พิธีฉลองการสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และมิสวัชรี เกิดท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ตัวแทนครูระดับการศึกษาปฐมวัย เยี่ยมมิสจุฑามาศ มะหะมาน โอกาสคลอดบุตร วันที่ 17 ธันวาคม 2561

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561

คณะภราดา คณะครู ร่วมงานเปิดอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ครั้งที่ 2 /2561 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561
ถัดไป