Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปรับปรุงห้องน้ำ
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
โครงการ :โครงการปรับปรุงห้องน้ำ

หลักการและเหตุผล :
     อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 ชั้น นับเป็นอาคารเรียนอีกหลังหนึ่งที่มีจำนวนนักเรียน และผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมาอาคารหลังนี้มีปัญหามาโดยตลอดเกี่ยวกับระบบน้ำประปา และห้องน้ำห้องส้วม เนื่องจากการวางระบบท่อน้ำเสียไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดเท่าที่ควร จึงมีผลกระทบต่อการไหลเวียนของน้ำเสียในห้องน้ำห้องส้วมแต่ละชั้น ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดและมักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำคือ ลาดน้ำไม่ลง น้ำทิ้งระบายไม่ทัน ท่อตัน ท่อน้ำรั่วซึมทำให้ฝ่ามีรอยด่างดำ ผุ เสื่อมสภาพในที่สุดและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนครูนักเรียนที่ทำการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องเรียนห้องพักครูที่อยู่ใกล้ ๆ ครู นักเรียนและผู้ใช้บริการได้ร้องเรียนมาหลายครั้ง ซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบตระหนักถึงปัญหานี้ดี เพราะห้องน้ำห้องส้วมนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นมากที่หนึ่ง จึงได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการรื้อและวางท่อใหม่และปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์บางช่วง แต่ก็แก้ปัญหาได้ในช่วงหนึ่งเท่านั้น ในปีการศึกษา 2548 นี้ ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อแก้ปัญหาระบบการไหลเวียนของน้ำในห้องน้ำห้องส้วม
    2. เพื่อปรับปรุงและวางระบบท่อน้ำประปาใหม่ในแต่ละชั้น
    3. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมใหม่ให้ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด
    4. เพื่อปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำห้องส้วมบางรายการที่ไม่สมบูรณ์
    5. เพื่อปรับระบบห้องน้ำห้องส้วมให้ถูกหลักสุขลักษณะมากขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด
เชิงปริมาณ
   1. มีการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (7)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ชำนาญ    เหล่ารักผล (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2550)  ประธานที่ปรึกษา
 ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549)  ที่ปรึกษา
 ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)  ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  ธงชัย    กิจเจริญ  กรรมการ
   วนิดา    คุณสมิตปัญญา (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2552)  กรรมการ
 มาสเตอร์  เชษฐา    รักษาศรี  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าปรับปรุงห้องน้ำ (ค่าแรงช่าง+วัสดุอุปกรณ์) 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 250,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 250,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ