[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10782
ชื่อ: ภราดา  เกรียงศักดิ์    มายอด
ฉายา: -
อายุงาน: 1 ปี 2 เดือน 9 วัน
อีเมล:
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎนครปฐม 2562  ครุศาสตร์บัณฑิต  ระเบียนแสดงผลการเรียน
2  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2562  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ใบรายงานผลการเรียน

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ที่ปรึกษา งานพัสดุครุภัณฑ์
2562 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2562 ที่ปรึกษา งานตรวจสอบการเงิน
2562 ที่ปรึกษา งานทรัพยากรมนุษย์
2562 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2562 ที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2562 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2562 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2562 ที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)