Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (9 ม.ค. 2560)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก" ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 (เมื่อวานนี้)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 (เมื่อวานนี้)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมผุ้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 (17 ส.ค. 2560)
การประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าทีมแต่ละกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 (17 ส.ค. 2560)
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 (17 ส.ค. 2560)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โปรแกรมศิลป์-คำนวณ มอบโต๊ะญี่ปุ่นให้กับห้องปฏิบัติการ MILC ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 (17 ส.ค. 2560)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 (17 ส.ค. 2560)
การเรียนการสอนศูนย์ดนตรี Saint Louis Music Center (S.M.C) (17 ส.ค. 2560)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (16 ส.ค. 2560)
นักเรียนห้องเรียนศักยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มโชคชัย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (16 ส.ค. 2560)
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอน Teacher Tshering Dolker วิชา English เรื่อง Story Telling ชั้น ป.4/5 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอนมิสรำพึง ศรีสวัสดิ์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องโรคที่คนไทยเสียชีวิต 5 อันดับ ชั้น ม.3/4 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอนมิศิริกุล สถิตมิลินทากาศ วิชาภาษาจีน เรื่องการบอกเวลาแบบภาษาจีน ชั้น ม.2/3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอนมิสอรอุษา ปทุมชัย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องธาตุ ชั้น ม.2/3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอนมิสภรณุต ศรีสุวรรณ วิชาภาษาไทย เรื่องคำสรรพนาม ชั้น ป.4/6 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอนมาสเตอร์สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเป็นเพื่อนและสามชิกที่ดีของครอบครัว ชั้น ป.4/1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอน Teacher Obed Belga Banta วิชา Social Studies เรื่อง Environment ชั้น ป.4/5 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอนมิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้น ป.4/6 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดน้ำศพมารดาของมิสสุวิมล พลัดดง ในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
คณะครูร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในโครงการวันรพี 60 ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
ภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมิสอรพินท์ พูลถาวร บุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
กิจกรรมพบพระชำระใจ หัวข้อ "เด็กดีรู้กตัญญู" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ปี 9 (กบจูเนียร์ Road Show) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอนมิสเสาวคนธ์ ปิ่นสุวรรณ วิชาการงานอาชีะและเทคโนโลยี เรื่องการ์ดวันแม่ ชั้น ป.2/2 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอนมิสสุพรรษา ชัยสงคราม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ ชั้น ป.3/3 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอนมิสอมรรักษ์ เจริญศรี วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องชีวิตและครอบครัว ชั้น ป.1/1 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอนมิสจุฑาทิพย์ วรศักดิ์เสนีย์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการชั่ง ชั้น ป.2/2 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอนมิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการกำหนดสัญลักษณ์ อาณาจักรและสถานที่ตั้ง ชั้น ม.1/4 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
การนิเทศการสอนมิสนภาพร จิตต์อารีย์เทพ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเลี้ยงปลา ชั้น ม.2/2 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดามิสวีณา นิ่มเรือง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมิสอรพินท์ พูลถาวร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (10 ส.ค. 2560)
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ Titan futsal pre milo รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 (10 ส.ค. 2560)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังความรู้ทางด้านประกันสังคมจากหน่วยงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (10 ส.ค. 2560)
คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณ "โอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 50 ปี" โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 (10 ส.ค. 2560)
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระวินัย ฐานิสโร บิดาของมิสวีณา นิ่มเรือง (10 ส.ค. 2560)
ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และครูเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทองประทานฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 (9 ส.ค. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 (9 ส.ค. 2560)
การสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ รอบคัดเพชร ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 และ 8 สิงหาคม 2560 (9 ส.ค. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|