[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10261
ชื่อ: มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
ฉายา:
อายุงาน: 15 ปี 0 เดือน 29 วัน
อีเมล: arporn_wiriyarum@yahoo.com
Social Network:
ครูผู้ช่วยชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5 /6

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549  สัมฤทธิ์บัตร  สัมฤทธิ์บัตร
3  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2546  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
4  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 2540  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี 2536  มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตร
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 2530  ประถมศึกษา  รบ.3

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2559 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2559 รองประธาน งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 กรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ งานสื่อการสอน
2559 กรรมการ งานห้องสมุด
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2559 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานศูนย์ภาษาจีน
2559 กรรมการ งานศูนย์ภาษาจีน
2559 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2559 กรรมการ งานบุคลากร
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ/ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2557 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมปลาย งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 2 งานบุคลากร
2557 รองประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2557 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาต้อนปลาย ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานสุขอนามัย
2556 กรรมการ
2556 กรรมการ งานกีฬา
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานสภานักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2556 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2556 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัย
2556 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานบุคลากร
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2555 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2555 กรรมการ งานสภานักเรียน
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานกีฬา
2555 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย / จราจร
2555 กรรมการ งานสุขอนามัย
2555 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2554 กรรมการ งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2554 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2554 กรรมการ งานสภานักเรียน
2554 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2554 กรรมการ งานกีฬา
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
2554 กรรมการ งานสุขอนามัย
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย / จราจร
2554 รองประธาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2553 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2553 ประธาน งานบริหารแผนกปกครอง
2553 ประธาน งานระดับชั้น
2553 ประธาน งานระเบียบวินัย
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2553 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2553 กรรมการ งานสภานักเรียน
2553 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2553 กรรมการ งานกีฬา
2553 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
2553 กรรมการ งานสุขอนามัย
2553 รองประธาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2552 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2552 กรรมการ งานสภานักเรียน
2552 กรรมการ งานสุขอนามัย
2552 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ งานการเงิน
2552 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2552 ประธาน งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2552 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2552 กรรมการและเลขานุการ งานระดับชั้น
2552 หัวหน้าระดับ ม.4 งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2551 กรรมการ งานสุขอนามัย
2551 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2551 กรรมการ งานการเงิน
2551 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2551 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2551 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2550 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2550 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2550 กรรมการ งานสภานักเรียน
2550 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2550 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2550 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2550 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2550 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2550 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2549 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2549 กรรมการ งานสภานักเรียน
2549 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2549 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2549 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2549 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2547 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2552 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2548 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2547 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
2546 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2545 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2546 ครูประจำชั้น ม.3/5, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2547 หัวหน้าระดับ ม.3,ครูประจำชั้น ม.3/6 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2548 หัวหน้าระดับ ม.3, ครูประจำชั้น ม.3/5 , ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2549 หัวหน้าระดับ ม.3, ครูประจำชั้น ม.3/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2550 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2551 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2552 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2553 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูค่ชั้น ม.4/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2554 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูคู่ชั้น ม.4/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.5 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2555 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูผู้ช่วยประจำชั้น ม.5/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูผู้ช่วยประจำชั้น ม.5/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
โครงการอบรมครูแกนนำส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนพระปริยัติธรรมโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
การสัมมนาก้าวสู่ปีการศึกษา 2552: บริหารการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิเซนต์คาร์เบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
E-book ห้องคอมพิวเตอร์ 543 - 543 16
สัมมนาเรื่องการปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อการคิดอย่างมีระบบ (Learning How to think) อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
Foreign Language E-Media Development project มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 543 - 543 8
เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Success in the English Language Classroom-Secondary 4-6" มูลนิธิเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
อบรมครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 16
The workshop on Multimedia and learning Classroom : Blended Learning Solution By English Discoveries. IT Edusoft Co.,Ltd. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถทางการคิด" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
Improve the listening and speaking skill in English Auckland Language Center New Zealand 543 - 543 88
อบรมสันทนาการ ศูนย์พัฒนาบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
Communicative English langrage Learning (EXCEL) Impact Muang Thong Thani Bangkok 543 - 543 16
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก Impact Muang Thong Thani Bangkok 543 - 543 8
อบรมเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความก้าวหน้าวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 8
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 24
อบรมสัมมนาครูโดยใช้แนวคิดจากเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเรื่องการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรม Grammatically correct และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรู่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 32
สัมมนาหลักสูตรการศึกษาใหม่ประเทศสิงค์โปร์ คศ.2007-2010 สำนักงานสภาคริสตรจักรในประเทศไทย 543 - 543 8
อบรมสัมมนาคณะครูชาวต่างชาติและคณะครูกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ในหัวข้อ English Intensive Training couse โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
อบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 56
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมคุณะรรมนำความรู้ตามดครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตบุคลากรครั้งที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีธรีซาวด์" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเรื่อง "การคัดกรองสุขภาพ เพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร" โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมสร้างแกนนำเครือข่ายในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนมาตรการในการควบคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ต้ายภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ์ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา 5 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม "Window Movie Maker" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องรวมพลังท้องถิ่นขจัดยาเสพย์ติด เทิดไท้องค์ราชัตน โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อช่วยเด็กพิชิตภาษาอังกฤษเจ้าปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมระบบ SWISS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตเยาชนและสถาบันครอบครัว สำนักงานมุลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
สภาวการณ์ Child watch ในภาคตะวันออก ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การสัมมนาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของครู ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
Active board ห้องม.2/3 ร.ร เซนต์หลุยส์ 543 - 543 3
Oxford Day 2009 โรงแรมดิอิมเมอร์รัล กรุงเทพฯ 543 - 543 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร JMLC 543 - 543 8
เข้าร่วมโครงการคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร 543 - 543 24
การจัดประชุมโครงการประชุมเรื่องเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร 543 - 543 8
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา โรงแรมอะเครียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร 543 - 543 36
การพัฒนานวัตกรรมการสอนสู่การพัมนาคุณภาพผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "สมองกับการจัดการเรียนรู้" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 543 - 543 24
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร JMLC 543 - 543 12
Active Board in Advance Program บริษัท Hollywood กรุงเทพฯ 543 - 543 6
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ครูแกนนำเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 543 - 543 8.5
อบรมจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 20
ธรรมะพัฒนาชีวิต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 3
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ตำรากลาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 543 - 543 16
จิตวิทยากับยาเสพติด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร วัดหงษ์ทอง ต.สองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ - 543
ศึกษาดูงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
Communicative English Language Learning (EXCEL) Impact Muang Thong Thani Bangkok - 543
ศึกษาดูงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ - 543
ศึกษาดูงานบริหารการจัดการ ประเทศสิงค์โปร์ - 543
ระบบการบริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา - 543
ระบบการบริหารจัดการธนาคารความดี โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 STEM Education ห้องประชุม Hornorat อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 5 มิ.ย. 2559 8 ชั่วโมง 0 นาที
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการแก้ไขตราสารของโรงเรียน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 29 ก.ค. 2559 7 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 ก.ค. 550  รางวัลผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์  ภาพถ่าย/ถ้วยรางวัล
2  0 553  ครูดีเด่นกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ภาพถ่าย
3  2012 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  วุฒิบัตร
4  2012 ม.ค. 559  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  วุฒิบัตร
5  2011 ก.ย. 560  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาพถ่าย/ถ้วยรางวัล
6  2010 ต.ค. 560  ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา 3 สถาบัน ภาคตะวันออก  ภาพถ่าย/ ถ้วยรางวัล
7  0 568  รางวัลรองชนะเลิศ ประกวด Portforio  ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารแผนกกิจกรรม,   งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก,   งานสอนเสริม,   งานนิเทศการสอน,   งานวัดและประเมินผล,   งานหลักสูตรการสอน,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานศูนย์ภาษาจีน,   งานตรวจสอบการเงิน,   งานบุคลากร,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   งานนโยบายและแผน,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานสอนเสริม,   งานนิเทศการสอน,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานแนะแนว,   งานแนะแนว,   งานสื่อการสอน,   งานห้องสมุด,   งานวัดและประเมินผล,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ,   งานศูนย์ภาษาจีน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรการสอน
    กรรมการ: (31)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
     ตำแหน่ง รองประธาน   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ภาษาจีน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานตรวจสอบการเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคลากร
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสื่อการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานห้องสมุด
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ภาษาจีน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (36)
   การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU
   คณะครูเข้าร่วมประชุมแนวทางการสอนและพัฒนาหุ่นยนต์และหารือความร่วมมือกับบริษัท Learning STEM Co.,Ltd.Japan
   คณะครูเข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการจัดการสอนในรูปแบบ Robotics and STEM Education ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted
   คณะครูเข้าร่วมอบรม STEM Education
   คณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเทคนิคการอ่านการเขียน เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ (วันแรก)
   คณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเทคนิคการอ่านการเขียน เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ (วันสุดท้าย)
   คณะครูศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
   พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับ สถาบันเทคโทโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   คณะครูฝ่ายวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ.สมุทรสาคร
   คณะครูศึกษาดูงาน โปรแกรม EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
   ผู้อำนวยกาพร้อมด้วยคณะครูฝ่ายวิชาการเข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
   กิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
   ผู้อำนวยการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมทำการร่วมมือระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
   ผู้อำนวยการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมทำการร่วมมือระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
   จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียน GIFTED ระดับชั้น ม.1 และม.4
   ประชุมตัวแทนฝ่ายการศึกษาโรงเรียนเอกชน
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมการจัดอบรมครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2559
   การสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน MSP
   สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2560
   ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP เข้าร่วมประชุมประจำปี
   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
   ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบผ่านขอเขียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP
   รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียน GIFTED ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
   สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียน Gifted ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
   คณะครูเข้าร่วมอบรม IPAD ในหัวข้อ MDM
   อบรมการใช้ IPAD กับการจัดการเรียนการสอน
   ผู้ช่วยวิชาการเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาจิตวิญญาณครูในศตวรรษที่ 21 (วันแรก)
   ผู้ช่วยวิชาการเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาจิตวิญญาณครูในศตวรรษที่ 21 (วันสุดท้าย)
   จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียน GIFTED ระดับชั้น ม.1 และม.4
   คณะครูอบรม สัมนา
   สิ้นสุด อบรม
   สิ้นสุด ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
   สิ้นสุด Open House
   สิ้นสุด การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU
• ได้อยู่ในข่าว : (105)
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (E-Camp #14) ในวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2559 18 พ.ค. 2559
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 18 พ.ค. 2559
 ขอเชิญครูที่ลงสมัครสอนเสริมนอกเวลา คาบเรียนที่ 9 เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 23 พ.ค. 2559
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 23 พ.ค. 2559
 ฝ่ายวิชาการ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมสอบแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ASMO) ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 26 พ.ค. 2559
 ฝ่ายวิชาการ จัดอบรม STEM Education ให้กับคณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย - ม.6 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 26 พ.ค. 2559
 ฝ่ายวิชาการ จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 26 พ.ค. 2559
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 26 พ.ค. 2559
 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 27 พ.ค. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 27 พ.ค. 2559
 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 1 มิ.ย. 2559
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพชร SLC ประจำปีการศึกษา 2559 3 มิ.ย. 2559
 คณะครูเข้าร่วมอบรม STEM EDUCATION ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 8 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 9 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 9 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ปีการศึกษา 2559 9 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 16 มิ.ย. 2559
 ผู้อำนวยการ คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร "ยอห์น แมรี่" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 20 มิ.ย. 2559
 คณะภราดาและคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 21 มิ.ย. 2559
 คณะครูศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 21 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการงานนิเทศ และคณะกรรมการงานสอนเสริมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 1 ก.ค. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการงานนิเทศ และคณะกรรมการงานสอนเสริมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 1 ก.ค. 2559
 แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 1 ก.ค. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 4 ก.ค. 2559
 คณะครูฝ่ายวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 5 ก.ค. 2559
 คณะครูศึกษาดูงาน โปรแกรม EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 8 ก.ค. 2559
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 8 ก.ค. 2559
 คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการแก้ไขตราสารของโรงเรียน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 21 ก.ค. 2559
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ในวันที่ 1 สิงหาคม - 19 กันยายน 2559 21 ก.ค. 2559
 ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูฝ่ายวิชาการเข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการและสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 26 ก.ค. 2559
 ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดวิชาการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 27 ก.ค. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 29 ก.ค. 2559
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของครูโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 2 ส.ค. 2559
 งานวัดและประเมินผลขอแจ้งคู่มือการบันทึกคะแนนในระบบ SWIS PLUS 5 ส.ค. 2559
 คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนา"การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่" ในวันที่ 21-24 สิงหาคม 2559 8 ส.ค. 2559
 คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 - 2 กันยายน 2559 15 ส.ค. 2559
 ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม SLC Open House 2016 ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 15 ส.ค. 2559
 ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมงานวันวิชาการ “วิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม” ในวันที่ 6 กันยายน 2559 17 ส.ค. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 25 ส.ค. 2559
 ฝ่ายวิชาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 25 ส.ค. 2559
 นักเรียนเข้าร่วมสอบประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในโครงการ TDET ในวันที่ 4 กันยายน 2559 29 ส.ค. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการโครงการโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 30 ส.ค. 2559
 คณะครูเข้าร่วมการสัมมนาการบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 30 ส.ค. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 12 กันยายน 2559 12 ก.ย. 2559
 ผู้อำนวยการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมทำการร่วมมือระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 26 ก.ย. 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดวิเคราะห์แผนงาน และแผนบทพรรณนางาน/โครงการ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 29 ก.ย. 2559
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 5 ต.ค. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 7 ต.ค. 2559
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการพร้อมคณะครู ร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 11 ต.ค. 2559
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 1 พ.ย. 2559
 คณะครูเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลจัดนิทรรศการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 4 พ.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 8 พ.ย. 2559
 คณะครูเข้าร่วมอบรมครูผู้สอนภาษาจีน สัญชาติไทย ในหัวข้อ Modern Chinese ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 22 พ.ย. 2559
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559 28 พ.ย. 2559
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมการจัดอบรมครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 6 ธ.ค. 2559
 นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าร่วมสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 6 ธ.ค. 2559
 นักเรียนได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2559 6 ธ.ค. 2559
 เด็กชายชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.3/6 ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559 6 ธ.ค. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 7 ธ.ค. 2559
 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 7 ธ.ค. 2559
 นักเรียนเข้าร่วมรับรางวัลจากการสอบ ASMO ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 8 ธ.ค. 2559
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 9 ธ.ค. 2559
 ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP 9 ธ.ค. 2559
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2559 9 ธ.ค. 2559
 นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2559 19 ธ.ค. 2559
 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันเทควันโดเยาวชนต้านยาเสพติดหนองแคแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 19 ธ.ค. 2559
 เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงษ์ ได้รับรางวัญเหรียญเงิน จากการแข่งขันการคิดแะแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 19 ธ.ค. 2559
 แจ้งหยุดเรียนเสริมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 20 ธ.ค. 2559
 ขอขอบคุณ คุณชุลีกรณ์ เสมคำ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มอบเงินสนับสนุนกีฬาสแต็ค วันที่ 22 ธันวาคม 2559 22 ธ.ค. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในวันที่ 23-27 มกราคม 2560 6 ม.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้น อ.3, ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.5 เข้าร่วมโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ (FSG,FSG-ST) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 มกราคม 2560 6 ม.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11-12 มกราคม 2560 6 ม.ค. 2560
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 2560 9 ม.ค. 2560
 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนในเครือฯ ภาคตะวันออก จัดประชุมไตรภาคีภาคตะวันออก และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ในวันที่ 20 มกราคม 2560 10 ม.ค. 2560
 มิสอาภรณ์ วิระยะรัมภ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 18 มกราคม 2560 10 ม.ค. 2560
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 10 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2560 12 ม.ค. 2560
 นักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษา ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2560 13 ม.ค. 2560
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 16 ม.ค. 2560
 คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม "Smart Camp" เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 มกราคม 2560 19 ม.ค. 2560
 งานสื่อการสอนจัดประกวดการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 25 ม.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรม IPAD ในหัวข้อ MDM ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 1 ก.พ. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรม หัวข้อ การใช้ IPAD กับการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 1 ก.พ. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 3 ก.พ. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์, 1 และ 3 มีนาคม 2560 3 ก.พ. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 3 ก.พ. 2560
 สรุปผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 3 ก.พ. 2560
 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันกีฬาเทควันโดในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (ย่าโมเกมส์) ณ จังหวัดนครราชสีมา 3 ก.พ. 2560
 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโดไทยพรีเมียร์ลีก ประจำปี 2016 3 ก.พ. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 3 ก.พ. 2560
 คณะกรรมการสำรวจเก็บข้อมูลระบบการนิเทศและงานวิจัย ดำเนินการเก็บข้อมูลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 6 ก.พ. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยไตรภาคีภาคตะวันออก (E-CGA WORK) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 9 ก.พ. 2560
 ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 16 ก.พ. 2560
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 16 ก.พ. 2560
 คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 18 ก.พ. 2560
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560 21 ก.พ. 2560
 นักเรียนได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศจากการแข่งขันเรียงความและวาดภาพ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 28 ก.พ. 2560
 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การสอบแข่งขันชิงแชมป์คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 28 ก.พ. 2560
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 2 มี.ค. 2560
 ขอเชิญนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 มีนาคม - 28 เมษายน 2560 7 มี.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 20 มี.ค. 2560
 ขอเชิญคุณครูผู้สอนระดับชั้น ป.1, ป.4 และป.5 เข้าร่วมอบรมการใช้ Smart TV สำหรับการเรียนการสอน ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 23 มี.ค. 2560
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 29 มี.ค. 2560
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม 3 เม.ย. 2560
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 4 เม.ย. 2560
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแสต็คชิงแชมป์โลก(WSSA 2017 Word Sport Stacking Championships Tournament Manual) 27 เม.ย. 2560
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (56)
 คณะครูและครูภูมิปัญญา (ตัวแทนผู้ปกครอง) รับศัพท์ภาษาอังกฤษและสูตรคูณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วงเช้า ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 24 พ.ค. 2559
 ภราดาและคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 5/2559 และเข้ารับเกียรติบัตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 5 กลุ่มสาระฯ จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 24 พ.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 26 พ.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1-2559 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 27 พ.ค. 2559
 คณะครูรับศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ช่วงเช้า ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 2 มิ.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2-2559 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 2 มิ.ย. 2559
 คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรม STEM Education ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 6 มิ.ย. 2559
 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 6 มิ.ย. 2559
 ผู้ปกครองและนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนศึกษาต่อต่างประเทศ เข้ารับทราบแนวทางการเตรียมตัวก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 6 มิ.ย. 2559
 นิเทศการสอนมิสรัชนก อบรม วิชาดนตรี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 9 มิ.ย. 2559
 Mr.Yuanjie peng Professor Principle Assistant จากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuchang University of Technology) เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา วันที่ 15 มิถุนายน 2559 16 มิ.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 17 มิ.ย. 2559
 คณะครูศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 24 มิ.ย. 2559
 พิธีเปิดห้องเรียน SLC Smart Classroom ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 24 มิ.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 27 มิ.ย. 2559
 ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 1 ก.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 4 ก.ค. 2559
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 7 ก.ค. 2559
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงาน โปรแกรม EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พระราม 2 Campus ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 8 ก.ค. 2559
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.5 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 29 ก.ค. 2559
 งานตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 2559
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการพร้อมคณะครูร่วมส่งนักเรียนแข่งขันหมากล้อมรายการ 2016 Kuksu Mountains Cup International Baduk Championship ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 2 ส.ค. 2559
 มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มอบใบประกาศให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 2 ส.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 3 ส.ค. 2559
 ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูฝ่ายวิชาการเข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการและสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 9 ส.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 9 ส.ค. 2559
 การนิเทศการสอนมิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 9 ส.ค. 2559
 "SLC Open House 2016" ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 24 ส.ค. 2559
 กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 24 ส.ค. 2559
 การประชุมคณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เรื่องหลักสูตร IMSP ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 30 ส.ค. 2559
 งานวันวิชาการ “วิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม” ในวันที่ 6 กันยายน 2559 8 ก.ย. 2559
 Mr.Renya Kikuchi ผู้เชี่ยวชาญ STEM ของญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการสอน STEM ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 กันยายน 2559 12 ก.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 12 กันยายน 2559 21 ก.ย. 2559
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการพร้อมคณะครู ร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 11 ต.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 2 พ.ย. 2559
 ผู้อำนวยการพร้อมคณะครู ร่วมส่งและให้กำลังใจนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย 2559 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 4 พ.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าร่วมสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 7 ธ.ค. 2559
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 14 ธ.ค. 2559
 คณะครูเข้าร่วมอบรม ครูไทยทีสอนภาษาจีน ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 19 ธ.ค. 2559
 เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงษ์ ได้รับรางวัญเหรียญเงิน จากการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 19 ธ.ค. 2559
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้ารับรางวัล ASMO ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ 19 ธ.ค. 2559
 คุณชุลีกรณ์ เสมคำ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มอบเงินสนับสนุนกีฬาสแต็ค ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 22 ธ.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2559 ในวันที่ 5 มกราคม 2560 9 ม.ค. 2560
 โครงการโรงเรียนแสนดี ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 17 ม.ค. 2560
 โครงการโรงเรียนแสนดี ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 18 ม.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2559 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 19 ม.ค. 2560
 การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 21-22 มกราคม 2560 24 ม.ค. 2560
 ผู้ปกครองเด็กหญิงกวินทิพย์ นาคปรารภ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 มอบม้านั่งไม้ให้กับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 มกราคม 2560 24 ม.ค. 2560
 การสอบ Interview เพื่อคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน APP ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 มกราคม 2560 25 ม.ค. 2560
 การอบรมการใช้ iPad เบื้องต้น ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 27 มกราคม 2560 1 ก.พ. 2560
 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโดไทยพรีเมียร์ลีก ประจำปี 2016 3 ก.พ. 2560
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 3 ก.พ. 2560
 เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงษ์ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันเรียงความและวาดภาพ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 28 ก.พ. 2560
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 28 ก.พ. 2560
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 28 ก.พ. 2560
 คณะครูเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยไตรภาคีภาคตะวันออก (E-CGA WORK) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 29 มี.ค. 2560
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
คณะครูเข้าร่วมอบรม ครูไทยทีสอนภาษาจีน ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 19 ธ.ค. 2559
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 14 ธ.ค. 2559
การนิเทศการสอนมิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 25599 ส.ค. 2559
มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 255914 ก.ค. 2559
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดน้ำศพบิดาของม.ชาญประพน สวัสดิ์เดชะ ในวันที่ 2 มิถุนายน 25593 มิ.ย. 2559

• แฟ้มผลงาน (0)