Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
หน่วยงาน :งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
โครงการ :โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่

หลักการและเหตุผล :
    ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทดลองปฏิบัติจริง ได้สัมผัสกับประสบ-การณ์ตรง ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องร่วมมือกันทั้งทางบ้านและโรงเรียนในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ทางแผนกกิจกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขในการเรียนรู้ จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ขึ้น ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2542

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน
    3. เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง
    4. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียน
    5. เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติต่อบุตรหลาน รับทราบนโยบายของโรงเรียน แนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน 80 %
เชิงปริมาณ
   1. ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีความสุขต่อการเรียน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 17 พ.ค. 2548  1. ที่ปรึกษา
 2. ดูแลทั่วไป
 3. ประธานจัดงาน
 4. ประชาสัมพันธ์ / พิธีกร
 5. เครื่องเสียง / โสตฯ / บันทึกภาพ
 6. สถานที่
 7. เขียนป้าย
 8. การเงิน
 9. ต้อนรับผู้ปกครอง
 10. ตกแต่ง
 11. จัดผู้ปกครองลงทะเบียน
 12. จัดผู้ปกครองเข้าหอประชุม
 13. จัดอาหาร / เครื่องดื่ม
 14. ต้อนรับวิทยากร

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ประเมินจากแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและครู

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ