Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (9 ม.ค. 2560)
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ IMSP (Intensive Math and Science Program) ปีการศึกษา 2560 (23 ก.ย. 2559)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
คณะครูสนับสนุนการสอน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการเขียนและการสร้างเครื่องมือแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ชัดเจน ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 (23 มี.ค. 2560)
คณะครูฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 (23 มี.ค. 2560)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 (23 มี.ค. 2560)
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดามิสวาสนา ตนานนท์ชัย ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 (23 มี.ค. 2560)
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดามิสวาสนา ตนานนท์ชัย ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 (23 มี.ค. 2560)
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดามิสพูลทรัพย์ รักษาสุข ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 (23 มี.ค. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศแอฟริกา ในวันที่ 11-18 มีนาคม 2560 (13 มี.ค. 2560)
ตัวแทนคณะครูร่วมส่งและให้กำลังใจครูที่เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศอินเดีย ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 (13 มี.ค. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 (10 มี.ค. 2560)
มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะะชิงเทรา เขต 1 (10 มี.ค. 2560)
งานแนะแนว เข้าแนะแนวการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร APP โปรแกรมศิลป์-ดนตรี และโปรแกรมศิลป์-ออกแบบ ในระดับชั้น ม.3 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 (10 มี.ค. 2560)
คณะภราดาและคณะครูร่วมแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรสของมิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 (9 มี.ค. 2560)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 (9 มี.ค. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ มอบเงินสวัสดิการงานมงคลสมรสให้กับมิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 (9 มี.ค. 2560)
คณะครูเข้าร่วมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 (9 มี.ค. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสาม) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 (8 มี.ค. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ มอบขวัญกำลังใจให้กับคุณครูที่ได้รับทุนของมูลนิธิ ฯ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย หลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 (8 มี.ค. 2560)
ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 (7 มี.ค. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สอบคัดเลือก และสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 (7 มี.ค. 2560)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูเป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 (3 มี.ค. 2560)
คณะครูฝ่ายวิชาการศึกษาดูงานด้านสื่อและการออกแบบ โปรแกรมศิลป์-ออกแบบ ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2 มี.ค. 2560)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 (2 มี.ค. 2560)
การประชุมครู ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 (2 มี.ค. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 (28 ก.พ. 2560)
ผู้ปกครองคณะครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (28 ก.พ. 2560)
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมงานฌาปนกิจ คุณพ่อสมโภชน์ จูศิริ บิดาของนางพรประภา จูศิริ พนักงานโภชนาการ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (28 ก.พ. 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (28 ก.พ. 2560)
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (28 ก.พ. 2560)
เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงษ์ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันเรียงความและวาดภาพ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 (28 ก.พ. 2560)
คณะครูฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (27 ก.พ. 2560)
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 (27 ก.พ. 2560)
การประชุมคณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (27 ก.พ. 2560)
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา SLC สามัคคีมหากุศล ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 (26 ก.พ. 2560)
การประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (24 ก.พ. 2560)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (22 ก.พ. 2560)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (22 ก.พ. 2560)
คณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมวจนพิธีเสก อาคารหอพักนักเรียนประจำ ALL Saints Dormitory และสโมสร St.Peter Sport Club ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 (21 ก.พ. 2560)
แนะแนวการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (21 ก.พ. 2560)
แนะแนวการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร APP ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (21 ก.พ. 2560)
สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 9 คน และฟุตซอลเซนต์หลุยส์คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 (21 ก.พ. 2560)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (20 ก.พ. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 (20 ก.พ. 2560)
คณะครูรับรางวัลการประกวดการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (20 ก.พ. 2560)
พิธีมุทิตาจิตครุนิรันดร์ ครูเกษียณ มิสพรพิมล อติชาติธานินทร์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (20 ก.พ. 2560)
การประกวดการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (20 ก.พ. 2560)
คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 รับรางวัลการประกวดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (17 ก.พ. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|