Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ :โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล :
    ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของคนไทย ทั้งเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้านาน คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาเล่าเรียนวิชาอื่น ๆ ให้ได้ผลดี แต่ในปัจจุบันผลของความเจริญอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนทำให้ภาษาไทยเสื่อมลงเป็นผลเสียต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าภาษาอันเป็นสมบัติของชาติและสืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันอนุรักษ์ และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนตระหนักในคุณค่าเห็นความสำคัญและได้ความรู้ในด้านภาษาไทย
    2. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม และความสามารถการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
    3. เพื่อให้นักเรียนร่วมมือกันทะนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย ได้รับความรู้ด้านการใช้ภาษาได้ถูกต้อง
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนร้อยละ 80 ของจำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และได้ร่วมกิจกรรม

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 10 ก.ค. 2549  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธาน
 3. รองประธาน
 4. พิธีเปิด / การอ่านทำนองเสนาะเฉลิมพระเกียรติของผู้ชนะ
 5. การแข่งขันโต้วาที
 6. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ( ช่วงชั้นที่ 1 )
 7. แข่งขันอ่านทำนองเสนาะเฉลิมพระเกียรติ
 8. กิจกรรมเกมสนุกกับภาษาไทย
 9. สถานที่
 10. ตกแต่งเวที
 11. โสต ฯ
 12. ประชาสัมพันธ์ / พิธีกร
 13. เขียนป้าย
 14. ดูแลระเบียบวินัยนักเรียน
 15. สรุป / ประเมินผล

คณะกรรมการโครงการ (19)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   ซ่อนกลิ่น    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  สุนันทา    ขจรฤทธิ์  ประธานกรรมการ
 มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย  กรรมการ
 มิส  สมฤดี    คำศรี  กรรมการ
 มิส  กษิภร    ป้านน่วม  กรรมการ
   ขวัญดาว    แซ่เตีย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2549)  กรรมการ
 มิส  วีนา    ซอดี  กรรมการ
   สมาพร    เอี่ยมจรูญ (ออกเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2554)  กรรมการ
 มิส  ฉันทนา    ด่านดี  กรรมการ
 มิส  ธนภสสรณ์    ก้อนทอง  กรรมการ
 มิส  วัสยามน    มิ่งระหงษ์  กรรมการ
   อรวรรณ    อึ้งรัก (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2550)  กรรมการ
 มิส  รุ่งรักษ์    นุ่มไทย  กรรมการ
 มิส  ภรณุต    ศรีสุวรรณ  กรรมการ
 มาสเตอร์  ชาญประพน    สวัสดิ์เดชะ  กรรมการ
   จรินทร์    กาเหว่านาค (ออกเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2556)  กรรมการ
 มิส  นฤมล    สีคะปัสสะ  กรรมการ
 มิส  ภิญญาพัชร์    ฉลาดเขียว  กรรมการ
   ส่งศรี    เรียนชอบ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549)  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เกมสนุกกับภาษาไทย 0 *** ***
2    จำหน่ายดอกไม้สด 0 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ประกวดโต้วาที 0 *** ***
2    ประกวดร้องเพลง 0 *** ***
3    นิทรรศการจัดบอร์ด 0 *** ***
4    ของรางวัลเกมสนุกกับภาษาไทย 0 *** ***
5    ค่าถ่ายเอกสาร + เย็บเล่ม 0 *** ***
6    อื่น ๆ 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
จากการสังเกต ตอบแบบสอบถาม
ประเมินความสำเร็จในภาพรวม ร้อยละ 95 เชิงคุณภาพ นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย และได้แสดงความสามารถ ในการแข่งขันทักษะของภาษา การประกวดการเล่าเรื่องจากภาพ ประกวดอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง และประกวดการโต้วาที เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่6 ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะประเภทต่าง และ ได้ความรู้คิดเป็นร้อยละ 95 - ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ได้แก่ 1 ด้านการใช้สถานที่ ผู้จัดงานรอการตอบรับของวิทยากร เพื่อต้องการทราบว่าจะใช้อุปกรณ์ใด จะได้ทำการจองสถานที่ ที่สะดวก เหมาะสม ทำให้ตัดสินใจในการเลือกใช้สถานที่ช้า ประกอบกับมีกิจกรรมหลายอย่างในวันที่ 28 ก.ค49 มีพิธีการเปิดการอบรมนายหมู่ลูกเสือ เวลาพ้องกันพอดีกับพิธีเปิดงานวันภาษาไทย ส่วน หอประชุมเซราฟิน ใช้ในการ ฉายภาพยนตร์ เกรงว่าจะจบไม่ทันเวลา และต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ จึงเลือกใช้สถานที่หอประชุมว่องประชานุกูล แต่เวลาก็ตรงกับนักเรียนที่ฝึกซ้อมค่ายภาษาอังกฤษ และใช้ได้ถึงเวลา 12.00 เท่านั้น การประสานงานจึงเกิดความวุ่นวาย แต่ก็สามารถประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้ เมื่อถึงเวลาเริ่มกิจกรรมฝ่ายบริการได้จัดเตรียมให้เรียบร้อยพร้อมดำเนินการได้ 2 ด้านการฝึกทักษะ ของนักเรียนในการประกวดกิจกรรมทางภาษา ตลอดจนการให้คำแนะนำของครูผู้สอน ยังน้อยเกินไป นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะยังไม่โดดเด่นเป็นที่น่าพอใจ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 1. การแข่งขันทักษะต้องใช้เวลาในการเลือกคัดนักเรียน ซึ่งควรจะมีวิธีการที่เป็นรูปธรรม แข่งขันคัดเลือกเป็นห้องๆ ก่อนแล้วจึงแข่งขันระดับช่วงชั้น จะทำให้ได้นักเรียนมีความสามารถเฉพาะด้านอย่างแท้จริง 2 ครูผู้ให้คำแนะนำ ต้องฝึกค้นคว้าหาประสบการณ์ เพิ่มเติมในการแข่งขัน เช่น วิธีการแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน ความรู้ เทคนิคที่จะแนะนำให้นักเรียนเก่งได้ 3. การปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นเน้นแข่งขันทักษะด้านวิชาการภายใน ถึงแม้จะดูเงียบเหงาไปบ้าง เพราะบางกิจกรรมต้องแข่งขันในที่เงียบสงบ แต่นักเรียนตลอดทั้งคุณครูจะได้ความรู้และประสบการณ์อย่างมาก

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุนันทา    ขจรฤทธิ์
ผู้จัดทำ : มิส  สุนันทา    ขจรฤทธิ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ