Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6
หน่วยงาน :งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
โครงการ :โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6

หลักการและเหตุผล :
     เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี จะมีนักเรียนสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไป ศึกษาต่อสถาบันในอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องทำงานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นๆในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนที่จะออกไปศึกษาต่อจึงมีความสำคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจมีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ทางแผนกกิจกรรมจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิต ในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะจบ การศึกษาและดำเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์
    2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และสถาบัน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน
เชิงปริมาณ
   1. คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 จำนวน 110 คน เข้าร่วมโครงการ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
- ประเมินผลจากแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการของนักเรียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
ผู้จัดทำ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ