Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 13484 อัลบั้ม
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 26/2554 ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 (12/03/2012)
 คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 (12/03/2012)
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ จ.ส.อ.ทวีชัย ลิ้นเสมา บิดามิสพรกมล กลกิจ (09/03/2012)
 รองผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 (09/03/2012)
 คุณครูฝ่ายปฐมวัยวิเคราะห์โครงสร้างสาระที่ควรเรียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 (09/03/2012)
 ผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูร่วมส่งและให้กำลังใจคณะครูที่เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศอินเดีย ในวันที่ 3 มีนาคม 2555 (09/03/2012)
 นิเทศการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง Types of Thermometer ของนักเรียนระดับชั้น ป.4/1 ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 (09/03/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronunciation ของนักเรียนชั้น ม.3/2 ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 (09/03/2012)
 ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาอาจารย์รัชนี วิเศษมงคล ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 (09/03/2012)
 นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.2 เข้าร่วมโครงการหุ่นดี หุ่นสวย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 (09/03/2012)
 นิเทศการสอนในวิชาการงานอาชีพฯ เรื่อง อาชีพ (โครงงาน) ของนักเรียนระดับชั้น ป.6/6 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 (08/03/2012)
 นิเทศการสอนวิชาการงานอาชีพฯ เรื่อง อาชีพ (ประเภทอาชีพ) ของนักเรียนระดับชั้น ป.4/4 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 (08/03/2012)
 นิเทศการสอนวิชาการงานอาชีพฯ เรื่อง แนวทางการประกอบอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้น ม.1/4 ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 (08/03/2012)
 การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ NT ระดับชั้น ป.3, ม.2 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 (08/03/2012)
 นิเทศการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง การพับเสื้อ ของนักเรียนชั้น ป.2/4 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (08/03/2012)
 การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 (08/03/2012)
 การรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2555 (ระบบสอบภายนอก) ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 (06/03/2012)
 คณะครูเข้าร่วมพิธีเสกอาคาร Golden Jubilee ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 (06/03/2012)
 หัวหน้าแผนกปกครองและตัวแทนครูในระดับ ม.2 เยี่ยมเด็กหญิงกรรณิการ์ แสงเรือง ม.2/5 ซึ่งกำลังป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองชลบุรี ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 (06/03/2012)
 ตัวแทนครูระดับ ม.3 เยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงวันหยุด ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2555 (06/03/2012)
 หัวหน้าแผนกปกครองไปสำรวจพื้นที่สำหรับจัดทำโครงการค่ายพุทธบุตร ณ วัดปานประสิทธาราม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (06/03/2012)
 การดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555 (06/03/2012)
 ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในหัวข้อ เป้าหมายชีวิตที่เป็นจริง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (06/03/2012)
 ตัวแทนครูฝ่ายกิจการนักเรียน ไปเยี่ยม มิสอำนวยพร ทุมเชื้อ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (06/03/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ของนักเรียนระดับชั้น ป.4/2 ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 (06/03/2012)
 ภราดาวิทยา เทพกอม รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ในโครงการชิงแชมป์คณิตศาสตร์ AMC ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 (06/03/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple Passive ของนักเรียนชั้น ป.5/3 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 (06/03/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Jobs Revision ระดับชั้น ม.3/4 ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 (06/03/2012)
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 - 5 ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 (วันแรก) (05/03/2012)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 3 มีนาคม 2555 (05/03/2012)
 การรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ป.1 ป.4 และ ม.1 ปีการศึกษา 2555 (ระบบสอบภายนอก) ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 (05/03/2012)
 พิธีมอบวุฒิบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 (05/03/2012)
 นิเทศการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 (05/03/2012)
 การเตรียมตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในงานมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ม.6 ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 (05/03/2012)
 งานเลี้ยงอำลาสถาบันของนักเรียนชั้น ม.6 ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 (02/03/2012)
 พิธีกราบบูรพาจารย์ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 (02/03/2012)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (02/03/2012)
 คณะครูเป็นกรรมการคุมสอบ O-Net ชั้น ม.3 ณ โรงเรียนเซนต์แอนโทนี ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2555 (02/03/2012)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 (01/03/2012)
  คณะภราดา คณะครู ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรสมิสสุพัตรา สกุลแท้ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 (01/03/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338]