Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 15048 อัลบั้ม
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ ในวันที่ 5 กันยายน 2556 (05/09/2013)
 การเข้าแถว นั่งสมาธิ และการโฮมรูมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 (05/09/2013)
 ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 5 กันยายน 2556 (05/09/2013)
 ทีมฟุตบอลนักเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รุ่นอายุ 15 ปี เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา (รอบคัดเลือกจังหวัด) (05/09/2013)
 ทีมฟุตบอลนักเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา (รอบคัดเลือกจังหวัด) (05/09/2013)
 คณะครูชาวต่างชาติโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมสันทนาการสานความสัมพันธ์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 (05/09/2013)
 คณะครูได้รับรางวัลโครงการ "ครูแสนดี" ปีการศึกษา 2555 โดยมูลนิธิมหาวิทยาล้ยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยเทคโนโลยีในเครือไทย - เทค (05/09/2013)
 กิจกรรมจัดรายการเสียงตามสายส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน (05/09/2013)
 การปฏิบัติหน้าที่กองร้อยพิเศษ รุ่น 5 ระหว่างเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2556 (04/09/2013)
 กิจกรรมชมรมกองร้อยพิเศษ ช่วงชั้น 2 ของมิสพวงทอง วงศ์พลับ (04/09/2013)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 กันยายน 2556 (04/09/2013)
 การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 4 กันยายน 2556 (04/09/2013)
 ผู้อำนวยการพบนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1-ป.3 ในวันที่ 4 กันยายน 2556 (04/09/2013)
 งานห้องสมุดประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน" ปีที่ 11 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (04/09/2013)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3 กันยายน 2556 (03/09/2013)
 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ โครงการเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสิน ณ โรงแรมฟาวน์แทน ทรี รีสอร์ท และฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2556 (03/09/2013)
 คุณครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการสอน ในวันที่ 3 กันยายน 2556 (03/09/2013)
 คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 (03/09/2013)
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 3 กันยายน 2556 (03/09/2013)
 คณะครู และนักเรียน พบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อเสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับสื่อมวลชน ในวันที่ 3 กันยายน 2556 (03/09/2013)
 งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 (02/09/2013)
 การประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 (02/09/2013)
 คณะครู ฝ่ายปฐมวัย ร่วมกิจกรรมการผลิตสื่อการสอน ในระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2556 (02/09/2013)
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2556 ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 (02/09/2013)
 ปฏิบัติการนิเทศภายใน โดยหน่วยงานนิเทศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 (02/09/2013)
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมแสดงความยินดีโอกาสวันฉลองศาสนนามของผู้อำนวยการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 (30/08/2013)
 งานสภานักเรียน จัดกิจกรรมเวทีศักยภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 (30/08/2013)
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 (30/08/2013)
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงการโฟร์โมสโอเมก้า ดื่มนม+ออกกำลังกาย= ได้สุขภาพดี" ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 (29/08/2013)
 คณะกรรมการกลุ่มวิชาการที่ 13 สพป.ฉช.เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 (29/08/2013)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการ 3D ตรวจปัสสาวะนักเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 (29/08/2013)
 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งนักเรียนโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 (28/08/2013)
 การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา วันที่ 28 สิงหาคม 2556 (28/08/2013)
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประกวดคัดลายมือในหัวข้อ "รักการอ่าน" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 (28/08/2013)
 การประชุมคณะกรรมการงานอภิบาล ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 (28/08/2013)
 คณะภราดา และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีมิสซาโอกาสฉลองศาสนนาม บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 (28/08/2013)
 คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับมิสคนึงนิตย์ ชูชื่น ที่ได้รับรางวัล ครูดี "สร้างเยาวชนคู่คุณธรรม" ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 (27/08/2013)
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติ "ทำอย่างไรให้หนังสือแนววิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องน่าอ่านสำหรับเยาวชน" ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 (27/08/2013)
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 (27/08/2013)
 "วันผู้ปกครองพบครู" นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 (26/08/2013)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377]