Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

การประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 (วันนี้)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เมื่อวานนี้)
คณะอนุกรรมการบริหารงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (เมื่อวานนี้)
การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (25 มิ.ย. 2562)
ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 (24 มิ.ย. 2562)
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 (24 มิ.ย. 2562)
การเรียนการสอนกิจกรรมเทควันโด After School ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (22 มิ.ย. 2562)
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เจมส์สปอร์ตเมเนจเมนท์ จำกัด ในเรื่อง "การบริหารและจัดการสอนกีฬาเทควันโด" ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (22 มิ.ย. 2562)
การทำสะอาดห้องเรียนและสื่อการเรียนสอนของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (21 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (21 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมศุกร์หรรษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (21 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (21 มิ.ย. 2562)
การปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 (21 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (21 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (20 มิ.ย. 2562)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 (20 มิ.ย. 2562)
ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าแสดงความเคารพและขอคำแนะนำจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (20 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 (20 มิ.ย. 2562)
มิสปราณี มูลแจ้ และมาสเตอร์ไสว สีคะปัสสะ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 (20 มิ.ย. 2562)
Teacher Lauren has taught Mathematics for primary 1/5 (IMSP) students on 19th June 2019 (19 มิ.ย. 2562)
Basic English is taught by Teacher Anna for primary 1/6 (IMSP) students on 19th June 2019 (period 5). (19 มิ.ย. 2562)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาระเพิ่มเติม เรื่อง ตัวประกอบ ให้กับนักเรียนชั้น ป 4/6 Maths and Science Program ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 (19 มิ.ย. 2562)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม (เคมี) เรื่อง ธาตุและสารประกอบให้กับนักเรียนชั้น ป.5/6 โปรแกรม MSP ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 (19 มิ.ย. 2562)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาระเพิ่มเติม เรื่อง การหากำไร ขาดทุนและส่วนลด ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 (18 มิ.ย. 2562)
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 (18 มิ.ย. 2562)
บรรยากาศการดื่มนมโรงเรียนของ น้องๆ อนุบาล วัยใส ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 (18 มิ.ย. 2562)
คุณครูเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหัวข้อ "สื่อนิทานบูรณาการสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 (18 มิ.ย. 2562)
งานอภิบาลและครูคาทอลิก ร่วมงานฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2019 (18 มิ.ย. 2562)
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 และวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2562 (18 มิ.ย. 2562)
คุณสุรพล วาณิชเสนี นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบผู้อำนวยการ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (18 มิ.ย. 2562)
การปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่11 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 (18 มิ.ย. 2562)
ผลแข่งขันเทควันโดรายการ "KASETSART TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 11" ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 (17 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 (17 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (17 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมอบรมลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 11 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 (17 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม หน่วย "ครอบครัว" ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 (17 มิ.ย. 2562)
บรรยากาศน่ารักๆ ของน้องๆ หนูๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเทควันโด After School วันแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 (17 มิ.ย. 2562)
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ให้โอวาทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 (15 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดพนันของเยาวชนในสถานศึกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 (15 มิ.ย. 2562)
ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพา และจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันที่ 12 มิถุนายน และวันที่ 14 มิถุนายน 2562 (14 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 (14 มิ.ย. 2562)
IMSP Science Outdoor Study at the SLC Botanical Garden. (14 มิ.ย. 2562)
Parts of plant and functions of each part are studied by the primary 2/5 (IMSP) students on 13th of June 2019 at Botanical garden of school. This activity is conducted by teacher Elzana Amorize. (14 มิ.ย. 2562)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พบ นักเรียนกองร้อยพิเศษก่อนเข้าค่ายอบรมกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 (14 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมการตรวจสุขภาพตอนเช้าของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (14 มิ.ย. 2562)
ภราดาและคณะครูเข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 (14 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 (14 มิ.ย. 2562)
ผลการแข่งขันประดิษฐ์พานไหว้ครูระดับชั้น ป.4 - ม.6 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 (14 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมอบรมสภานักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 (13 มิ.ย. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|