[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท]
ข้อความที่ใช้ในการค้นหา

ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงลิฟท์ บริเวณอาคารสิรินธร วันที่ 22 สิงหาคม 2550 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2/4 - 6 ทัศนศึกษาถนนสายวัฒนธรรม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2550
นักเรียนเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2550 รายงานความคืบหน้า...โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ (JMLC) ณ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2550
การประกวดมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายยุติธรรม DSI Cyberfore เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550
การประกวดมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 ร.ร. เซนต์หลุยส์ รับการตรวจประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ เมื่อวันที่ 21 -24 สิงหาคม 2550
การประกวดมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 รายงานความคืบหน้า...โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ (JMLC) ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2550
การแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ( โยนไข่ ) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2550
กิจกรรมการแข่งขันจัดระบบนิเวศสวนถาด สวนแก้ว เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2550 คณะครูเข้าร่วมอบรมสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2550
การประกวดมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 การประกวดมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2550
การแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2550 การแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2550
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาถนนสายวัฒนธรรม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2550 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/7 - 5/2 ทัศนศึกษาถนนสายวัฒนธรรม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2550
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/6 - 7 ทัศนศึกษาถนนสายวัฒนธรรม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2550 การประชุมระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2550
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/3 - 5 ทัศนศึกษาถนนสายวัฒนธรรม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2550 การประชุมระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2550
การประชุมระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2550 การประกวดมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2550
การประกวดมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 Mushroom Project / Project ระดับการศึกษาปฐมวัย
ไปดู ป.ปลา กับระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2/1 / project ระดับการศึกษาปฐมวัย รายงานความคืบหน้า...โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ (JMLC) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2550
เห็ดกับเห็ด / project ระดับการศึกษาปฐมวัย การประกวดมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2550
การประกวดมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 การประกวดมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2550
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2550 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2550 กิจกรรมวาดภาพลงบนไม้อัด เนื่องในงานสัปดาห์สืบ นาคะเสถียร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2550
การประเมินพัฒนาการเด็ก 5 - 6 ปี / ระดับการศึกษาปฐมวัย การสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3/5 เรื่อง การบอกเวลาเป็นกลางวันและกลางคืน ใช้เทคนิคการสอนแบบถาม - ตอบ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2550
การเรียนการสอนเรื่อง การวิเคราะห์อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้น ป.4/2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2550 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2550 ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2550
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2550 ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2550 การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2550 ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2550 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2550 ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2550
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปเดินรณรงค์ร่วมลงประชามติเพื่อประชาธิปไตยของปวงชน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2550 ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2550
ประชุมคณะกรรมการโครงการขอซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2550 การประชุมครูเพื่อรับฟังคำชี้แจงสรุปการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2550
กิจกรรม Apple & Gancore Music Edutainment Work Shop Tour ในวันที่ 29 สิงหาคม 2550 การประชุมคณะกรรมการแผนกธุรการ ครั้งที่ 5/2550 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2550
การประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 12/2550 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2550 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2550
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/1 - 4 ทัศนศึกษาถนนสายวัฒนธรรม ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2550 โครงการพระ / project ระดับการศึกษาปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการระบบ SWIS ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2550 กิจกรรมวันภูมิปัญญาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2550
คณะครูเดินทางไปสำรวจค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2550 พิธีมอบเกียรติบัตรลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่เป็นตัวแทนชุมนุมลูกเสือยุวกาชาด ในวันที่ 30 สิงหาคม 2550
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิล์ด ในวันที่ 17 สิงหาคม 2550 กิจกรรมเวทีศักยภาพ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2550

Page: |<  <   100 101 102 103 104 105 106  >   >|