[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10325
ชื่อ: มิส  นพภัสสร    นรินทรกุล ณ อยุธยา
ฉายา: -
อายุงาน: 17 ปี 2 เดือน 9 วัน
อีเมล: narinrat42@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  ราชภัฏฉะเชิงเทรา 2537  ปริญญาตรี  ปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยรำไพพรรณี 2528  ป.กศ.สูง  ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี 2525  มัธยมศึกษาปีที่ 5  ประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 2523  มัธยมศึกษาปีที่3  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2550 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2547 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2556 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
2552 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/6
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/1
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/1
2547 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/8
2546 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/10
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2549 ครูประจำชั้น ประถมศึกษา 0 สลิบเงินเดือน
2550 ครูประจำชั้น ประถมศึกษา 0 สลิบเงินเดือน
2551 ครูประจำชั้น ประถมศึกษา 0 สลิบเงินเดือน
2552 ครูประจำชัน ประถมศึกษา 0 สลิบเงินเดือน
2553 ครุประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่1/6 0 สลิบเงินเดือน
2554 ครูประจำชั้น ป.1 10325 สลิบเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การจัดการเรียนการสอนตามพรบ. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 24
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อมรมการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถทางการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมmovie maker โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
การพัฒนาภาพนิ่งให้เป็นสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม photo story มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 543 - 543 16
อบรมหลักสูตรแกนกลาง ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมหลักสูตรแกนกลาง ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 543 - 543 6
อบรมลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง โรงเรียนดาราสมุทร 543 - 543 42
อบนมการใช้หนังสือ math อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 543 - 543 6
อบรม format โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 12
อบรมพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ที่เขตพื้นที่ เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 543 - 543 12
การใช้ active board โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนKPI และ RPA โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 12
อบรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษษอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 543 - 543 42
อบรมการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 543 - 543 56

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)