Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 14929 อัลบั้ม
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมไทย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 (26/07/2013)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (25/07/2013)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (25/07/2013)
  การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556 (25/07/2013)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (25/07/2013)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (25/07/2013)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (25/07/2013)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (25/07/2013)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (25/07/2013)
 พิธีมิสซาโอกาสฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 (25/07/2013)
 พิธีสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 (25/07/2013)
  คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 (25/07/2013)
 การเตรียมงานพิธีวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 (25/07/2013)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 (25/07/2013)
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2556 (นอกตาราง) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 (25/07/2013)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 (25/07/2013)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 (25/07/2013)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "มะม่วงชุปช็อกโกแลต" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 (25/07/2013)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สมุนไพร" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 (25/07/2013)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "กระดาษ" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 (25/07/2013)
 มิสจรรยา สินถาวร ร่วมประชุมเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเครื่อข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 (24/07/2013)
 งานฌาปนกิจศพบิดาเด็กหญิงอนัญญา เข็มเพ็ชร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 (24/07/2013)
 ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 (24/07/2013)
 บรรยากาศคุณครูอยู่เวรดูแลสวัสดิภาพนักเรียนตามจุดต่าง ๆ ในช่วงเช้า 15-19 กรกฏาคม 56 (24/07/2013)
 การดูแลสวัสดิภาพนักเรียนตามจุดต่าง ๆ ในช่วงเช้า ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฏาคม 2556 (24/07/2013)
  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ตุ๋น" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 (24/07/2013)
 คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 (24/07/2013)
  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการเชื่อม "เม็ดบัว" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 (24/07/2013)
 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการปลูก "ต้นไม้" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 (24/07/2013)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 (24/07/2013)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องดอกไม้ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 (24/07/2013)
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะม่วง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 (24/07/2013)
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 (24/07/2013)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 (24/07/2013)
 คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมหน่วยงานร่วมของจังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (24/07/2013)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 (19/07/2013)
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 (19/07/2013)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 (19/07/2013)
 ผลงานนักเรียนเนื่องในโอกาสฉลองสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 (19/07/2013)
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 (19/07/2013)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374]