Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการ :โครงการคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามีบทบาทต่อบุคคลทุกสาขาอาชีพ โดยแนวนโยบายของโรงเรียนส่วนหนึ่งคือการประสานสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งเป็นการแบ่งปันความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ปกครอง บุตรหลานในเขตชุมชน และผู้ที่สนใจเพื่อให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนรวมถึงการพัฒนาบุคลากรผู้สอนคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้ความรู้ของตนเองแบ่งปันแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโงเรียนและชุมชน
    2. พื่อส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจในเขตชุมชน
    3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นวิทยากรอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้
    4. เพื่อคนในชุมชนรู้ถึงปัญหาและสามารถแก้ปัญหาด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของบุตรหลาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้ปกครอง เยาวชนในเขตชุมชนใกล้เคียงมีความรู้ในด้านใช้เทคโนโลยีคอมพิวตอร์อย่างเกิดประโยชน์และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับโรงรียน
เชิงปริมาณ
   1. ผู้ปกครอง บุคคลที่สนใจ ในเขตชุมชนข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (15)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  เกศรา    เจียมเจริญ  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  ประสบสุข    ปราชญากุล  กรรมการ
 มิส  นพเก้า    ปราชญากุล  กรรมการ
 มิส  อมร    งามประสิทธิ์  กรรมการ
 มิส  พวงทอง    กุลละวณิชย์  กรรมการ
 มิส  ศิริลักษณ์    บูรณะวงศ์ตระกูล  กรรมการ
   สุเทพ    วิสุทธิศรีศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2557)  กรรมการ
 มิส  จิดาภา    กงทอง  กรรมการ
 มาสเตอร์  จิรพงษ์    พุทธรสเจริญ  กรรมการ
 มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    สุทธาพัฒน์ธานนท์  กรรมการ
 มิส  เสาวคนธ์    ปิ่นสุวรรณ์  กรรมการ
 มิส  เฉลา    หนูงาม (ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559)  กรรมการ
   นิมิตร    ผ่องสุภา (ออกเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2550)  กรรมการ
 มิส  นภาพร    จิตต์อารีย์เทพ  กรรมการ
 มิส  จันทนา    ศิริโสภาพงษ์  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเอกสารประกอบการอบรม 0 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเอกสารประกอบการอบรม ประชาสัมพันธ์ 0 *** ***
2    ค่าวุฒิบัตร 25 *** ***
3    ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม การสร้างผลงานการเรียนรู้และประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ปกครอง เยาวชนและบุคคลที่สนใจ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 100 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 100 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เกศรา    เจียมเจริญ
ผู้จัดทำ : มิส  เกศรา    เจียมเจริญ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ