Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานจัดซื้อสารเคมี
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการ :งานจัดซื้อสารเคมี

หลักการและเหตุผล :
    วิชาวิทยาศสตร์เป็นวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รู้จักวิธีการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยเน้นให้ผู้เรียนทำการทดลอง โดยการทดลองแต่ละครั้งต้องใช้สารเคมีในการตรวจสอบสารชนิดอื่น ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดทำงานจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีขึ้น เพื่อให้มีสารเคมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
    2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    Hydreochloric acid conc 5 *** ***
2    Hydro fuoric acid กรดกัดแก้ว 5 *** ***
3    Diatilled water 60 *** ***
4    Methyl spirit 3.5L 5 *** ***
5    Mecuric chloride 2 *** ***
6    Alizrin red 2 *** ***
7    Xylenc 5 *** ***
8    Agar 5 *** ***
9    Disethyl ether 5 *** ***
10    Permout 5 *** ***
11    NH 4 ( SCN ) 2 *** ***
12    K4 F CN 6 2 *** ***
13    Co Cl2 2 *** ***
14    คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 5 *** ***
15    พาราฟิน 5 *** ***
16    ผงบอแรก์ 5 *** ***
17    กรดไฮโดรฟลูออริก 5 *** ***
18    โปลีเอสเตอร์เคลือบรูป 2 *** ***
19    สีสารเคมี 2 *** ***
20    ซันไลต์ล้างอุปกรณ์ 5 *** ***
21    อัลเชียนบลู 5 *** ***
22    เอทิลแอลกอฮอร์ 35 % 5 *** ***
23    ฟอร์มาลีน 20% 10 *** ***
24    กรดแอซีติก 5 *** ***
25    ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5 *** ***
26    โพแทสเซียมไฮดอร์ไซด์ 5 *** ***
27    กลีซอรีนบริสุทธิ์ 10 *** ***
28    ไทมอล 2 *** ***
29    น้ำมันสน 5 *** ***
30    น้ำมันมะพร้าว 5 *** ***
31    เรซิน 5 *** ***
32    น้ำยาหยดเรซิน 5 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
จากแบบประเมินหลังจากการใช้สารเคมีในการเรียนการสอน
ประเมินความสำเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80 % นักเรียนรู้จักวิธีการใช้สารเคมีได้ถูกต้องและปลอดภัย และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีเหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ได้แก่ สารเคมีบางอย่างมีการนำมาใช้อย่างสิ้นเปลือง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ครูผู้สอนควรมีการตรวจเช็คสารเคมีอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 33,160 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 33,160 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  เพ็ชรรัตน์    เวฬุคามกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2548)
ผู้จัดทำ :  เพ็ชรรัตน์    เวฬุคามกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2548)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ