Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 16389 อัลบั้ม
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 (16/07/2015)
 การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 (16/07/2015)
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในกิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยส์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 (16/07/2015)
 ตัวแทนคณะครูเยี่ยมมิสจันทิพย์ เครือจันทร์ โอกาสการคลอดบุตรชาย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 (16/07/2015)
  พิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาของมิสเกษรา เกิดมงคล ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 (16/07/2015)
 คุณครูเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันแม่ ประจำปี 2558 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 (15/07/2015)
  คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และตลาดดอนหวาย จ.นครปฐม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 (15/07/2015)
  คุณครูเข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 (14/07/2015)
 พิธีเปิดงานนิทรรศการนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 (14/07/2015)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ทหาร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 (14/07/2015)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 (14/07/2015)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เตย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (13/07/2015)
  คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2558 (13/07/2015)
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง น้ำตาล ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (13/07/2015)
 การนิเทศครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 (10/07/2015)
 ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 (10/07/2015)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ ในวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 (10/07/2015)
 คณะครูร่วมแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรสของมาสเตอร์จิราธิวัฒน์ กุลัดนาม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2558 (09/07/2015)
 นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่องระเบียบแถวภาคสนาม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 (09/07/2015)
 การเรียนชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 (09/07/2015)
 นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 "กิจกรรมการแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญ" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (09/07/2015)
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเรียงคำ ทำประโยค" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 (09/07/2015)
 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัล Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ,รางวัลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์,และเกียรติคุณ ให้กับนักเรียน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 (08/07/2015)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการคัดกรองเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 (08/07/2015)
 นักเรียนระดับ ป.1-ป.3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 (08/07/2015)
 การติวโครงการ Intensive course ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 (สัปดาห์ที่สอง) (08/07/2015)
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 (08/07/2015)
 การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่7 กรกฎาคม 2558 (07/07/2015)
 การตรวจประเมินห้องเรียนของระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (07/07/2015)
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 (07/07/2015)
 การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (07/07/2015)
 คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2558 (07/07/2015)
 การประชุมคุณครูผู้สอนตามช่วงชั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 (06/07/2015)
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่่ 1/2558 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 (06/07/2015)
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการ "แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 30 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแบรนด์ซูโดกุชิงแชมป์นานาชาติ" พ.ศ 2558 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 (06/07/2015)
  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (06/07/2015)
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 (06/07/2015)
 การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำวันศุกร์ต้นเดือน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 (06/07/2015)
 การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 (06/07/2015)
  คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (03/07/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410]