[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10394
ชื่อ: มิส  สุพัตรา    ทับพ่วง
ฉายา: ติ๊ก
อายุงาน: 15 ปี 2 เดือน 12 วัน
อีเมล: t10394@sl.ac.th
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2547  การศึกษาปฐมวัย  ใบรับรองผลการเรียน
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี 2541  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ใบรับรองผลการเรียน
3  ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2538  ประถมศึกษาปีที่ 6  ใบรับรองผลการเรียน

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2556 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2555 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2554 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2554 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2553 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2553 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2553 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2551 กรรมการและเลขานุการ งานระเบียบวินัย
2551 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2551 กรรมการและเลขานุการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2551 ประธานกรรมการ งานคณะกรรมการนักเรียน
2551 กรรมการและเลขานุการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจการนักเรียน
2548 กรรมการ งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวัย
2562 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
2561 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5
2560 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4
2559 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/7
2558 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
2557 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5
2551 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/8
2550 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/8
2550 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/5
2548 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 คุณครูประจำชั้น อนุบาล 2/3 0 สลิปเงินเดือน
2549 คุณครูประจำชั้น อนุบาล 1/2 0 สลิปเงินเดือน
2550 คุณครูประจำชั้น อนุบาล 1/5 0 สลิปเงินเดือน
2551 คุณครูประจำชั้น อนุบาล 2/8 0 สลิปเงินเดือน
2552 คุณครูประจำชั้น อนุบาล 1/1 0 สลิปเงินเดือน
2553 คุณครูประจำชั้น อนุบาล 1/7 0 สลิปเงินเดือน
2554 คุณครูประจำช้น อนุบาล1/8 0 สลิปเงินเดือน
2555 คุณครูประจำช้น อนุบาล 2/2 0 สลิปเงินเดือน
2556 คุณครูประจำช้น อนุบาล 1/6 0 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การจัดการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ. การศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องสื่อนวัตกรรมสำหรับครูอนุบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยสู่การปฎิรูปการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 8
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ชมรมครูปฐมวัย โรงเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 543 - 543 8
การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถความคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 16
การอบรมผู้นำด้านนันทนาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 16
อบรมบุคลากรใหม่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมระบบ swis โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมพัฒนาครูระดับการศึกษาปฐมวัย เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด้กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมพัมนาครูระดับการศึกษาปฐมวัย เรื่อง งานประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมคุณธรรมนำความร้ ตามโครงการพัฒนาชีวิตจิตบุคลากร ครั้งที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมการผลิตสี่อมัลติมิเดีย โปรแกรม Windows Movie Maker โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน คุณธรรมจริยธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัฒนธรรมการอบรมของ โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมคุณธรรมนำความรู้ตามโครงการพัฒนาชีวิตจิตบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการพูดแบบฑูต โดยการใช้ทฤษฎี THREE SOUND โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย โรงแรมแกรนรอยัลพลาซ่า 543 - 543 16
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรงเรียนเวนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
กิจกรรมส่งสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของทฤษฎีพหุปัญญา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเชิงการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กโดยใช้กระบวนการ Inquiry based Lerning โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 543 - 543 16
การอบรมวิธีการสอนศิลปะเด็กปฐมวัย ณ หอศิลป์ครูเสิด 543 - 543 16
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน สองมือคือพลังสร้างสรรค์ SL สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมการใช้ Active Board โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการใช้ Active Board โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรโดย พระราชวิจิตร "เจ้นคุณพิพิธ" จากครูสู่ ส. นักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "สมองกับการเรียนรู้" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย ( BBL) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม (2554-2555) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาครูกลางปีเรื่องแนวทางการเขียน KPI และ KRA โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมกระบวนการสอนธรรมะแบบบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการทำหนังสืออีเล็กทรอนิค E-book โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมครูตำรากลางที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศซาสตร์ และสังคมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 64
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสอนธรรมะแบบบูรณาการพัฒนาเด้กปฐมวัย โดย พระมหาปรีชา ปภสสโร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการพัฒนาครูท้งระบบจังเหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 "กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย" โดย ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ผศ.สมศักดิ์ คำมา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการพัฒนาครูท้งระบบจังเหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 "หลักศูตรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม(พ.ศ.2554-2558)" โดย ผศ.สมศักดิ์ คำมา อาจารย์ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการพัฒนาครูท้งระบบจังเหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 "หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย" โดย ผศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการพัฒนาครูท้งระบบจังเหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย" โดย ดร. นริสานันท์ เดชสุระ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่อง การส่งเสริมการเรียนร้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย โดย ดร. อภินวงศ์ ก้ตลาด ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วัดหงษ์ทอง 543 - 543 21

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การจัดนิทรรศการเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน สำนักงานเขตพื้นที่ เขต 1 ศูนย์การเรียนรู้ ภาคกลางพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า - 543
ศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง เชียงใหม่ - 543
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - 543
- 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  การประกวดเต้นงานเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ปี 2548  รูปภาพ
2  0 543  การประกวดสื่อระดับการศึกษาปฐมวัย ปี 2549  รูปภาพ
3  0 543  ปฎิบัติงานดีเยี่ยมโดยไม่วัน ขาด ลา มา สาย ปี 2550  เกียรติบัตร
4  0 543  ห้องเรียนผ่านเกณฑ์มาตราฐาน ปี 2548 ( ภาคเรียนที่ 1-2 )  เกียรติบัตร
5  0 543  ห้องเรียนผ่านเกณฑ์มาตราฐาน ปี 2549 ( ภาคเรียนที่ 1-2 )  เกียรติบัตร
6  0 543  ห้องเรียนผ่านเกณฑ์มาตราฐาน ปี 2552 ( ภาคเรียนที่ 2 )  เกียรติบัตร
7  0 543  รางวัลประกวดสื่อการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา2552  เกียรติบัตร / รูปภาพ
8  0 543  โครงการระเบียบวินัย สวัสดิภาพ และความปลอดภัย ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 ปีการศึกษา 2553  เกียรติบัตร / รูปภาพ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)