Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการค่ายคณิตศาสตร์
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โครงการ :โครงการค่ายคณิตศาสตร์

หลักการและเหตุผล :
    กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านการคิดอย่างเป็นระบบการวางแผนและดำเนินการตามหลักการและทฤษฎี โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ แต่การเรียนการสอนภายในห้องเรียนยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ครบทุกมิติได้ ค่ายคณิตศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเชิงบูรณาการที่หลากหลาย ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมกับมิติทางสังคม ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงตระหนักถึงความสำคัญ ควรจัดให้มีกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสต์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้
    3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับคณิตศาสตร์
    4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากประสบการณ์ตรง
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 100 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 เวลา 15.30 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 100 คน ออกจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ทัศนศึกษาเมืองจำลองพัทยา กิจกรรม Math walk rally 24 ธ.ค. 2547  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธาน
 3. รองประธาน
 4. ประสานงาน
 5. โสตทัศนูปกรณ์
 6. เขียนป้าย
 7. วุฒิบัตร
 8. ติดต่อรถรับ - ส่ง
 9. การเงิน
 10. เอกสาร / อุปกรณ์สำหรับนักเรียน
 11. รับลงทะเบียนและรายงานตัว
 12. พยาบาล
 13. อาหาร / เครื่องดื่ม
 14. ครูประจำกลุ่ม กลุ่มที่ 1
 15. ครูประจำกลุ่ม กลุ่มที่ 2
 16. ครูประจำกลุ่ม กลุ่มที่ 3
 17. ครูประจำกลุ่ม กลุ่มที่ 4
 18. ครูประจำกลุ่ม กลุ่มที่ 5
 19. ครูประจำกลุ่ม กลุ่มที่ 6
 20. ครูประจำกลุ่ม กลุ่มที่ 7
 21. ครูประจำกลุ่ม กลุ่มที่ 8
 22. ครูประจำกลุ่ม กลุ่มที่ 9
 23. ครูประจำกลุ่ม กลุ่มที่ 10
 24. วิทยากร วิชาการ/ วิทยากร สันทนาการ
 25. ดูแลนักเรียนชาย / นักเรียนหญิง

คณะกรรมการโครงการ (17)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ชำนาญ    เหล่ารักผล (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2550)  ที่ปรึกษา
 ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549)  ที่ปรึกษา
 ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)  ที่ปรึกษา
   ซ่อนกลิ่น    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)  ที่ปรึกษา
 มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา  ที่ปรึกษา
   สมชาย    ภาษิตานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2552)  ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)  ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  สุเมธ    พุทธเมฆ  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  สุรัตน์    มูลชัยสุข  รองประธาน
   กชพรรณ    ชื้อผาสุข (ออกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553)  กรรมการ
   อำพรรัตน์    พุกรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2548)  กรรมการ
 มิส  ดวงใจ    นาคปุนบุตร  กรรมการ
   โสภา    มูลชัยสุข (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548)  กรรมการ
 มิส  ธนภสสรณ์    ก้อนทอง  กรรมการ
   ศศิธร    นวลดี (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2550)  กรรมการ
 มิส  จรรยา    สินถาวร  กรรมการ
 มิส  ทิพวรรณ    สืบสมบัติ  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เก็บเงินจากนักเรียน 100 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเช่ารถประจำทาง 2 *** ***
2    ค่าอาหาร 130 *** ***
3    ค่าที่พัก 130 *** ***
4    ค่าใช้ห้องประชุมใหญ่ 0 *** ***
5    ค่าเอกสารประกอบการทำกิจกรรม 130 *** ***
6    ค่าวุฒิบัตร 130 *** ***
7    ค่าอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมฐานและกิจกรรมสร้างสรรค์งานสวยด้วยคณิตศิลป์ 0 *** ***
8    ค่าเข้าชมเมืองจำลอง 120 *** ***
9    ค่าถุงผ้าใส่อุปกรณ์ 100 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 2. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 3. จากการนำเสนอผลงานของผู้เรียน
ประเมินความสำเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90 % ความรู้ในเชิงคณิตศาสตร์ที่ได้จากกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงาน ได้แก่ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมแต่ละฐานนั้นได้ใช้ครูในกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์ทั้งหมดเป็นวิทยากรเอง ดังนั้นเมื่อมีจำนวนครูที่เข้าร่วมในค่ายน้อยเกินไปทำให้ครูที่ทำหน้าที่ในส่วนของการดูแลนักเรียนนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอ ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ กิจกรรมแต่ละฐานนั้นควรได้มีการบูรณาการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ครบกระบวนการมากยิ่งขึ้น

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 80,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 64,940 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 80,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 64,940 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุเมธ    พุทธเมฆ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สุเมธ    พุทธเมฆ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ