Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการสุขาน่าใช้
หน่วยงาน :งานสุขอนามัย
โครงการ :โครงการสุขาน่าใช้

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการบริการให้กับชุมชน สุขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ งานสุขอนามัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการในด้านสุขา จึงได้จัดทำโครงการสุขาน่าใช้ขึ้น เพื่อให้ห้องสุขาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สะอาดถูกสุขอนามัย เป็นที่พอใจต่อผู้มาใช้บริการ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อมีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย และมีความสะอาดอยู่เสมอ
    2. เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องน้ำให้เป็นที่พึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
    3. เพื่อให้มีห้องสุขาเพียงพอต่อการให้บริการกับนักเรียน และผู้ปกครอง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีห้องสุขาที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ
เชิงปริมาณ
   1. มีห้องสุขาเพียงพอต่อการให้บริการกับนักเรียน และผู้ปกครอง

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ทำสบู่เหลว 0 *** ***
2    ซื้อกระดาษชำระ 0 *** ***
3    ค่าเอกสาร 0 *** ***
4    ค่าวิทยากรให้การอบรม 0 *** ***
5    ค่าอาหาร 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ตรวจห้องสุขา และประเมินความสะอาดเป็นระยะๆ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย
ผู้จัดทำ : มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ