Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
หน่วยงาน :งานวัดและประเมินผล
โครงการ :งานสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญจึงต้องมีการเปลี่ยนวิธีการประเมินผลให้ครอบคลุม และเป็นระบบ สามารถทราบพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนในทุก ๆ ด้าน และนำผลการประเมินแจ้งให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองรับทราบเพื่อช่วยกันพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มที่ ดังนั้นงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลจึงมีการจัดทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนขึ้น เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อทราบพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียนแล้วนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนที่ใช้แจ้งผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. มีสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนตั้งแต่ชั้นการศึกษาปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพียงพอ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (5)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  โสภา    ธีร์จิรัญญ์  ประธานกรรมการ
   จันทร์ประภา    เปลี่ยนกุล (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2554)  กรรมการ
 มาสเตอร์  สมมาตร    ศรีวิศาลศักดิ์  กรรมการ
   ไพศาล    คงภิรมย์ชื่น (ออกเมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2550)  กรรมการ
 มิส  พิชญาภัค    ประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนและปกพลาสติกชัน ป.1 - ม.6 3,249 *** ***
2    สมุดรายงานผลการเรียนและปกพลาสติกชั้นการศึกษาปฐมวัย 750 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สมุดรายงานผลการเรียน 3,999 *** ***
2    ปกพลาสติก 3,999 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
มีการตรวจเช็คความถูกต้องและนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและพฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 99,975 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 71,982 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 99,975 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 71,982 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  โสภา    ธีร์จิรัญญ์
ผู้จัดทำ : มิส  โสภา    ธีร์จิรัญญ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ