Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 14127 อัลบั้ม
 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 (24/08/2012)
 กิจกรรม Morning Program ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 (24/08/2012)
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง การดึงแขนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 (24/08/2012)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง โรคติดต่อ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 (24/08/2012)
 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 (24/08/2012)
 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พูดให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 (24/08/2012)
 การประชุมคณะักรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 7/2555 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 (24/08/2012)
 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 (24/08/2012)
 นักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 การแข่งขันตอบปัญหา"ถามตอบรอบรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 (24/08/2012)
 กิจกรรมบูรณาการฐานความรู้...ตามรอยพ่อหลวง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 (24/08/2012)
 คณะครูและนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 (23/08/2012)
 นักกีฬาฟุตบอล ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 และ15 ปี ประจำปี 2555 (รอบแรก) ระหว่างวันที่ 16-23 สิงหาคม 2555 (23/08/2012)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 (23/08/2012)
 การรับชุดทำงานของพนักงาน แผนกบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 (23/08/2012)
 การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.6 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (22/08/2012)
 กิจกรรมบูรณาการฐานความรู้...ตามรอยพ่อหลวง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 (22/08/2012)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ให้บริการเป็นศูนย์จัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน (CAI) สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2555 (22/08/2012)
 ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมส่งมิสสมฤทธิ์ แสงจันทร์ ซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Visiting Teacher ในโปรแกรม Asian Studies Outreach Program ของมหาวิทยาลัย The University of Vermont สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (22/08/2012)
 งานสุขอนามัยดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน อ.1 -ป.4 ระหว่างวันที่ 20 – 29 สิงหาคม 2555 (22/08/2012)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมประกวดร้องเพลง กิจกรรมเวทีศักยภาพ ในวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2555 (22/08/2012)
 คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับมิสเกศรา เจียมเจริญ ในโอกาสคลอดบุตร ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (22/08/2012)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง วอลเลย์บอล ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (22/08/2012)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (22/08/2012)
 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น ม.5 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (22/08/2012)
 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (22/08/2012)
 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 (22/08/2012)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (21/08/2012)
 กิจกรรมบูรณาการฐานความรู้...ตามรอยพ่อหลวง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (21/08/2012)
 นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 31 (รอบเจียระไนเพชร) จากการเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 (21/08/2012)
 กิจกรรม Morning Program ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 (21/08/2012)
 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตห้องสำนักผู้อำนวยการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (21/08/2012)
 นักกีฬาบาสเกตบอล ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬานักเีรียน จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2555 (21/08/2012)
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายถ่ายภาพ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ (21/08/2012)
 คุณครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการอบรมบูรณาการการบริหารจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet PC) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 (21/08/2012)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 (20/08/2012)
 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 11 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 (20/08/2012)
 กิจกรรมบูรณาการฐานความรู้...ตามรอยพ่อหลวง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 (20/08/2012)
 ระยะพัฒนาของโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 ในวันที่ 16 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555 (20/08/2012)
 ระยะพัฒนาของโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 ในวันที่ 16 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555 (20/08/2012)
 ระยะพัฒนาของโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 ในวันที่ 16 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555 (20/08/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354]