Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 16298 อัลบั้ม
 การประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (19/06/2015)
 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (19/06/2015)
 การปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยพิเศษอาสาจราจรภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2558 (18/06/2015)
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมซุปเปอร์แมนแปลงร่าง" ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (18/06/2015)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 (18/06/2015)
 การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เรื่อง constructivism ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (17/06/2015)
 คุณครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อเลือกครูแม่สี ประธานสี และประธานเชียร์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 (17/06/2015)
 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 (17/06/2015)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 (17/06/2015)
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 (17/06/2015)
 คณะภราดาและคณะครูร่วมงานพระราชทานเพลิงศพบิดาของ มิสวลีลักษณ์ สืบต้อย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 (17/06/2015)
 การเรียนการสอนเรื่อง การถ่ายภาพ Portrait วิชากราฟิก 1 สอนโดยมาสเตอร์สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์ (16/06/2015)
 การเรียนการสอนเรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย วิชาชีววิทยา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 (16/06/2015)
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 (16/06/2015)
 มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 (16/06/2015)
 คณะภราดาและคณะครู ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดเซนต์แอนโทนี ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 (16/06/2015)
 การเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 (15/06/2015)
 กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่่ 8 - 12 มิถุนายน 2558 (15/06/2015)
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 (15/06/2015)
 พิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อกุม มูลแจ้ บิดามิสปราณี มูลแจ้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (15/06/2015)
 พิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อกุม มูลแจ้ บิดามิสปราณี มูลแจ้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 (15/06/2015)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน ในระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558 (15/06/2015)
 การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 (15/06/2015)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน ในระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2558 (12/06/2015)
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 (12/06/2015)
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 (12/06/2015)
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 (12/06/2015)
  คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 (12/06/2015)
  การนิเทศการสอนมิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล และมาสเตอร์สิรวิทย์ ฉ่ำตุ๋ย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 (11/06/2015)
 การสอบคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพชร SL กิจกรรมเจียระไนเพชร SLC ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 (11/06/2015)
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 (11/06/2015)
 การประกวดพานไหว้ครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 (11/06/2015)
 กิจกรรมพฤหัสหรรษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 (11/06/2015)
 มิสนันทิยา คำมี หัวหน้างานห้องสมุด เข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 (11/06/2015)
 ค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558 (11/06/2015)
 คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น" (ฺBio Gang Project) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (10/06/2015)
 การเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (10/06/2015)
 การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 (10/06/2015)
 โครงการเรียนเสริมวันเสาร์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 (09/06/2015)
 บริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (09/06/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408]