Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 13859 อัลบั้ม
 แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ปรับปรุงพื้นที่ริมน้ำใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 (18/07/2012)
  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ "7 green" ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2555 (18/07/2012)
 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 (17/07/2012)
 นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม "วันอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 (17/07/2012)
 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมอบรมการสอนวรรณคดี : สอนวรรณคดีไทยให้น่าเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 (17/07/2012)
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 (16/07/2012)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะนาว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 (16/07/2012)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 (16/07/2012)
 นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 25553 (16/07/2012)
 นิเทศการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ห้อง ป.1/4 เรื่อง All about me ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (16/07/2012)
 นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 25553 (16/07/2012)
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (16/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (16/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (16/07/2012)
 พิธีเปิดงานนิทรรศการนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 (16/07/2012)
 คุณครูร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (16/07/2012)
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 (16/07/2012)
 การปฏิบัติหน้าที่ของกองพิเศษโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2555 (14/07/2012)
 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (14/07/2012)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 4/2555 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (14/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 มอบรางวัลโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 "กิจกรรมลุ้นโชคกับแชมป์ ยูโร 2012" ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 มอบหนังสือโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ในกิจกรรม READING CORNER เพื่อนักอ่านตัวน้อย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 คณะครูร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะโรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการนิทานเพื่อนรัก ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมพฤหัสหรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 ตัวแทนครูเข้าเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.รัฎฐา โกสิตานนท์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2555 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 การประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2555 (12/07/2012)
 กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2555 (12/07/2012)
 คณะัผู้บริหาร และคณะครู ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ศึกษาดูงาน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 (12/07/2012)
 คณะกรรมการสภานักเรียน หัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้องเข้าร่วมอบรมสัมมนานักเรียนแกนนำ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 (12/07/2012)
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 (12/07/2012)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปึที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 (12/07/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347]