Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
หน่วยงาน :งานห้องสมุด
โครงการ :โครงการสัปดาห์ห้องสมุด

หลักการและเหตุผล :
    เมื่อนึกถึงแหล่งเรียนรู้ เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ห้องสมุดคือแหล่งเรียนรู้อันดับแรกที่เราจะนึกถึง เพราะห้องสมุดไมใช่มีเพียงแต่หนังสือเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต CD - Rom ด้านวิชาการ สำหรับให้ผู้ใฝ่รู้ได้ใช้ในการศึกษาค้สคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้เล็งเห็นคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากห้องสมุด งานห้องสมุดจึงได้จัดทำโครงการสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน คุณครูและชุมชนของโรงเรียน
    2. เพื่อมุ่งเน้นให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักที่สำคัญของนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง
    3. เพื่อให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองเห็นความสำคัญและรู้จักใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาค้นคว้า

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียน คุณครูตลอดจนผู้ปกครองเห็นความสำคัญและได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในการเข้าใช้ห้องสมุด
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจการอ่านและเข้าใช้บริการของห้องสมุดมากขึ้น 85 % คุณครูสนใจการอ่านและเข้าบริการห้องสมุดมากขึ้น 65 % ผู้ปกครองสนใจการอ่านและเข้าบริการห้องสมุดมากขึ้น 35 %

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 ติดต่อสำนักพิมพ์ 29 ก.ค. 2547  1. ที่ปรึกษา
 2. ประธานกรรมการ
 3. รองประธาน
 4. เลขานุการ
 กิจกรรมจากทางห้องสมุดและกิจกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 06 ก.ย. 2547  1. กิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
 กิจกรรมและการจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ 08 ก.ย. 2547  1. สถานที่
 2. เขียนป้าย
 3. ตกแต่งเวที
 ดำเนินงานตามวันเวลาที่กำหนด 08 ก.ย. 2547  1. เครื่องเสียง / บันทึกภาพ
 2. ประชาสัมพันธ์ / พิธีกร
 สรุปผลและประเมินผล 17 ก.ย. 2547  1. ประเมินผลและสรุปรายงาน

คณะกรรมการโครงการ (23)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ชำนาญ    เหล่ารักผล (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2550)  ที่ปรึกษา
 ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549)  ที่ปรึกษา
 ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)  ที่ปรึกษา
   ซ่อนกลิ่น    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)  ที่ปรึกษา
   สมชาย    ภาษิตานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2552)  ที่ปรึกษา
 มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา  ที่ปรึกษา
 มิส  นันทิยา    คำมี  ประธานกรรมการ
   ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)  รองประธาน
   อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)  เลขานุการ
 มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย  กรรมการ
   เพ็ชรรัตน์    เวฬุคามกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2548)  กรรมการ
 มาสเตอร์  สุเมธ    พุทธเมฆ  กรรมการ
 มาสเตอร์  ALEJO    P. ARPON JR.  กรรมการ
   กชพรรณ    ชื้อผาสุข (ออกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553)  กรรมการ
 มาสเตอร์  ไพรินทร์    กล่อมสกุล  กรรมการ
 มาสเตอร์  ประสบสุข    ปราชญากุล  กรรมการ
 มิส  วรรณา    กรัสพรหม  กรรมการ
 มาสเตอร์  สมพบ    คำมี  กรรมการ
   ขจร    โพธิ์นิ่มไทย (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548)  กรรมการ
   ชลลดา    บุญห่อ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550)  กรรมการ
 มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)  กรรมการ
 มาสเตอร์  ศิริพงษ์    จรัสโรจนกุล (ออกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561)  กรรมการ
   ไพศาล    คงภิรมย์ชื่น (ออกเมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2550)  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายได้จากกิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร์ 0 *** ***
2    รายได้จากการจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์ 0 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากร(แสดงมายากร) 1 *** ***
2    ค่าไหว้ครูของดนตรีไทย (ในพิธีเปิด) 1 *** ***
3    กระดาษโปสเคอร์สี 8 *** ***
4    กระดาษโปสเคอร์สี 4 *** ***
5    กระดาษโปสเคอร์สี 3 *** ***
6    กระดาษโปสเคอร์สี 4 *** ***
7    กระดาษโปสเคอร์สี 5 *** ***
8    กรรไกร 1 *** ***
9    มีคัตเตอร์ 1 *** ***
10    กาวสองหน้าบาง 5 *** ***
11    การโฟม 2 *** ***
12    กระดาษห่อของขวัญ 10 *** ***
13    ริบบิ้นสีเหลือง 1 *** ***
14    สก๊อตเทปใส 1 *** ***
15    กาว UHU 1 *** ***
16    กล่องดินสอ 8 *** ***
17    ฟิวเจอร์ขนาดแผ่นเท่าไม้อัด 1 *** ***
18    ค่าอาหารว่าง 4 *** ***
19    กล่องดินสอ 3 *** ***
20    แฟ้มใส่เอกสาร 3 *** ***
21    ชุดเครื่องเขียน 3 *** ***
22    กระดาษห่อของขวัย 3 *** ***
23    ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร 9 *** ***
24    กระเป๋าเอกสาร 2 *** ***
25    แห้มใส่เอกสารแบบซองเสียบ 2 *** ***
26    กระเป๋าดินสอ 4 *** ***
27    ค่าพิมพ์มใบเกียรติบัตร 2 *** ***
28    เงินรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้น ป.4 1 *** ***
29    เงินรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้น ป.5 1 *** ***
30    เงินรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้น ป.6 1 *** ***
31    กระดาษ A4 1 *** ***
32    ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร 3 *** ***
33    DVD การ์ตูนวิทยาศาสตร์ 1 *** ***
34    กล่องดินสอ 5 *** ***
35    พวงกุญแจ 10 *** ***
36    กระเป๋าดินสอ 3 *** ***
37    แฟ้มใส่เอกสาร 3 *** ***
38    พวงกุญแจ 3 *** ***
39    ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร 18 *** ***
40    กระดาษ A4 1 *** ***
41    ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร 27 *** ***
42    กระเป๋าดินสอ 21 *** ***
43    ค่าพิมพ์ใบเกียรติบัตร 21 *** ***
44    กระดาษโปสเตอร์สี 32 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
การติดตามจากแบบสำรวจความคิดเห็น
ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงาน ได้แก่ 1. เวทีกลางที่ใช้จัดกิจกรรมมีพื้นที่ใช้ในการทำกิจกรรมค่อนข้างน้อย ทำให้เสียเวลา เพราะต้องโยกย้ายอุปกรณ์ 2. กิจกรรมในช่วงพักกลางวันมีกิจกรรมหลายอย่าง การดำเนินกิจกรรมบนเวทีจึงจำเป็นต้องดำเนินรายการด้วยความเร่งรีบ เนื่องจากต้องให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ควรจัดให้มีวิทยากรมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าน เพื่อที่นักเรียนและคุณครูจะได้เห็นความสำคัญของการอ่าน และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทุกกลุ่มในโรงเรียนรักการอ่านรักการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มากขึ้น

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 9,095 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 9,095 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  นันทิยา    คำมี
ผู้จัดทำ : มิส  นันทิยา    คำมี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ