Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

พิธีฉลองการสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 (29 ส.ค. 2561)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และมิสวัชรี เกิดท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (8 พ.ย. 2560)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)
การตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 กันยายน - 21 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)
การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)
คณะครูเข้าร่วมการหารือด้านความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานีกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 19 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)
นักเรียนระดับชั้น ม.5 APP และ ม.6 Gifted เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 18 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)
Observed teaching Miss GUADALUPE CASENAS MORAL ,English subject for Secondary 6/2 on September 19, 2018 (21 ก.ย. 2561)
นิเทศการสอนมิสพวงทอง วงศ์พลับ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.4/3 ในวันที่ 17 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)
นิเทศการสอนมาสเตอร์สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์ วิชากราฟิก 1 ชั้น ม.5/4 ในวันที่ 17 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)
นิเทศการสอนมิสฐิติพร พรหมศิริ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5/4 ในวันที่ 17 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)
ชมรมกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการเปิดเป็น "เครือข่ายศูนย์เรียนรู้และพัฒนากีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา" ในวันที่ 20 กันยน 2561 (20 ก.ย. 2561)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 9/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 (20 ก.ย. 2561)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 18 กันยายน 2561 (19 ก.ย. 2561)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ มอบรางวัลให้กับนักเรียนจากการแข่งขันภายนอก ในวันที่ 19 กันยายน 2561 (19 ก.ย. 2561)
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัลนักกีฬาสแต็คชนะการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2561 ในวันที่ 17 กันยายน 2561 (18 ก.ย. 2561)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 17 กันยายน 2561 (18 ก.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬา “ SLC Games” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 18 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 2561)
นักเรียนห้อง อ.3/1 - อ.3/2 PRE-IMSP ประเมินพัฒนาการวิชา Math , Science และ English ในวันที่ 14 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 2561)
การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม 70 ปี SLC HOMECOMING DAY ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 2561)
นิเทศการสอนมิสวีณา นิ่มเรือง วิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น ม.6/6 ในวันที่ 17 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 2561)
Observed teaching Miss Sheila Ann O. Reasonda , Science subject for Secondary 3/4 on September 12, 2018 (17 ก.ย. 2561)
Observed teaching Miss Arlene Rios Aquilar , Math subject for Secondary 2/3 on September 12, 2018 (17 ก.ย. 2561)
คณะครูและพนักงานศึกษาดูงาน Food & Hotel Thailand 2018 ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 2561)
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง ในวันที่ 14 กันยายน 2561 (14 ก.ย. 2561)
นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี (14 ก.ย. 2561)
นักเรียนเข้าร่วมโครงการหุ่นดีหุ่นสวย ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 กันยายน 2561 (14 ก.ย. 2561)
มาสเตอร์รชต ศิลาวัชรานนท์ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาจีน ให้การต้อนรับ Ms.Li Jing ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพา (ฝ่ายจีน) ในวันที่ 4 กันยายน 2561 (14 ก.ย. 2561)
มิสธัญพร วงษ์สว่าง ครูนาฎศิลป์ เข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสารสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ในวันที่ 7 กันยายน 2561 (13 ก.ย. 2561)
มิสธัญพร วงศ์สว่าง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในงานการประชุมใหญ่และการแสดงผลงานของชมรมรักษ์รำวงมาตรฐาน รำวงพื้นบ้าน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 (13 ก.ย. 2561)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2561 ในวันที่ 8 -9 กันยายน 2561 (13 ก.ย. 2561)
มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ หัวหน้างานสื่อการสอน เข้าสำรวจการใช้สื่อการสอนของคุณครู ในวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561 (12 ก.ย. 2561)
นิเทศการสอนมาสเตอร์อรรถพงษ์ ปิดตาฝ้าย วิชาสุขศึกษาแลพลศึกษา ชั้น ป.6/5 ในวันที่ 10 กันยายน 2561 (12 ก.ย. 2561)
นิเทศการสอนมาสเตอร์เวสารัช บัวศรี วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ชั้น ป.2/6 ในวันที่ 10 กันยายน 2561 (12 ก.ย. 2561)
นิเทศการสอนมิสสุภาพร เกตุสุวรรณ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1/2 ในวันที่ 11 กันยายน 2561 (12 ก.ย. 2561)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำเสนองานกรีฑาสีของแต่ละสีก่อนการแข่งขัน ในวันที่ 11 กันยายน 2561 (11 ก.ย. 2561)
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการจัดการศึกษานานาชาติ ในวันที่ 8 กันยายน 2561 (11 ก.ย. 2561)
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 10-11 กันยายน 2561 (11 ก.ย. 2561)
มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข และมิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ เข้านิเทศการสอนคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (11 ก.ย. 2561)
คณะครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด (11 ก.ย. 2561)
คณะครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต (11 ก.ย. 2561)
คณะครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (11 ก.ย. 2561)
ผู้อำนวยการ และครูเข้าร่วมประชุมตามคำสั่งแต่งตั้งของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คำสั่งที่ 25/2561 เพื่อจัดเตรียมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
ม.อรรถพงษ์ ปิดตาฝ้าย จัดกิจกรรมว่ายน้ำ เรื่องการป้องกันการจมน้ำ 5 ทักษะ, ทักษะการพยุงตัวเพื่อไม่ให้เกิดการจมน้ำ และสอนทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำเบื้องต้น ในวันที่ 10 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
การประชุมคณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 4 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม M-League 2018 ดิวิชั่น 2 ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
นิเทศการสอนมิสประภาศรี ศิริโส วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2/1 ในวันที่ 7 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
นิเทศการสอนมิสวัลยา พิชัย วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2/5 ในวันที่ 6 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
นิเทศการสอนมิสจิตรา จันทร์หอม วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3/3 ในวันที่ 6 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
นิเทศการสอนมิสนภาพร จิตต์อารีย์เทพ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.2/4 ในวันที่ 6 กันยายน 2661 (10 ก.ย. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|