[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10313
ชื่อ:  รสสุคนธ์    ศรีมุณี (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2557)
ฉายา: -
อายุงาน: 11 ปี 11 เดือน 22 วัน
อีเมล: o.k.uptoyou@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา 2546  กศบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  ใบประกาศนียบัตร
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 2542  มัธยมศึกษา  ใบประกาศนียบัตร
3  ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 2536   ประถมศึกษา   ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2550 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2547 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2556 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6
2552 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/6
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/1
2547 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/10
2546 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2546 ครูประจำชั้นและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2547 ครูประจำชั้นและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2548 ครูประจำชั้นและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์-Math ประถมศึกษาปีที่ 4 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2549 ครูประจำชั้นและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์-Math ประถมศึกษาปีที่ 4 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2550 ครูประจำชั้นและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์-Math ประถมศึกษาปีที่ 4 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2551 ครูประจำชั้นและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์-Math ประถมศึกษาปีที่ 4 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2552 ครูประจำชั้นและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์-Math ประถมศึกษาปีที่ 4 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2553 ครูประจำชั้นและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์-Math ประถมศึกษาปีที่ 4 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 ครูประจำชั้นและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์-Math ประถมศึกษาปีที่ 4 0 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
Teach To The Future สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ 543 - 543 63
“How do students develop problem-solving ability?” Assumptiom Personnel Development Center 543 - 543 3
“What is the spiral Approach” Assumptiom Personnel Development Center 543 - 543 3
การอบรมผู้นำด้านนันทนาการ ศูนย์พัฒนาบุคคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 12
การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 6
“New Approach Learning & Teaching Mathematics” Ambassador Hotel, 543 - 543 6
SLC English Intensive Training Course ศูนย์พัฒนาบุคคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 18
A primary Mathematics workshop RECSAM Penang, Malaysia 543 - 543 18
Enhancing Primary Student’s Mathematical Communication Constructivistically RECSAM Penang, Malaysia 543 - 543 150
The Australian Education System University of Wollongong, Australia 543 - 543 12
การจัดทำแบบเรียนเป็นภาษาอังกฤษ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การใช้งาน Active Board โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 3
ข้อ Orientation Seminar for Visiting Teachers in Asian Studies Outreach Program (ASOP) The University of Vermont VT, U.S.A. ศูนย์พัฒนาบุคลากร มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 18
สองมือคือพลัง สร้างสรรค์ SL สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
Education Tour Primary School- Penang, Malaysia - 543
Education System School in Wollongong, Australia - 543
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ - 543
การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา Springfield School district, Vermont, USA - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (5)
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2557 30 พ.ค. 2557
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 23 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน Near pod ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 24 ก.ค. 2557
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2557 14 ส.ค. 2557
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนสิงหาคม 2557 17 ก.ย. 2557
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 5 มิ.ย. 2557
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 30 พ.ค. 2557

• แฟ้มผลงาน (0)