Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการห้องเรียนสีเขียว
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการ :โครงการห้องเรียนสีเขียว

หลักการและเหตุผล :
    ไฟฟ้าเป็นปัจจัย ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต รวมไปถึงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ามีปริมาณสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของประเทศ และการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ จึงมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างช่วยไม่ได้ และยังส่งผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเรือนกระจก อันเนื่องมาจากการปล่อยควันจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า ดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) จึงจัดให้มีโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีอุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ด้วยความสนุกสนาน เพื่อให้เกิดทัศนคติในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลูกฝังให้เกิดนิสัยประหยัด แล้วนำไปปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย จึงได้จัดมอบห้องเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียน ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ ให้แก่นักเรียน ให้มีการปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย
    2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดด้วยตนเอง และการทำงานเป็นหมู่คณะ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีจิตสำนึกในการร่วมใจกันประหยัดไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนประมาณ 80 % ร่วมใจกันประหยัดไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ และมีการปฏบัติจนเป็นปกตินิสัย

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (14)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   วรัชญา    นิธิธานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553)  ประธานกรรมการ
   อนุตรา    ทองภู่ (ออกเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2549)  กรรมการ
   จุฬานันท์    วนิชย์ถนอม (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2554)  กรรมการ
 มิส  ยุพิน    บุดดาหวัง  กรรมการ
   สุพัตรา    มานะสะสม (ออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552)  กรรมการ
 มิส  จารุวรรณ    สัจจะวัฒนวิมล  กรรมการ
 มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี  กรรมการ
 มิส  ชนิตา    วรรณพาหุล  กรรมการ
 มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  กรรมการ
 มิส  ปูรดา    จี๊ดนาเกลือ  กรรมการ
   บุษบา    เจริญมา (ออกเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554)  กรรมการ
   พนิดา    นัทธีวานิช (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2552)  กรรมการ
 มิส  สุพัตรา    แก้วแสนสุข  กรรมการ
   ชัยยศ    วงษ์ประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2550)  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ซ่อมแซมอุปกรณ์หน่วยที่ 1 ( แผงสาธิต - อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ) 0 *** ***
2    ซ่อมแซมอุปกรณ์หน่วยที่ 2 ( ชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าแบบมือหมุน , พลังงานแสงอาทิตย์ , พลังไอน้ำ , พลังน้ำ ) 0 *** ***
3    ซ่อมแซมอุปกรณ์หน่วยที่ 3 0 *** ***
4    ซ่อมแซมอุปกรณ์หน่วยที่ 4 0 *** ***
5    ซ่อมแซมอุปกรณ์หน่วยที่ 5 0 *** ***
6    ค่าเอกสารการจัดการเรียนการสอน 0 *** ***
7    ค่าอุปกรณ์ ของรางวัล ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงพักกลางวัน 0 *** ***
8    ค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน / เย็บเล่ม 0 *** ***
9    ค่าอุปกรณ์การจัดป้ายนิเทศรณรงค์ประหยัดไฟ 0 *** ***
10    ฟิล์ม ค่าล้างอัดรูป 2 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ประเมินจากแบบสอบถามที่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน แสดงความคิดเห็น ประเมินความสำเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 65 โครงการห้องเรียนสีเขียว ครูผู้รับผิดชอบในการดูแลได้รับมอบหมายหน้าที่อื่นเพิ่มเติม ทำให้การทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การใช้ห้องและการจัดเตรียมใบงานให้ครูผู้สอนไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และไม่ได้อยู่ประจำห้องทำให้ครูติดต่อไม่สะดวก ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานได้แก่ นักเรียนไม่ค่อยสนใจในการร่วมกิจกรรมธุดงคศึกษาเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากการรู้จักมักคุ้นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ มากพอแล้ว ครูยังไม่สามารถจัดทำเอกสารประกอบการเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เท่าที่ควร ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระ ฯ อาจมีการจัดคาบเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวลงไปในแต่ละวิชา โดยอาจเป็น 1 คาบ / ภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีการปลูกฝังจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  วรัชญา    นิธิธานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553)
ผู้จัดทำ :  วรัชญา    นิธิธานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ