฐา    รักษาศรี  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. ประเมินผลจากสื่อที่ครูผลิต 2. การใช้สื่อการสอนของครู

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  จิตรา    จันทร์หอม
ผู้จัดทำ : มิส  จิตรา    จันทร์หอม


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ