[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10474
ชื่อ: มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
ฉายา: -
อายุงาน: 13 ปี 3 เดือน 4 วัน
อีเมล:
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2550  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2549  คหกรรมศาสตร์ทั่วไป  ใบรับรองคุณวุฒิ
3    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 2544  อาหารและโภชนาการ  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานเบเกอรี่
2560 กรรมการ งานร้านค้าสวัสดิการ
2560 กรรมการ งานสุขอนามัย
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2559 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2559 กรรมการ งานเบเกอรี่
2559 กรรมการ งานมุมสวัสดิการ
2559 กรรมการ งานสุขอนามัย
2559 กรรมการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานอาคารสถานที่
2559 กรรมการและเลขานุการ งานสาธารณูปโภค
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2558 กรรมการ งานเบเกอรี่
2558 กรรมการ งานมุมสวัสดิการ
2558 กรรมการ งานสุขอนามัย
2558 กรรมการ งานโภชนาการ
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการและเลขานุการ งานเบเกอรี่
2557 กรรมการและเลขานุการ งานสุขอนามัย
2557 กรรมการและเลขานุการ งานโภชนาการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2556 กรรมการ งานเบเกอรี่
2556 ประธานกรรมการ งานสุขอนามัย
2556 กรรมการ งานโภชนาการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานโภชนาการ
2555 ประธานกรรมการ งานสุขอนามัย
2555 กรรมการ งานเบเกอรี่
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2554 กรรมการ งานโภชนาการ
2554 กรรมการ งานสุขอนามัย
2554 กรรมการ งานเบเกอรี่
2554 กรรมการและเลขานุการ
2553 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกบริการ
2553 กรรมการ งานโภชนาการ
2553 ประธาน งานสุขอนามัย
2553 กรรมการและเลขานุการ งานมุมสวัสดิการ
2553 กรรมการและเลขานุการ งานเบเกอรี่
2553 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2553 กรรมการ แผนกบริการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป
2552 กรรมการ งานสุขอนามัย
2552 กรรมการ งานบริหารแผนกบริการ
2552 กรรมการและเลขานุการ งานมุมสวัสดิการ
2552 กรรมการและเลขานุการ งานเบเกอรี่
2552 กรรมการ ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
2552 กรรมการและเลขานุการ แผนกบริการ/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
2551 กรรมการ งานสุขอนามัย
2551 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกบริการ
2551 กรรมการและเลขานุการ งานมุมสวัสดิการ
2551 กรรมการและเลขานุการ งานเบเกอรี่
2550 กรรมการ งานสุขอนามัย
2550 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกบริการ
2550 กรรมการและเลขานุการ แผนกบริการ/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2550 เจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ 0 เอกสารประกอบ
2551 เจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ 0 เอกสารประกอบ
2552 งานสุขอนามัย 0
2553 หัวหน้างานสุขอนามัย 0
2554 หัวหน้างานสุขอนามัย 0 เอกสารประกอบ
2555 หัวหน้างานสุขอนามัย 0 เอกสารประกอบ
2556 หัวหน้างานสุขอนามัย 0
2557 งานสุขอนามัย / งานโภชนาการ 0
2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ประชุมสัมมนาเครือข่ายในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2552 โรงแรมวังธารา แอนด์รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : วัฒนธรรมการอบรมของโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : วัฒนธรรมการอบรมของโรงเรียนคาทอลิก ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 543 - 543 24
ประชุมสัมมนาเครือข่ายในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงแรมวังธารา แอนด์รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมครู หัวข้อการพัฒนามนุษย์ตามทฤษฎีทรีซาวด์ จากมูลนิธิสถาบันการพูดแบบฑูต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การคัดกรองสุขภาพเพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราจ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ SPSS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 (ศูนย์สื่อและเทคโนโลยี) 543 - 543 8
ประชุมโครงการเสริมสร้างมาตรการจัดการปัญหาอุบัติเหตุจมน้ำระดับจังหวัด โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า 543 - 543 8
สัมนาครุก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาครูใหม่ (อายุงาน 0 - 3 ปี) วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 543 - 543 16
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "สมองกับการจัดการเรียนรู้" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเครือเอกชน โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร 543 - 543 8
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้อง โรงพยาบาลโสธราเวช ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 543 - 543 24
การอบรมสัมมนาโครงการผู้นำเครือข่ายสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชครินทร์ 543 - 543 8
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2 กล่มสายบริหารทั่วไป ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 543 - 543 24
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2 กล่มสายบริหารทั่วไป (ครั้งที่ 2) ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 543 - 543 32
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปากนักเรียนประถมศึกษา โรงแรมกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2 กล่มสายบริหารทั่วไป (ครั้งที่ 3) ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 543 - 543 32
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 วัดหงษ์ทอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543
อบรมสัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2557 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 08 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 16
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการวัยใสหุ่นสวย โรงเรียนเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร 16 พ.ค. 2557 - 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนรักการอ่าน เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาทักษะการอ่านให้กับครู สำหรับนำมาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านให้นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของทาง สพฐ. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 31 พ.ค. 2557 - 8
โครงการวัยใสหุ่นสวยอบรมแกนนำตัวอย่างค่ายลดน้ำหนักกินพอดีไม่มีอ้วน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 25 มิ.ย. 2557 - 26 มิ.ย. 2557 16
เข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงาน "การจัดการลดภาวะอ้วนเด็กวัยเรียน" ปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมวีเวิร์บ จังหวัดฉะเชิงเทรา 26 ส.ค. 2557 - 8
โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฏหมาย ประจำปี 2558 โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา 23 ก.ค. 2558 - 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การบริหารการศึกษาโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ร.ร. สวนเด็กสันกำแพง - 543
การบริหารการศึกษาโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ร.ร. อัสสัมชัญลำปาง - 543
การประกวดโครงการ อย.น้อย สำนักงานสาธารสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา - 543
การประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำ ปีการศึกษา 2551 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา - 543
งาน Food & Hotel สยามพารากอน กรุงเทพฯ - 543
งาน Food & Hotel สยามพารากอน กรุงเทพฯ - 543
งาน Food & Hotel สยามพารากอน กรุงเทพฯ - 543
ศึกษาดูงาน Food & Hotel Thailand 2014 (FHT2014) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 13 ก.ย. 2557 - 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2009 มี.ค. 548  ผ่านการกระโดดหอสูง 34 ฟุต  ใบประกาศนียบัตร
2  16 ม.ค. 2556  ครูแสนดี  ภาพถ่าย และเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)