Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 14733 อัลบั้ม
 คณะครูร่วมเป็นวิทยากรอบรม Orientation for Visiting Scholars at Vermont,USA ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 (04/06/2013)
 การทำบุญตักบาตรของนักเรียน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 (04/06/2013)
 การแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตรระหว่างนักเรียน Assumption English School Singapore กับนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 (04/06/2013)
 กิจกรรมหาเสียงของผู้สมัครประธานนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2 -3 มิถุนายน 2556 (04/06/2013)
 การซ้อมไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2556 (04/06/2013)
 การประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 (04/06/2013)
 กิจกรรม Morning Program ทุกวันศุกร์ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 (04/06/2013)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 (03/06/2013)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลคะแนน O-NET ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 (03/06/2013)
 คุณครูร่วมโครงการ Visiting Teacher ณ รัฐ Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2556 (03/06/2013)
 ค่ายอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2556 (03/06/2013)
 งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 (03/06/2013)
 การประชุมครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 (03/06/2013)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 (03/06/2013)
 ตัวแทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ชุมชนวรรณยิ่ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 (31/05/2013)
 โครงการเรียนเสริมตอนเย็นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30/05/2013)
 ตัวแทนครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ชุมชนวรรณยิ่ง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 (30/05/2013)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 (29/05/2013)
 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 (29/05/2013)
 ผุ้อำนวยการพบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 (28/05/2013)
 พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 (28/05/2013)
 ธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา มอบเงินสนับสนุนค่าบำรุงรักษาธนาคารโรงเรียน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 (27/05/2013)
 งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น อ.1 - ม.6 ในที่ 25 พฤษภาคม 2556 (27/05/2013)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 (27/05/2013)
 ผุ้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 (27/05/2013)
 การประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 (23/05/2013)
 การประชุมพนักงานฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (23/05/2013)
 การประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 (23/05/2013)
 ผุ้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 (23/05/2013)
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการนิเทศและประเมินการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จาก สพป.ฉช.เขต 1 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 (23/05/2013)
 การเข้าแถว สวดมนต์ นั่งสมาธิ และการโฮมรูมของครู ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (23/05/2013)
 การประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 (23/05/2013)
 เจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (22/05/2013)
 การประชุมคณะกรรมการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัย (งานจราจร) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (22/05/2013)
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 จากสภากาชาดไทย ในการเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ รวมติดต่อกันนานกว่า 9 ปี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 (22/05/2013)
 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (22/05/2013)
 งานเลี้ยงต้อนรับ ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 (22/05/2013)
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน "พัฒนาคุณภาพชีวิต...เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 (21/05/2013)
 คณะครูผู้สอนตำรากลาง เข้าร่วมอบรม Training Concept Textbooks 2013 และ Lesson Plans 5 วิชา ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2556 (21/05/2013)
 การตรวจระเบียบนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 (21/05/2013)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369]