Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระ
หน่วยงาน :งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการ :โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระ

หลักการและเหตุผล :
    การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีเป็นการฝึกปฎิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการทดสอบการอยู่ร่วมกันเป็นระบบบหมู่ลูกเสือ เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ฝึกปฎิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน
    2. เพื่อเป็นการฝึกให้มีควาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
    3. เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ทำงานร่วมกันมีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
เชิงปริมาณ
   1. ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 290 คน ได้ผ่านการทดสอบจากการเข้าค่าย

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (วันแรก) 15 ม.ค. 2548  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธาน
 3. รองประธาน
 4. ผู้อำนวยการค่าย
 5. ผู้อำนวยการฝึก
 6. ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง
 7. การเงิน
 8. สันทนาการ
 9. เขียนป้าย
 10. พยาบาล
 11. จัดเตรียมอุปกรณ์
 12. เครื่องเสียง / บันทึกภาพ
 13. เอกสาร / งานพิมพ์
 14. งานประเมินผล

คณะกรรมการโครงการ (10)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ชำนาญ    เหล่ารักผล (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2550)  ที่ปรึกษา
 ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549)  ที่ปรึกษา
 ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)  ที่ปรึกษา
   ซ่อนกลิ่น    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)  ที่ปรึกษา
   วิทยา    ธงชัย (ออกเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2549)  ประธานกรรมการ
 มิส  ปราณี    มูลแจ้  รองประธาน
 มิส  มุกดา    เส็งเจริญ  กรรมการ
 มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ  กรรมการ
 มาสเตอร์  สงคราม    นิคมไพบูลย์  กรรมการ
 มาสเตอร์  การุณ    วรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เก็บเงินจากนักเรียน 290 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าบำรุงลูกเสือจังหวัด 290 *** ***
2    ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษ 290 *** ***
3    อาหารหลัก 5 มื้อ 310 *** ***
4    ค่าอาหารว่าง 310 *** ***
5    กิจกรรมฐานวิชาการ 0 *** ***
6    ค่าวิทยากรแคมป์ไฟ 4 *** ***
7    ค่าวิทยากรดับเพลิง 4 *** ***
8    ค่าของรางวัล 4 *** ***
9    ค่าสมุดเล่มเล็ก 290 *** ***
10    ค่าน้ำ + ค่าไฟ 290 *** ***
11    กระดาษ A 4 5 *** ***
12    ค่าน้ำดื่ม 310 *** ***
13    ค่าถ่ายเอกสาร 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 101,500 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 78,050 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 101,500 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 78,050 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  วิทยา    ธงชัย (ออกเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2549)
ผู้จัดทำ :  วิทยา    ธงชัย (ออกเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2549)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ