[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10360
ชื่อ: มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
ฉายา: กู มิ โฮ
อายุงาน: 14 ปี 7 เดือน 19 วัน
อีเมล: undsanee@sl.ac.th
Social Network:
-

รูปภาพ (5)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2560  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  ปริญญาบัตร
2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2551  วิชาชีพครู  ประกาศนียบัตร
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2547  บธ.บ.  ปริญญาบัตร
4  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2543  ม.6  ประกาศนียบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนศรีวรการ 2540  ม.3  
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนศรีวรการ 2537  ป.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2561 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานกีฬา
2561 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ งานกีฬา
2561 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ
2560 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2560 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2560 รองประธาน งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2560 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2560 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2560 กรรมการ งานบุคลากร
2560 กรรมการ งานกีฬา
2560 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2559 รองประธาน งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2559 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2559 รองประธาน งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2559 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2558 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2558 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2558 รองประธาน งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2558 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2557 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2557 รองประธาน งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2557 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2557 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการและเลขานุการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2554 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานสารบรรณ
2554 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2554 กรรมการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2553 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2553 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2553 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2553 งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2553 กรรมการและเลขานุการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2552 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2552 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2552 กรรมการ งานจัดซื้อ
2552 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2552 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2552 กรรมการ งานบัญชี - งบประมาณ
2551 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2551 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2551 กรรมการ งานจัดซื้อ
2551 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2551 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2551 กรรมการ งานบัญชี - งบประมาณ
2550 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2550 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2550 กรรมการและเลขานุการ งานสารบรรณ
2550 กรรมการ งานบุคลากร
2550 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2550 กรรมการ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2550 กรรมการและเลขานุการ แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2549 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2549 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2549 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2549 กรรมการ งานบุคลากร
2549 หัวหน้ามาตรฐานที่ 11 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2549 งานสารบรรณ / งานศูนย์สารสนเทศ แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2548 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2548 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2548 กรรมการ งานบุคลากร
2547 กรรมการและเลขานุการ งานวิจัยและพัฒนา
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2547 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0
2548 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
คุณครูคู่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 / 4
0
2549 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
0
2550 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ครูที่ปรึกษาชมรม
0
2551 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 0
2552 ครูสนับสนุนการสอน งานสารบรรณ 0
2553 ครูสนับสนุนการสอน งานสารบรรณ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรม “การวิจัยในชั้นเรียน” รุ่นที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น 1/2548 (B.T.C) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และสิทธิมนุษยชน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมหลักสูตร Service Quality หัวใจสู่การบริการที่เป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมคุณธรรมนำความรู้ตามโครงการพัฒนาชีวจิตบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ E-Office บุคลากรสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 543 - 543 16
อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนข่าวในอัลบั้ม และการตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : วัฒนธรรมการอบรมในโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนากลุ่มงานธุรการโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ “บริการใส่ใจ ฉับไว ประทับใจ" มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์ (SRD) (Human Resources Development by Three Sound Theory) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
ประชุมแกนนำพัฒนาเครือข่ายระบบ SWIS มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
ประชุมระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ในหัวข้อ สองมือคือพลังสร้างสรรค์ SL สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 11 ก.ย. 2557 - 14 ก.ย. 2557 32

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานอัสสัมชัญกับก้าวใหม่ไอที (Assumption College Towards IT Intelligence) โรงเรียนอัสสัมชัญ - 543
ศึกษาดูงานด้านบริการ หัวข้อ จิตวิทยาการบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา - 543
เข้าร่วมฟังการเสวนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง "ตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง" เมืองทองธานี กรุงเทพ - 543
ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2557 - 13 ต.ค. 2557 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 11 พ.ค. 2561 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 3090  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2547  ภาพถ่าย เกียรติบัตร
2  0 3092  ชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขันวิ่ง 80 เมตร  ภาพถ่าย เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอภิบาล,   งานประชาสัมพันธ์,   งานทะเบียนสถิติ,   งานสารบรรณ,   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน,   งานกีฬา,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานกีฬา,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ - การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานทะเบียนสถิติ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (6)
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนเมษายน 2561 14 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 1 มิ.ย. 2561
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2561 25 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองโรงเรียน ครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 20 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดกิจกรรม 70 SLC HOMECOMING DAY ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 กันยายน 2561 17 ก.ย. 2561
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนตุลาคม 2561 23 พ.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (15)
 คุณครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 7 มิ.ย. 2561
 คุณครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 19 มิ.ย. 2561
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 5 ก.ค. 2561
 คุณครูเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 25 ก.ค. 2561
 คณะครูศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล และการจัดทำเอกสารการจบการศึกษาของนักเรียน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 3 ต.ค. 2561
  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 29 ต.ค. 2561
 ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2562 7 พ.ย. 2561
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร ตรวจหลักฐาน คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 9 พ.ย. 2561
 ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) 26 พ.ย. 2561
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โปรแกรม APP) ปีการศึกษา 2562 27 พ.ย. 2561
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 27 พ.ย. 2561
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 27 พ.ย. 2561
 ประกาศผลนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบโควตา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562 6 ธ.ค. 2561
 ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (APP) นักเรียนทุน (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562 14 ธ.ค. 2561
 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2562 14 ธ.ค. 2561
• โพสต์ภาพ : (6)
คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและครูชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 256116 พ.ย. 2561
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับสมัคร ตรวจหลักฐาน คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 256116 พ.ย. 2561
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร ตรวจหลักฐาน คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 กันยายน 256126 ก.ย. 2561
คณะครูเชิญครูเกษียณ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานสถาปนาโรงเรียน 70 ปี ในวันที่ 9 และ 13 กรกฎาคม 256120 ก.ค. 2561
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 256113 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 25617 มิ.ย. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(7)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 256126 พ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 6 สิงหาคม 25618 ส.ค. 2561
คณะครูเชิญครูเกษียณ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานสถาปนาโรงเรียน 70 ปี ในวันที่ 9 และ 13 กรกฎาคม 256120 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 256116 ก.ค. 2561
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “70 ปี SLC GAMES” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 2 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 6 มิถุนายน 25617 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 25617 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)