[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10261
ชื่อ: มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
ฉายา:
อายุงาน: 15 ปี 11 เดือน 25 วัน
อีเมล: arporn_wiriyarum@yahoo.com
Social Network:
-

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549  สัมฤทธิ์บัตร  สัมฤทธิ์บัตร
3  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2546  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
4  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 2540  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี 2536  มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตร
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 2530  ประถมศึกษา  รบ.3

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 กรรมการ งานสอนเสริม
2560 กรรมการ งานสอนเสริม
2560 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2560 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2560 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการ งานแนะแนว
2560 กรรมการ งานแนะแนว
2560 กรรมการ งานสื่อการสอน
2560 กรรมการ งานห้องสมุด
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ
2560 กรรมการ
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ
2560 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2560 กรรมการ งานบุคลากร
2560 มาตรฐานที่ 3 / หลักธรรมาภิบาล ข้อ 3 / กรรมการติดตามภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2560 กรรมการ งานกีฬา
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2559 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2559 รองประธาน งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 กรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ งานสื่อการสอน
2559 กรรมการ งานห้องสมุด
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2559 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานศูนย์ภาษาจีน
2559 กรรมการ งานศูนย์ภาษาจีน
2559 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2559 กรรมการ งานบุคลากร
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ/ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2557 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมปลาย งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 2 งานบุคลากร
2557 รองประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2557 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาต้อนปลาย ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานสุขอนามัย
2556 กรรมการ
2556 กรรมการ งานกีฬา
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานสภานักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2556 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2556 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัย
2556 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานบุคลากร
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2555 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2555 กรรมการ งานสภานักเรียน
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานกีฬา
2555 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย / จราจร
2555 กรรมการ งานสุขอนามัย
2555 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2554 กรรมการ งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2554 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2554 กรรมการ งานสภานักเรียน
2554 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2554 กรรมการ งานกีฬา
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
2554 กรรมการ งานสุขอนามัย
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย / จราจร
2554 รองประธาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2553 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2553 ประธาน งานบริหารแผนกปกครอง
2553 ประธาน งานระดับชั้น
2553 ประธาน งานระเบียบวินัย
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2553 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2553 กรรมการ งานสภานักเรียน
2553 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2553 กรรมการ งานกีฬา
2553 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
2553 กรรมการ งานสุขอนามัย
2553 รองประธาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2552 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2552 กรรมการ งานสภานักเรียน
2552 กรรมการ งานสุขอนามัย
2552 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ งานการเงิน
2552 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2552 ประธาน งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2552 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2552 กรรมการและเลขานุการ งานระดับชั้น
2552 หัวหน้าระดับ ม.4 งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2551 กรรมการ งานสุขอนามัย
2551 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2551 กรรมการ งานการเงิน
2551 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2551 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2551 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2550 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2550 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2550 กรรมการ งานสภานักเรียน
2550 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2550 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2550 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2550 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2550 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2550 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2549 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2549 กรรมการ งานสภานักเรียน
2549 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2549 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2549 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2549 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2547 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2552 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2548 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2547 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
2546 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2545 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2546 ครูประจำชั้น ม.3/5, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2547 หัวหน้าระดับ ม.3,ครูประจำชั้น ม.3/6 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2548 หัวหน้าระดับ ม.3, ครูประจำชั้น ม.3/5 , ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2549 หัวหน้าระดับ ม.3, ครูประจำชั้น ม.3/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2550 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2551 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2552 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2553 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูค่ชั้น ม.4/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2554 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูคู่ชั้น ม.4/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.5 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2555 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูผู้ช่วยประจำชั้น ม.5/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูผู้ช่วยประจำชั้น ม.5/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
โครงการอบรมครูแกนนำส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนพระปริยัติธรรมโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
การสัมมนาก้าวสู่ปีการศึกษา 2552: บริหารการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิเซนต์คาร์เบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
E-book ห้องคอมพิวเตอร์ 543 - 543 16
สัมมนาเรื่องการปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อการคิดอย่างมีระบบ (Learning How to think) อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
Foreign Language E-Media Development project มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 543 - 543 8
เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Success in the English Language Classroom-Secondary 4-6" มูลนิธิเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
อบรมครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 16
The workshop on Multimedia and learning Classroom : Blended Learning Solution By English Discoveries. IT Edusoft Co.,Ltd. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถทางการคิด" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
Improve the listening and speaking skill in English Auckland Language Center New Zealand 543 - 543 88
อบรมสันทนาการ ศูนย์พัฒนาบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
Communicative English langrage Learning (EXCEL) Impact Muang Thong Thani Bangkok 543 - 543 16
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก Impact Muang Thong Thani Bangkok 543 - 543 8
อบรมเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความก้าวหน้าวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 8
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 24
อบรมสัมมนาครูโดยใช้แนวคิดจากเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเรื่องการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรม Grammatically correct และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรู่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 32
สัมมนาหลักสูตรการศึกษาใหม่ประเทศสิงค์โปร์ คศ.2007-2010 สำนักงานสภาคริสตรจักรในประเทศไทย 543 - 543 8
อบรมสัมมนาคณะครูชาวต่างชาติและคณะครูกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ในหัวข้อ English Intensive Training couse โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
อบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 56
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมคุณะรรมนำความรู้ตามดครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตบุคลากรครั้งที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีธรีซาวด์" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเรื่อง "การคัดกรองสุขภาพ เพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร" โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมสร้างแกนนำเครือข่ายในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนมาตรการในการควบคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ต้ายภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ์ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา 5 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม "Window Movie Maker" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องรวมพลังท้องถิ่นขจัดยาเสพย์ติด เทิดไท้องค์ราชัตน โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อช่วยเด็กพิชิตภาษาอังกฤษเจ้าปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมระบบ SWISS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตเยาชนและสถาบันครอบครัว สำนักงานมุลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
สภาวการณ์ Child watch ในภาคตะวันออก ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การสัมมนาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของครู ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
Active board ห้องม.2/3 ร.ร เซนต์หลุยส์ 543 - 543 3
Oxford Day 2009 โรงแรมดิอิมเมอร์รัล กรุงเทพฯ 543 - 543 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร JMLC 543 - 543 8
เข้าร่วมโครงการคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร 543 - 543 24
การจัดประชุมโครงการประชุมเรื่องเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร 543 - 543 8
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา โรงแรมอะเครียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร 543 - 543 36
การพัฒนานวัตกรรมการสอนสู่การพัมนาคุณภาพผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "สมองกับการจัดการเรียนรู้" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 543 - 543 24
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร JMLC 543 - 543 12
Active Board in Advance Program บริษัท Hollywood กรุงเทพฯ 543 - 543 6
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ครูแกนนำเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 543 - 543 8.5
อบรมจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 20
ธรรมะพัฒนาชีวิต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 3
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ตำรากลาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 543 - 543 16
จิตวิทยากับยาเสพติด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร วัดหงษ์ทอง ต.สองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ - 543
ศึกษาดูงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
Communicative English Language Learning (EXCEL) Impact Muang Thong Thani Bangkok - 543
ศึกษาดูงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ - 543
ศึกษาดูงานบริหารการจัดการ ประเทศสิงค์โปร์ - 543
ระบบการบริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา - 543
ระบบการบริหารจัดการธนาคารความดี โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 หอประชุมชั้น 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 11 พ.ค. 2560 8 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 ก.ค. 550  รางวัลผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์  ภาพถ่าย/ถ้วยรางวัล
2  0 553  ครูดีเด่นกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ภาพถ่าย
3  2012 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  วุฒิบัตร
4  2012 ม.ค. 559  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  วุฒิบัตร
5  2011 ก.ย. 560  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาพถ่าย/ถ้วยรางวัล
6  2010 ต.ค. 560  ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา 3 สถาบัน ภาคตะวันออก  ภาพถ่าย/ ถ้วยรางวัล
7  0 568  รางวัลรองชนะเลิศ ประกวด Portforio  ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก,   งานบริหารแผนกกิจกรรม,   งานสอนเสริม,   งานสอนเสริม,   งานนิเทศการสอน,   งานนิเทศการสอน,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานแนะแนว,   งานแนะแนว,   งานสื่อการสอน,   งานห้องสมุด,   งานวัดและประเมินผล,   งานวัดและประเมินผล,   งานหลักสูตรการสอน,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานจัดซื้อ,   งานตรวจสอบการเงิน,   งานสัมพันธ์ชุมชน,   งานบุคลากร,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   งานนโยบายและแผน,   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   งานกีฬา,   งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก,   งานบริหารแผนกกิจกรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (35)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสื่อการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานห้องสมุด
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานตรวจสอบการเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสัมพันธ์ชุมชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคลากร
     ตำแหน่ง มาตรฐานที่ 3 / หลักธรรมาภิบาล ข้อ 3 / กรรมการติดตามภายใน   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกกิจกรรม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (62)
   กืจกรรมผลิตสมุดประจำตัวเด็ก
   การประชุมฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2560
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายอิเลิ็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (E-camp 15) (วันแรก)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่าย Multi camp ครั้งที่ 17 (วันแรก)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 (วันแรก)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่าย Multi camp ครั้งที่ 17 (วันสุดท้าย)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายอิเลิ็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (E-camp 15) วันที่สุดท้าย
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 (วันสุดท้าย)
   คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรม IMSP, MILC, STEM ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ(แผนกประถมศึกษา)
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการและคุณครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (วันแรก)
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการและคุณครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (วันสุดท้าย)
   ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนศิลป์-ออกแบบนวัตกรรม ศึกษาดูงานด้านการออกแบบนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
   คณะครูเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2560
   การประชุมฝ่ายวิชาการครั้งที่ 2/2560
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปและการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
   ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
   คุณครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็ม ระดับพื้นฐาน (วันแรก)
   คุณครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็ม ระดับพื้นฐาน (วันสุดท้าย)
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน APP ชั้น ม.1 และ ม.4
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 (ห้องเรียนศักยภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์:MSP) ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
   กิจกรรม Open Day สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (วันแรก)
   กิจกรรม Open Day
   กิจกรรม Open Day สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (วันสุดท้าย)
   สิ้นสุด กิจกรรม Open Day
   คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 โปรแกรม APP เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรพิเศษ พสพ. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 (ห้องเรียนศักยภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์:MSP) ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้อง IMSP
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.2 ห้องเรียน Gifted
   คณะครูเข้าร่วมอบรมการใช้และรับเครื่อง CD printer 3D
   นักเรียนระดับชั้น ป.1/5 - ป.1/6 (ห้องเรียน Intensive Math and Science Program : IMSP) ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
   กิจกรรม Open House
   งาน "SLC Open House 2017"
   คณะครูเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอน STEM สำหรับคณาจารย์ ในโครงการ EP MEP และ EIS
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษา ณ สวนสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
   นักเรียนเข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Robotics and STEM Education
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
   การประชุมชมรมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2560
   นักเรียนระดับชั้นป.5/5 ห้องเรียน MSP ทัศนศึกษา ณ โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)
   นักเรียนระดับชั้นป.4/6 ห้องเรียน MSP ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ และสถานตากอากาศบางปู
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน APP เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
   คณะครู ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ (วันแรก)
   คณะครูและนักเรียนในชมรมเบอเกอรี่ เข้าร่วมการอบรมเบสิคบาริสต้า ในวันที่ 19 มกราคม 2560
   คณะครู ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ (วันที่สอง)
   คณะครู ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ (วันที่สาม)
   คณะครู ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ (วันสุดท้าย)
   นักเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียน APP ศึกษาดูงานชีวภาพ ณ ยริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
   คุณครูเข้าร่วมการอบรม Mobile Programming With SWIFT (วันแรก)
   คุณครูเข้าร่วมการอบรม Mobile Programming With SWIFT (วันที่สอง)
   คุณครูเข้าร่วมการอบรม Mobile Programming With SWIFT (วันสุดท้าย)
   คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกฉลองครบรอบ 70 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครูเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจก่อนทำการบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเหล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ค่ายหุ่นยนต์ไตรภาคี ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 (วันแรก)
   ค่ายหุ่นยนต์ไตรภาคี ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 (วันที่สอง)
   ค่ายหุ่นยนต์ไตรภาคี ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 (วันสุดท้าย)
   สิ้นสุด นักเรียนเข้าค่ายภายนอก
   สิ้นสุด ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน
   สิ้นสุด กืจกรรมผลิตสมุดประจำตัวเด็ก
   สิ้นสุด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด อบรม
   สิ้นสุด ประชุม
   สิ้นสุด ทัศนศึกษา
   สิ้นสุด อบรม
• ได้อยู่ในข่าว : (75)
 คณะครูเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 1 มิ.ย. 2560
 เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมการแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันนี้ - 7 กรกฎาคม 2560 1 มิ.ย. 2560
 ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนศิลป์-ออกแบบนวัตกรรม ศึกษาดูงานด้านการออกแบบนวัตกรรม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 6 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคุณครูประจำวิชา/ครูคู่ชั้น/ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าอบรมการใช้โปรแกรมทะเบียนและวัดผล ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 6 มิ.ย. 2560
  ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดนักเรียน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 8 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 14 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญ นักเรียน และครูเข้าร่วมงานกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2560 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 15 มิ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 15 มิ.ย. 2560
 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูทุกท่าน ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 16 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 19 มิ.ย. 2560
 คณะครูนำนักเรียนนวงโยธวาทิตไปร่วมแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือฯ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 22 มิ.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปและการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 23 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 23 มิ.ย. 2560
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนแสนดี ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 6 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2560 28 มิ.ย. 2560
 ผู้อำนวยการ คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิด "อาคารหลุยส์ มารี และอาคารศักดานุสรณ์" ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 29 มิ.ย. 2560
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ " Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2560 30 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 3 ก.ค. 2560
 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการร่วมแข่งขันหมากล้อมรายการ " Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2560 3 ก.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 5 ก.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 6 ก.ค. 2560
 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ครอสเวิร์ดในรายการ BRAND S CROSSWORD GAME & BRAND S SUDOKU THAILAND INTERNATIONAL OPEN 2017 ครั้งที่ 32 11 ก.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 โรงเรียนกรุณาศึกษา และโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 24 ก.ค. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในกิจกรรมวันรพี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 24 ก.ค. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในโครงการวันรพี 60 ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 24 ก.ค. 2560
 งานห้องสมุดขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 และคุณครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "เทศกาลรักการอ่าน" ในวันที่ 8 สิงหาคม - 13 กันยายน 2560 1 ส.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 2 ส.ค. 2560
 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูทุกท่าน ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกรุณาศึกษา และโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 3 ส.ค. 2560
 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน APP ชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 4 ส.ค. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมการสอบ ASMO Thai ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 4 ส.ค. 2560
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติววิชาความถนัดทั่วไป (GAT) โดยศิษย์เก่าจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 4 ส.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28,29,31 สิงหาคม 2560 8 ส.ค. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ชิงทุนการศึกษา และโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 9 ส.ค. 2560
 ขอเชิญร่วมงาน "SLC Open House 2017" ระดับ อ.3, ป.3, ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 1 กันยายน 2560 16 ส.ค. 2560
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 โปรแกรม APP เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรพิเศษ พสพ. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 16 ส.ค. 2560
 ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมงานวันวิชาการ “วิชาการ SLC 4.0 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 16 ส.ค. 2560
 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน IMSP เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 18 ส.ค. 2560
 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ห้องเรียน Gifted ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 21 ส.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษา ณ สวนสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2560 21 ส.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 28 กันยายน 2560 21 ส.ค. 2560
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์จากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 22 ส.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 29 ส.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมการใช้และรับมอบเครื่อง CD printer 3 D โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท SPVI และบริษัท XYZ printing (THAILAND) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 31 ส.ค. 2560
 คณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมสัมมนาผู้ร่วมบริหารในหัวข้อเรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 31 ส.ค. 2560
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 8 กันยายน 2560 7 ก.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติวเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net ในวันท่ี่ 14-15 กันยายน 2560 15 ก.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Robotics and STEM Education ในวันที่ 21 กันยายน 2560 19 ก.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 - 26 กันยายน 2560 19 ก.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2560 ในวันที่ 20 กันยายน 2560 20 ก.ย. 2560
 นายณภัทร เจริญบูลย์วิวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (ห้องเรียน Gifted) ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 22 ก.ย. 2560
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับและหัวหน้างาน ในวันที่ 29 กันยายน 2560 25 ก.ย. 2560
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการอัดเทปบันทึกภาพรายการเวทีคนเก่ง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 16 ต.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 3 พ.ย. 2560
 นายณภัทร เจริญบูลย์วิวัฒน์ ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 23 พ.ย. 2560
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 1 ธ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 12 ธ.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 15 ธ.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน APP เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 20 ธ.ค. 2560
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยไตรภาคีภาคตะวันออก (E-CGA NETWORK) "Robots and Artificial Intelligence" ในวันที่ 20 มกราคม 2561 4 ม.ค. 2561
 นักเรียนแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 10 มกราคม 2561 9 ม.ค. 2561
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก 9 ม.ค. 2561
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-NET โดยวิทยากรภายนอก ในวันที่ 15-19 มกราคม 2561 18 ม.ค. 2561
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการติว O-NET โดยวิทยากรภายนอก ในวันที่ 22-25 และ 27 มกราคม 2561 18 ม.ค. 2561
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-NET โดยวิทยากรภายนอก ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 18 ม.ค. 2561
 นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี 18 ม.ค. 2561
 นักเรียนเข้ารับรางวัลการสอบ ASMO ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 24 มกราคม 2561 18 ม.ค. 2561
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-NET โดยวิทยากรภายนอก ในวันที่ 15,17-19 มกราคม 2556 18 ม.ค. 2561
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ส่งคณะครูเข้าร่วมอบรม และเป็นสถานที่อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 19 - 22 มกราคม 2561 19 ม.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2560 ในวันที่ 24 มกราคม 2561 24 ม.ค. 2561
 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 29 ม.ค. 2561
 ้เซ็นสัญญาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ก.พ. 2561
 ขอเชิญชวนคณะครูทุกท่านให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 14 ก.พ. 2561
 นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 20 ก.พ. 2561
 ขอเชิญนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 มีนาคม - 27 เมษายน 2561 26 ก.พ. 2561
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครูเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจก่อนทำการบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเหล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 26 ก.พ. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (50)
 นักเรียนระดับชั้น ม.3 (ชาย) เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนศีล 5 (ค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ม.3) ณ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 29 พ.ค. 2560
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560 1 มิ.ย. 2560
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 14-21 พฤษภาคม 2560 1 มิ.ย. 2560
 สาธิตการเล่นครอสเวิร์ด คำคม เอแม็ทให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 7 มิ.ย. 2560
 คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรม IMSP, MILC, STEM ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 7 มิ.ย. 2560
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 16 มิ.ย. 2560
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 16 มิ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 22 มิ.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปและการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 26 มิ.ย. 2560
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อมรายการ " Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 3 ก.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 5 ก.ค. 2560
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 7 ก.ค. 2560
 การนิเทศการสอนมาสเตอร์รชต ศิลาวัชรานนท์ วิชาภาษาจีน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 12 ก.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 14 ก.ค. 2560
 การสอบเขียนไทยและเขียนอังกฤษของนักเรียนระดับ ป.1-ป.6 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 19 ก.ค. 2560
 การประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 26 ก.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 3 ส.ค. 2560
 การสอบ ASMO Thai ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 4 ส.ค. 2560
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 8 ส.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 9 ส.ค. 2560
 การประกวดโครงงานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รอบคัดเลือก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 9 ส.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 10 ส.ค. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ปี 9 (กบจูเนียร์ Road Show) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 11 ส.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โปรแกรมศิลป์-คำนวณ มอบโต๊ะญี่ปุ่นให้กับห้องปฏิบัติการ MILC ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 17 ส.ค. 2560
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 โปรแกรม APP เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรพิเศษ พสพ. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 24 ส.ค. 2560
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ มอบรางวัลให้กับนักเรียนในรายการแข่งขันต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 24 ส.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28,29,31 สิงหาคม 2560 29 ส.ค. 2560
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม IMSP ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 29 ส.ค. 2560
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ห้องเรียน Gifted ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 29 ส.ค. 2560
 กิจกรรมวันอาชีพ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 29 ส.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28-29, 31 สิงหาคม 2560 29 ส.ค. 2560
 มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ และมิสวรรณา กรัสพรหม เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่ ACP" ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 30 ส.ค. 2560
 งาน "รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร" ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 กันยายน 2560 1 ก.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ป.1/5 - ป.1/6 (Intensive Math and Science Program : IMSP) ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 1 ก.ย. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอน STEM สำหรับคณาจารย์ ในโครงการ EP MEP และ EIS ในวันที่ 9 กันยายน 2560 11 ก.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษา ณ สวนสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2560 15 ก.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net ในวันท่ี่ 14-15 กันยายน 2560 15 ก.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 - 26 กันยายน 2560 27 ก.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมารจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 28 กันยายน 2560 3 ต.ค. 2560
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ใช้เป็นสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 14 พ.ย. 2560
 การประชุุมชมรมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2560 15 พ.ย. 2560
 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน (中文演讲比赛) และกิจกรรม Au Open House ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 15 พ.ย. 2560
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลจากการแข่งขันแสดงความสามารถทางภาษาจีนชิงถ้วยสว่างบริบูรณ์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 29 พ.ย. 2560
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 15 ธ.ค. 2560
 การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 จ.นครนายก ในวันที่ 11 มกราคม 2561 11 ม.ค. 2561
 นักเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียน APP ศึกษาดูงานชีวพนาเวศ ณ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 23 มกราคม 2561 29 ม.ค. 2561
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการติว O-NET โดยวิทยากรภายนอก ในวันที่ 22-25,27 มกราคม 2561 29 ม.ค. 2561
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการระหว่างสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 31 ม.ค. 2561
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ส่งคณะครูเข้าร่วมอบรม และเป็นสถานที่อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 19 - 22 มกราคม 2561 31 ม.ค. 2561
 เซ็นสัญญาซื้อขายอุปกรณ์สำหรับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อการประหยัดพลังงาน ในวันที่ 24 มกราคม 2561 2 ก.พ. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
นักเรียนระดับชั้น ป.1/5 - ป.1/6 (Intensive Math and Science Program : IMSP) ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 1 ก.ย. 2560
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 14-21 พฤษภาคม 25601 มิ.ย. 2560
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 25601 มิ.ย. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)