Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอน
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ :งานซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอน

หลักการและเหตุผล :
    ในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำสื่อการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดหาซื้ออุปกรณ์สื่อต่าง ๆ เพื่อนำมาผลิตสื่อจึงมีความสำคัญ และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ยังส่งผลไปยังบุคลากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและชุมชน เพื่อนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    2. เพื่อผลิต ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไว้ใช้อย่างเพียงพอ
    3. เพื่อให้ผู้สอนได้พัฒนาสื่ออุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ครูสามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและอุปกรณ์ ประมาณ 80 %

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (20)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์  ประธานกรรมการ
 มิส  อัญชลี    อยู่สุข  กรรมการ
 มาสเตอร์  ALEJO    P. ARPON JR.  กรรมการ
 มิส  พรพนา    ศิริปิ่น (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)  กรรมการ
 มิส  จิตรา    จันทร์หอม  กรรมการ
   พีรณัฐ    สมบัติ (ออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555)  กรรมการ
   ดลพร    พุยศิริ (ออกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552)  กรรมการ
   ยอดขวัญ    พุ่มประดิษฐ์ (ออกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549)  กรรมการ
 มิส  บุญสม    บุญประเสริฐ  กรรมการ
   นุกูล    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2549)  กรรมการ
 มิส  สาวิตรี    แขกเทศ  กรรมการ
   ชาติ    สวัสดี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549)  กรรมการ
 มิส  สุภาพร    เพ็ชรสดใส  กรรมการ
   วรพร    วัฒนเหลืองอรุณ (ออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554)  กรรมการ
   กฤตกร    น้ำทิพย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)  กรรมการ
   ดวงใจ    โคตะรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2550)  กรรมการ
 มิส  พรพิมล    อติชาติธานินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560)  กรรมการ
 มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    สุทธาพัฒน์ธานนท์  กรรมการ
 มิส  รัตนา    ทองคำพันธุ์  กรรมการ
 มิส  วีณา    นิ่มเรือง  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    หมึกสี Canon รุ่น s 330 BCI 1 *** ***
2    Up and Away Primary 1 1 *** ***
3    Up and Away Primary 2 1 *** ***
4    Up and Away Primary 3 1 *** ***
5    Up and Away Primary 4 1 *** ***
6    Up and Away Primary 5 1 *** ***
7    Up and Away Primary 6 1 *** ***
8    Workbook Primary 1 1 *** ***
9    Workbook Primary 2 1 *** ***
10    Workbook Primary 3 1 *** ***
11    Workbook Primary 4 1 *** ***
12    Workbook Primary 5 1 *** ***
13    Workbook Primary 6 1 *** ***
14    Up and Away Teacher' s book P.1 - P.6 6 *** ***
15    Open Doors Student' s Book S.1 1 *** ***
16    Open Doors Student' s Book S.2 1 *** ***
17    Open Doors Student' s Book S.3 1 *** ***
18    Workbook S.1 1 *** ***
19    Workbook S.2 1 *** ***
20    Workbook S.3 1 *** ***
21    Open Doors Teacher' s Book S.1 - S.3 3 *** ***
22    Speed Up to the word outside ( ELEMENTARY ) S. 4 3 *** ***
23    Speed Up to the word outside ( Pre - intermedia ) S. 5 3 *** ***
24    Speed Up to the word outside ( Intermedia ) S. 6 3 *** ***
25    Let' s talk S.4 1 *** ***
26    Let' s talk S.5 1 *** ***
27    Let' s talk S.6 1 *** ***
28    Let' s talk Mannal S.4 - S.6 3 *** ***
29    หนังสือภาษาจีน ป.4 1 *** ***
30    หนังสือภาษาจีน ป.5 1 *** ***
31    หนังสือภาษาจีน ป.6 1 *** ***
32    หนังสือภาษาจีน ม.1 1 *** ***
33    แบบฝึกหัดภาษาจีน ป.4 1 *** ***
34    แบบฝึกหัดภาษาจีน ป.5 1 *** ***
35    แบบฝึกหัดภาษาจีน ป.6 1 *** ***
36    แบบฝึกหัดภาษาจีน ม.1 1 *** ***
37    หนังสือภาษาจีน ม.4 เล่ม 1 1 *** ***
38    หนังสือภาษาจีน ม.4 เล่ม 2 1 *** ***
39    หนังสือภาษาจีน ม.5 เล่ม 1 1 *** ***
40    หนังสือภาษาจีน ม.6 1 *** ***
41    แบบฝึกหัดภาษาจีน ม.4 1 *** ***
42    แบบฝึกหัดภาษาจีน ม.5 1 *** ***
43    แบบฝึกหัดภาษาจีน ม.6 1 *** ***
44    ค่าถ่ายเอกสาร 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ผลการดำเนินงาน การผลิตสื่อ
ประเมินความสำเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85 % ครูได้นำสื่อที่ผลิตและพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียนนำไปจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนให้ความสนใจและเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ได้แก่ 1.อุปกรณ์บางชนิดเสื่อมสภาพเร็วทำให้สื่อที่จัดทำขึ้นนั้นเสื่อมสภาพได้เร็ว 2.คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อสั่งซื้อไม่ได้ตามต้องการ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ควรที่จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และถ้าไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ทางร้านค้าควรที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ได้

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 15,414 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 15,414 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วีณา    นิ่มเรือง
ผู้จัดทำ : มิส  วีณา    นิ่มเรือง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ