Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 (5 มิ.ย. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 (วันนี้)
นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม "วันอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (เมื่อวานนี้)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 (เมื่อวานนี้)
คุณครูฝ่ายปฐมวัย จัดทำสมุดบัญชีรายชื่อนักเรียนปฐมวัย ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (30 มิ.ย. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ในระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558 (30 มิ.ย. 2558)
ฝ่ายปฐมวัย ร่วมกับงานสุขอนามัย จัดอบรมความรู้ เรื่อง มือ เท้า ปาก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 (30 มิ.ย. 2558)
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลให้กับคณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย ที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2558 ประจำปีการศึกษา 2557 (30 มิ.ย. 2558)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 (29 มิ.ย. 2558)
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลให้กับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2558 ประจำปีการศึกษา 2557 (29 มิ.ย. 2558)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ SLC Games” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 (29 มิ.ย. 2558)
การประชุมครู ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 (29 มิ.ย. 2558)
ผู้อำนวยการสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (29 มิ.ย. 2558)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ สดุดีสุนทรภู่ ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 (26 มิ.ย. 2558)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมและการแข่งขันเรียงคำตามพจนานุกรม" ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 (26 มิ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (26 มิ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 (26 มิ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 (26 มิ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (26 มิ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 (26 มิ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (26 มิ.ย. 2558)
คณะครูเข้าร่วมอบรม "ชวนครูวิทย์ มาคิดให้ WORK สำหรับครูระดับประถมศึกษา ตอน 7 Wonders เจ็ดมหัศจรรย์ สาระเรียนรู้" ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (25 มิ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (25 มิ.ย. 2558)
ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรม "นักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว" ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 (25 มิ.ย. 2558)
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (24 มิ.ย. 2558)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 (24 มิ.ย. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประหยัด..อดออม ในวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558 (24 มิ.ย. 2558)
การตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 (24 มิ.ย. 2558)
งานห้องสมุด รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับมาตรฐาน เล่มที่ 39 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 (23 มิ.ย. 2558)
ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 (23 มิ.ย. 2558)
การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 (23 มิ.ย. 2558)
คณะภราดาและคณะครูเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558 (23 มิ.ย. 2558)
การติวโครงการ Intensive course ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 (วันแรก) (22 มิ.ย. 2558)
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชสามารถสร้างอาหารได้หรือไม่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 (22 มิ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (22 มิ.ย. 2558)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (22 มิ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (22 มิ.ย. 2558)
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Mango stick ของนักเรียนระดับชั้น ม.5/7 (ห้อง Gifted) (19 มิ.ย. 2558)
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2558 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (19 มิ.ย. 2558)
กิจกรรมชมรมงานประดิษฐ์ถักกระเป๋าจากเชือกของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (19 มิ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (19 มิ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (19 มิ.ย. 2558)
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (19 มิ.ย. 2558)
การปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยพิเศษอาสาจราจรภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2558 (18 มิ.ย. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมซุปเปอร์แมนแปลงร่าง" ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (18 มิ.ย. 2558)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 (18 มิ.ย. 2558)
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เรื่อง constructivism ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (17 มิ.ย. 2558)
คุณครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อเลือกครูแม่สี ประธานสี และประธานเชียร์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 (17 มิ.ย. 2558)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 (17 มิ.ย. 2558)

 1 2 3 4  >>   >|