[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10754
ชื่อ: ภราดา  ประจักษ์    นันศรีทอง
ฉายา: ทอม
อายุงาน: 0 ปี 10 เดือน 27 วัน
อีเมล:
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2561    
2  ปริญญาตรี  วิทยาลัยแสงธรรม 2554  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ที่ปรึกษา งานบุคลากร
2561 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2561 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2561 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบุคลากร,   งานอภิบาล,   งานนโยบายและแผน,   งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจการนักเรียน
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2561    แผนงาน 400 งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ขั้นตอน โครงการเพื่อพัฒนา ปรับปุรง ส่งเสริม ให้ เกิดผลตามวัตถุประสงค์ กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2561
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (11)
   เสนองานเพื่อขออนุมัติ
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
   ประชุมคณะกรรมการ
   แต่งตั้งคณะกรรมการ
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2561
   สิ้นสุด เสนองานเพื่อขออนุมัติ
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการ
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ
• ได้อยู่ในข่าว : (91)
 ขอเชิญคณะครู นักเรียน พนักงานคาทอลิก และตัวแทนระดับชั้น เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 16 พ.ค. 2561
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดทัศนศึกษาพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 18 พ.ค. 2561
 ขอเชิญผู้ปกครองร่วมงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น อ.1 - ม.6 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 21 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 23 พ.ค. 2561
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดงานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 23 พ.ค. 2561
 ลูกเสือ - เนตรนารีกองร้อยพิเศษระดับชั้น ป.5 - ม.3 เข้าค่ายอบรมกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่องวิธีปฏิบัติสัญญาณจราจรที่ถูกต้อง ในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561 23 พ.ค. 2561
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 23 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครู นักเรียน และศิษย์เก่าร่วมงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 (ระดับชั้นอนุบาล - ป.3) และในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 (ระดับชั้น ป.4 - ม.6) 4 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 6 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 7 มิ.ย. 2561
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 18 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2561 11 มิ.ย. 2561
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “70 ปี SLC GAMES” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 19 มิ.ย. 2561
 ภราดาและหัวหน้างานอภิบาลเข้าร่วมประชุมสัมมนา งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 20 มิ.ย. 2561
 คณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ในวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 25 มิ.ย. 2561
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 25 มิ.ย. 2561
 นักเรียนระดับชั้น ม.5 - ม.6 รับฟังการให้ความรู้หลักสูตรจิตอาสา 904 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 25 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 3 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตร 70 ปี เซนต์หลุยส์ฯ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 3 ก.ค. 2561
 คณะภราดา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 10 ก.ค. 2561
 ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และภราดาประจักษ์ นันศรีทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 -22 สิงหาคม 2561 10 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 13 ก.ค. 2561
 ภราดาและตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบระเบียบ กติกา การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 16 ก.ค. 2561
 สรุปผลการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตร 70 ปีเซนต์หลุยส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 17 ก.ค. 2561
 ขอเชิญชวนนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 23 ก.ค. 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2561 2 ส.ค. 2561
 คณะภราดา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และสมาคมศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมจัดงาน Homecoming Day 2018 2 ส.ค. 2561
 คณะภราดา คณะครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 3 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 3 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 6 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2561 8 ส.ค. 2561
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมพบพระชำระใจ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 15 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 21 ส.ค. 2561
 กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 21 ส.ค. 2561
 ขอเชิญทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 70 ปี เซนต์หลุยส์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 23 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาเซนต์หลุยส์ คัพ ครั้งที่ 2 ฉลอง 70 ปี ในวันที่ 18 สิงหาคม - 29 กันยายน 2561 24 ส.ค. 2561
 พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ทำความดี 27 ส.ค. 2561
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมพบพระชำระใจ ในวันที่ 4 กันยายน 2561 30 ส.ค. 2561
 ขอเชิญชวนนักเรียนชายระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร 70 ปี เซนต์หลุยส์ ณ วัดใหม่บางคล้า ในวันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2561 3 ก.ย. 2561
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ในวันที่ 14 กันยายน 2561 3 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2561 4 ก.ย. 2561
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของบุคลากรครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6 ก.ย. 2561
 เชิญคณะกรรมการพรีเซนต์งานกรีฑาสี ของแต่ละสีเข้าร่วมประชุม 10 ก.ย. 2561
 เชิญคณะกรรมการพรีเซนต์งานกรีฑาสี ของแต่ละสีเข้าร่วมประชุม 10 ก.ย. 2561
  ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเซนต์หลุยส์ “SLC HOMECOMING DAY 2018” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 12 ก.ย. 2561
 ภราดาและคุณครูเข้าร่วมประชุมหน่วยงานอภิบาล โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 15 กันยายน 2561 14 ก.ย. 2561
 คณะภราดาและคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนา "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561 14 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดกิจกรรม 70 SLC HOMECOMING DAY ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 กันยายน 2561 17 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 18 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสถาบันในเครือฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 21 กันยายน 2561 19 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง 70 ปี SLC ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 กันยายน 2561 24 ก.ย. 2561
 เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันแรก) 26 ก.ย. 2561
 วงโยธวาฑิตโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าค่ายฝึกซ้อมร่วมโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ วันที่ 18-19 ต.ค. 2561 26 ก.ย. 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการจัดกิจกรรม 70ปี SLC Homecoming Day ทุกท่านเข้าประชุม ในวันที่ 16 พ.ย 2561 10 ต.ค. 2561
 ด.ช. ปรัณชัย หนองใหญ่ มีส่วนร่วมในการแข่งขันระดับนานาชาติ SINGA CUP ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 2-4 พ.ย. 2561 29 ต.ค. 2561
 คณะครูร่วมงานฉลองหิรัญสมโภชการถวายตัวครั้งแรกของภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 29 ต.ค. 2561
 งานกีฬา จัดกิจกรรมเลี้ยงฉลองให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 29 ต.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 30 ต.ค. 2561
 กิจกรรมตรวจค้นกระเป๋านักเรียน 1 พ.ย. 2561
 คณะครูร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 5 พ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 10/2561 7 พ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 7 พ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง 70 ปี SLC ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 20 พ.ย. 2561
 งานดนตรีและการแสดง เปิดจำหน่ายบัตร SLC CHILDREN S DAY CONCERT วันที่ 21 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2561 20 พ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมงาน 70 ปี SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 21 พ.ย. 2561
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 21 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 11/2561 21 พ.ย. 2561
  ขอเชิญคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และเทิดพระคุณพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 23 พ.ย. 2561
 คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 เข้าร่วมพิธีวันมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 26 พ.ย. 2561
 ภราดาและคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20" ในวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2561 3 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญร่วมวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 3 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ 6 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2019 “SLC Christmas Party 2019” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 17 ธ.ค. 2561
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 17 ธ.ค. 2561
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดงาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2018" ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 17 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการเดิน-วิ่ง 70 ปี SLC วันที่ 18 ธันวาคม 2561 18 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง 70 ปี SLC ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 19 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการเดิน - วิ่ง 70 ปี SLC RUN 4 ม.ค. 2562
  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 9 ม.ค. 2562
 จัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน 70 ปีเซนต์หลุยส์ วันที่ 13 มกราคม 2562 14 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนมกราคม เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 25 มกราคม 2562 21 ม.ค. 2562
 คณะภราดา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 21 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง 70 ปี SLC ในวันที่ 23 มกราคม 2562 22 ม.ค. 2562
  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/กราบบูรพาจารย์ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 22 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 14/2561 และคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง 70 ปี SLC RUN ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 23 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 25 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะครู นักเรียน พนักงานคาทอลิก และตัวแทนระดับชั้น เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์และปิดปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 29 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่าฯ และผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมงานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ “ SLC Family Night ” ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 30 ม.ค. 2562
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น วันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2561 31 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 4 ก.พ. 2562
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 15/2561 6 ก.พ. 2562
 ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 28 ก.พ. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (85)
 กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 24 พ.ค. 2561
 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 7 มิ.ย. 2561
 ลูกเสือ - เนตรนารีกองร้อยพิเศษระดับชั้น ป.5 - ม.3 เข้าค่ายอบรมกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่องวิธีปฏิบัติสัญญาณจราจรที่ถูกต้อง ในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561 7 มิ.ย. 2561
 งานวันไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 7 มิ.ย. 2561
 งานวันไหว้ครู ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 7 มิ.ย. 2561
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดงานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 7 มิ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 12 มิ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 13 มิ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการงานกีฬา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 13 มิ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 13 มิ.ย. 2561
 งานวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 14 มิ.ย. 2561
 งานวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 14 มิ.ย. 2561
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรนักกีฬาเทควันโดและนักเรียนที่ประพฤติดีด้านความซื่อสัตย์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 19 มิ.ย. 2561
 คณะครู นักเรียน ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่ ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 26 มิ.ย. 2561
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 27 มิ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 28 มิ.ย. 2561
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “70 ปี SLC GAMES” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 2 ก.ค. 2561
 คณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ในวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 4 ก.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 6 ก.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2561 วัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 11 ก.ค. 2561
 กิจกรรมพบพระชำระใจระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 12 ก.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิภาพนักเรียน ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 13 ก.ค. 2561
 การตรวจค้นกระเป๋านักเรียน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 16 ก.ค. 2561
 การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตร 70 ปี เซนต์หลุยส์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 18 ก.ค. 2561
 คณะครู และนักเรียนร่วมงานวันฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561 20 ก.ค. 2561
 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 26 ก.ค. 2561
 ผู้อำนวยการมอบรางวัลทายผลฟุตบอลโลก ปี 2018 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 26 ก.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 2 ส.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการจัดงาน Homecoming Day 2018 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 3 ส.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 8 ส.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 8 ส.ค. 2561
 วันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 10 ส.ค. 2561
 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 15 รูป เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 10 ส.ค. 2561
 วันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 10 ส.ค. 2561
 วันแม่แห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 10 ส.ค. 2561
 กิจกรรมพบพระชำระใจระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 20 ส.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 22 ส.ค. 2561
 พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ทำความดี 27 ส.ค. 2561
 คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีทางศาสนาอิสลามเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 28 ส.ค. 2561
 กิจกรรมพบพระชำระใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 กันยายน 2561 4 ก.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2561 ในวันที่ 5 กันยายน 2561 5 ก.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 9/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 20 ก.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 21 ก.ย. 2561
 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คำดี มาให้ข้อคิดนักเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2561 26 ก.ย. 2561
 การแข่งขันกีฬา STACK FAST 70 ปี SLC ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 27 ก.ย. 2561
 งานสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมความรู้สู่ชุมชน ให้กับชุมชนวรรณยิ่ง เรื่อง การถนอมอาหาร ขิงดองรสเด็ด ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 4 ต.ค. 2561
 คณะกรรมการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ เข้ารับฟังการนำเสนอเครื่องโปรเจคเตอร์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 10 ต.ค. 2561
 กิจกรรมบรรพชาสามเณร 70 ปี เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2561 15 ต.ค. 2561
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ในวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2561 30 ต.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 9/2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 31 ต.ค. 2561
 การตรวจค้นกระเป๋านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 1 พ.ย. 2561
 คณะครูเข้าร่วมการอบรมบุคลากรครู ในหัวข้อ สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 6 พ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 7 พ.ย. 2561
 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 9 พ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการ 70 ปี SLC HOMECOMING DAY ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 16 พ.ย. 2561
 คณะครูร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 16 พ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 11/2561 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 21 พ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน"เดินวิ่ง 70 ปี SLC " ครั้งที่ 4 ในวันวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 23 พ.ย. 2561
 งาน "70 ปี SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง" ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 23 พ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 26 พ.ย. 2561
 คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 ร่วมพิธีวันมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 29 พ.ย. 2561
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 6 ธ.ค. 2561
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 6 ธ.ค. 2561
 ศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเซนต์หลุยส์ “SLC HOMECOMING DAY 2018” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 6 ธ.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 12/2561 13 ธ.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "เดินวิ่ง 70 ปี SLC " ครั้งที่ 5 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 19 ธ.ค. 2561
 งานเลี้ยงสังสรรค์ "SLC Christmas Party 2019" ในโอกาสส่งท้ายปี 2018 ต้อนรับสู่ปี 2019 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 2 ม.ค. 2562
 การประชุมคณะกรรมการงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 70 ปี เซนต์หลุยส์ SLC RUN ในวันที่ 4 มกราคม 2562 4 ม.ค. 2562
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดงาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2018" ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 7 ม.ค. 2562
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 14 ม.ค. 2562
 เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน 70 ปีเซนต์หลุยส์ SLC RUN "For A Brighter Futuer" ในวันที่ 13 มกราคม 2562 14 ม.ค. 2562
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 15 ม.ค. 2562
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 21 ม.ค. 2562
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 21 ม.ค. 2562
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 21 ม.ค. 2562
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 21 ม.ค. 2562
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 14/2561 และ ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเดิน-วิ่ง 70 ปี SLC RUN ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 23 ม.ค. 2562
 ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค (สาธิต) นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ ในวันที่ 29 มกราคม 2562 29 ม.ค. 2562
 Happy Chinese New Year 2019 : วันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 6 ก.พ. 2562
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 15/2561 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 6 ก.พ. 2562
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/กราบบูรพาจารย์ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 12 ก.พ. 2562
 งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ “SLC Family Night 2018” ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 12 ก.พ. 2562
 งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ “ SLC Family Night 2018 ” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 12 ก.พ. 2562
 คณะภราดา คณะครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 14 ก.พ. 2562
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น วันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 18 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)