[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10404
ชื่อ: มิส  รจนา    ดิศสังวร
ฉายา: -
อายุงาน: 14 ปี 11 เดือน 2 วัน
อีเมล: tookandta@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินท์ 2550  คอมพิวเตอร์ศึกษา  วุฒิการศึกษา
3    โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา 2548  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วุติการศึกษา
4    วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 2541  พาณิชยการ  วุฒิการศึกษา
5  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 2538  ม.3  วุฒิการศึกษา
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล 2535  ป.6  วุฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการและเลขานุการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2562 กรรมการ งานสารบรรณ
2562 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2562 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2562 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2562 กรรมการ งานสภานักเรียน
2562 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2562 กรรมการ งานกีฬา
2562 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2562 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2562 กรรมการและเลขานุการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2562 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2562 กรรมการและเลขานุการ
2562 กรรมการ
2561 กรรมการ งานเบเกอรี่
2561 กรรมการ งานสุขอนามัย
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการและเลขานุการ งานอาคารสถานที่
2561 กรรมการและเลขานุการ งานสาธารณูปโภค
2561 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการและเลขานุการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการและเลขานุการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2561 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 กรรมการและเลขานุการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2561 กรรมการและเลขานุการ งานสภานักเรียน
2561 กรรมการและเลขานุการ งานดนตรีและการแสดง
2561 กรรมการและเลขานุการ งานกีฬา
2561 กรรมการและเลขานุการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
2561 ประธานที่ปรึกษา งานยานพาหนะ
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการและเลขานุการ แผนกอาคารสถานที่/ฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ แผนกโภชนาการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานเบเกอรี่
2560 กรรมการ งานร้านค้าสวัสดิการ
2560 กรรมการ งานสุขอนามัย
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการและเลขานุการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานเบเกอรี่
2559 กรรมการ งานมุมสวัสดิการ
2559 กรรมการ งานสุขอนามัย
2559 กรรมการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 รองประธาน งานพัสดุครุภัณฑ์
2559 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2559 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานเบเกอรี่
2558 กรรมการ งานมุมสวัสดิการ
2558 กรรมการ งานสุขอนามัย
2558 กรรมการ งานโภชนาการ
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2558 กรรมการและเลขานุการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2558 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2557 กรรมการ งานเบเกอรี่
2557 กรรมการ งานมุมสวัสดิการ
2557 กรรมการ งานสุขอนามัย
2557 กรรมการ งานโภชนาการ
2557 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2557 กรรมการและเลขานุการ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
2557 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 กรรมการ งานมุมสวัสดิการ
2556 กรรมการ งานสุขอนามัย
2556 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2556 กรรมการ
2556 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2556 รองประธานกรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2556 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อ
2556 กรรมการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อ
2555 รองประธานกรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2555 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2555 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย / จราจร
2555 กรรมการ งานมุมสวัสดิการ
2555 งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 กรรมการ แผนกการเงิน/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2554 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อ
2554 รองประธานกรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
2554 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
2554 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2554 กรรมการ งานมุมสวัสดิการ
2554 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย / จราจร
2554 กรรมการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2554 กรรมการ
2553 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกการเงิน
2553 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อ
2553 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
2553 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2553 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
2553 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกบริการ
2553 กรรมการ งานมุมสวัสดิการ
2553 งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2553 กรรมการ แผนกอาคารสถานที่/ฝ่ายบริหารทั่วไป
2552 กรรมการและเลขานุการ งานจัดซื้อ
2552 ประธานกรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2552 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2552 กรรมการและเลขานุการ งานบัญชี - งบประมาณ
2552 กรรมการ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2551 กรรมการและเลขานุการ งานจัดซื้อ
2551 ประธานกรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2551 กรรมการ งานยานพาหนะ
2551 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2551 กรรมการและเลขานุการ งานบัญชี - งบประมาณ
2550 งานพัสดุ งานพัสดุครุภัณฑ์
2550 กรรมการ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2549 งานพัสดุ งานพัสดุครุภัณฑ์
2549 งานพัสดุ งานบริหารแผนกการเงิน
2549 งานพัสดุ แผนก การเงิน/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2548 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ - 0 เอกสาร
2549 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ 0 เอกสาร
2550 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ 0 เอกสาร
2551 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ 0 เอกสาร
2552 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ 0 เอกสาร
2553 งานจัดซื้อ 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 งานจัดซื้อ 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 งานจัดซื้อ - 0 คำสั่งแต่งตั้ง ปีการศึกษา 2555
2556 งานจัดซื้อ 0
2557 งานจัดซื้อ 0
2558 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรมระบบ School Web besed Information System โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัตการเรื่องการอบรมวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก และอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
การอบรมหลักสูตร Service Quality หัวใจสู่การบริการที่เลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมสัมมนาเครื่องเทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Warehouse Management. โรงแรมคิงปาร์คอเวนิว ถ.ศรีนคินทร์ กรุงเทพฯ 543 - 543 8
อบรมหลักศูตรการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 543 - 543 16
อบรมระบบ School Web besed Information System โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ ได้จัดการอบมสัมมนากลุ่มสาระฯหัวข้อ Gammatically Correct โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมคุณธรรมนำความรู้ตามโครงการพัฒนาชีวิตจิตบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีทรีซาวด์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สองมือคือพลังร่วงสร้าง SL สู่ ความเป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เทคนิคการจัดระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน ร่นที่ 14 โรงแรมออร์ซีชั่นส์ โกลด์ออร์คิด วิภาวดีฯ-รังสิต กรุงเทพฯ 543 - 543 8
อบรมระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 543 - 543 8
อบรมระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543
การอบรมโครงการภาษาสู่สากล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กิจกรรม การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่สาม (4 อาทิตย์) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 84
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่ 88 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 543 - 543 8
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 วัดหงษ์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 28

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานแผนกการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)