Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการวันสุนทรภู่
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ :โครงการวันสุนทรภู่

หลักการและเหตุผล :
    การจัดการเรียนการสอน แต่เพียงภายในห้องเรียน มักมีข้อจำกัดเรื่องเวลาทรัพยากร และสถานที่ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะที่หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกค้นคว้าหาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดโครงการวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
    2. เพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นมรดกของชาติ ซื่งเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา
    3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และแสดงความสามารถด้านภาษาไทย
    4. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนได้รับความรู้ได้แสดงความสามารถ ได้เผยแพร่เชิดชูเกียรติ กวีเอกของโลก
เชิงปริมาณ
   1. ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 05 พ.ค. 2549  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธาน
 3. รองประธาน
 4. กิจกรรมพิธีเปิด / ละครประกอบการแสดงรีวิวประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ
 5. ประกวดคัดคัดลายมือประวัติสุนทรภู่ ระดับ ป.1 - ป.6
 6. จัดประกวดบอร์ดนิทรรศการประวัติและผลงานสุนทรภู่ ระดับ ม.1 - ม.3
 7. จัดแข่งขันแต่งคำประพันธ์การฉลองสิริราช 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ระดับ ม.4 - ม.6
 8. จัดแข่งขันตอบปัญหาประวัติและผลงานสุนทรภู่ ระดับ ป.5 - ม.6
 9. จัดทายโจ๊กผะหมี ระดับ ป.1 - ม.6
 10. จัดกิจกรรมหารายได้
 11. เขียนป้าย
 12. ตกแต่งเวที
 13. บันทึกภาพ / เครื่องเสียง
 14. ดูแลระเบียบวินัยนักเรียน
 15. อาคารสถานที่
 16. ประชาสัมพันธ์ / พิธีกร

คณะกรรมการโครงการ (19)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   ซ่อนกลิ่น    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)  ประธานที่ปรึกษา
   สมาพร    เอี่ยมจรูญ (ออกเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2554)  ประธานกรรมการ
 มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย  กรรมการ
 มิส  สมฤดี    คำศรี  กรรมการ
 มิส  กษิภร    ป้านน่วม  กรรมการ
   ขวัญดาว    แซ่เตีย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2549)  กรรมการ
 มิส  วีนา    ซอดี  กรรมการ
 มิส  ธนภสสรณ์    ก้อนทอง  กรรมการ
 มิส  วัสยามน    มิ่งระหงษ์  กรรมการ
   อรวรรณ    อึ้งรัก (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2550)  กรรมการ
 มิส  ฉันทนา    ด่านดี  กรรมการ
 มิส  รุ่งรักษ์    นุ่มไทย  กรรมการ
 มิส  ภรณุต    ศรีสุวรรณ  กรรมการ
 มาสเตอร์  ชาญประพน    สวัสดิ์เดชะ  กรรมการ
   จรินทร์    กาเหว่านาค (ออกเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2556)  กรรมการ
 มิส  นฤมล    สีคะปัสสะ  กรรมการ
 มิส  ภิญญาพัชร์    ฉลาดเขียว  กรรมการ
 มิส  สุนันทา    ขจรฤทธิ์  กรรมการ
 มิส  อรวรรณ    ธนะวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จำหน่ายที่คั่นหนังสือคำกลอน 100 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อุปกรณ์ / ของรางวัลนักเรียน 0 *** ***
2    อุปกรณ์วาดภาพระบายสี / จัดบอร์ดระดับการศึกษาปฐมวัย 0 *** ***
3    อุปกรณ์แข่งขันประชันกลอนสด / ของรางวัล 0 *** ***
4    อุปกรณ์วาดภาพระบายสี / ของรางวัลระดับประถมต้น 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
- โดยการสังเกต และตอบแบบสอบถาม
ประเมินความสำเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90 % นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดี เชิงคุณภาพ นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับความรู้จากกิจกรรมได้แสดงความสามารถ ทักษะทางภาษาและได้ช่วยเผยแพร่เกียรติประวัติสุนทรภู่ เชิงปริมาณ ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 - ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ได้แก่ บอร์ดขนาดใหญ่ไม่แน่น เมื่อมีลมพัดแรงทำให้ล้มและหลุด ทั้ง ๆ ที่เข็นไปพิงเสาประกบกันไว้แล้ว - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 1. ก่อนที่งานอาคารสถานที่จะนำบอร์ดมาให้ตามที่แจ้งไป ควรนำมาให้เฉพาะที่สภาพดีพร้อมใช้งาน หรือไม่ก็ตรวจดูว่าชำรุด ไม่แข็งแรง ควรซ่อมเสียก่อน การใช้งานบ่อย ๆ ย่อมเกิดความเสียหาย . 2. ได้ข้อสังเกตและคำแนะนำจากฝ่ายวิชาการว่าในพิธีเปิด ควรนำผลงานนักเรียนที่ได้จาการแข่งขันทักษะมาแสดง เช่น คำประพันธ์ และผลงานที่ชนะเลิศมาจัดแสดงให้เด่นชัด เช่น การประกวดบอร์ด . 3. การประชาสัมพันธ์ให้ระลึกถึงสุนทรภู่และกิจกรรมยังไม่ทั่วถึง วิธีแก้ไขต่อไป อาจให้ครูแต่ละระดับชั้น เผยแพร่เกียรติคุณสุนทรภู่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ ช่วงโฮมรูมสัก 5 นาที ในทุกระดับชั้น 4. การฝึกทักษะโต้วาทีของนักเรียน ต้องได้รับการฝึกฝนให้มากขึ้นอีก

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 500 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 500 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  สมาพร    เอี่ยมจรูญ (ออกเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2554)
ผู้จัดทำ :  สมาพร    เอี่ยมจรูญ (ออกเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2554)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ