Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 14254 อัลบั้ม
 การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 18 กันยายน 2555 (24/09/2012)
 คณะครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต รุ่น 2 กลุ่ม 2 อายุทำงาน 11-20 ปี ในวันที่ 21-23 กันยายน 2555 (24/09/2012)
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ของนักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ในวันที่ 24 กันยายน 2555(วันแรก) (24/09/2012)
 ผู้อำนวยการร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเครือฯ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 20 กันยายน 2555 (24/09/2012)
 คณะครูเยี่ยมและให้กำลังใจ มิสชาลิสา แย้มเกษร และม.ธัชพงศ์ แย้มเกษร เนื่องจากคลอดบุตร ในวันที่ 20 กันยายน 2555 (20/09/2012)
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลนักเรียนชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ในวันที่ 19 กันยายน 2555 (20/09/2012)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อ ในวันที่ 18 กันยายน 2555 (20/09/2012)
 การเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2555 (20/09/2012)
 นักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 การแข่งขันตอบปัญหา"ถามตอบรอบรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2555 (19/09/2012)
  การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเซนต์หลุยส์อนุสสรณ์ ในวันที่ 19 กันยายน 2555 (19/09/2012)
 การประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 19 กันยายน 2555 (19/09/2012)
 คณะครูร่วมอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูเอกชนที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 13-16 กันยายน 2555 (19/09/2012)
 คณะครูและพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ศึกษาดูงาน Food and Hotel Thailand 2012 ในวันที่ 8 กันยายน 2555 (19/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ปริศนาคำทาย ของนักเรียนระดับชั้น ป.3/2 ในวันที่ 18 กันยายน 2555 (19/09/2012)
 คณะครูร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง หรือครูผู้นำ (Master Teacher) วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันนที่ 3-7 กันยายน 2555 (19/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ ของนักเรีนยระดับชัั้น ป.3/4 ในวันที่ 18 กันยายน 2555 (19/09/2012)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 /2555 ในวันที่ 12 กันยายน 2555 (18/09/2012)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 /2555 ในวันที่ 5 กันยายน 2555 (18/09/2012)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 /2555 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 (18/09/2012)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 /2555 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 (18/09/2012)
 คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียนศึกษาดูงานที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ในวันที่ 17 กันยายน 2555 (18/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำภาษาถิ่น ของนักเรียนระดับชั้น ป.5/6 ในวันที่ 14 กันยายน 2555 (18/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย ของนักเรียนระดับชั้น ม.1/7(Gifted) ในวันที่ 12 กันยายน 2555 (18/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนย่อความ ของนักเรียนระดับชั้น ม.3/6 ในวันที่ 12 กันยายน 2555 (18/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยค ของนักเรียนชั้น ม.2/7 ในวันที่ 12 กันยายน 2555 (18/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย ของนักเรียนระดับชั้น ม.1/5 ในวันที่ 12 กันยายน 2555 (17/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยค และกลุ่มคำวลี ของนักเรียนระดับชั้น ป.4/4 ในวันที่ 17 กันยายน 2555 (17/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำภาษาต่างประเทศ (บาลี-สันสกฤต) ของนักเรียนระดับชั้น ป.6/2 ในวันที่ 17 กันยายน 2555 (17/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่ กง ของนักเรียนระดับชั้น ป.1/6 ในวันที่ 17 กันยายน 2555 (17/09/2012)
 นิเทศการสอนวิชาภาษาไทยเ รื่อง สระลดรูป / สระเปลี่ยนรูป ของนักเรียนชั้น ป.1/3 ในวันที่ 17 กันยายน 2555 (17/09/2012)
 การเรียนกิจกรรมชมรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (17/09/2012)
 คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเีรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 - 16 กันยายน 2555 (17/09/2012)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (15/09/2012)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิเทศการสอน เรื่อง การปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ในวันที่ 14 กันยายน 2555 (15/09/2012)
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 14 กันยายน 2555 (14/09/2012)
 นักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 การแข่งขันตอบปัญหา"ถามตอบรอบรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2555 (14/09/2012)
 การประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 14 กันยายน 2555 (14/09/2012)
 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน SLC HOMECOMING DAY ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 12 กันยายน 2555 (14/09/2012)
 การทำบุญตักบาตรทุกวันพระของนักเรียนระดัั้บชั้น ม.1-ม.6 และการเข้าแถวนั่งสมาธิ ในวันที่ 14 กันยายน 2555 (14/09/2012)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2555 ในวันที่ 13 กันยายน 2555 (14/09/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]