Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3
หน่วยงาน :งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการ :โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3

หลักการและเหตุผล :
    การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี เป็นการฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการทดสอบการอยู่ร่วมกันเป็นระบบหมู่ลูกเสือ การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาและความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจและศีลธรรมอันดี ดังนั้นงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดทำโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน
    2. เพื่อเป็นการฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
    3. เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ลูกเสือ – เนตรนารีจะต้องทำงานร่วมกัน เป็นหมู่คณะด้วยความสามัคคีและมีความรับผิดชอบ
เชิงปริมาณ
   1. ลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 290 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ลูกเสือ – เนตรนารี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
ผู้จัดทำ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ