Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการวันแม่แห่งชาติ
หน่วยงาน :งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
โครงการ :โครงการวันแม่แห่งชาติ

หลักการและเหตุผล :
    วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อนักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
    2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ
    3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร
    4. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนได้รู้จักพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณธิพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เชิงปริมาณ
   1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 80%

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (1)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา  ประธานกรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จำหน่ายดอกมะลิ 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าของที่ระลึกประธาน 1 *** ***
2    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
3    ค่าดอกมะลิ 1 *** ***
4    ค่าของรางวัลจัดกิจกรรม 1 *** ***
5    ค่าอาหารว่างรับรองประธานและกรรมการ 1 *** ***
6    ค่าอุปกรณ์ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
- สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง
- แบบประเมินการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ
- สังเกตจากความร่วมมือของผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 5,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 15,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 5,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 15,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
ผู้จัดทำ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ