Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 15391 อัลบั้ม
 การฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (03/03/2014)
 งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (03/03/2014)
 การประชุมครู ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (03/03/2014)
 นักเรียนเข้าร่วมโครงการหุ่นดีหุ่นสวย ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (03/03/2014)
 พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (28/02/2014)
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2556 (นอกตาราง) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 (25/02/2014)
 คณะภราดาพร้อมด้วยคณะครู ร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ มาสเตอร์ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ บิดาของภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (25/02/2014)
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (24/02/2014)
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2556 (นอกตาราง) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (24/02/2014)
 งาน "วันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (24/02/2014)
 คณะครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 (24/02/2014)
 การประชุมคุณครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (24/02/2014)
 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 (21/02/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล โรงเรียนเอกชน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (21/02/2014)
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ แก่บุคลากร ในวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 (21/02/2014)
 test (20/02/2014)
 คณะครู ระดับการศึกษาปฐมวัย ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา ศึกษาดูงาน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 (19/02/2014)
 คณะครูร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซราฟิน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 (19/02/2014)
  การรับศัพท์เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาของนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (18/02/2014)
 การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 (18/02/2014)
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 (18/02/2014)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเชิงวิชาการ "Soaring to Positive Transformation and Change" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 (17/02/2014)
 คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของมารดา มาสเตอร์เชษฐา รักษาศรี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 (17/02/2014)
 คุณครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 (13/02/2014)
 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 17/2556 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 (13/02/2014)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-NET ในวิชาภาษาไทยและสังคม โดยวิทยากรจากภายนอก ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 (13/02/2014)
 กิจกรรมวันปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 (13/02/2014)
 พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพ ภราดาฟิลิป เนรี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (13/02/2014)
 นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (12/02/2014)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-NET ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิทยากรจากภายนอก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (12/02/2014)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-NET ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์โดยวิทยากรจากภายนอก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 (12/02/2014)
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (12/02/2014)
 คณะภราดาพร้อมด้วยคณะครู ร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ ภราดาฟิลิป เนรี ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 (12/02/2014)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดนิเทศการสอน เรื่องรูปเรขาคณิต 3 มิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (12/02/2014)
 คณะภราดาร่วมวจนพิธีกรรม และพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ ภราดาฟิลิป เนรี ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (11/02/2014)
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 (11/02/2014)
 การใช้สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนของคุณครูฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 (11/02/2014)
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-NET ในวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรจากภายนอก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (10/02/2014)
 คณะครูเป็นกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ณ โรงเรียนวัดจุกเฌอ , โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ และโรงเรียนวัดเทพราช ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 (10/02/2014)
 การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2557 (10/02/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385]