Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (กิจกรรมภาคบ่าย) ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 (11 เม.ย. 2557)
ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกกิจกรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา KCC ในวันที่ 8 เมษายน 2557 (11 เม.ย. 2557)
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ Mr. Saldy Mar Sadang Nolasco ครูชาวฟิลิปปินส์ ระดับการศึกษาปฐมวัย (10 เม.ย. 2557)
คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของนายกล่อม เจริญช่าง สามีของนางธนาพร เจริญช่าง (10 เม.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 (10 เม.ย. 2557)
นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 (9 เม.ย. 2557)
ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำรถเข้าตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 (9 เม.ย. 2557)
คุณครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์ มรดกภูมิปัญญาไทย" ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2557 (8 เม.ย. 2557)
คณะครู และพนักงาน เยี่ยมและให้กำลังใจ นางจินตนา แสงอรุณ ในวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว (5 เม.ย. 2557)
แผนกกิจกรรมร่วมกับงานสภานักเรียน จัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียนระดับชั้น ม.4 ในวันที่ 3 เมษายน 2557 (4 เม.ย. 2557)
คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณพ่อชั้น พันธุ์น้อย บิดาของนายสุชาติ พันธ์ุน้อย และนางสาวสมคิด พันธุ์น้อย พนักงานอาคารสถานที่ (3 เม.ย. 2557)
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 (1 เม.ย. 2557)
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 5" ในวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2557 (1 เม.ย. 2557)
ขอแสดงความยินดีกับมิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (31 มี.ค. 2557)
รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยหัวหน้าแผนกปกครองพบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงเรื่องระเบียบวินัย ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 (31 มี.ค. 2557)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม และเมษายน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 (29 มี.ค. 2557)
งานเลี้ยงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 (29 มี.ค. 2557)
การฝึกซ้อมกีฬาพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (25 มี.ค. 2557)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดอบรมเซรามิก ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 (21 มี.ค. 2557)
คณะครู และพนักงาน เยี่ยมและให้กำลังใจนางวัชรี ปานฉิน ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร (18 มี.ค. 2557)
คณะครูฝ่ายปฐมวัยวิเคราะห์โครงสร้างสาระที่ควรเรียน ของปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 (17 มี.ค. 2557)
ผู้อำนวยการให้โอวาทคณะครูที่เดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 (13 มี.ค. 2557)
การจัดเตรียมแฟ้มสะสมงานของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 (11 มี.ค. 2557)
งานเลี้ยงอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 (10 มี.ค. 2557)
พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 (10 มี.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 (10 มี.ค. 2557)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 (10 มี.ค. 2557)
ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู พนักงานเป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 (10 มี.ค. 2557)
ตัวแทนครูเยี่ยมไข้และให้กำลังใจมาสเตอร์วีรศักดิ์ คันโธ ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 (10 มี.ค. 2557)
ผู้อำนวยการให้โอวาทกับครูที่เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 (10 มี.ค. 2557)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 (10 มี.ค. 2557)
ครูมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ให้กับมิสรสสุคนธ์ ศรีมุณี และมิสเจรดา รัฐประเสริฐ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 (10 มี.ค. 2557)
การฝึกซ้อมใหญ่รับเกียรติบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 (7 มี.ค. 2557)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสาม) ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 (6 มี.ค. 2557)
คณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 จัดทำสมุดพกของนักเรียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 (6 มี.ค. 2557)
พิธีมอบรางวัลนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลติดอันดับ Top 100 ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 (6 มี.ค. 2557)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 (6 มี.ค. 2557)
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ยิ้มสดใส เด็กแปดริ้วฟันดี" ในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2557 (6 มี.ค. 2557)
การฝึกซ้อมใหญ่รับเกียรติบัตรระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 (6 มี.ค. 2557)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 (4 มี.ค. 2557)
ทีมนักกีฬาฟุตบอลเซนต์หลุยส์ รุ่นอายุ 13 ปี และรุ่นอายุ 16 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน กีฬาโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2556 (4 มี.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 (4 มี.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2556 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 (3 มี.ค. 2557)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 (3 มี.ค. 2557)
การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (3 มี.ค. 2557)
การฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (3 มี.ค. 2557)
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (3 มี.ค. 2557)
การประชุมครู ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (3 มี.ค. 2557)
นักเรียนเข้าร่วมโครงการหุ่นดีหุ่นสวย ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (3 มี.ค. 2557)
พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (28 ก.พ. 2557)

 1 2 3 4  >>   >|