[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ตอบแบบสอบถาม
เรื่อง :    แบบประเมินการใช้งาน SWIS สารสนเทศแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ผู้ออกแบบสอบถาม :      สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
เริ่มส่งแบบสอบถาม :    17 สิงหาคม 2553
สิ้นสุดส่งแบบสอบถาม :    21 สิงหาคม 2553
จำนวนส่งแบบสอบถาม :    1258 คน
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม :    986 คน
ไม่ได้ตอบแบบสอบถาม :    272 คน

ตอนที่ 1 ความพึงพอใจที่ได้รับจาก SWIS สารสนเทศแห่งการเรียนรู้ (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด) (5 ตัวเลือก)
    คำถาม 1 2 3 4 5 X S.D.
  1. ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้รับจากสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันได้ 0 0 343 325 318 3.97 0.82
  2. การศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกจากระบบสารสนเทศการเรียนรู้ของโรงเรียนทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย 0 0 345 304 337 3.99 0.83
  3. การสืบค้นข้อมูลจากสารสนเทศแห่งการเรียนรู้และระบบ Online ทำให้สืบค้นได้สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 0 0 326 318 342 4.02 0.82
  4. เนื้อหาสาระในระบบสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม 0 0 329 338 319 3.99 0.81
  5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สามารถแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่และประสบการณ์ 0 0 335 319 332 4.00 0.82
  6. การศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบ Online ทำให้เข้าใจวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ชุมชนส่งผลทำให้เกิดความรักความผูกพันในชุมชน 0 0 348 327 311 3.96 0.82
  7. ระบบสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน ชุมชน 0 0 305 337 344 4.04 0.81
  8. ผู้เรียนสามารถทดสอบศักยภาพและความรู้ของตนเองในการทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบในลักษณะ Online 0 0 320 313 353 4.03 0.83
  9. โรงเรียนเปิดโอกาสการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 0 0 323 324 339 4.02 0.82
  10. การศึกษาข้อมูลทาง Online ทำให้สามารถใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 0 0 318 320 348 4.03 0.82
ค่าเฉลี่ย 4.01 0.82