Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 16577 อัลบั้ม
 กิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ในวันที่ 11 กันยายน 2558 (15/09/2015)
 ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1-3 ในวันที่ 14 กันยายน 2558 (15/09/2015)
 การนิเทศครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 (14/09/2015)
 คณะกรรมการสมาคมฯ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2558 (11/09/2015)
 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมงานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ"(ฝ่ายปฐมวัย) ในวันที่ 10 กันยายน 2558 (11/09/2015)
 การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 (11/09/2015)
 การประกวดสื่อการเรียนการสอนรอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 กันยายน 2558 (10/09/2015)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2558 (10/09/2015)
 ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 (10/09/2015)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (09/09/2015)
 การตรวจปัสสาวะนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 (09/09/2015)
 การบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 (09/09/2015)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ในวันที่ 7 กันยายน 2558 (08/09/2015)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 (08/09/2015)
 ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รุ่น 29 มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (08/09/2015)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 (08/09/2015)
 นักเรียนเตรียมอนุบาลเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัย" ในวันที่ 8 กันยายน 2558 (08/09/2015)
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 (08/09/2015)
 งาน "รำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร" ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 กันยายน 2558 (08/09/2015)
 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “10 ปี สร้างสุข สร้างสมอง ด้วยการอ่าน" (07/09/2015)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย ครูผู้สอนนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 16- 31 สิงหาคม 2558 (07/09/2015)
 รองผู้อำนวยการ พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 (07/09/2015)
 การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำวันศุกร์ต้นเดือน ในวันที่ 4 กันยายน 2558 (07/09/2015)
 การตรวจระเบียบของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 4 กันยายน 2558 (04/09/2015)
 คณะครูสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (04/09/2015)
 การประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 2 กันยายน 2558 (03/09/2015)
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2558 (03/09/2015)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2558 (03/09/2015)
 การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2558 (03/09/2015)
 งานสุขอนามัย ร่วมรณรงค์ให้คุณครูและนักเรียนระวังอันตรายจากโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (02/09/2015)
 คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ในวันที่ 1 กันยายน 2558 (01/09/2015)
 การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 (01/09/2015)
 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ "350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 การประกวดโครงงาน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
 นักเรียนเข้าร่วมการสอบประเมินเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ TDET วันที่ 30 ส.ค. 2558 (31/08/2015)
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2015 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 (31/08/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415]