Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 15580 อัลบั้ม
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 (03/07/2014)
 การประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 (03/07/2014)
 คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมอบรมแกนนำวัยใสหุ่นสวยระยะที่ 2 ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 (02/07/2014)
 นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม "วันอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 (02/07/2014)
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพบนกำแพงค่ายศรีโสธร ภายใต้หัวข้อ "พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 (02/07/2014)
 ภราดาและคณะครูเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2557 (02/07/2014)
 โรงเรียนซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (02/07/2014)
 การทดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยะภาพ เจียระไนเพชร SLC ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 (01/07/2014)
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน "iCamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom" ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2557 (01/07/2014)
 งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (01/07/2014)
 การประชุมครูครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (01/07/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (30/06/2014)
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (30/06/2014)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (30/06/2014)
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ SLC Games” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 (30/06/2014)
 ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม "นักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว" ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (27/06/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ ในวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 (27/06/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประหยัด..อดออม ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2557 (27/06/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 (27/06/2014)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (27/06/2014)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 (27/06/2014)
 มิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทไทย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 (26/06/2014)
 ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมพฤหัสหรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 (26/06/2014)
 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 (25/06/2014)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการเข้าแถวของนักเรียน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 (25/06/2014)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการเข้าแถวของนักเรียน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (25/06/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 (25/06/2014)
 การนิเทศการสอนของมิสสมฤทธิ์ แสงจันทร์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (24/06/2014)
 พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2557 (24/06/2014)
 การนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 (24/06/2014)
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 (23/06/2014)
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 (23/06/2014)
 นักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2557 "กิจกรรมการแข่งขันอ่านสะกดคำ" ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 (23/06/2014)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากผลคะแนน O-net (23/06/2014)
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2557 (ระดับประเทศ) (23/06/2014)
 คณะครูงานอภิบาลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดพลับพลาที่ประทับศีลมหาสนิท ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 (23/06/2014)
 เข้าค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 (23/06/2014)
 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 (23/06/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการปั้นดินเหนียว ในวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2557 (20/06/2014)
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 (20/06/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390]