Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
งานอาคารสถานที่ ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดแมลง และสัตว์พาหะ ปลวก มด แมลงสาบ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 (วันนี้)
คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนา"การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่" ในวันที่ 21-24 สิงหาคม 2559 (เมื่อวานนี้)
นักเรียนเข้าร่วมอบรมและคัดเลือกคณะสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2559 (เมื่อวานนี้)
การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 (เมื่อวานนี้)
ผู้อำนวยการ มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 (เมื่อวานนี้)
การจำลองศูนย์ฝึกวินัยจราจร ระดับการศึกษาปฐมวัย ณ บริเวณใต้อาคารวันทามารี ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 (เมื่อวานนี้)
การประชุมคณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เรื่องหลักสูตร IMSP ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 (เมื่อวานนี้)
การตรวจระเบียบวินัยการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค. 2559)
การประชุมครู ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค. 2559)
การจัดบรรยากาศห้องเรียนโดเรมอน อ.1/1 เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก เป็นห้องแรก ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค. 2559)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย ในวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค. 2559)
นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9-26 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค. 2559)
นิเทศการสอน มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี วิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง เอเชียไมเนอร์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค. 2559)
นิเทศการสอน มิสเกษรา เกิดมงคล วิชา สังคมศึกษาฯ เรื่อง วัฒนธรรมไทย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค. 2559)
นิเทศการสอน มิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ วิชา สังคมศึกษาเสริมฯ เรื่อง ภูมิลักษณ์ของประเทศไทย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค. 2559)
นิเทศการสอน มิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์ วิชา สังคมศึกษาฯ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค. 2559)
คณะครูรับรางวัลผู้เขียนบทความลงวารสาร SLC Newsletter ฉบับที่ 1/2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค. 2559)
คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบของเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสที่สถานสงเคราะห์ทุพพลภาพและคนพิการบ้านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค. 2559)
นักเรียนวงโยธวาทิตร่วมบรรเลงขบวนประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สถานที่สำคัญจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 (26 ส.ค. 2559)
กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 (26 ส.ค. 2559)
กิจกรรมการจัดแสดงวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 (26 ส.ค. 2559)
การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 (26 ส.ค. 2559)
ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 (25 ส.ค. 2559)
นิเทศการสอนมิสจันทนา ศิริโสภาพงษ์ ห้อง ป.4/5 คาบที่ 3 วิชา การงานและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Learning by doing ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 (25 ส.ค. 2559)
นิเทศการสอนมิสเพ็ญประภา จันแค้น ห้อง ม.4/3 คาบที่ 1 เรื่อง Asking and Giving Directions โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Learning by doing และ Games ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 (25 ส.ค. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สถานที่สำคัญจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 (24 ส.ค. 2559)
มิสณัฐตินา รุจิพงษ์ หัวหน้าแผนกกิจกรรม มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน และตัวแทนครู มอบกระเช้าเยี่ยมไข้และให้กำลังใจมิสสุกฤตา เครือศรี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 (24 ส.ค. 2559)
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 (24 ส.ค. 2559)
"SLC Open House 2016" ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 (24 ส.ค. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (ห้อง 5-8 และเตรียมอนุบาลห้อง 2) ทัศนศึกษา ณ สถานที่สำคัญจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 (23 ส.ค. 2559)
มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ หัวหน้าระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 และตัวแทนครูระดับการศึกษาปฐมวัย มอบกระเช้าเยี่ยมไข้และให้กำลังใจมิสสุพัตรา แสงสว่าง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 (23 ส.ค. 2559)
กิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 (22 ส.ค. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (ห้อง 1-4 และเตรียมอนุบาลห้อง 1) ทัศนศึกษา ณ สถานที่สำคัญจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 (22 ส.ค. 2559)
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงระบบ Network ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 (22 ส.ค. 2559)
นักกีฬาฟุตบอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2559 (19 ส.ค. 2559)
อวยพรวันคล้ายวันเกิดภราดาศิริชัย ผังรักษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 (19 ส.ค. 2559)
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม 2016 KUKSU Mountains International Baduk Championship ณ ประเทศเกาหลี ในวันที่ 2-7 สิงหาคม 2559 (18 ส.ค. 2559)
นักเรียนห้องเรียนศักยภาพวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์ (MS) ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มโชคชัย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (18 ส.ค. 2559)
คณะครูเข้าร่วมประชุมและสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน/ผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 (18 ส.ค. 2559)
การปรับปรุงและพัฒนามุมหนังสือเด็ก เพื่อเป็นมุมแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานจากการอ่าน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 (17 ส.ค. 2559)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 (17 ส.ค. 2559)
คณะครูระดับชั้นปฐมวัยร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 (17 ส.ค. 2559)
กิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (16 ส.ค. 2559)
การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคืนสู่เหย้าชาวเซนต์หลุยส์ SLC HOMECOMINGDAY 2016 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (16 ส.ค. 2559)
นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 รับการตรวจปัสสาวะตามโครงการโรงเรียนสีขาว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (16 ส.ค. 2559)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (16 ส.ค. 2559)

 1 2 3 4  >>   >|