Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการสร้างบ่อบำบัดนำเสีย
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
โครงการ :โครงการสร้างบ่อบำบัดนำเสีย

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอันเกิดจากคาบไขมันต่าง ๆ
    2. เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงในแม่น้ำ หรือก่อนนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น
    3. เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนครู นักเรียนและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
    4. เพื่อสวัสดิภาพที่ดีของครู นักเรียนและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
    5. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยาของอาคารสถานที่ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 ประชุมวางแผน 01 พ.ค. 2546  1. ประสานงาน

คณะกรรมการโครงการ (3)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  ธงชัย    กิจเจริญ  กรรมการ
   รังสรรค์    ทศศะ (ออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547)  กรรมการ
   เศรษฐา    เรืองสวัสดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2547)  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเขียนแบบ 1 *** ***
2    ค่าดำเนินการก่อสร้าง + อุปกรณ์ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 300,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 300,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ