Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง (1 ก.ย. 2557)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสี่) ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 (13 มี.ค. 2558)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรม "พัฒนาองค์กรเชิงบวกแบบสมองรอบด้านเพื่อการศึกษาเปลี่ยนแปลง" ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 (11 มี.ค. 2558)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 27ก.พ. 58 และ 6 มี.ค.58 (10 มี.ค. 2558)
ตัวแทนคณะครูร่วมส่งและให้กำลังใจครูที่เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศอินเดีย ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 (10 มี.ค. 2558)
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ ร่วมไปส่งคณะครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 (10 มี.ค. 2558)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 (7 มี.ค. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ "ยิ้มสดใสเด็กแปดริ้วฟันดี" ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 (6 มี.ค. 2558)
งานห้องสมุดมอบรางวัลยอดนักอ่าน และรางวัลบรรณารักษ์อาสาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (5 มี.ค. 2558)
วันปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (5 มี.ค. 2558)
พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (5 มี.ค. 2558)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 (5 มี.ค. 2558)
การนิเทศการสอนมิสสุภัสสร บำรุงทรัพย์, มิสฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร และมิสกัลยาณี จันทร์เทศ ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 19-23 มกราคม 2558 (3 มี.ค. 2558)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (3 มี.ค. 2558)
การประชุมครู ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (3 มี.ค. 2558)
นักเรียนสอบเลื่อนสายศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด) จากสถาบันศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว โชคชัยเทควันโด ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (3 มี.ค. 2558)
เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (2 มี.ค. 2558)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 (2 มี.ค. 2558)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (2 มี.ค. 2558)
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (27 ก.พ. 2558)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (27 ก.พ. 2558)
การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (27 ก.พ. 2558)
มิสสาวิตรี แขกเทศ และมิสสุพัตรา แก้วแสนสุข มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันด้านวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (26 ก.พ. 2558)
พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ม.วินิจ กิจเจริญ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (26 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ซ้อมรับเกียรติบัตรจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (26 ก.พ. 2558)
ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ และมิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ร่วมแข่งขันด้านวิชการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (25 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ้อมรับเกียรติบัตรจบการศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (25 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (25 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (25 ก.พ. 2558)
คณะครู และนักเรียน บันทึกเทปรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ณ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (25 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทย์-คณิต ฟังการแนะแนว "การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์" ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย ครูผู้สอนนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย ปี 2558 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ขาลั้ง วงศ์พลับ มารดาของมิสสุภี วงศ์พลับ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
การประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู พนักงานเป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)
การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 (23 ก.พ. 2558)
งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "SLC Cowboy Night" ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 (20 ก.พ. 2558)
งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "SLC Cowboy Night" ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (20 ก.พ. 2558)
การนิเทศการสอนคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (18 ก.พ. 2558)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2557 (นอกตาราง) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (18 ก.พ. 2558)
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (18 ก.พ. 2558)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับสมัครและตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (17 ก.พ. 2558)
การประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (17 ก.พ. 2558)

 1 2 3 4  >>   >|