[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10395
ชื่อ: มิส  วิมล    สมศรี
ฉายา: -
อายุงาน: 15 ปี 2 เดือน 8 วัน
อีเมล: mol_10395@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  หนังสือรับรอง ที่ ศธ 0513.11501/1671
2    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545    ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(การศึกษาปฐมวัย)
3  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ 2541  ศิลปศาสตร์บัญฑิต  ปริญญาบัตร
4  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี 2531  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ใบสุทธิ
5  ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดดอนทอง 2526  ประถมศึกษาปีที่ 6  ใบสุทธิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2562 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2562 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2562 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2562 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2562 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2560 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2560 ประธานกรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการตรวจติดตามภายใน (ปฐมวัย) งานประกันคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ
2559 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2558 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2558 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2557 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2557 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2557 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและการสอน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2556 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2556 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2556 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2556 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล
2556 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2555 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2555 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล
2555 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2555 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2555 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2555 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2554 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2554 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2554 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2554 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2554 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2553 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2553 รองประธาน งานหลักสูตรการสอน
2553 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล
2553 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2553 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2553 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 7 (การศึกษาปฐมวัย) งานประกันคุณภาพการศึกษา
2551 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2551 กรรมการ งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2551 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2551 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2551 รองประธาน งานหลักสูตร
2551 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล
2551 กรรมการ งานห้องสมุด
2551 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2551 กรรมการและเลขานุการ งานนิเทศภายใน
2551 รองประธาน งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2551 กรรมการ งานโภชนาการ
2551 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจการนักเรียน
2551 รองประธาน งานบริหารแผนกวิชาการ
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกบริการ
2551 กรรมการ ฝ่าย การศึกษาปฐมวัย
2548 กรรมการ งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวัย
2548 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 ครูประจำชั้น การศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2/8 0 สลิปเงินเดือน
2549 ครูประจำชั้น การศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1/4 0 สลิปเงินเดือน
2550 ครูประจำชั้น การศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2/1 0 สลิปเงินเดือน
2551 ผู้ช่วยแผนกการศึกษาปฐมวัย/งานวัดผล การศึกษาปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน
2552 ผู้ช่วยแผนกการศึกษาปฐมวัย/งานวัดผล การศึกษาปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน
2553 หัวหน้างานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน
2554 หัวหน้างานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน
2555 หัวหน้างานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การจัดการเรียนการสอนตามพ.ร.บ.การศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สื่อและนวัตกรรมสำหรับครุอนุบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยสู่การปฏิรูปการศึกษา สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 8
การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 16
ผู้นำด้านนันทนาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ชมรมครูปฐมวัย โรงเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ 543 - 543 8
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาความสารถด้านความคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมบุคคลากรใหม่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมสัมมาเชิงวิชาการ เรื่องศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 16
ปฏิบัติการสมองสู่การเรียนรู้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานระดับปฐวัย วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 543 - 543 16
การสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การวิจัยของครู หอประชุมครุสภา 543 - 543 8
อบรมระบบ Swis โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
งานประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมคุณธรรมนำความรู้ ตามโครงการพัฒนาชีวิตจิตบุคลากรครั้งที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การจัดทำสื่อมัลติมิเดีย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การประดิษฐ์สื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรมแผนกการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมการพูดแบบการทูต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมครูปฐมวัยเชิงปฏิบัติการสู่ความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคนิคการจัดประสบการณ์ประจำวัน โรงแรมวังธารา ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การจัดทำแบบเรียนเป็นภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่ทเติมภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ กรุงเทพมหานคร 543 - 543 16
กิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต กองพลทหารราบที่ 11 543 - 543 8
ยุทธวิธีสร้างลูกรักให้เก่งรอบด้าน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ระบบ swis โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
กิจกรรมพัฒนาทักษะลูกรักด้วยกิจกรรมเล่านิทานอ่านหนังสือและเล่นกับลูก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักสถาบันและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
พัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมมวัยตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ ฯ 543 - 543 16
การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมคำคล้องจอง โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" จังหวัดชลบุรี 543 - 543 8
วิธีสอนศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หอศิลป์ครูเสิด 543 - 543 16
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน "ส.จากครู สู่ ส.นักเรียน อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอร์นแมรี่ 543 - 543 16
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"สมองกับการจัดการเรียนรู้" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย (BBL) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
เทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรมแกรม Active Board" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
กระบวนการสอนธรรมะแบบบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 3 รายวิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) โครงร่างหลักสูตร FSG C64 โรงเรียนอัญสัมชัญ ศรีราชา 543 - 543 36
อบรมวิธีการใช้ตำรากลางในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของมูลนิธิ ฯ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 543 - 543 6
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การประเมิคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนเซนต์เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
เทคนิคการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการสู่เด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 6
อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 12
การจัดทำแผนตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 543 - 543 18
จิตวิทยากับยาเสพติด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
โครงการปฏิบัติธรรมถวายในหลวง 84 พรรษา วัดหงษ์ทอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 21
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 543 - 543 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การจัดการเรียนการสอนของระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.ระยอง โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.ระยอง - 543
การจัดนิทรรศการเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน สำนักงานเขตพื้นที่เขต 1 ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลางพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า - 543
ศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.ลำปาง และดรงเรียนบ้านสวนเด็ก จ.เชียงใหม่ - 543
อาทิตย์คุณธรรมของการศึกษาไทย อิมแพ็คเมืองทองธานี - 543
รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2012 ม.ค. 559  หนึ่งแสนครูดี  ใบเกียรติบัตร / เข็มเชิดชูเกียรติ
2  0 543  ติดอันดับ 1 ใน 10 ในการขายบัตรโบลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2549  ภาพถ่าย
3  0 543  ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ยอดเยี่ยม  ภาพถ่าย
4  0 543  ถ้วยรวมกีฬา ปีการศึกษา 2550  ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (26)
   สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด 1.1 เสนออนุมัติงาน
   สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   สิ้นสุด 1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน
   สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด 2.1กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย
   สิ้นสุด 2.2กิจกรรมสารสนเทศ
   สิ้นสุด 2.3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
   สิ้นสุด 2.4 กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
   สิ้นสุด 2.5 กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษาฝ่ายปฐมวัย
   สิ้นสุด 2.6 กิจกรรมอาคารสถานที่
   สิ้นสุด 2.7 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1
   สิ้นสุด 2.8 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2
   สิ้นสุด 2.9 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3
   สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา
   สิ้นสุด 1.1 เสนอขออนุมัติงาน
   สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
   สิ้นสุด 2 ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) สู่มาตรฐานสากล/โครงการ)
   สิ้นสุด 1.วางแผนงานกีฬาสี
   สิ้นสุด 2.วางแผนงานกีฬาเอกชน
   สิ้นสุด 3.วางแผนงานส่งเสริมสุขอนามัย
   สิ้นสุด 4.ประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
   สิ้นสุด 5. รายงานผลการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและ พลานามัยให้กับหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
   สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)