Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการมาตรฐานคุณภาพการแต่งกาย
หน่วยงาน :งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการ :โครงการมาตรฐานคุณภาพการแต่งกาย

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบันการแต่งกายชุดลูกเสือ - เนตรนารีของนักเรียนเริ่มมีวิธีการแต่งที่ไม่หมาะสนัก โดยชายเสื้อหลุด กระดุมเสื้อไม่ค่อยติด พู่ไม่มีและมีอีกหลายกรณี ดังนั้น หน่วยงานลูกเสือจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี
    2. ให้มีความมั่นใจในตนเองและแต่งกายในครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารีได้ถูกต้อง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและแต่งกายได้ถูกต้อง
เชิงปริมาณ
   1. ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่แต่งกายได้ถูกต้องร้อยละ 100

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (4)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ปราณี    มูลแจ้  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  สงคราม    นิคมไพบูลย์  กรรมการ
 มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ  กรรมการ
 มิส  มัลลิกา    พุทธเมฆ  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเกียรติบัตร 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ครูประจำชั้นและผู้กำกับประจำกองตรวจและรายงานผล

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ปราณี    มูลแจ้
ผู้จัดทำ : มิส  ปราณี    มูลแจ้


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ