Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนรู้
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ :งานจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล :
    การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม และเข้าใจง่าย สื่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา เพื่อเสริมสร้างความรู้ครูผู้สอนและพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดให้มีงานจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อจัดให้มีสื่อและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
    2. เพื่อช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด
    3. เพื่อให้ครูมีโอกาสสร้างสรรค์ และพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และครูมีการพัฒนาตนเองตลอดจนการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้
เชิงปริมาณ
   1. คุณครูผลิตสื่ออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นต่อครู 1 ท่าน และมีเอกสารประกอบการค้นคว้าอย่างพอเพียง

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (20)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   ซ่อนกลิ่น    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  ฉันทนา    ด่านดี  ประธานกรรมการ
 มิส  สมฤดี    คำศรี  กรรมการ
 มิส  กษิภร    ป้านน่วม  กรรมการ
   ขวัญดาว    แซ่เตีย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2549)  กรรมการ
 มิส  วีนา    ซอดี  กรรมการ
   สมาพร    เอี่ยมจรูญ (ออกเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2554)  กรรมการ
 มิส  ธนภสสรณ์    ก้อนทอง  กรรมการ
 มิส  วัสยามน    มิ่งระหงษ์  กรรมการ
 มิส  รุ่งรักษ์    นุ่มไทย  กรรมการ
 มิส  ภรณุต    ศรีสุวรรณ  กรรมการ
 มาสเตอร์  ชาญประพน    สวัสดิ์เดชะ  กรรมการ
   จรินทร์    กาเหว่านาค (ออกเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2556)  กรรมการ
 มิส  นฤมล    สีคะปัสสะ  กรรมการ
 มิส  ภิญญาพัชร์    ฉลาดเขียว  กรรมการ
   ไพโรจน์    รินรักษา (ออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548)  กรรมการ
 มิส  สุนันทา    ขจรฤทธิ์  กรรมการ
   ส่งศรี    เรียนชอบ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549)  กรรมการ
   บุปผา    รุ่งเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548)  กรรมการ
 มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    หนังสือภาษาไทย เล่ม 1 ป.1 2 *** ***
2    หนังสือภาษาไทย เล่ม 2 ป.1 2 *** ***
3    แบบฝึกคัดลายมือ เล่ม 1 ป.1 1 *** ***
4    หนังสือภาษาพาที เล่ม 1 ป.2 7 *** ***
5    หนังสือวรรณคดีลำนำ ป.2 7 *** ***
6    แบบฝึกทักษะภาษา ป.2 2 *** ***
7    คัดไทย เล่ม 2 ป.2 1 *** ***
8    หนังสือภาษาไทย เล่ม 1 ป.4 2 *** ***
9    หนังสือภาษาๆไทย เล่ม 2 ป.4 2 *** ***
10    คัดไทย เล่ม 1 ป.4 1 *** ***
11    คัดไทย เล่ม 2 ป.4 1 *** ***
12    หนังสือภาษาพาที ป.5 2 *** ***
13    หนังสือวรรณคดีลำนำ ป.5 2 *** ***
14    คัดไทย ป.5 1 *** ***
15    คัดไทย ป.6 1 *** ***
16    หนังสือชุดกิจกรรมเน้นผู้เรียนภาษาไทย ป.6 2 *** ***
17    หนังสือภาษาไทยพัฒนาทักษะทางภาษา ม.1 2 *** ***
18    หนังสือภาษาไทย ม.2 4 *** ***
19    หนังสือภาษาไทย ม.3 2 *** ***
20    วรรณสารศึกษา เล่ม 1 2 *** ***
21    วรรณสารศึกษา เล่ม 2 2 *** ***
22    หนังสือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.5 2 *** ***
23    ภาษาไทย ป.3 2 *** ***
24    คัดไทย ป.3 1 *** ***
25    หนังสือพจนานุกรม พ.ศ.2542 4 *** ***
26    หนังสือวรรณกรรมเยาวชน 1 *** ***
27    หลักและการสอนอ่านภาษาไทย 1 *** ***
28    การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 1 *** ***
29    การเขียน 1 1 *** ***
30    การเขียน 2 1 *** ***
31    การเขียน 2 ม.ปลาย 1 *** ***
32    การแต่งคำประพันธ์ 1 *** ***
33    นิราศเดือน 1 *** ***
34    นิราศสุพรรณ 1 *** ***
35    สมบัติอมรินทร์คำกลอน 1 *** ***
36    วรรณกรรมปัจจุบัน 1 *** ***
37    วรรณกรรมท้องถิ่น 1 *** ***
38    กาพย์พระไชยสุริยา 1 *** ***
39    รู้ถ้วนสำนวนไทย 1 *** ***
40    สรรค์คำ สร้างประโยค 1 *** ***
41    รวมบทเพลงและอาขยาน ป.1-3 3 *** ***
42    รวมบทเพลงและอาขยาน ป.4-6 3 *** ***
43    ประวัติวรรณคดี 2 ม. ปลาย 1 *** ***
44    ภาษาบาลีสันสกฤตที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย 1 *** ***
45    วรรคทองในวรรณคดี 1 *** ***
46    วรรณคดีชาดก 2 *** ***
47    การพูดต่อหน้าชุมชน ม.ปลาย 4 *** ***
48    ประวัติวรรณคดี 2 ( ทวน ) 2 *** ***
49    ภาษาไทย 1 ปวส 1 *** ***
50    ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ปวส 1 *** ***
51    เสริมความรู้การพูดและการเรียนเชิงสร้างสรรค์ 2 *** ***
52    เสริมความรู้การอ่านงานประพันธ์ ม.ต้น 2 *** ***
53    การเขียน 2 ม. ปลาย 1 *** ***
54    เกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 21 *** ***
55    ภาษาไทยนอกจอ 2 *** ***
56    ร้อยกรองเขียนไม่ยาก 1 *** ***
57    เกมปริศนาสำนวนไทย 2 *** ***
58    หลวงจำเนียรเดินทาง 1 *** ***
59    เกมคำคมชุดปกติ 15 *** ***
60    เกมคำชุดมาตรฐาน 10 *** ***
61    เกมเรียงภาพ 10 *** ***
62    ถ่ายเอกสาร 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมิน
ประเมินความสำเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90 % . - คุณครูมีสื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียนที่ชื่อส่วน ร่วมในกิจกรรม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ - จัดให้มีการแนะนำการใช้สื่อของแต่ละ ชั้น . - จัดหาสื่อที่เป็นเทคโนโลยีให้มากขึ้น

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 20,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 20,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย
ผู้จัดทำ : มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ