Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการไข้เลือดออก
หน่วยงาน :งานสุขอนามัย
โครงการ :โครงการไข้เลือดออก

หลักการและเหตุผล :
    การระบาดของโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศไทย ในแต่ละปี พบว่ายังมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โรคไข้เลือดออกจะพบในเด็กวัยเรียนเป็นส่วนใหญ่ เด็กวัยนี้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนในช่วงกลางวัน เมื่อเด็กป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว และหากได้รับการตรวจรักษาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เสียชีวิตได้ง่าย จะนำมาซึ่งความสูญเสียของครอบครัวและโรงเรียน โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคล่วงหน้า

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนมีความร้และมีความตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออก
    2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดอออก

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และความสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนลดปริมาณการเป็นโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 90

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (8)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ชำนาญ    เหล่ารักผล (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2550)  ประธานที่ปรึกษา
 ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549)  ที่ปรึกษา
 ภราดา  ธัณฑ์กร    ตันสุวงษ์ (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549)  ที่ปรึกษา
 มิส  ชุติมา    มุสิการยกูล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)  ประธานกรรมการ
 มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์  รองประธาน
 มิส  ภรณุต    ศรีสุวรรณ  กรรมการ
 มิส  ยุพิน    บุดดาหวัง  กรรมการ
 มิส  สมฤดี    คำศรี  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ไฟฉาย 5 *** ***
2    ถ่านไฟฉาย 20 *** ***
3    กระดาษ 10 *** ***
4    ทรายอะเบท 0 *** ***
5    ค่าถ่ายเอกสาร 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
โดยสำรวจข้อมูลจากการลาป่วยของฝ่ายกิจการนักเรียนและสถิติการมาห้องพยาบาล

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,410 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,410 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย
ผู้จัดทำ : มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ