Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ IMSP (Intensive Math and Science Program) ปีการศึกษา 2560 (23 ก.ย. 2559)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 (2 ธ.ค. 2559)
ค่ายคณิตสัญจร 2016 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2 ธ.ค. 2559)
ลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (2 ธ.ค. 2559)
ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 (2 ธ.ค. 2559)
การเข้าสีเพื่อฝึกซ้อมเพลงเชียร์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559 (1 ธ.ค. 2559)
SELF – LEARNING CENTER (ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ระดับปฐมวัย) (1 ธ.ค. 2559)
การตรวจระเบียบวินัยการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 (1 ธ.ค. 2559)
การประชุมคคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (1 ธ.ค. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา พบและให้กำลังใจนักเรียนกองร้อยพิเศษ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (29 พ.ย. 2559)
นิเทศการสอนมาสเตอร์เชษฐา รักษาศรี วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (29 พ.ย. 2559)
คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (29 พ.ย. 2559)
นิเทศการสอน Teacher Tshering Dolker วิชา English ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (29 พ.ย. 2559)
นิเทศการสอน Teacher Jila Nodalo Bacasmo วิชา Science ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (29 พ.ย. 2559)
นิเทศการสอน มาสเตอร์สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ วิชาสุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (29 พ.ย. 2559)
นิเทศการสอน มิสสาวิตรี แขกเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (29 พ.ย. 2559)
นิเทศการสอน มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (29 พ.ย. 2559)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 (28 พ.ย. 2559)
การประชุมครู ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 (28 พ.ย. 2559)
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 (28 พ.ย. 2559)
นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (28 พ.ย. 2559)
คณะภราดา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดา มิสรุ่งรักษ์ นุ่มไทย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (28 พ.ย. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน ​ปฐมนิเทศ​คณะ​ครู​และ​นักเรียน​ ก่อน​เดินทาง​เข้า​ร่วม​ค่ายเพื่อน​นักบุญ​มงฟอร์ต​ ครั้ง​ที่​ 18 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 (28 พ.ย. 2559)
คณะครูเข้าร่วมการสัมมนา STEM ROBOTIC (มัธยมศึกษา) ในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 (25 พ.ย. 2559)
คณะครูเข้าร่วมการสัมมนา STEM Robotics (ประถมศึกษา) ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2559 (25 พ.ย. 2559)
คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าอบรมการใช้ iPad สำหรับการสอน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 (25 พ.ย. 2559)
นักเรียนแข่งขันงานวันวิชาการ "วิชาการสัมพันธ์ 72 ปี อัสสัมชัญศรีราชา" ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (25 พ.ย. 2559)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมพบพระชำระใจในหัวข้อ"พ่อของลูก" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 (25 พ.ย. 2559)
การทำความสะอาดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (23 พ.ย. 2559)
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมิสรุ่งรักษ์ นุ่มไทย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (23 พ.ย. 2559)
คณะครู นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (22 พ.ย. 2559)
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (22 พ.ย. 2559)
การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน 360 องศา ระดับช้้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (22 พ.ย. 2559)
นักเรียนระดับชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (22 พ.ย. 2559)
ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 (21 พ.ย. 2559)
คณะครูศึกษาดูงานด้านหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพระแม่มารี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (21 พ.ย. 2559)
นิเทศการสอนมิสรัตนา ทองคำพันธุ์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (18 พ.ย. 2559)
นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (16 พ.ย. 2559)
กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 (15 พ.ย. 2559)
การรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (15 พ.ย. 2559)
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร ศึกษาดูงานฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (14 พ.ย. 2559)
การประดิษฐ์กระทงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (14 พ.ย. 2559)
มิสณัฐตินา รุจิพงษ์ หัวหน้าแผนกกิจกรรม มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน และตัวแทนครู มอบกระเช้าเยี่ยมไข้และให้กำลังใจมิสศิริกุล สถิตมิลินทากาศ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (14 พ.ย. 2559)
กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (14 พ.ย. 2559)
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (14 พ.ย. 2559)
การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (10 พ.ย. 2559)
นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 (10 พ.ย. 2559)
นักกีฬาและนักกรีฑา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือฯ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2559 (10 พ.ย. 2559)

 1 2 3 4  >>   >|