Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (9 ม.ค. 2560)
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ IMSP (Intensive Math and Science Program) ปีการศึกษา 2560 (23 ก.ย. 2559)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 (2 ต.ค. 2558)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 (9 ก.ย. 2558)
โครงการโรงเรียนแสนดี ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 (เมื่อวานนี้)
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION เรื่องเครื่องมือสื่อสาร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6 ในวันที่ 6 มกราคม 2560 (เมื่อวานนี้)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 (เมื่อวานนี้)
คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 9 มกราคม 2560 (เมื่อวานนี้)
กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 มกราคม 2560 (13 ม.ค. 2560)
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 12 มกราคม 2560 (12 ม.ค. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 2560 (11 ม.ค. 2560)
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดามิสพรพนา ศิริปิ่น ในวันที่ 10 มกราคม 2560 (11 ม.ค. 2560)
การประชุมคณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 11 มกราคม 2559 (11 ม.ค. 2560)
คณะภราดา ผู้บริหาร และคณะครู มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 9-10 มกราคม 2560 (11 ม.ค. 2560)
การแข่งขันกีฬาประเภทลานของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 11 มกราคม 2560 (11 ม.ค. 2560)
โครงการโรงเรียนแสนดี ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 10 มกราคม 2560 (10 ม.ค. 2560)
คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ม.1- 3 เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 มกราคม 2560 (10 ม.ค. 2560)
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เยี่ยมและให้กำลังใจมิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล ในวันที่ 6 มกราคม 2560 (10 ม.ค. 2560)
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ มอบของอวยพรคณะภราดาและกรรมการสมาคม ฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 (10 ม.ค. 2560)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ "ปลงศพ" ภราดา ฟรังซิส เซเวียร์ สุรเดช วิสุทธิวรรณ ในวันที่ 7 มกราคม 2560 (10 ม.ค. 2560)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2559 ในวันที่ 5 มกราคม 2560 (9 ม.ค. 2560)
มิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์ หัวงานวิจัยและพัฒนา สำรวจเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนในวัยทำงาน ในวันที่ 6 มกราคม 2560 (7 ม.ค. 2560)
ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 6 มกราคม 2560 (6 ม.ค. 2560)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 6 มกราคม 2560 (6 ม.ค. 2560)
โครงการแก้ไขปัญหาจราจรด้านหน้าโรงเรียน โดยเปิดให้บริการรถไฟฟ้า @ SLC รับ-ส่ง นักเรียนและผู้ปกครอง เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เป็นต้นไป (5 ม.ค. 2560)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับผู้อำนวยการ ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 (4 ม.ค. 2560)
การเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เรื่อง เครื่องมือสื่อสาร ในวันที่ 4 มกราคม 2560 (4 ม.ค. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพระคริสตสมภพ ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 (23 ธ.ค. 2559)
งาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2016" ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 (23 ธ.ค. 2559)
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัยครูผู้สอนนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2559 (23 ธ.ค. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ คณะภราดา มอบของขวัญและโบนัสพิเศษแก่คณะครูและพนักงาน ประจำปี 2559 (23 ธ.ค. 2559)
คุณชุลีกรณ์ เสมคำ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มอบเงินสนับสนุนกีฬาสแต็ค ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 (22 ธ.ค. 2559)
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 (20 ธ.ค. 2559)
งานสาธารณูปโภค ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการซ่อมท่อน้ำประปาแผนกปฐมวัย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 (20 ธ.ค. 2559)
ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2559 (20 ธ.ค. 2559)
คณะภราดา คณะครูและนักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมพิธีเปิดอุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์และสมโภชพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์กวนอิมและพระอรหันต์จี้กง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 (19 ธ.ค. 2559)
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้ารับรางวัล ASMO ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ (19 ธ.ค. 2559)
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Gifted ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 (19 ธ.ค. 2559)
เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงษ์ ได้รับรางวัญเหรียญเงิน จากการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (19 ธ.ค. 2559)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนศักยภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (MSP) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 (19 ธ.ค. 2559)
คณะครูเข้าร่วมอบรม ครูไทยทีสอนภาษาจีน ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (19 ธ.ค. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้กับนักเรียนจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ประจำเดือนธันวาคม 2559 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 (19 ธ.ค. 2559)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ พร้อมผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 (19 ธ.ค. 2559)
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ และตัวแทนฝ่ายกิจการนักเรียน มอบของขวัญเนื่องในโอกาสคลอดบุตร ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 (19 ธ.ค. 2559)
ค่าย HONGKONG EXCLUSIVE TRIPS ดินแดนมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรม ณ ประเทศฮ่องกง ในวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 (19 ธ.ค. 2559)
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 (19 ธ.ค. 2559)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 (19 ธ.ค. 2559)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 (19 ธ.ค. 2559)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 (19 ธ.ค. 2559)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 2559 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 (17 ธ.ค. 2559)

 1 2 3 4  >>   >|