Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกิจการนักเรียน
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการ :โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกิจการนักเรียน

หลักการและเหตุผล :
     การพัฒนาประเทศยุคโลกาภิวัฒน์ คุณภาพของคนมีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะ “เด็ก” มีความสำคัญที่สุด เพราะการสร้างคนให้มีคุณภาพ ต้องดำเนินอย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่องในแต่ละวัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นไปตามลักษณะของการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ฝ่ายกิจการนักเรียนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการดูแล แนะนำ สั่งสอน ฝึกฝน กล่อมเกลา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นมนุษย์เต็มตัวทั้งด้านความคิด ความสามารถ และมีความสุข สามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและปัจจัยสำคัญคือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อบริหารงานตามโครงสร้างของฝ่ายกิจการนักเรียน
    2. เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ในหน่วยงานได้ครบถ้วน
    3. เพื่อจัดอุปกรณ์ในการทำเอกสารต่าง ๆ ของงานในฝ่ายกิจการนักเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนได้รับการพัฒนาครบทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสติปัญญา และสังคม
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถามความคิดเห็น

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
ผู้จัดทำ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ