Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันหมากล้อม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 (วันนี้)
นิเทศการสอนมิสพวงทอง วงศ์พลับ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตเรื่องสารเสพติด ในวันที่ 23 มกราคม 2558 (วันนี้)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2557, ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 26 มกราคม 2558 (วันนี้)
คณะครูเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 22 มกราคม 2558 (เมื่อวานนี้)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 21 มกราคม 2558 (22 ม.ค. 2558)
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 14/2557 ในวันที่ 22 มกราคม 2558 (22 ม.ค. 2558)
นิเทศการสอนมิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี เรื่อง การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ในวันที่ 21 มกราคม 2558 (22 ม.ค. 2558)
กิจกรรมชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 (21 ม.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ในวันที่ 19 มกราคม 2558 (20 ม.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 19 มกราคม 2558 (20 ม.ค. 2558)
ขอแสดงความยินดีกับมิสมลฤดี รอดเงิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20 ม.ค. 2558)
คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ในวันที่ 17 มกราคม 2558 (20 ม.ค. 2558)
คณะครูรับ "รางวัลครูสอนดี ประจำปี 2557" และ "รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557" ในวันที่ 16 มกราคม 2558 (20 ม.ค. 2558)
คณะครูศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Rosetta ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในวันที่ 14 มกราคม 2558 (20 ม.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.3 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 (20 ม.ค. 2558)
ผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สาครเคเบิ้ล ทีวี เนื่องในการจัดงาน SLC HOMECOMING DAY 2014 ในวันที่ 15 มกราคม 2558 (20 ม.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ในวันที่ 19 มกราคม 2558 (19 ม.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 (19 ม.ค. 2558)
คณะครูเข้าร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2558 (19 ม.ค. 2558)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 15 มกราคม 2558 (19 ม.ค. 2558)
ตัวแทนผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าปีใหม่ส่งความสุขให้กับหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 12 มกราคม 2558 (19 ม.ค. 2558)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 (19 ม.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติววิชาหลัก O-NET ในวันที่ 12-15 มกราคม 2558 (15 ม.ค. 2558)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 9 มกราคม 2558 (15 ม.ค. 2558)
การประชุมหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการวางแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 13 มกราคม 2558 (15 ม.ค. 2558)
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีมาติกาบังสุกุลให้กับครูผู้ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันครู ในวันที่ 15 มกราคม 2558 (15 ม.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ในวันที่ 11 มกราคม 2558 (15 ม.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพสามีของมิสภรณุต ศรีสุวรรณ และบิดาของมาสเตอร์ณัทกฤช ศรีสุวรรณ ในวันที่ 6 มกราคม 2558 (15 ม.ค. 2558)
คุณครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 12 มกราคม 2558 (15 ม.ค. 2558)
การสอบประเมินผล FSG , FSGST นักเรียนระดับชั้น อ.3,ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.5 ในวันที่ 12-13 มกราคม 2558 (14 ม.ค. 2558)
การนิเทศการสอนครูช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 7-8 มกราคม 2558 (14 ม.ค. 2558)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) ในวันที่ 13 มกราคม 2558 (14 ม.ค. 2558)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 จัดโดยศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ในวันที่ 10 มกราคม 2558 (12 ม.ค. 2558)
งานห้องสมุดรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับมาตรฐาน เล่มที่ 38 และฉบับเสริม เล่ม 20 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 (12 ม.ค. 2558)
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 ในวันที่ 9 มกราคม 2558 (9 ม.ค. 2558)
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 13/2557 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 (9 ม.ค. 2558)
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม ในวันที่ 8 มกราคม 2558 (9 ม.ค. 2558)
นักเรียน ม.5 - ม.6 สายศิลป์ - ภาษาจีน รับการติว Pat 7.4 วิชาภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 7 มกราคม 2558 (9 ม.ค. 2558)
พิธีฌาปนกิจศพสามีมิสภรณุต ศรีสุวรรณ และบิดาของมาสเตอร์ณัทกฤช ศรีสุวรรณ ในวันที่ 7 มกราคม 2558 (8 ม.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสำรอง ติ่งแตง บิดามาสเตอร์บุญรวม ติ่งแตง ในวันที่ 7 มกราคม 2558 (8 ม.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที 1 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ในวันที่ 8 มกราคม 2558 (8 ม.ค. 2558)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 2 มกราคม 2558 (8 ม.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที 2 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ในวันที่ 7 มกราคม 2558 (7 ม.ค. 2558)
นิเทศการสอน มิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ในวันที่ 5 มกราคม 2558 (7 ม.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที 3 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ในวันที่ 6 มกราคม 2558 (6 ม.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2557 ในวันที่ 5 มกราึคม 2558 (5 ม.ค. 2558)
งานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรครูเซนต์หลุยส์ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2015 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 (5 ม.ค. 2558)
งาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2014" ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 (5 ม.ค. 2558)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 (5 ม.ค. 2558)

 1 2 3 4  >>   >|