Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 13833 อัลบั้ม
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 กิจกรรมการเรียนโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 คณะครูร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะโรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการนิทานเพื่อนรัก ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมพฤหัสหรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 ตัวแทนครูเข้าเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.รัฎฐา โกสิตานนท์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2555 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (13/07/2012)
 การประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2555 (12/07/2012)
 กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2555 (12/07/2012)
 คณะัผู้บริหาร และคณะครู ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ศึกษาดูงาน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 (12/07/2012)
 คณะกรรมการสภานักเรียน หัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้องเข้าร่วมอบรมสัมมนานักเรียนแกนนำ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 (12/07/2012)
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 (12/07/2012)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปึที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 (12/07/2012)
 ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารและการนำเสนอเพื่อเข้าประกวดสถานศึกษาพระราชทาน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 (12/07/2012)
 การปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยอาสาจราจร ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2555 (10/07/2012)
 นักเรียนเข้าร่วมอบรมแกนนำเยาวชนไทยร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 (10/07/2012)
 การดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2555 (10/07/2012)
 พิธียกย่องเชิดชู ครูสอนดี จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 (10/07/2012)
 การมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 (10/07/2012)
 แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ล้างทำความสะอาด และทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2555 (10/07/2012)
 การมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 (10/07/2012)
 คณะครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต รุ่น 1 กลุ่ม 1 อายุทำงาน 6-10 ปี ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2555 (10/07/2012)
 แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้สร้างหลังคารอบอาคารเซราฟิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 (10/07/2012)
  คณะครูและนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ห้องเรียนพิเศษ Gifted ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผล ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 (10/07/2012)
 แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตั้งบอร์ดทำเนียบบุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 (10/07/2012)
 แสดงความยินดีกับนางนิก้าว ศรีรุ่งกาญจน์ พนักงานแผนกบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 (10/07/2012)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2555 (10/07/2012)
 การเข้าแถว สวดมนต์ นั่งสมาธิ และการโฮมรูมของครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฏาคม 2555 (09/07/2012)
 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7 ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 (09/07/2012)
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิล์ด ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 (09/07/2012)
 กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2555 (09/07/2012)
 คณะครูฝ่ายปฐมวัย ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู็แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน ชุด การเตรียมเด็กให้สงบด้วยเสียงเพลงและคำคล้องจอง และศิลปะเพื่อพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2555 (09/07/2012)
 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 (09/07/2012)
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 3 และ 6 รับการตรวจทันตสุขภาพ ในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2555 (09/07/2012)
 คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฉบับสถานศึกษา ในวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2555 (09/07/2012)
 คณะครูร่วมแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรสของมิสวาสนา ปัญจันตา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (09/07/2012)
 แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 (09/07/2012)
 การสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2555 (07/07/2012)
 นิเทศการสอนเรื่อง การใช้เครื่องหมาย >, < ,= ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 (07/07/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346]