Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากผลคะแนน O-net (23 มิ.ย. 2557)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2557 (ระดับประเทศ) (23 มิ.ย. 2557)
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยชุป" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุปแป้งทอด" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กุ้งนึ่งมะนาว" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 (เมื่อวานนี้)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไก่ทอด" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เมี่ยงปลาทู" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (เมื่อวานนี้)
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ใบไม้ชุบแป้งทอด" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Morning Program ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ Academic Day ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
นักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมพิธีเปิดและนำริ้วกระบวนอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์โครงการ “เทิดทูนสถาบัน สมานฉันท์ รู้รักสามัคคี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา” ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 (24 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ประดิษฐ์ม้าก้านกล้วย" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักชุบแป้งทอด" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สมุนไพรสามกรอบ" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ต้มยำกุ้ง" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง สมุนไพร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหุ่นดี-หุ่นสวย ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (23 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สลัดผัก" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมบัวลอย" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 (22 ก.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ ปราสาทสัจธรรม (เมืองโบราณ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำไข่ดาว" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไก่ทอดห่อใบเตย" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการงานรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง งานจักสานไม้ไผ่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นแฟนซี" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach ระยะพัฒนา (สัปดาห์ที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
การเรียนกิจกรรมชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 (21 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฟังการบรรยายเทคนิคการทำข้อสอบ GAT วิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (21 ก.ค. 2557)
นักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมพิธีเปิดและนำริ้วกระบวนอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์โครงการ “เทิดทูนสถาบัน สมานฉันท์ รู้รักสามัคคี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา” ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 (21 ก.ค. 2557)
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด (CU HEALTH SHOT) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 (21 ก.ค. 2557)
นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 (21 ก.ค. 2557)
นักเรียนเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไอศกรีม" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (21 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3ข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง การเลี้ยงไก่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (21 ก.ค. 2557)
นักเรียนเข้าค่ายผู้นำนักเรียน Y.C.S. ระดับสังฆมณฑลจันทบุรี ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 (21 ก.ค. 2557)
นักฟุตบอลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "KFC Seven Shoot 2014" ประจำปี 2557 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 (21 ก.ค. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง การเลี้ยงไก่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (21 ก.ค. 2557)
คณะครู และนักเรียนเดินทางไปบันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 (21 ก.ค. 2557)
นักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน "การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย" ประจำเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 (18 ก.ค. 2557)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ครบรอบ 67 ปี ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 (18 ก.ค. 2557)

 1 2 3 4  >>   >|