Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด
หน่วยงาน :งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ :โครงการวันต่อต้านยาเสพติด

หลักการและเหตุผล :
    จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
    2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเพื่อหาแนวร่วมในการป้องกันปราบปราม การเสพยาเสพติด
    3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. บุคลากรในโรงเรียน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความรู้เรื่องพิษภัยของสารเสพติด
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนปลอดจากสารเสพติด

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 31 พ.ค. 2548  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธาน
 3. รองประธาน
 4. จัดให้นักเรียนดู VDO เกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติด การประกวดวาดภาพระบายสี
 5. จัดให้นักเรียนดู VDO เกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติด การประกวดวาดภาพระบายสีและจัดบอร์ดภายในห้องเรียน
 6. จัดให้นักเรียนดู VDO เกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติด การประกวดวาดภาพระบายสี การจัดบอร์ดภายในห้องเรียน การเต้นแอโรบิค และให้นักเรียนทำความสะอาดพื้นที่ในอนุบาลทั้งหมด
 7. จัดให้มีการประกวดวาดภาพระบายสี และจัดให้มีการจัดบอร์ดตามห้องเรียน
 8. จัดให้มีการประกวดการจัดบอร์ดตามห้องเรียน
 9. จัดให้นักเรียนดู VDO เกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติดการประกวดวาดภาพระบายสี และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
 10. จัดประกวดเขียนคำขวัญรณรงค์งดสูบบุหรี่และต่อต้านยาเสพติด
 11. จัดประกวดเขียนคำขวัญรณรงค์งดสูบบุหรี่และต่อต้านยาเสพติด
 12. จัดให้มีการประกวดวาดภาพ
 13. จัดให้มีการจัดทำภาพโปสเตอร์การรณรงค์งดสูบบุหรี่และต่อต้านยาเสพติด
 14. จัดให้มีการแข่งขันเป่ากบ การจัดบอร์ดในห้องเรียน และการเขียนข้อความสัจจะอธิษฐานลงบนผ้าและนำไปติดที่หน้าโรงเรียน
 15. จัดให้มีการแข่งขันประกวดการจัดบอร์ดในห้องเรียนของตนเอง หัวข้อ “วันสิ่งแวดล้อม”
 16. จัดให้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 17. บันทึกภาพ VDO
 18. เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการจัดกิจกรรม
 19. ประสานงานกับคุณครูประจำชั้นจัดให้มีการมอบรางวัลจากการจัดกิจกรรม
 20. เขียนป้าย
 21. ประชาสัมพันธ์
 22. สถานที่
 23. จัดทำอุปกรณ์พิธีเปิด
 24. เขียนคำกล่าวเปิดงาน และคำกล่าวรายงาน

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. โดยการประเมินผลการจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ในสถานศึกษา สังเกตพฤติกรรมของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นที    ศรีสมัย
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  นที    ศรีสมัย


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ