[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10360
ชื่อ: มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
ฉายา: กู มิ โฮ
อายุงาน: 14 ปี 1 เดือน 23 วัน
อีเมล: undsanee@sl.ac.th
Social Network:
-

รูปภาพ (5)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2560  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  ปริญญาบัตร
2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2551  วิชาชีพครู  ประกาศนียบัตร
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2547  บธ.บ.  ปริญญาบัตร
4  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2543  ม.6  ประกาศนียบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนศรีวรการ 2540  ม.3  
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนศรีวรการ 2537  ป.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2561 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานกีฬา
2561 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ งานกีฬา
2561 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ
2560 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2560 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2560 รองประธาน งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2560 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2560 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2560 กรรมการ งานบุคลากร
2560 กรรมการ งานกีฬา
2560 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2559 รองประธาน งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2559 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2559 รองประธาน งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2559 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2558 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2558 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2558 รองประธาน งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2558 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2557 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2557 รองประธาน งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2557 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2557 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการและเลขานุการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2554 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานสารบรรณ
2554 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2554 กรรมการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2553 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2553 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2553 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2553 งานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2553 กรรมการและเลขานุการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2552 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2552 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2552 กรรมการ งานจัดซื้อ
2552 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2552 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2552 กรรมการ งานบัญชี - งบประมาณ
2551 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2551 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2551 กรรมการ งานจัดซื้อ
2551 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2551 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2551 กรรมการ งานบัญชี - งบประมาณ
2550 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2550 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2550 กรรมการและเลขานุการ งานสารบรรณ
2550 กรรมการ งานบุคลากร
2550 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2550 กรรมการ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2550 กรรมการและเลขานุการ แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2549 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2549 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2549 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2549 กรรมการ งานบุคลากร
2549 หัวหน้ามาตรฐานที่ 11 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2549 งานสารบรรณ / งานศูนย์สารสนเทศ แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2548 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2548 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2548 กรรมการ งานบุคลากร
2547 กรรมการและเลขานุการ งานวิจัยและพัฒนา
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2547 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0
2548 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
คุณครูคู่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 / 4
0
2549 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
0
2550 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ครูที่ปรึกษาชมรม
0
2551 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 0
2552 ครูสนับสนุนการสอน งานสารบรรณ 0
2553 ครูสนับสนุนการสอน งานสารบรรณ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรม “การวิจัยในชั้นเรียน” รุ่นที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น 1/2548 (B.T.C) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และสิทธิมนุษยชน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมหลักสูตร Service Quality หัวใจสู่การบริการที่เป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมคุณธรรมนำความรู้ตามโครงการพัฒนาชีวจิตบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ E-Office บุคลากรสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 543 - 543 16
อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนข่าวในอัลบั้ม และการตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : วัฒนธรรมการอบรมในโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนากลุ่มงานธุรการโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ “บริการใส่ใจ ฉับไว ประทับใจ" มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์ (SRD) (Human Resources Development by Three Sound Theory) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
ประชุมแกนนำพัฒนาเครือข่ายระบบ SWIS มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
ประชุมระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ในหัวข้อ สองมือคือพลังสร้างสรรค์ SL สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 11 ก.ย. 2557 - 14 ก.ย. 2557 32

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานอัสสัมชัญกับก้าวใหม่ไอที (Assumption College Towards IT Intelligence) โรงเรียนอัสสัมชัญ - 543
ศึกษาดูงานด้านบริการ หัวข้อ จิตวิทยาการบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา - 543
เข้าร่วมฟังการเสวนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง "ตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง" เมืองทองธานี กรุงเทพ - 543
ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2557 - 13 ต.ค. 2557 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 11 พ.ค. 2561 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 3090  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2547  ภาพถ่าย เกียรติบัตร
2  0 3092  ชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขันวิ่ง 80 เมตร  ภาพถ่าย เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอภิบาล,   งานประชาสัมพันธ์,   งานทะเบียนสถิติ,   งานสารบรรณ,   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน,   งานกีฬา,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานกีฬา,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ - การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานทะเบียนสถิติ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนเมษายน 2561 14 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 1 มิ.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (2)
 คุณครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 7 มิ.ย. 2561
 คุณครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 19 มิ.ย. 2561
• โพสต์ภาพ : (1)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 25617 มิ.ย. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 6 มิถุนายน 25617 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 25617 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)