Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 15269 อัลบั้ม
 คณะผู้บริหาร และครูเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 (17/12/2013)
 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2556 (17/12/2013)
 ค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2556 (15/12/2013)
 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2556 (14/12/2013)
 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556 (13/12/2013)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2/5 - 2/8 (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2556 (13/12/2013)
 การประชุมคุณครูฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 (13/12/2013)
 การประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวพนักงานและบุคลากรครูเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 (13/12/2013)
 ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุมครูระดับช่วงชั้นที่ 2 เพื่อชี้แจงเรื่องระบบการดูแลนักเรียน ระเบียบวินัยของนักเรียน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 (12/12/2013)
 ฝ่ายกิจการนักเรียน ประชุมครูระดับช่วงชั้นที่ 1 เพื่อชี้แจงเรื่องระบบการดูแลนักเรียน ระเบียบวินัยของนักเรียน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 (12/12/2013)
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2556 (12/12/2013)
 มอบเกียรติบัตรชมเชยให้กับนักเรียนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. และนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 (11/12/2013)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดแนะแนวหัวข้อ "คณะที่ใช่มหาลัยที่ชอบ" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 (11/12/2013)
 คณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีวันมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 (09/12/2013)
 การประชุมคุณครูสอนเสริมวันเสาร์ของฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 (09/12/2013)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดนิเทศการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 (09/12/2013)
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 (09/12/2013)
 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และเทิดพระคุณพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 (06/12/2013)
 กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2556 (06/12/2013)
 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 (05/12/2013)
 การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพ่อ และผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 (04/12/2013)
 การนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (04/12/2013)
 การท่องศัพท์เพื่อพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล ดำเนินการในทุกเช้าของทุกวันก่อนเข้าเรียนและช่วงที่คุณครูนัดหมาย (04/12/2013)
 การมอบเกียรติบัตรชมเชยและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียน Gifted เนื่องจากนักเรียนได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ และเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (04/12/2013)
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันพ่อแห่งชชาติ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 (04/12/2013)
 ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 (04/12/2013)
 การเข้าแถว สวดมนต์ และนั่งสมาธิของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 (03/12/2013)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 (03/12/2013)
 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และเทิดพระคุณพ่อ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 (03/12/2013)
 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และเทิดพระคุณพ่อ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 (03/12/2013)
 พิธีเสกถ้ำพระกุมาร ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 (03/12/2013)
 งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (03/12/2013)
 มิสพวงทอง วงศ์พลับ ร่วมเป็นวิทยากรการอยู่ค่ายพักแรม เนตรนารี-ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนดัดดรุณี ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2556 (02/12/2013)
 การประชุมครู ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (02/12/2013)
 กิจกรรมวันพ่อของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 (02/12/2013)
 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2555 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (02/12/2013)
 ตัวแทนคณะภราดา คณะผู้บริหาร และนักเรียน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ บริษัทสาครเคเบิล ทีวี จำกัด ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 (02/12/2013)
 กิจกรรมหนูน้อยนักออมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 (02/12/2013)
 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติวันพ่อ "คนไทยสุขภาพดีเพื่อพ่อหลวง" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 (02/12/2013)
 งาน " SLC HOMECOMING DAY 2013" โอกาสครบรอบ 65 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 (02/12/2013)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382]