การประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

คณะอนุกรรมการบริหารงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562

การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562
ถัดไป