Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการ :โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :
     เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ต่างมุ่งเน้นนักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสุขทั้งในด้านการเรียนและการดำรงชีวิต การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือในห้องเรียนอย่างเดียวจึงไม่อาจทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ นอกสถานที่เป็นกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มและต่อยอดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนให้สมบูรณ์ขึ้น ทั้งยังสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรักและหวงแหนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตนเอง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
    2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
    3. สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
    4. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการรักษาสภาพแวดล้อม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าค่าย เห็นความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 16 ก.ย. 2548  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธานโครงการ
 3. รองประธาน
 4. ติดต่อยานพาหนะ
 5. สถานที่
 6. คณะกรรมการประสานงาน
 7. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
 8. คณะกรรมการการเงิน
 9. คณะกรรมการโภชนาการ
 10. คณะกรรมการจัดของที่ระลึก
 11. คณะกรรมการพยาบาล
 12. คณะกรรมการกิจกรรมกลุ่ม
 13. คณะกรรมการสันนาการ
 14. คณะกรรมการโสต ฯ
 15. เขียนป้าย
 16. คณะกรรมการพิธีการเปิด - ปิดค่าย
 17. คณะกรรมการลงทะเบียน
 18. คณะกรรมการประเมิน
 19. คณะกรรมการรับผิดชอบประจำรถ รถคันที่ 1
 20. คณะกรรมการรับผิดชอบประจำรถ รถคันที่ 2
 21. คณะกรรมการรับผิดชอบประจำรถ รถคันที่ 3
 22. คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยทั่วไป

คณะกรรมการโครงการ (17)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   ชัยยศ    วงษ์ประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2550)  ประธานกรรมการ
   อนุตรา    ทองภู่ (ออกเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2549)  กรรมการ
   จุฬานันท์    วนิชย์ถนอม (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2554)  กรรมการ
 มิส  ยุพิน    บุดดาหวัง  กรรมการ
   สุพัตรา    มานะสะสม (ออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552)  กรรมการ
 มิส  จารุวรรณ    สัจจะวัฒนวิมล  กรรมการ
 มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี  กรรมการ
 มิส  ชนิตา    วรรณพาหุล  กรรมการ
 มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  กรรมการ
 มิส  ปูรดา    จี๊ดนาเกลือ  กรรมการ
   นครินทร์    วิเชียรพืชผล (ออกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2548)  กรรมการ
   บุษบา    เจริญมา (ออกเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554)  กรรมการ
   สนทยา    วรเพียน (ออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548)  กรรมการ
   พนิดา    นัทธีวานิช (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2552)  กรรมการ
   วรัชญา    นิธิธานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553)  กรรมการ
 มาสเตอร์  คำรณ    เจริญมาก  กรรมการ
 มิส  สุพัตรา    แก้วแสนสุข  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เก็บเงินจากนักเรียน 150 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าที่พัก 2 คืน 165 *** ***
2    ค่าวิทยากร + ค่าดำเนินการค่าย + ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ 165 *** ***
3    ค่าอาหาร 165 *** ***
4    ค่าปฏิบัติการผ่าสัตว์ 165 *** ***
5    ค่าวุฒิบัตร 150 *** ***
6    ค่าพัฒนาชุมชน 165 *** ***
7    ค่ายานพาหนะ 3 *** ***
8    ค่าสำรวจเส้นทางและสถานที่ 0 *** ***
9    ค่าติดต่อประสานงาน 0 *** ***
10    ค่าน้ำมันรถบริการ ( รถโรงเรียน ) 0 *** ***
11    ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ 0 *** ***
12    ค่าบันทึกภาพและวีซีดี 0 *** ***
13    ค่ายารักษาพยาบาลเบื้องต้น 0 *** ***
14    ค่าประกันอุบัติเหตุ 165 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นำแบบสอบถามสรุป
ประเมินความสำเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80 % นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ได้รับความรู้เรื่องระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งบทบาทของเยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทะเล ได้ฝึกปฏิบัติการดำน้ำตามแนวปะการัง ศึกษากายวิภาคของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงาน ได้แก่ สถานที่ในการจัดค่าย เช่น ที่พักค่อนข้างคับแคบ และสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยในวันที่ทำกิจกรรมดำน้ำเกิดฝนตกทำให้กระทบต่อกิจกรรม ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ การจัดค่ายในครั้งต่อไป ต้องมีการวางแผนการทำงานให้ชัดเจน รวมทั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนนักเรียนกับสถานที่

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 165,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 129,825 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 165,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 129,825 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  เพ็ชรรัตน์    เวฬุคามกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2548)
ผู้จัดทำ :  เพ็ชรรัตน์    เวฬุคามกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2548)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ