Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
การแข่งขันกีฬาประเภทลานของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
คณะครูฝึกซ้อมดนตรีประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันเกิดผู้อำนวยการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (19 พ.ย. 2557)
นักเรียนร่วมกิจกรรม Morning Program ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 (18 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวหลักสูตร Gat วิชาภาษาไทยคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (18 พ.ย. 2557)
เวทีศักยภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (18 พ.ย. 2557)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (18 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวหลักสูตร Gat วิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 (17 พ.ย. 2557)
คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (15 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (15 พ.ย. 2557)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม Morning Program ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (15 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้น ม.6 รับการติววิชาภาษาไทยและวิชาฟิสิกส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (15 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 (15 พ.ย. 2557)
การอบรมโปรแกรมการกรอกคะแนนนักเรียน ระบบ SWIS ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 (14 พ.ย. 2557)
การฝึกซ้อมกรีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (13 พ.ย. 2557)
ทีมงาน BCC Channel สื่อสร้างสรรค์สังคม บันทึกเทปรายการฮีโร่เมืองฉะ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (13 พ.ย. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หอศิลป์ โบราณคดีภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 (12 พ.ย. 2557)
การประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (11 พ.ย. 2557)
การใช้สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนของคุณครูฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2557 (11 พ.ย. 2557)
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดเสาวนา การศึกษาอาเซียนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (11 พ.ย. 2557)
BCC Channel สื่อสร้างสรรค์สังคม เข้าเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการบันทึกเทปรายการฮีโร่เมืองฉะ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (11 พ.ย. 2557)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (11 พ.ย. 2557)
นักเรียน ม.6 รับการติวในโครงการ Click for U ระเบิดความรู้ สู่มหาวิทยาลัย Season 4 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (10 พ.ย. 2557)
การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดัรับทุนยอห์ แมรี่ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (10 พ.ย. 2557)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ฮะ วิงวอน มารดามาสเตอร์คชภาพ ธนิตวรภัทร ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (10 พ.ย. 2557)
นักเรียนศึกษาดูงาน IT Ladkrabang Open House 2014 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (10 พ.ย. 2557)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 (10 พ.ย. 2557)
การประกวดการทำกระทงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (10 พ.ย. 2557)
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำวันศุกร์ต้นเดือน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (10 พ.ย. 2557)
งาน SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (10 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติววิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (8 พ.ย. 2557)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557 (8 พ.ย. 2557)
คณะภราดา ครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับ Bro. John Kallarackal อัคราธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 (7 พ.ย. 2557)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (7 พ.ย. 2557)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเดินขบวนแห่นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 (7 พ.ย. 2557)
พิธีรดน้ำศพคุณแม่ฮะ วิงวอน มารดาของมาสเตอร์คชภพ ธนิตวรภัทร ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 (7 พ.ย. 2557)
คณะครูเยี่ยมและให้กำลังใจมิสสุวิมล มะแป้น เนื่องในโอกาสคลอดบุตรสาว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 (7 พ.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เนื่องในวันลอยกระทง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (6 พ.ย. 2557)
วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2557 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 (5 พ.ย. 2557)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (5 พ.ย. 2557)
การประชุมครู ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (5 พ.ย. 2557)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (4 พ.ย. 2557)
คณะภราดาและคณะครู ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสหิรัญสมโภช และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคณะภราดา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 (4 พ.ย. 2557)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินของโรงเรียน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (1 พ.ย. 2557)
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (1 พ.ย. 2557)
ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฟังผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (31 ต.ค. 2557)
ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์สุรัตน์ มูลชัยสุข ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 (31 ต.ค. 2557)

 1 2 3 4  >>   >|