[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10491
ชื่อ: มิส  วาสนา    แซ่โค้ว
ฉายา: นัท
อายุงาน: 13 ปี 1 เดือน 9 วัน
อีเมล: natsl2008@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 2554  ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตร
2  อนุปริญญา  ร.ร.สายประสิทธิพาณิชการ กรุงเทพ 2547  การบัญชี  วุฒิการศึกษา
3    วิทยาลัยอาชีวฉะเชิงเทรา 2543  การตลาด  วุฒิการศึกษา
4    ร.ร.ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 2540  มัธยมตอนต้น  วุฒิการศึกษา
5  ประถมศึกษา  ร.ร.วัดไชยพฤฒาราม 2537  ประถมศึกษา  วุฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2562 กรรมการ งานสารบรรณ
2562 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการและเลขานุการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการและเลขานุการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการและเลขานุการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการและเลขานุการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการและเลขานุการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการและเลขานุการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการและเลขานุการ งานรถรับ - ส่ง
2559 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2558 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2557 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2557 กรรมการและเลขานุการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2557 กรรมการและเลขานุการ งานสื่อการเรียนรู้
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและการสอน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 กรรมการและเลขานุการ งานรถรับ - ส่ง
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานรถรับ - ส่ง
2556 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2556 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2556 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2556 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2556 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2556 กรรมการ งานกีฬา
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2556 กรรมการ งานสภานักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2556 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2555 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2555 กรรมการ งานสภานักเรียน
2555 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานกีฬา
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2555 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2555 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2555 กรรมการและเลขานุการ งานสื่อการเรียนรู้
2555 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2555 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2555 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2554 กรรมการ งานสารบรรณ
2554 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2554 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2554 กรรมการ งานสภานักเรียน
2554 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2554 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2554 กรรมการ งานกีฬา
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2554 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2554 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2554 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2554 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2554 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2554 กรรมการ
2553 กรรมการ งานสารบรรณ
2553 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกบริการ
2553 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2553 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2553 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2553 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2553 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2553 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2552 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2552 กรรมการและเลขานุการ งานรถรับส่ง
2551 กรรมการและเลขานุการ งานรถรับส่ง
2551 กรรมการ งานคณะกรรมการนักเรียน
2551 กรรมการและเลขานุการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2551 กรรมการและเลขานุการ งานโภชนาการ
2551 กรรมการและเลขานุการ งานอาคารสถานที่
2551 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2551 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกบริการ
2551 กรรมการและเลขานุการ ฝ่าย การศึกษาปฐมวัย
2550 กรรมการและเลขานุการ งานรถรับส่ง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2550 เจ้าหน้าที่งานรถรับ - ส่งนักเรียน 0 สลิปเงินเดือน
2551 เจ้าหน้าที่งานรถรับ - ส่งนักเรียน 0 สลิปเงินเดือน
2552 เจ้าหน้าที่งานรถรับ - ส่งนักเรียน 0 สลิปเงินเดือน
2553 เจ้าหน้าที่งานรถรับ - ส่งนักเรียน 0 สลิปเงินเดือน
2554 เจ้าหน้าที่งานรถรับ - ส่งนักเรียน 0 สลิปเงินเดือน
2555 เจ้าหน้าที่งานรถรับ - ส่งนักเรียน 0 สลิปเงินเดือน
2556 เจ้าหน้าที่งานรถรับ - ส่งนักเรียน 0
2557 เจ้าหน้าที่งานรถรับ - ส่งนักเรียน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรมกฎหมายจราจรการป้องกันภัยบนท้องถนน โรงแรมแกรนด์รอยัลพล่าซ่า จ.ฉะเชิเงเทรา 543 - 543 8
เข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 543 - 543 20
อบรมสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงทรา 543 - 543 8
อบรมโปรแกรม SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงทรา 543 - 543 8
อบรมเรื่องการประดิษฐ์สื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงทรา 543 - 543 16
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีซาวด์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงทรา 543 - 543 16
โครงการอบรมพนักงานขับรถรับ – ส่งนักเรียน ประจำปี 2551 โรงแรมแกรนด์รอยัลพล่าซ่า จ.ฉะเชิเงเทรา 543 - 543 8
อบรมสัมมนาครูในหัวข้อสองมือคือพลังสร้างสรรค์ SLสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชืงเทรา 543 - 543 8
อบรมเรื่อง การใช้งานในระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมในหัวข้อการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชืงเทรา 543 - 543 6
อบรมเรื่อง การใช้งานในระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรยุทธวิธีสร้างสูกรักให้เก่งรอบด้าน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการใช้งาน Active Board โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมหลักสูตรการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมคำคล้องจอง โรงเรียนชลบุรีสุขบท จ.ชลบุรี 543 - 543 8
การติดตามความคืบหน้าของการใช้ระบบ SWIS ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมรถรับ – ส่งนักเรียน เรื่องระเบียบรถรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการสอนศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หอศิลป์ครูเสิด 543 - 543 16
อบรมการใช้งาน Active Board โรเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการจัดทำแบบประเมินออนไลน์ในระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สมองกับการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สมองกับการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การใช้งานระบบ SWIS (school Web-based Information System) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย (BBL) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
กระบวนการสอนธรรมมะแบบบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ” โดย ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 “ หลักสูตร การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี ) ” โดย ผศ.สมศักดิ์ คำมา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 “ หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ” โดย ผศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 “ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ” โดย ดร.นริสานันท์ เดชสุระ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย โดย ดร.อภินวงศ์ กู้ตลาด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การศึกษาดูงานของฝ่ายธุรการ - การเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)