Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 13925 อัลบั้ม
 ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูร่วมส่งผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลโรงเรียนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนระหว่างประเทศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ. รอบ 3 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 -20 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 นักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reading for Main Ideas นักเรียนระดับชั้น ม.6/1 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 นิเทศการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์โบราณ นักเรียนระดับชั้น ม.5/6 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 นิเทศการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง การนับศักราชของไทย นักเรียนระดับชั้น ม.1/4 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 นิเทศการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง สงครามคูเสด นักเรียนระดับชั้น ม.5/1 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 นิเทศการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ม.4/3 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 การเรียนกิจกรรมชมรมของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 นักเรียนระดับชั้น ป.4, ม.1 และ ม.2 ชมละครเวที เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 (24/07/2012)
 เจ้าหน้าที่ห้องธุรการจัดทำบอร์ดแสดงผลงานผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2555 (23/07/2012)
 ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (23/07/2012)
 ผู้อำนวยการ และคณะครูเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขวัญตา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (23/07/2012)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 -20 กรกฎาคม 2555 (23/07/2012)
 การสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2555 (23/07/2012)
 นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าระดับชั้นนิเทศครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 9 - 18 กรกฎาคม 2555 (23/07/2012)
 นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 9 - 18 กรกฎาคม 2555 (23/07/2012)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 5/2555 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (23/07/2012)
  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำมะพร้าวปั่น" ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำไข่ดาว" ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 พิธีสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 ตัวแทนครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ณ ชุมชนวรรณยิ่ง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Collective Noun ของนักเรียนระดับชั้น ป.5/4 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 พิธีมิสซาโอกาสฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 (20/07/2012)
 ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 และภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ร่วมพิธีสวมเสื้อนอกเบลเซอร์นิสิตใหม่โดยมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 เตรียมนิทรรศการแสดงผลงานเนื่องในโอกาสผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำ" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาให้ดวามรู้เรื่อง "พระ" ในวันที่ 19กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าระดับชั้นนิเทศครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 9 - 18 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 9 - 18 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชมละครเวที เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (20/07/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349]