[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10261
ชื่อ: มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
ฉายา:
อายุงาน: 13 ปี 0 เดือน 27 วัน
อีเมล: arporn_wiriyarum@yahoo.com
Social Network:
ครูผู้ช่วยชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4 /3

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549  สัมฤทธิ์บัตร  สัมฤทธิ์บัตร
3  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2546  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
4  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 2540  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี 2536  มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตร
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 2530  ประถมศึกษา  รบ.3

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2557 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมปลาย งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 2 งานบุคลากร
2557 รองประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2557 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาต้อนปลาย ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานสุขอนามัย
2556 กรรมการ
2556 กรรมการ งานกีฬา
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานสภานักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2556 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2556 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัย
2556 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานบุคลากร
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2555 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2555 กรรมการ งานสภานักเรียน
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานกีฬา
2555 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย / จราจร
2555 กรรมการ งานสุขอนามัย
2555 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2554 กรรมการ งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2554 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2554 กรรมการ งานสภานักเรียน
2554 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2554 กรรมการ งานกีฬา
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
2554 กรรมการ งานสุขอนามัย
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย / จราจร
2554 รองประธาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2553 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2553 ประธาน งานบริหารแผนกปกครอง
2553 ประธาน งานระดับชั้น
2553 ประธาน งานระเบียบวินัย
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2553 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2553 กรรมการ งานสภานักเรียน
2553 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2553 กรรมการ งานกีฬา
2553 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
2553 กรรมการ งานสุขอนามัย
2553 รองประธาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2552 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2552 กรรมการ งานสภานักเรียน
2552 กรรมการ งานสุขอนามัย
2552 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ งานการเงิน
2552 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2552 ประธาน งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2552 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2552 กรรมการและเลขานุการ งานระดับชั้น
2552 หัวหน้าระดับ ม.4 งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2551 กรรมการ งานสุขอนามัย
2551 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2551 กรรมการ งานการเงิน
2551 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2551 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2551 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2550 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2550 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2550 กรรมการ งานสภานักเรียน
2550 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2550 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2550 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2550 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2550 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2550 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2549 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2549 กรรมการ งานสภานักเรียน
2549 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2549 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2549 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2549 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2547 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2552 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2548 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2547 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
2546 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2545 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2546 ครูประจำชั้น ม.3/5, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2547 หัวหน้าระดับ ม.3,ครูประจำชั้น ม.3/6 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2548 หัวหน้าระดับ ม.3, ครูประจำชั้น ม.3/5 , ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2549 หัวหน้าระดับ ม.3, ครูประจำชั้น ม.3/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2550 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2551 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2552 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2553 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูค่ชั้น ม.4/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2554 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูคู่ชั้น ม.4/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.5 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2555 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูผู้ช่วยประจำชั้น ม.5/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูผู้ช่วยประจำชั้น ม.5/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
โครงการอบรมครูแกนนำส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนพระปริยัติธรรมโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
การสัมมนาก้าวสู่ปีการศึกษา 2552: บริหารการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิเซนต์คาร์เบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
E-book ห้องคอมพิวเตอร์ 543 - 543 16
สัมมนาเรื่องการปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อการคิดอย่างมีระบบ (Learning How to think) อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
Foreign Language E-Media Development project มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 543 - 543 8
เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Success in the English Language Classroom-Secondary 4-6" มูลนิธิเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
อบรมครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 16
The workshop on Multimedia and learning Classroom : Blended Learning Solution By English Discoveries. IT Edusoft Co.,Ltd. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถทางการคิด" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
Improve the listening and speaking skill in English Auckland Language Center New Zealand 543 - 543 88
อบรมสันทนาการ ศูนย์พัฒนาบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
Communicative English langrage Learning (EXCEL) Impact Muang Thong Thani Bangkok 543 - 543 16
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก Impact Muang Thong Thani Bangkok 543 - 543 8
อบรมเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความก้าวหน้าวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 8
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 24
อบรมสัมมนาครูโดยใช้แนวคิดจากเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเรื่องการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรม Grammatically correct และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรู่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 32
สัมมนาหลักสูตรการศึกษาใหม่ประเทศสิงค์โปร์ คศ.2007-2010 สำนักงานสภาคริสตรจักรในประเทศไทย 543 - 543 8
อบรมสัมมนาคณะครูชาวต่างชาติและคณะครูกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ในหัวข้อ English Intensive Training couse โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
อบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 56
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมคุณะรรมนำความรู้ตามดครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตบุคลากรครั้งที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีธรีซาวด์" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเรื่อง "การคัดกรองสุขภาพ เพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร" โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมสร้างแกนนำเครือข่ายในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนมาตรการในการควบคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ต้ายภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ์ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา 5 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม "Window Movie Maker" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องรวมพลังท้องถิ่นขจัดยาเสพย์ติด เทิดไท้องค์ราชัตน โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อช่วยเด็กพิชิตภาษาอังกฤษเจ้าปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมระบบ SWISS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตเยาชนและสถาบันครอบครัว สำนักงานมุลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
สภาวการณ์ Child watch ในภาคตะวันออก ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การสัมมนาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของครู ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
Active board ห้องม.2/3 ร.ร เซนต์หลุยส์ 543 - 543 3
Oxford Day 2009 โรงแรมดิอิมเมอร์รัล กรุงเทพฯ 543 - 543 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร JMLC 543 - 543 8
เข้าร่วมโครงการคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร 543 - 543 24
การจัดประชุมโครงการประชุมเรื่องเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร 543 - 543 8
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา โรงแรมอะเครียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร 543 - 543 36
การพัฒนานวัตกรรมการสอนสู่การพัมนาคุณภาพผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "สมองกับการจัดการเรียนรู้" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 543 - 543 24
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร JMLC 543 - 543 12
Active Board in Advance Program บริษัท Hollywood กรุงเทพฯ 543 - 543 6
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ครูแกนนำเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 543 - 543 8.5
อบรมจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 20
ธรรมะพัฒนาชีวิต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 3
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ตำรากลาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 543 - 543 16
จิตวิทยากับยาเสพติด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร วัดหงษ์ทอง ต.สองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ - 543
ศึกษาดูงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
Communicative English Language Learning (EXCEL) Impact Muang Thong Thani Bangkok - 543
ศึกษาดูงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ - 543
ศึกษาดูงานบริหารการจัดการ ประเทศสิงค์โปร์ - 543
ระบบการบริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา - 543
ระบบการบริหารจัดการธนาคารความดี โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 โรงเรียนดัดดรุณี 1 พ.ค. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 12 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
3 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 18 พ.ค. 2557 7 ชั่วโมง 0 นาที
4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 9 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 15 นาที
5 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 25 มิ.ย. 2557-29 มิ.ย. 2557 51 ชั่วโมง 30 นาที
6 ณ ห้องประชุม Honorat ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 8 ก.ค. 2557 3 ชั่วโมง 30 นาที
7 อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม 9 มิ.ย. 2557 9 ชั่วโมง 15 นาที
8 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ/หลักสูตร EP/การวัดและประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 28 ก.ค. 2557 10 ชั่วโมง 0 นาที
9 อบรมแก้ไขตำรากลางรายวิชา Social มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 19 ก.ค. 2557-20 ก.ค. 2557 22 ชั่วโมง 0 นาที
10 อบรมมาตรฐานประกันคุณภาพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 25 ก.ค. 2557-28 ก.ค. 2557 36 ชั่วโมง 0 นาที
11 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 27 ก.ค. 2557-28 ก.ค. 2557 16 ชั่วโมง 0 นาที
12 อบรมแก้ไขตำรากลางทุกรายวิชา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 28 ก.ย. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
13 อบรม Apple s Leadership เซ็นทรัลเวิลด์ 29 ก.ย. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
14 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
15 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 9 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
16 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 31 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
17 อบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 18 พ.ค. 2557 7 ชั่วโมง 30 นาที
18 การพัฒนาองค์กรเชิงบวกแบบสมองรอบด้านเพื่อการศึกษาเปลี่ยนแปลง (Whole-Brain Based Organization Development for Transformative Education โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 7 มี.ค. 2558 8 ชั่วโมง 30 นาที
19 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12 มี.ค. 2558-13 มี.ค. 2558 16 ชั่วโมง 0 นาที
20 การจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2558 22 ธ.ค. 2557-23 ธ.ค. 2557 16 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 ก.ค. 550  รางวัลผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์  ภาพถ่าย/ถ้วยรางวัล
2  0 553  ครูดีเด่นกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ภาพถ่าย
3  2012 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  วุฒิบัตร
4  2012 ม.ค. 559  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  วุฒิบัตร
5  2011 ก.ย. 560  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาพถ่าย/ถ้วยรางวัล
6  2010 ต.ค. 560  ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา 3 สถาบัน ภาคตะวันออก  ภาพถ่าย/ ถ้วยรางวัล
7  0 568  รางวัลรองชนะเลิศ ประกวด Portforio  ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประกันคุณภาพการศึกษา,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานหลักสูตรการเรียนการสอน,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   งานสอนเสริม,   งานนโยบายและแผน,   งานวิจัยและพัฒนา,   งานบุคลากร,   งานนิเทศการสอน,   งานวัดและประเมินผล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาต้อนปลาย   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรการเรียนการสอน
    กรรมการ: (9)
     ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมปลาย   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวิจัยและพัฒนา
     ตำแหน่ง กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 2   สังกัด งานบุคลากร
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2557   แผนงาน 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอน กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557

• ปฏิทิน : (38)
   นักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.4 ห้องเรียนพิเศษ Gifted ปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project Seminar)
   ครูอบรม ปีการศึกษา 2557
   การแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียน Gifted
   เสนออนุมัติงบประมาณ
   นักเรียน Gifted ทัศนศึกษา
   งาน Open House
   นักเรียนแข่งขัน และการรับรางวัล
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
   พัฒนาหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
   ส่งหลักสูตรฉบับครูผู้สอนให้กลุ่มสาระฯ
   จัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนให้กลับ งานหลักสูตร
   ดำเนินการสอนตามหลักสูตรเพื่อนำไปปรับปรุง
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน
   ประเมินผลการดำเนินงาน
    นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผน ปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป
   นักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 ห้องเรียนผู้มีความสามารถ (Gifted) เข้าร่วมโครงการติวเข้มเพื่อความเป็นเลิศพิชิตเป้าหมายศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และ สอวน.
   โครงการโรงเรียนรักการอ่าน
   นักเรียนร่วมเวทีถอดบทเรียน การพัฒนาเยาวชนและโครงงานของเยาวชน (ค่าย 3)
   นักเรียนเข้าค่าย
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Gifted) ร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ
   นักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 เข้าฟังบรรยายหัวข้อ เทคนิคการทำข้อสอบ Gat วิชาภาษาอังกฤษ
   การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการกรองและการระเหยแห้ง
   นักเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษา งาน MUSC OPEN HOUSE มหาวิทยาลัยมหิดล
   ประชุมคณะกรรมการงาน Open House
   นักเรียนระดับชั้น ม.2-3 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง
   งาน “ Open House” ระดับชั้น ป.1 และ ป.4
   นักเรียน ป.2/5 เรียนวิชาดนตรี(คีย์บอร์ด)
   งาน “ Open House” ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
   นักเรียนแข่งขันรายการต่าง ๆ รับรางวัลจาก บ.ไวซ์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์
   นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
   นักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
   นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.5 (Gifted) เยี่ยมชมและดูงานศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก และตันแลนด์ อิชิตัน แฟคทอรี่
   นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.3 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
   ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และบริษัทไวซ์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านคณะแพทย์ฯ ในวันท่านผู้อำนวยการพบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
   นักเรียน ม.4 - ม.5 ห้อง Gifted ชมละครและเสวนา "วัยรุ่น ไวรัส วัยเลิฟ" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ได้อยู่ในข่าว : (103)
 ขอเชิญคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุม ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 14 พ.ค. 2557
 ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของในปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 21 พ.ค. 2557
 ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนรักการอ่าน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 21 พ.ค. 2557
 นักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 ห้องเรียนผู้มีความสามารถ (Gifted) เข้าร่วมโครงการติวเข้มฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557 28 พ.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 30 พ.ค. 2557
 ภราดา คณะครู และนักเรียนร่วมงานแถลงข่าว โครงการ Thailand Youth Eco-Leadership Program ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 3 มิ.ย. 2557
 พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2557 5 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ และงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 9 มิ.ย. 2557
 ภราดา และคณะครู เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรมฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 10 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ชั้น ป.4 -ป.6 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 10 มิ.ย. 2557
 นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 ในวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2557 11 มิ.ย. 2557
 ผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเสวนาในการถ่ายทอดรายการสด "โต๊ะข่าวเช้านี้..สัญจร" ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 13 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านร่วมติวเสริมโครงการเจียระไนเพชร SLC ปีการศึกษา 2557 16 มิ.ย. 2557
 ภราดาและคณะครูเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2557 18 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Gifted) ร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 20 มิ.ย. 2557
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเวทีถอดบทเรียน การพัฒนาเยาวชนและโครงงานของเยาวชน (ค่าย 3 ) ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2557 20 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญคุณครูอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน "iCamp for teaching and learning in the 21 st Century Classroom" ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 23 มิ.ย. 2557
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ พระราม 2 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 23 มิ.ย. 2557
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับ ป.6 จากผลคะแนน O-net 23 มิ.ย. 2557
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับ ม.3 จากผลคะแนน O-net 23 มิ.ย. 2557
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2557 (ระดับประเทศ) 23 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 1 ก.ค. 2557
 ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะภาพ SLC 1 ก.ค. 2557
 ฝ่ายวิชาการ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะภาพ SLC ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 1 ก.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 4 ก.ค. 2557
 ตารางการเรียนเสริมโครงการอัจฉริยภาพ SLC 7 ก.ค. 2557
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด (CU HEALTH SHOT) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 และ 17 กรกฎาคม 2557 8 ก.ค. 2557
 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 15 ก.ค. 2557
 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกครูผู้สอนตำรากลางมูลนิธิฯ เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย 15 ก.ค. 2557
 นักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 เข้าฟังบรรยายหัวข้อ เทคนิคการทำข้อสอบ Gat วิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 18 ก.ค. 2557
 ขอแจ้งงดการติวเสริมโครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพชร SLC ในวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2557 21 ก.ค. 2557
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด (CU HEALTH SHOT) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 23 ก.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ Academic Day เข้าประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 24 ก.ค. 2557
 คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ และเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 25 ก.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 28 ก.ค. 2557
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 30 ก.ค. 2557
 ฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันประกวดโครงงานรอบคัดเลือก (ระดับชั้น ป.1 - ม.6) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 6 ส.ค. 2557
 ขอเชิญครูผู้สอน ทุกระดับชั้นประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 9 ส.ค. 2557
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 15 ส.ค. 2557
 คณะผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและมอบเกียรติบัตร (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 15 ส.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ และงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 22 ส.ค. 2557
 นักเรียนร่วมแข่งขันโครงงานและตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 22 ส.ค. 2557
 คณะครูเข้าร่วมประชุมนำเสนอต้นฉบับการแก้ไข/พัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาสังคมศึกษาฯที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 26 ส.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 1 กันยายน 2557 27 ส.ค. 2557
 ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมงานวันวิชาการ “Saint Louis Academic Day 2014” ในวันที่ 9 กันยายน 2557 5 ก.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้น ม.2-3 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง ในวันที่ 18 กันยายน 2557 8 ก.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 24 กันยายน 2557 8 ก.ย. 2557
 ขอเชิญผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้น อ.1, ป.3,ป.6,ม.3 ร่วมงาน “Open House” ในวันที่ 18-19 กันยายน 2557 12 ก.ย. 2557
 คณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร.ร.ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 15 ก.ย. 2557
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 19 ก.ย. 2557
 นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 22 ก.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 25 กันยายน 2557 25 ก.ย. 2557
 นักเรียนเข้าร่วมสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 25 ก.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 2 ต.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 29 ต.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 30 ต.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 1 พ.ย. 2557
 การประชุมครูทุกวันศุกร์ต้นเดือนแยกตามช่วงชั้น, ครูสนับสนุนการสอนและครูเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 7 พ.ย. 2557
 นักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 8 พ.ย. 2557
 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ที่ไดัรับทุนยอห์น แมรี่ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 10 พ.ย. 2557
 อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม 9 มิ.ย. 2557
 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ/หลักสูตร EP/การวัดและประเมินผล 28 ก.ค. 2557
 อบรมแก้ไขตำรากลางรายวิชา Social 19 ก.ค. 2557
 อบรมมาตรฐานประกันคุณภาพ 25 ก.ค. 2557
 อบรม I-camp 27 ก.ค. 2557
 อบรมแก้ไขตำรากลางทุกรายวิชา 28 ก.ย. 2557
 อบรมแก้ไขตำรากลางทุกรายวิชา 29 ก.ย. 2557
 อบรม Apple s Leadership 29 ก.ย. 2557
 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมโครงการอบรม "Classroom Management in the 21st Century for Developing Learners English Language Skills" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 17 พ.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 11/2557 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 26 พ.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.5 (ห้อง Gifted) เยี่ยมชมและดูงานศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก และตันแลนด์ อิชิตัน แฟคทอรี่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 27 พ.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 28 พ.ย. 2557
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการต้อนรับการประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 1 ธ.ค. 2557
 นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.3 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 1 ธ.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 12/2557 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 3 ธ.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2557 ในวันที่ 5 มกราคม 2558 3 ม.ค. 2558
 นักเรียนร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับมัธยมศึกษาในโครงการ "กล้าใหม่... ใฝ่รู้" ปี 2557 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 14 มกราคม 2558 5 ม.ค. 2558
 คณะครูศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Rosetta ในวันที่ 14 มกราคม 2558 5 ม.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 13/2557 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 7 ม.ค. 2558
 สรุปรายชื่อนักเรียนห้อง ม.6/7 (ห้อง Gifted) เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 12 ม.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 รับการติว 5 วิชาหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ในวันที่ 19-22 มกราคม 2558 20 ม.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 14/2557 ในวันที่ 22 มกราคม 2558 21 ม.ค. 2558
 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 8 พ.ค. 2557
 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 9 พ.ค. 2557
 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนรักการอ่าน 31 พ.ค. 2557
 อบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 18 พ.ค. 2557
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี Chem Challenge ครั้งที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 มกราคม 2558 23 ม.ค. 2558
 นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 35 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 มกราคม 2557 23 ม.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 15/2557 ในวันที่ 29 มกราคม 2558 28 ม.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 2 ก.พ. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 2 ก.พ. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 4 ก.พ. 2558
 นักเรียน ป.3-ป.6 เข้าร่วมทดสอบฯ ตามนโยบาย ปีการศึกษา 2557 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี และการตรวจประเมินโรงเรียนในการจัดกิจกรรมด้านผู้เรียนฯ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 5 ก.พ. 2558
 นิเทศการสอนครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 27 มกราคม 2558 9 ก.พ. 2558
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 สอบแข่งขันคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าโครงการ Asian Science Camp 2015 รอบที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 10 ก.พ. 2558
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 24 ก.พ. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ 5 กลุ่มสาระฯ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 25 ก.พ. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 25 ก.พ. 2558
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ห้อง Gifted ชมละครและเสวนา เรื่อง "วัยรุ่น ไวรัส วัยเลิฟ" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 2 มี.ค. 2558
 การพัฒนาองค์กรเชิงบวกแบบสมองรอบด้านเพื่อการศึกษาเปลี่ยนแปลง (Whole-Brain Based Organization Development for Transformative Education 7 มี.ค. 2558
 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 12 มี.ค. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการเรียนการจัดทำข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 4 เมษายน 2558 3 เม.ย. 2558
 ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤรงค์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ และ ด.ช.ปฐมพร สุวัฒนากุลกิจ ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 4 เม.ย. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (15)
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 10 พ.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 19 พ.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 19 พ.ย. 2557
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 1 ธ.ค. 2557
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2557 ในวันที่ 5 มกราคม 2558 5 ม.ค. 2558
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 14/2557 ในวันที่ 22 มกราคม 2558 22 ม.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 รับการติว 5 วิชาหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ในวันที่ 19-22 มกราคม 2558 27 ม.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 2 ก.พ. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ป.3-ป.6 เข้าร่วมทดสอบฯ ตามนโยบาย ปีการศึกษา 2557 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี และการตรวจประเมินโรงเรียนในการจัดกิจกรรมด้านผู้เรียนฯ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 5 ก.พ. 2558
 นิเทศการสอนครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 27 มกราคม 2558 9 ก.พ. 2558
 ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และบริษัทไวซ์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านคณะแพทย์ศาสตร์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 12 ก.พ. 2558
 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 18 ก.พ. 2558
 ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ และมิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ร่วมแข่งขันด้านวิชการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 25 ก.พ. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 2 มี.ค. 2558
 การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ( Saint Louis Summer Course ) ประจำปี 2558 ของนักเรียนประถมศึกษา 6 เม.ย. 2558
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(9)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และบริษัทไวซ์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านคณะแพทย์ศาสตร์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 255812 ก.พ. 2558
นักเรียนร่วมกิจกรรม Morning Program ในวันที่ 4 กันยายน 25574 ก.ย. 2557
แรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2014 เส้นทางฉะเชิงเทรา - พัทยา ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557 1 ก.ย. 2557
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรม Morning Program ในวันที่ 26 สิงหาคม 255726 ส.ค. 2557
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรียนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 20 ส.ค. 2557
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรียนภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 255718 ส.ค. 2557
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ พระราม 2 ในวันที่ 27 มิถุนายน 25574 ก.ค. 2557
ภราดา คณะครูร่วมสังเกตการณ์อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรมฯ ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 255710 มิ.ย. 2557
ภราดา คณะครู และนักเรียนร่วมงานแถลงข่าว โครงการ Thailand Youth Eco-Leadership Program ในวันที่ 4 มิถุนายน 25575 มิ.ย. 2557

• แฟ้มผลงาน (0)