[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10360
ชื่อ: มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
ฉายา: กู มิ โฮ
อายุงาน: 13 ปี 10 เดือน 25 วัน
อีเมล: undsanee@sl.ac.th
Social Network:
-

รูปภาพ (5)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2560  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  ปริญญาบัตร
2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2551  วิชาชีพครู  ประกาศนียบัตร
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2547  บธ.บ.  ปริญญาบัตร
4  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2543  ม.6  ประกาศนียบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนศรีวรการ 2540  ม.3  
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนศรีวรการ 2537  ป.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ
2560 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2560 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2560 รองประธาน งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2560 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2560 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2560 กรรมการ งานบุคลากร
2560 กรรมการ งานกีฬา
2560 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2559 รองประธาน งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2559 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2559 รองประธาน งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2559 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2558 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2558 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2558 รองประธาน งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2558 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2557 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2557 รองประธาน งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2557 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2557 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการและเลขานุการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2554 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานสารบรรณ
2554 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2554 กรรมการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2553 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2553 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2553 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2553 งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2553 กรรมการและเลขานุการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2552 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2552 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2552 กรรมการ งานจัดซื้อ
2552 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2552 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2552 กรรมการ งานบัญชี - งบประมาณ
2551 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2551 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2551 กรรมการ งานจัดซื้อ
2551 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2551 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2551 กรรมการ งานบัญชี - งบประมาณ
2550 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2550 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2550 กรรมการและเลขานุการ งานสารบรรณ
2550 กรรมการ งานบุคลากร
2550 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2550 กรรมการ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2550 กรรมการและเลขานุการ แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2549 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2549 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2549 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2549 กรรมการ งานบุคลากร
2549 หัวหน้ามาตรฐานที่ 11 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2549 งานสารบรรณ / งานศูนย์สารสนเทศ แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2548 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2548 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2548 กรรมการ งานบุคลากร
2547 กรรมการและเลขานุการ งานวิจัยและพัฒนา
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2547 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0
2548 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
คุณครูคู่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 / 4
0
2549 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
0
2550 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ครูที่ปรึกษาชมรม
0
2551 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 0
2552 ครูสนับสนุนการสอน งานสารบรรณ 0
2553 ครูสนับสนุนการสอน งานสารบรรณ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรม “การวิจัยในชั้นเรียน” รุ่นที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น 1/2548 (B.T.C) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และสิทธิมนุษยชน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมหลักสูตร Service Quality หัวใจสู่การบริการที่เป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมคุณธรรมนำความรู้ตามโครงการพัฒนาชีวจิตบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ E-Office บุคลากรสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 543 - 543 16
อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนข่าวในอัลบั้ม และการตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : วัฒนธรรมการอบรมในโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนากลุ่มงานธุรการโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ “บริการใส่ใจ ฉับไว ประทับใจ" มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์ (SRD) (Human Resources Development by Three Sound Theory) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
ประชุมแกนนำพัฒนาเครือข่ายระบบ SWIS มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
ประชุมระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ในหัวข้อ สองมือคือพลังสร้างสรรค์ SL สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 11 ก.ย. 2557 - 14 ก.ย. 2557 32

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานอัสสัมชัญกับก้าวใหม่ไอที (Assumption College Towards IT Intelligence) โรงเรียนอัสสัมชัญ - 543
ศึกษาดูงานด้านบริการ หัวข้อ จิตวิทยาการบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา - 543
เข้าร่วมฟังการเสวนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง "ตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง" เมืองทองธานี กรุงเทพ - 543
ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2557 - 13 ต.ค. 2557 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 3090  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2547  ภาพถ่าย เกียรติบัตร
2  0 3092  ชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขันวิ่ง 80 เมตร  ภาพถ่าย เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสัมพันธ์ชุมชน,   งานบุคลากร,   งานประชาสัมพันธ์,   งานทะเบียนสถิติ,   งานสารบรรณ,   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน,   งานอภิบาล,   งานกีฬา,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานพัสดุครุภัณฑ์,   งานจัดซื้อ,   งานการเงินและบัญชี,   งานธนาคารโรงเรียน,   งานตรวจสอบการเงิน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ - การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ
    กรรมการ: (13)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสัมพันธ์ชุมชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคลากร
     ตำแหน่ง รองประธาน   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานทะเบียนสถิติ
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานพัสดุครุภัณฑ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเงินและบัญชี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานธนาคารโรงเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานตรวจสอบการเงิน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (22)
   เสนออนุมัติงบประมาณ
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารบรรณ
   ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
   จัดทำแผนงาน
   งานลงทะเบียนหนังสือรับ
   งานลงทะเบียนหนังสือส่ง
   งานทะเบียนคำสั่งแต่งตั้ง
   งานออกจดหมายถึงผู้ปกครอง
   เขียนจดหมายเหตุรายวัน
   ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน
   สรุปผลการดำเนินงาน
   สิ้นสุด เสนออนุมัติงบประมาณ
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารบรรณ
   สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
   สิ้นสุด จัดทำแผนงาน
   สิ้นสุด งานลงทะเบียนหนังสือรับ
   สิ้นสุด งานลงทะเบียนหนังสือส่ง
   สิ้นสุด งานทะเบียนคำสั่งแต่งตั้ง
   สิ้นสุด งานออกจดหมายถึงผู้ปกครอง
   สิ้นสุด เขียนจดหมายเหตุรายวัน
   สิ้นสุด ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน
• ได้อยู่ในข่าว : (8)
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 13 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 23 มิ.ย. 2560
  แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2560 26 ก.ค. 2560
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับและหัวหน้างาน ในวันที่ 29 กันยายน 2560 25 ก.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 5 ต.ค. 2560
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2560 21 ธ.ค. 2560
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2561 19 ม.ค. 2561
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2561 5 มี.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 ยินตีต้อนรับมิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ เข้าสู่การเป็นคริสตชนคาทอลิก ในวันที่ 30 เมษายน 2560 17 พ.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 4 ก.ค. 2560
• โพสต์ข่าว : (38)
 คุณครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 24 พ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 23 มิ.ย. 2560
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 29 มิ.ย. 2560
 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด 18 ก.ค. 2560
 แจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 23 ส.ค. 2560
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 4 ก.ย. 2560
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 19 ก.ย. 2560
 แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 - 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 3 ต.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 5 ต.ค. 2560
 ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2561 10 พ.ย. 2560
  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบแรก) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 13 พ.ย. 2560
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องวิทย์ - คณิต ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) 24 พ.ย. 2560
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ชะลอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อสวัสดิภาร (เงินทุนเลี้ยงชีพ) รายใหม่สำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถหักเงินสมาชิกที่มีภาระเงินกู้คืนให้กองทุนสงเคราะห์ 27 พ.ย. 2560
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : การปรับปรุงระเบียบและประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 27 พ.ย. 2560
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โปรแกรมการเรียนล่วงหน้า Advanced Placement Program (APP) นักเรียนทุน ปีการศึกษา 2561 1 ธ.ค. 2560
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 1 ธ.ค. 2560
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1 ธ.ค. 2560
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสายศิลป์ - ดนตรี และศิลป์ - ออกแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 15 ธ.ค. 2560
 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 18 ธ.ค. 2560
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 21 ธ.ค. 2560
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา 21 ธ.ค. 2560
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน Gifted ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 21 ธ.ค. 2560
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณพ่อเล็กฮิม ประภาศิริสุลี บิดา มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี 3 ม.ค. 2561
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : มอบบัตรสมาชิกห้างสรรพสินค้าตะวันออกคอมเพล็กซ์ 4 ม.ค. 2561
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. 4 ม.ค. 2561
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) ในวันที่ 9 มกราคม 2561 4 ม.ค. 2561
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1, ม.1 โควตา และ ม.4 โควตา (ภายนอก) / APP / ทุน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 และสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มกราคม 2561 9 ม.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 12 ม.ค. 2561
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2561 15 ม.ค. 2561
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ เป็นเวลา 16.00 น. 25 ม.ค. 2561
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2561 25 ม.ค. 2561
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โปรแกรม APP) ปีการศึกษา 2561 25 ม.ค. 2561
 คำสั่งแต่งตั้งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร (หัวหน้างาน) ประจำปีการศึกษา 2561 29 ม.ค. 2561
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 และสอบคัดเลือกในวันที่ 3 มีนาคม 2561 26 ก.พ. 2561
 ขอต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานธุรการ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 6 มี.ค. 2561
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 8 มี.ค. 2561
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ โปรแกรม Gifted และโปรแกรม APP ประจำปีการศึกษา 2561 8 มี.ค. 2561
 คำสั่งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 8 มี.ค. 2561
• โพสต์ภาพ : (13)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 - 30 มกราคม 256130 ม.ค. 2561
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1, ม.1 โควตา และ ม.4 โควตา (ภายนอก) / APP / ทุน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 และสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มกราคม 256122 ม.ค. 2561
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) ในวันที่ 9 มกราคม 2561 11 ม.ค. 2561
คณะครูเชิญครูเกษียณร่วมงาน SLC HOMECOMINGDAY 2017 และงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2018 ในวันที่ 7 ธันวาคม 256012 ธ.ค. 2560
ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 256022 พ.ย. 2560
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบแรก) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 256014 พ.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 6 ตุลาคม 25606 ต.ค. 2560
คุณครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน ในวันที่ 4 ตุลาคม 25604 ต.ค. 2560
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 256022 ก.ย. 2560
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร สัมภาษณ์ และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1 ห้อง IMSP ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก) ในวันที่ 12 กันยายน 256012 ก.ย. 2560
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 สิงหาคม 256011 ก.ย. 2560
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 25604 ก.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 25604 ก.ค. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(19)
คณะภราดา และคณะครูร่วมพิธีปลงศพ มารดา มิสมุกดา เส็งเจริญ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 256127 ก.พ. 2561
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 - 30 มกราคม 256130 ม.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่่ปรึกษาผู้อำนวยการ ในวันที่ 24 มกราคม 256126 ม.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร เพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 มกราคม 256122 ม.ค. 2561
มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 8 ธันวาคม 256012 ธ.ค. 2560
คณะครูเชิญครูเกษียณร่วมงาน SLC HOMECOMINGDAY 2017 และงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2018 ในวันที่ 7 ธันวาคม 256012 ธ.ค. 2560
ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 256022 พ.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการที่่ปรึกษาผู้อำนวยการ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 256016 พ.ย. 2560
คณะภราดาและคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา วัดตัวตัดชุดสูทของโรงเรียนเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนครบรอบ 70 ปี ในปีการศึกษา 2561 วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 256013 พ.ย. 2560
คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ในวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 25602 พ.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 6 ตุลาคม 25606 ต.ค. 2560
คุณครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน ในวันที่ 4 ตุลาคม 25604 ต.ค. 2560
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 256022 ก.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2560 ในวันที่ 20 กันยายน 256020 ก.ย. 2560
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร สัมภาษณ์ และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1 ห้อง IMSP ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก) ในวันที่ 12 กันยายน 256012 ก.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 25609 ส.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 25605 ก.ค. 2560
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 25604 ก.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 256016 มิ.ย. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)