Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 15505 อัลบั้ม
 คณะครูและนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 (11/06/2014)
 การชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2557 (11/06/2014)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 (11/06/2014)
 การเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 (10/06/2014)
 การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 (10/06/2014)
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากแข่งขันวิชาการนานาชาติ ปีการศึกษา 2557 รอบแรก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 (10/06/2014)
 ภราดา คณะครูร่วมสังเกตการณ์อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรมฯ ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 (10/06/2014)
 คุณครู นักเรียน และศิษย์เก่าร่วมงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 (10/06/2014)
 คุณครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการสอน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 (09/06/2014)
 คณะครูร่วมอบรมหัวข้อ "ยุวธรรมทูต กับ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวารสาร" ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2557 (09/06/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 (06/06/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ในวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557 (06/06/2014)
 การถ่ายทำ VTR รายการโต๊ะข่าวสัญจร และการผลิตข่าวภาคภาษาอังกฤษ โดยบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 (06/06/2014)
 การประชุมคณะกรรมการผลิตข่าวภาคภาษาอังกฤษ ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 (06/06/2014)
 การเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา ของนักเรียน ม.4 ห้อง gifted ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 (05/06/2014)
 ภราดา คณะครู และนักเรียนร่วมงานแถลงข่าว โครงการ Thailand Youth Eco-Leadership Program ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 (05/06/2014)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 (05/06/2014)
 การอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ทุกระดับชั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 (04/06/2014)
 คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนรักการอ่าน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (04/06/2014)
 งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (04/06/2014)
 การประชุมครูครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (04/06/2014)
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมพบพระชำระใจ ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 (04/06/2014)
 การประชุมคุณครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 (03/06/2014)
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 (03/06/2014)
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือสำหรับพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (03/06/2014)
 นักเรียนเข้าร่วมงาน meeting แฟนพันธ์แท้ครอสติชภิญญ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (02/06/2014)
 นักเรียนวงโยธวาทิต จัด Mini Concert ต้อนรับสมาชิกใหม่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (02/06/2014)
 การเลือกชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (02/06/2014)
 การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 (02/06/2014)
 การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 (02/06/2014)
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 (02/06/2014)
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (02/06/2014)
 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (30/05/2014)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 (30/05/2014)
 คณะครู และนักเรียนพุทธศาสนิกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม"พบพระ พบธรรมในโรงเรียน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (30/05/2014)
  คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 เข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (29/05/2014)
 การเรียนกิจกรรมชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 (29/05/2014)
 การประชุมคุณครูฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (29/05/2014)
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 (29/05/2014)
 การเข้าแถว - การเดินแถว การโฮมรูมของครู และการหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (29/05/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388]