[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10428
ชื่อ: ภราดา  เศกสรร    สกนธวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)
ฉายา: -
อายุงาน: 26 ปี 7 เดือน 2 วัน
อีเมล: sakesarn@gmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 ประธานที่ปรึกษา งานกีฬา
2557 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2557 ที่ปรึกษา งานบุคลากร
2557 ที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2557 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2557 ประธาน แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 หัวหน้าฝายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานกีฬา
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2556 กรรมการ งานสภานักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2556 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2556 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2556 ที่ปรึกษา งานบุคลากร
2556 ที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2556 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2556 ที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2556 ประธานที่ปรึกษา แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2555 ที่ปรึกษา งานบุคลากร
2555 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2555 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2555 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2555 กรรมการ งานสภานักเรียน
2555 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานกีฬา
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 รองประธานกรรมการ งานบุคลากร
2554 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกกิจกรรม
2554 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2554 ประธานที่ปรึกษา งานสภานักเรียน
2554 ประธานที่ปรึกษา งานดนตรีและการแสดง
2554 ประธานที่ปรึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
2554 ประธานที่ปรึกษา งานกีฬา
2554 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2553 รองประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2553 รองประธานกรรมการ งานบุคลากร
2553 ที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2553 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกกิจกรรม
2553 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2553 ประธานที่ปรึกษา งานดนตรีและการแสดง
2553 ประธานที่ปรึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
2553 ประธานที่ปรึกษา งานกีฬา
2553 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2553 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 ประธานที่ปรึกษา แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2552 ประธานกรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2552 ประธานกรรมการ งานนิเทศภายใน
2552 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพนักเรียน
2552 ประธานที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2552 ที่ปรึกษา งานระเบียบวินัย
2552 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2552 ที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2552 รองประธาน งานสอนเสริม
2552 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2552 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกปกครอง
2552 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2552 ประธานกรรมการ ฝ่าย วิชาการ
2552 ประธานกรรมการ ฝ่าย กิจการนักเรียน
2551 ที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2551 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2551 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพนักเรียน
2551 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2551 ที่ปรึกษา งานบุคลากร
2551 ที่ปรึกษา งานบริหารแผนกบริการ
2551 ที่ปรึกษา งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
2551 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2551 ประธานที่ปรึกษา งานระเบียบวินัย
2551 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2551 ประธานที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2551 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกปกครอง
2551 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2551 ประธานกรรมการ ฝ่าย กิจการนักเรียน
2551 ประธานที่ปรึกษา ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
2550 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2550 ที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2550 ที่ปรึกษา งานทะเบียนสถิติ
2550 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2550 ที่ปรึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
2550 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2550 ประธานที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2550 ที่ปรึกษา งานสภานักเรียน
2550 ประธานที่ปรึกษา งานสุขอนามัย
2550 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพนักเรียน
2550 ที่ปรึกษา งานรถรับส่ง
2550 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2550 ที่ปรึกษา งานบุคลากร
2550 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกบริการ
2550 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
2550 ที่ปรึกษา งานระเบียบวินัย
2550 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2550 ที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2550 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2550 ที่ปรึกษา งานกองทุนสวัสดิการ
2550 ประธานที่ปรึกษา งานมุมสวัสดิการ
2550 ประธานที่ปรึกษา งานยานพาหนะ
2550 ประธานที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2550 ที่ปรึกษา งานบริหารแผนกธุรการ
2550 ที่ปรึกษา งานบริหารแผนกปกครอง
2550 ประธานที่ปรึกษา งานรักษาความปลอดภัย
2550 ประธานที่ปรึกษา งานเบเกอรี่
2550 ที่ปรึกษา แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2550 ประธานที่ปรึกษา แผนกบริการ/ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
2549 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2549 ที่ปรึกษา งานวัดและประเมินผล
2549 ประธานที่ปรึกษา งานผลิตเอกสาร
2549 ประธานที่ปรึกษา งานห้องสมุด
2549 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2549 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2549 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2549 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2549 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2549 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2549 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2549 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2549 ประธานที่ปรึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
2549 ประธานที่ปรึกษา งานกีฬา
2549 ประธานที่ปรึกษา งานสภานักเรียน
2549 ประธานที่ปรึกษา งานแนะแนว
2549 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพนักเรียน
2549 รองประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
2549 ประธานที่ปรึกษา งานระเบียบวินัย
2549 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2549 ประธานที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2549 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2549 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกกิจกรรม
2549 ที่ปรึกษา ฝ่าย วิชาการ
2549 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 ที่ปรึกษา ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)