Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการ :โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :
    วิทยาศาสตร์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ซึ่งในอนาคตก็จะมีความสำคัญมากขึ้นไป ดังนั้นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะช่วยให้ประเทศพัฒนายิ่งขึ้นทำให้ได้พัฒนาความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรค์ คิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีสมดุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยังกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตรื ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
    2. เพื่อเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้
    3. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยทุกกลุ่มสาระ ฯ ร่วมกันบูรณาการสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียนเซนต์หลุยส์

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 ดำเนินการ จัดบอร์ดและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ โชว์มายากล เกมกิจกรรม 16 ส.ค. 2548  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธาน
 3. รองประธาน
 4. ประสานงาน
 5. เตรียมตัวแทนนักเรียนถวายมาลัยกร
 6. ฝึกซ้อมนักเรียนถวายมาลัยกร
 7. จัดเตรียมมาลัยกรสำหรับประธาน
 8. คำกล่าวรายงาน
 9. คำกล่าวเทิดพระเกียรติพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
 10. เชิญคำกล่าวเทิดพระเกียรติ ฯ และมาลัยกร
 11. จัดนิทรรศการประวัติและผลงานรัชกาลที่ 4
 12. แข่งขันจัดนิทรรศการผลงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 13. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
 14. แข่งขันจรวดกระดาษ
 15. แข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3
 16. แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ หัวข้อ My Tree
 17. แข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ ม.1 - ม.2
 18. แข่งขัน ROBOT ช่วงชั้นที่ 3
 19. แข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า ป.6
 20. แข่งขันแลปกริ๊ง ม.3
 21. แข่งขันวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์เน็ต
 22. แข่งขันจัดระบบนิเวศตู้ปลา
 23. สถานที่
 24. ตกแต่งสถานที่
 25. ดนตรีไทย
 26. ประชาสัมพันธ์ / พิธีกร
 27. เขียนป้าย
 28. การเงิน
 29. รางวัล / เกียรติบัตร
 30. ดูแลนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 31. ประเมินผล

คณะกรรมการโครงการ (19)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   อนุตรา    ทองภู่ (ออกเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2549)  ประธานกรรมการ
   จุฬานันท์    วนิชย์ถนอม (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2554)  กรรมการ
   สุพัตรา    มานะสะสม (ออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552)  กรรมการ
 มิส  จารุวรรณ    สัจจะวัฒนวิมล  กรรมการ
 มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี  กรรมการ
 มิส  ชนิตา    วรรณพาหุล  กรรมการ
 มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  กรรมการ
   ศุกร์สิริ    ฉุยฉาย (ออกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548)  กรรมการ
 มิส  ปูรดา    จี๊ดนาเกลือ  กรรมการ
   นครินทร์    วิเชียรพืชผล (ออกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2548)  กรรมการ
   บุษบา    เจริญมา (ออกเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554)  กรรมการ
   สนทยา    วรเพียน (ออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548)  กรรมการ
   วรัชญา    นิธิธานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553)  กรรมการ
 มาสเตอร์  คำรณ    เจริญมาก  กรรมการ
 มิส  สุพัตรา    แก้วแสนสุข  กรรมการ
 มิส  ยุพิน    บุดดาหวัง  กรรมการ
   ชัยยศ    วงษ์ประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2550)  กรรมการ
   พรรณี    บุญพิทักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548)  กรรมการ
   พนิดา    นัทธีวานิช (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2552)  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขายปลา 0 *** ***
2    ขายกล้วยไม้ 0 *** ***
3    ขายหนังสือวิทยาศาสตร์ 0 *** ***
4    เกมส์วิทย์และมายากล 0 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดกิจกรรมกลุ่มสาระ ฯ 7 *** ***
2    จัดบอร์ดวิทยาศาสตร์ 0 *** ***
3    ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 *** ***
4    ค่าตกแต่งเวที 0 *** ***
5    ค่าเกียรติบัตร 50 *** ***
6    ของรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ 0 *** ***
7    ของรางวัลในการทำกิจกรรม อ.1 - อ.3 0 *** ***
8    ของรางวัลในการทำกิจกรรม ป.1 - ป.6 6 *** ***
9    ของรางวัลในการทำกิจกรรม ม.1 - ม.6 6 *** ***
10    ของรางวัลในการจัดเกมกิจกรรม 0 *** ***
11    ค่าแสดงมายากล 1 *** ***
12    ค่าถ่ายเอกสาร 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 2.นำแบบสอบถามมาสรุป
ประเมินความสำเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80 % 1. นักเรียนได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงปลากัดจากครูวิเชียร โพนสุวรรณ ครูชาวบ้านของต. ก้อนแก้ว อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา 2. นักเรียนได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้า ดวงดาว จากอาจารย์วรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต 4. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ได้แก่ ในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมมีการประสานงานที่ไม่ชัดเจน จึงทำให้เกิดความสับสนในบางจุด ระยะเวลาที่ใช้ในการทำ กิจกรรมประกวดและแข่งขันในช่วงพักน้อยเกินไป ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ควรมีการวาง Concept ของงานวันวิทยาศาสตร์ในแต่ละปีว่าคืออะไร จุดเด่นของงานอยู่ตรงไหน เพื่อที่จะได้มีแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 11,200 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 11,200 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  เพ็ชรรัตน์    เวฬุคามกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2548)
ผู้จัดทำ :  เพ็ชรรัตน์    เวฬุคามกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2548)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ