Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (9 ม.ค. 2560)
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ IMSP (Intensive Math and Science Program) ปีการศึกษา 2560 (23 ก.ย. 2559)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 (27 เม.ย. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมิสณฐภร คูหาพัฒนกุล ในวันที่ 24 เมษายน 2560 (27 เม.ย. 2560)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพัฒนาตนเอง ในวันที่ 26-27 เมษายน 2560 (26 เม.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ในวันที่ 6 เมษายน 2560 (21 เม.ย. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สอบคัดเลือก และสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 (21 เม.ย. 2560)
งาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ในวันที่ 7 เมษายน 2560 (7 เม.ย. 2560)
การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียลกับคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (7 เม.ย. 2560)
มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและตัวแทนครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เยี่ยมและให้กำลังใจมิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ในวันที่ 5 เมษายน 2560 (5 เม.ย. 2560)
มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและตัวแทนครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เยี่ยมและให้กำลังใจมิสศิรินันท์ บรรจงศิริ เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ในวันที่ 5 เมษายน 2560 (5 เม.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 (5 เม.ย. 2560)
สัปดาห์แรกของโครงการการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 (4 เม.ย. 2560)
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Smart TV สำหรับการเรียนการสอน ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 (31 มี.ค. 2560)
แผนกกิจกรรมประชุมเตรียมงานวันสงกรานต์ ครั้งที่ 2/2560 ประจำปีการศึกษา 2560 (30 มี.ค. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สอบคัดเลือก และสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 (30 มี.ค. 2560)
ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำรถเข้าตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 (30 มี.ค. 2560)
หัวหน้าแผนกกิจกรรมนำนักเรียนแพทย์เข้าพบ คุณอัจฉรา ตรงวงศา ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 (29 มี.ค. 2560)
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 (29 มี.ค. 2560)
คณะครูเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยไตรภาคีภาคตะวันออก (E-CGA WORK) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (29 มี.ค. 2560)
การประชุมผู้ปกครองใหม่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 (29 มี.ค. 2560)
การประชุมคณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เรื่องโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 (29 มี.ค. 2560)
แผนกกิจกรรมประชุมเตรียมงานวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2560 (27 มี.ค. 2560)
นักเรียนรับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นมาตรฐาน ประเภทบุคคล ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 (27 มี.ค. 2560)
คณะครูสนับสนุนการสอน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการเขียนและการสร้างเครื่องมือแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ชัดเจน ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 (23 มี.ค. 2560)
คณะครูฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 (23 มี.ค. 2560)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 (23 มี.ค. 2560)
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดามิสวาสนา ตนานนท์ชัย ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 (23 มี.ค. 2560)
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดามิสวาสนา ตนานนท์ชัย ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 (23 มี.ค. 2560)
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดามิสพูลทรัพย์ รักษาสุข ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 (23 มี.ค. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศแอฟริกา ในวันที่ 11-18 มีนาคม 2560 (13 มี.ค. 2560)
ตัวแทนคณะครูร่วมส่งและให้กำลังใจครูที่เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศอินเดีย ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 (13 มี.ค. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 (10 มี.ค. 2560)
มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะะชิงเทรา เขต 1 (10 มี.ค. 2560)
งานแนะแนว เข้าแนะแนวการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร APP โปรแกรมศิลป์-ดนตรี และโปรแกรมศิลป์-ออกแบบ ในระดับชั้น ม.3 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 (10 มี.ค. 2560)
คณะภราดาและคณะครูร่วมแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรสของมิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 (9 มี.ค. 2560)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 (9 มี.ค. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ มอบเงินสวัสดิการงานมงคลสมรสให้กับมิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 (9 มี.ค. 2560)
คณะครูเข้าร่วมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 (9 มี.ค. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสาม) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 (8 มี.ค. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ มอบขวัญกำลังใจให้กับคุณครูที่ได้รับทุนของมูลนิธิ ฯ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย หลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 (8 มี.ค. 2560)
ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 (7 มี.ค. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สอบคัดเลือก และสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 (7 มี.ค. 2560)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูเป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 (3 มี.ค. 2560)
คณะครูฝ่ายวิชาการศึกษาดูงานด้านสื่อและการออกแบบ โปรแกรมศิลป์-ออกแบบ ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2 มี.ค. 2560)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 (2 มี.ค. 2560)
การประชุมครู ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 (2 มี.ค. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 (28 ก.พ. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|