Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 15472 อัลบั้ม
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 (30/05/2014)
 คณะครู และนักเรียนพุทธศาสนิกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม"พบพระ พบธรรมในโรงเรียน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (30/05/2014)
  คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 เข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (29/05/2014)
 การเรียนกิจกรรมชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 (29/05/2014)
 การประชุมคุณครูฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (29/05/2014)
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 (29/05/2014)
 การเข้าแถว - การเดินแถว การโฮมรูมของครู และการหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (29/05/2014)
 คุณครูผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับทุนศึกษาต่อ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย (หลักสูตร 8 สัปดาห์) ในวันที่ 8 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2557 (27/05/2014)
 คณะครูศึกษาภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน (รุ่นที่ 4) ในวันที่ 16 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2557 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (27/05/2014)
 งานแนะแนวจัดกิจกรรมชวนน้องเข้ามอ ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 (27/05/2014)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 (26/05/2014)
 คณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการวัยใสหุ่นสวย โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (21/05/2014)
 การประชุมความร่วมมือผลิตข่าวท้องถิ่นภาคภาษาอังกฤษ และรายการโต๊ะข่าวสัญจร โดยบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 (21/05/2014)
 การประชุมคุณครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 (21/05/2014)
 โครงการเรียนเสริมตอนเย็นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (21/05/2014)
 การจับหมายเลขเลือกตั้งประธานนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 (21/05/2014)
 การประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 (21/05/2014)
 การประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 (16/05/2014)
 การประชุมคุณครูฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (16/05/2014)
 พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2557 (16/05/2014)
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557 (14/05/2014)
 ทัศนศึกษาประจำปีของบุคลากรครู ณ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2557 (14/05/2014)
 คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณพ่อยออากิม กำจัด พันธุ์อุดม บิดาของมิสรัตนา ทองคำพันธุ์ (14/05/2014)
 คุณครูร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี ค.ศ. 2014 ในวันที่ 18 มีนาคม - 25 เมษายน 2557 (30/04/2014)
 ค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 (30/04/2014)
 คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วม "อบรมเชิงปฏิบัติการใช้จิตวิทยาและนวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูปฐมวัย" ในระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 (28/04/2014)
 พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โอกาสวันครบรอบ 298 ปี แห่งการสิ้นชีวิต ในวันที่ 28 เมษายน 2557 (28/04/2014)
 นักเรียนวงโยธวาฑิตเข้าค่ายเพื่อฝึกซ้อมดนตรีในการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 9 พฤษภาคม 2557 (25/04/2014)
 งาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ในวันที่ 11 เมษายน 2557 (23/04/2014)
 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2557 (21/04/2014)
 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และรับทราบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 (21/04/2014)
 คณะครูศึกษาและพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 1 เดือน) ณ ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 15 มีนาคม -13 เมษายน 2557 (21/04/2014)
 คณะครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชาที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 18 - 19 เมษายน 2557 (21/04/2014)
 โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (กิจกรรมภาคบ่าย) ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 (11/04/2014)
 ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกกิจกรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา KCC ในวันที่ 8 เมษายน 2557 (11/04/2014)
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ Mr. Saldy Mar Sadang Nolasco ครูชาวฟิลิปปินส์ ระดับการศึกษาปฐมวัย (10/04/2014)
 คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของนายกล่อม เจริญช่าง สามีของนางธนาพร เจริญช่าง (10/04/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 (10/04/2014)
 นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 (09/04/2014)
 ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำรถเข้าตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 (09/04/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387]