Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

พิธีฉลองการสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 (29 ส.ค. 2561)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และมิสวัชรี เกิดท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (8 พ.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (16 พ.ย. 2561)
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เยี่ยมคุณจิดาภา จิตพิทยานุภาพ เลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (16 พ.ย. 2561)
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (16 พ.ย. 2561)
คณะครูร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 (16 พ.ย. 2561)
การประชุมคณะกรรมการ 70 ปี SLC HOMECOMING DAY ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (16 พ.ย. 2561)
คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและครูชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (16 พ.ย. 2561)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับสมัคร ตรวจหลักฐาน คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (16 พ.ย. 2561)
ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (16 พ.ย. 2561)
การฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (16 พ.ย. 2561)
เด็กหญิงอัจจิมาภ์ รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (15 พ.ย. 2561)
เด็กหญิงอัจจิมาภ์ รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 (15 พ.ย. 2561)
เด็กหญิงอัจจิมาภ์ รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 (15 พ.ย. 2561)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 (14 พ.ย. 2561)
เด็กชายวัสส์ถิร รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour 2018-2019 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (14 พ.ย. 2561)
ตัวแทนครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (14 พ.ย. 2561)
คณะภราดา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และตัวแทนคุณครูเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (13 พ.ย. 2561)
เด็กหญิงอัจจิมาภ์ รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 (12 พ.ย. 2561)
เด็กหญิงอัจจิมาภ์ รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 21 เมษายน 2561 (12 พ.ย. 2561)
เด็กหญิงอัจจิมาภ์ รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 (12 พ.ย. 2561)
เด็กหญิงอัจจิมาภ์ รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 (12 พ.ย. 2561)
นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (9 พ.ย. 2561)
การแข่งขันทักษะวิชาการชมรมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (8 พ.ย. 2561)
เด็กชายวัสส์ถิร รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 22 กันยายน 2561 (8 พ.ย. 2561)
เด็กชายวัสส์ถิร รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 (8 พ.ย. 2561)
เด็กชายวัสส์ถิร รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 (8 พ.ย. 2561)
เด็กชายวัสส์ถิร รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 (8 พ.ย. 2561)
เด็กชาย วัสส์ถิร รัตนาภรณ์พงศ์ นักเรียนชั้น ป. 1/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 (8 พ.ย. 2561)
เด็กชายวัสส์ถิร รัตนาพรณ์พงศ์ นักเรียนชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 (8 พ.ย. 2561)
เด็กชายวัสส์ถิร รัตนาพรณ์พงศ์ นักเรียนชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 การแข่งขันกอล์ฟ ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 (8 พ.ย. 2561)
เด็กชายปรัณชัย หนองใหญ่ นักเรียนชั้น ป.3/4 ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ SINGA CUP 2018 รุ่นอายุ 10ปี ที่ประเทศสิงค์โปร ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2561 (7 พ.ย. 2561)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (7 พ.ย. 2561)
คณะครูเข้าร่วมการอบรมบุคลากรครู ในหัวข้อ สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (6 พ.ย. 2561)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2561 (6 พ.ย. 2561)
คณะภราดา คณะครูร่วมงานฉลองหิรัญสมโภชการถวายตัวครั้งแรกของภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์ และ เข้าร่วมพิธีเสกสุสานภราดา ประจำปี 2561 เพื่อร่วมระลึกถึงภราดาที่ล่วงลับไปแล้วที่ฝังในสุสาน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 (5 พ.ย. 2561)
การประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 (5 พ.ย. 2561)
ผู้ปกครองและนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฟังผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (5 พ.ย. 2561)
กิจกรรม 6 หลัก ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (5 พ.ย. 2561)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร พร้อมคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 (5 พ.ย. 2561)
คุณครูและนักเรียนเข้าสีเพื่อฝึกซ้อมนักกรีฑา และเพลงเชียร์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 (1 พ.ย. 2561)
การตรวจค้นกระเป๋านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (1 พ.ย. 2561)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 9/2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (31 ต.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 (31 ต.ค. 2561)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ มอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (31 ต.ค. 2561)
คณะครูเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู" ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 (31 ต.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 โปรแกรม Gifted ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 (30 ต.ค. 2561)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ในวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2561 (30 ต.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ข้าร่วมโครงการ Day care และ เรียนเสริมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2561 (29 ต.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 (29 ต.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|