พิธีฉลองการสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และมิสวัชรี เกิดท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

คณะภราดาและคณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฏาน ในวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2561

กิจกรรมบรรพชาสามเณร 70 ปี เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2561

คณะครูผู้สอนวิชา Math Science English โปรแกรม EIP เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Maximizing Students Engagement by Total Education Solution” ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

คณะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Preparing Learners for Success in the Wider World “ ในงาน Oxford Day 2018 ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
ถัดไป