[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10753
ชื่อ: ภราดา  วิจารณ์    แสงหาญ
ฉายา: -
อายุงาน: 2 ปี 2 เดือน 8 วัน
อีเมล:
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยวูลลองกอง ประเทศออสเตรเลีย 2538  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2532  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศฟิลิปปินส์ 2523  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ที่ปรึกษา งานตรวจสอบการเงิน
2562 ที่ปรึกษา งานทรัพยากรมนุษย์
2562 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2562 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ที่ปรึกษา งานตรวจสอบการเงิน
2561 ที่ปรึกษา งานบุคลากร
2561 ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ งานอภิบาล
2561 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)