Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 15776 อัลบั้ม
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (28/08/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 (28/08/2014)
 ขอเชิญประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2014 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (//)
 คณะครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2557 (งวดที่ 2) ในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2557 (27/08/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (26/08/2014)
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 (26/08/2014)
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรม Morning Program ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (26/08/2014)
 คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (26/08/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 (26/08/2014)
 ตัวแทนคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป และพนักงาน เยี่ยมไข้ นายนฤมล ภังคะญาณ พนักงานอาคารสถานที่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (26/08/2014)
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับซูเปอร์จิ๋ว แมกกาซีน ฉบับเดือนสิงหาคม 2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 (25/08/2014)
 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 (25/08/2014)
 การนิเทศการสอนของมาสเตอร์สิรวิทย์ ฉ่ำตุ๋ย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (22/08/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (22/08/2014)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (22/08/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 2 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 (21/08/2014)
 หัวหน้าแผนกกิจกรรมสำรวจพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 (21/08/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (21/08/2014)
 ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส มอบของให้กับพนักงานและคนชราชุมชนวรรณยิ่ง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (21/08/2014)
 คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์สอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 (21/08/2014)
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและประกวดทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 (20/08/2014)
 คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรียนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 (20/08/2014)
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (20/08/2014)
 การแข่งขัน Science Show ระดับชั้น ป.6 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 (20/08/2014)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 (20/08/2014)
 การนิเทศการสอน มิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 (19/08/2014)
 พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 (19/08/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวกงลิ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 (19/08/2014)
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 (19/08/2014)
 คณะครูร่วมงานวันแม่ "ลูกทุ่งสัมพันธ์ วันรักแม่" ครั้งที่ 9 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 (19/08/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 (19/08/2014)
 ธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา มอบเงินสนับสนุนโครงการธนาคารโรงเรียน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 (18/08/2014)
 การนิเทศการสอนครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 (18/08/2014)
 คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 (18/08/2014)
 คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรียนภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 (18/08/2014)
 พิธีเทิดเกียรติแม่พระเนื่องในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 (15/08/2014)
 คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (15/08/2014)
 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 (13/08/2014)
 นักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (13/08/2014)
 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (13/08/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395]