Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นป
หน่วยงาน :งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการ :โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นป

หลักการและเหตุผล :
    การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีเป็นการฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการทดสอบการอยู่ร่วมกันเป็นระบบหมู่ลูกเสือ เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ฝึกปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
    2. เพื่อเป็นการฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
    3. เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยูร่วมกันในสังคม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง จะต้องทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความสามัคคีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
เชิงปริมาณ
   1. ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 290 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 01 พ.ย. 2548  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธาน
 3. รองประธาน
 4. ผู้อำนวยการค่าย
 5. ผู้อำนวยการฝึก
 6. ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง
 7. โภชนาการ
 8. สันทนาการ
 9. การเงิน
 10. เขียนป้าย
 11. สถานที่
 12. ประสานงาน
 13. พยาบาล
 14. จัดเตรียมอุปกรณ์
 15. เครื่องเสียง / บันทึกภาพ
 16. เอกสาร / งานพิมพ์

คณะกรรมการโครงการ (4)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ  ประธานกรรมการ
 มิส  ปราณี    มูลแจ้  กรรมการ
 มาสเตอร์  สงคราม    นิคมไพบูลย์  กรรมการ
 มิส  พรพนา    ศิริปิ่น (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เก็บเงินจากนักเรียน 290 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าบำรุงลูกเสือ 290 *** ***
2    ค่าดาวลูกเสือ - เนตรนารี 290 *** ***
3    ค่าอุปกรณ์ฐาน 6 *** ***
4    แป้งเด็ก 12 *** ***
5    ดินสอกด 2 *** ***
6    กระดาษขาวเทา 10 *** ***
7    อาหารว่าง 310 *** ***
8    น้ำดื่ม 310 *** ***
9    ของรางวัล 4 *** ***
10    ตกแต่งเวที 0 *** ***
11    ค่าถ่ายเอกสาร 0 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ประเมินความสำเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 84.60 % นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรมฐานและสนุกสนานกับกิจกรรมที่จัด คุณครูให้ความร่วมมือในการจัดกิกจรรมเป็นอย่างดี ปัญหา /อุปสรรคในการดำเนินงาน ได้ 1. เวลาในการเข้าฐานมีน้อย บางฐานนักเรียนยังทำกิจกรรมไม่เสร็จแต่ต้องเปลี่ยนฐาน 2. เนื่องจากเป็นครั้งแรกของการเข้าค่ายจึงทำให้ไม่ค่อยมีระเบียบในช่วงเวลาเปลี่ยนฐาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 23,200 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 15,760 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 23,200 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 15,760 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ปราณี    มูลแจ้
ผู้จัดทำ : มิส  ปราณี    มูลแจ้


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ