[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10261
ชื่อ: มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
ฉายา:
อายุงาน: 13 ปี 10 เดือน 16 วัน
อีเมล: arporn_wiriyarum@yahoo.com
Social Network:
ครูประจำชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5 /7

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549  สัมฤทธิ์บัตร  สัมฤทธิ์บัตร
3  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2546  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
4  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 2540  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี 2536  มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตร
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 2530  ประถมศึกษา  รบ.3

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2557 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมปลาย งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 2 งานบุคลากร
2557 รองประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2557 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาต้อนปลาย ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานสุขอนามัย
2556 กรรมการ
2556 กรรมการ งานกีฬา
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานสภานักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2556 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2556 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัย
2556 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานบุคลากร
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2555 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2555 กรรมการ งานสภานักเรียน
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานกีฬา
2555 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย / จราจร
2555 กรรมการ งานสุขอนามัย
2555 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2554 กรรมการ งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2554 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2554 กรรมการ งานสภานักเรียน
2554 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2554 กรรมการ งานกีฬา
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
2554 กรรมการ งานสุขอนามัย
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย / จราจร
2554 รองประธาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2553 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2553 ประธาน งานบริหารแผนกปกครอง
2553 ประธาน งานระดับชั้น
2553 ประธาน งานระเบียบวินัย
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2553 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2553 กรรมการ งานสภานักเรียน
2553 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2553 กรรมการ งานกีฬา
2553 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
2553 กรรมการ งานสุขอนามัย
2553 รองประธาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2552 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2552 กรรมการ งานสภานักเรียน
2552 กรรมการ งานสุขอนามัย
2552 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ งานการเงิน
2552 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2552 ประธาน งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2552 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2552 กรรมการและเลขานุการ งานระดับชั้น
2552 หัวหน้าระดับ ม.4 งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2551 กรรมการ งานสุขอนามัย
2551 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2551 กรรมการ งานการเงิน
2551 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2551 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2551 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2550 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2550 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2550 กรรมการ งานสภานักเรียน
2550 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2550 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2550 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2550 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2550 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2550 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2549 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2549 กรรมการ งานสภานักเรียน
2549 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2549 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2549 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2549 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2547 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2552 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2548 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2547 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
2546 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2545 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2546 ครูประจำชั้น ม.3/5, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2547 หัวหน้าระดับ ม.3,ครูประจำชั้น ม.3/6 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2548 หัวหน้าระดับ ม.3, ครูประจำชั้น ม.3/5 , ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2549 หัวหน้าระดับ ม.3, ครูประจำชั้น ม.3/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2550 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2551 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2552 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2553 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูค่ชั้น ม.4/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2554 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูคู่ชั้น ม.4/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.5 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2555 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูผู้ช่วยประจำชั้น ม.5/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูผู้ช่วยประจำชั้น ม.5/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
โครงการอบรมครูแกนนำส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนพระปริยัติธรรมโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
การสัมมนาก้าวสู่ปีการศึกษา 2552: บริหารการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิเซนต์คาร์เบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
E-book ห้องคอมพิวเตอร์ 543 - 543 16
สัมมนาเรื่องการปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อการคิดอย่างมีระบบ (Learning How to think) อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
Foreign Language E-Media Development project มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 543 - 543 8
เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Success in the English Language Classroom-Secondary 4-6" มูลนิธิเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
อบรมครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 16
The workshop on Multimedia and learning Classroom : Blended Learning Solution By English Discoveries. IT Edusoft Co.,Ltd. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถทางการคิด" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
Improve the listening and speaking skill in English Auckland Language Center New Zealand 543 - 543 88
อบรมสันทนาการ ศูนย์พัฒนาบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
Communicative English langrage Learning (EXCEL) Impact Muang Thong Thani Bangkok 543 - 543 16
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก Impact Muang Thong Thani Bangkok 543 - 543 8
อบรมเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความก้าวหน้าวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 8
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 24
อบรมสัมมนาครูโดยใช้แนวคิดจากเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเรื่องการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรม Grammatically correct และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรู่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 32
สัมมนาหลักสูตรการศึกษาใหม่ประเทศสิงค์โปร์ คศ.2007-2010 สำนักงานสภาคริสตรจักรในประเทศไทย 543 - 543 8
อบรมสัมมนาคณะครูชาวต่างชาติและคณะครูกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ในหัวข้อ English Intensive Training couse โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
อบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 56
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมคุณะรรมนำความรู้ตามดครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตบุคลากรครั้งที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีธรีซาวด์" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเรื่อง "การคัดกรองสุขภาพ เพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร" โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมสร้างแกนนำเครือข่ายในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนมาตรการในการควบคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ต้ายภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ์ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา 5 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม "Window Movie Maker" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องรวมพลังท้องถิ่นขจัดยาเสพย์ติด เทิดไท้องค์ราชัตน โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อช่วยเด็กพิชิตภาษาอังกฤษเจ้าปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมระบบ SWISS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตเยาชนและสถาบันครอบครัว สำนักงานมุลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
สภาวการณ์ Child watch ในภาคตะวันออก ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การสัมมนาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของครู ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
Active board ห้องม.2/3 ร.ร เซนต์หลุยส์ 543 - 543 3
Oxford Day 2009 โรงแรมดิอิมเมอร์รัล กรุงเทพฯ 543 - 543 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร JMLC 543 - 543 8
เข้าร่วมโครงการคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร 543 - 543 24
การจัดประชุมโครงการประชุมเรื่องเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร 543 - 543 8
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา โรงแรมอะเครียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร 543 - 543 36
การพัฒนานวัตกรรมการสอนสู่การพัมนาคุณภาพผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "สมองกับการจัดการเรียนรู้" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 543 - 543 24
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร JMLC 543 - 543 12
Active Board in Advance Program บริษัท Hollywood กรุงเทพฯ 543 - 543 6
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ครูแกนนำเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 543 - 543 8.5
อบรมจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 20
ธรรมะพัฒนาชีวิต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 3
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ตำรากลาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 543 - 543 16
จิตวิทยากับยาเสพติด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร วัดหงษ์ทอง ต.สองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ - 543
ศึกษาดูงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
Communicative English Language Learning (EXCEL) Impact Muang Thong Thani Bangkok - 543
ศึกษาดูงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ - 543
ศึกษาดูงานบริหารการจัดการ ประเทศสิงค์โปร์ - 543
ระบบการบริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา - 543
ระบบการบริหารจัดการธนาคารความดี โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 14 พ.ค. 2558-15 พ.ค. 2558 18 ชั่วโมง 0 นาที
2 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี 12 ก.ย. 2558 8 ชั่วโมง 30 นาที
3 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 14 ก.ย. 2558 8 ชั่วโมง 30 นาที
4 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี 29 ก.ย. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 ก.ค. 550  รางวัลผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์  ภาพถ่าย/ถ้วยรางวัล
2  0 553  ครูดีเด่นกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ภาพถ่าย
3  2012 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  วุฒิบัตร
4  2012 ม.ค. 559  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  วุฒิบัตร
5  2011 ก.ย. 560  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาพถ่าย/ถ้วยรางวัล
6  2010 ต.ค. 560  ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา 3 สถาบัน ภาคตะวันออก  ภาพถ่าย/ ถ้วยรางวัล
7  0 568  รางวัลรองชนะเลิศ ประกวด Portforio  ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสอนเสริม,   งานนิเทศการสอน,   งานวัดและประเมินผล,   งานหลักสูตรการสอน,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบุคลากร,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   งานวิจัยและพัฒนา,   งานนโยบายและแผน,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   งานตรวจสอบการเงิน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (11)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคลากร
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวิจัยและพัฒนา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานตรวจสอบการเงิน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559    แผนงาน 200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ขั้นตอน การจัดทำคู่มือนักเรียน
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (27)
   1 เสนองบประมาณ
   นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน
   ครูส่งหลักสูตร
   นักเรียน Giftedทัศนศึกษา/ดูงาน
   ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันแรก
   ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันที่สอง
   ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันสุดท้าย
   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น" (ฺBio Gang Project)
   เริ่มให้คุณครูทุกท่าน upload งานหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
   นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.5 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
   คุณครูทุกท่าน upload งานหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันสุดท้าย)
    นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.6 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
   นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
   ประกาศผลสอบนักเรียนสอบเข้าระดับชั้นป.4ห้องเรียนศักยภาพ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (MS)
   รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนศักยภาพ วิทย์ - คณิต (MS) ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2559
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
   คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันแรก)
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
   คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันที่สอง)
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
   คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันสุดท้าย)
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ "เด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ Health Gen Z"
   สิ้นสุด 1 เสนองบประมาณ
   นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน
   สิ้นสุด ครูส่งหลักสูตร
   สิ้นสุด นักเรียน Giftedทัศนศึกษา/ดูงาน
• ได้อยู่ในข่าว : (83)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 6 พ.ค. 2558
 ขอเชิญผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียน Gifted ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 22 พ.ค. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการต้อนรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 25 พ.ค. 2558
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 28 พ.ค. 2558
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 2 มิ.ย. 2558
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของระดับ ป.6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 2 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 3 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 9 มิ.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 11 มิ.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูสอนภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 12 มิ.ย. 2558
 คณะภราดาและคณะครูเข้าร่วมการประชุมผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน/งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 12 มิ.ย. 2558
 คณะภราดาและคณะครูเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558 15 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 17 มิ.ย. 2558
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 14 พ.ค. 2558
 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 23 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 24 มิ.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2558 2 ก.ค. 2558
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านประชุมตามช่วงชั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 3 ก.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 3 ก.ค. 2558
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานบูรพาวิชาการ ในวันที่ 7,9 กรกฎาคม 2558 10 ก.ค. 2558
 นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันเพื่อเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 10 ก.ค. 2558
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลจากการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานบูรพาวิชาการ ปี 2558 ในวันที่ 7,9 กรกฎาคม 2558 10 ก.ค. 2558
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 15 ก.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 16 ก.ค. 2558
 คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2558 16 ก.ค. 2558
 คณะครูเข้าร่วมประชุม Focus Group ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 21 ก.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 27 ก.ค. 2558
 ขอความร่วมมือครูผู้สอนทุกท่าน upload งานหลักสูตรฉบับครูผู้สอนขึ้นระบบ SWIS ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 27 ก.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 27 ก.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 28 ก.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.5 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 29 ก.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.6 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 29 ก.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 29 ก.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการออกข้อสอบกลางเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 29 ก.ค. 2558
 ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 เข้าร่วมประกวดโครงงานรอบคัดเลือก ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 3 ส.ค. 2558
 ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมงานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ" ในวันที่ 10 กันยายน 2558 5 ส.ค. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 5 ส.ค. 2558
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของครูโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 6 ส.ค. 2558
 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 6 ส.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันวันวิชาการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 13 ส.ค. 2558
 งานสื่อการสอน จัดประกวดสื่อการเรียนการสอนรอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 กันยายน 2558 18 ส.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการงานสอนเสริมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 19 ส.ค. 2558
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ ร.ร.บ้านห้วยหิน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 28-29 กันยายน 2558 25 ส.ค. 2558
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 1-4 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 28 ส.ค. 2558
 คณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร.ร.ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง "ความรู้ ทักษะและจริยธรรม ยุคDigital Age สู่มาตรฐานสากล" ในวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558 3 ก.ย. 2558
 ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมประชุมวิชาการช่วงชั้น ประจำเดือนกันยายน 2558 ในวันที่ 4 กันยายน 2558 4 ก.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 7 ก.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 8 กันยายน 2558 8 ก.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมประชุมของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 8 กันยายน 2558 8 ก.ย. 2558
 แจ้งผลประกวดสื่อการเรียนการสอนรอบตัดสินงานสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 11 ก.ย. 2558
 คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 15 ก.ย. 2558
 คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 15 ก.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ในวันที่ 29 กันยายน 2558 15 ก.ย. 2558
 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ในวันที่ 17-25 กันยายน 2558 16 ก.ย. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบุคลากร ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 17 กันยายน 2558 17 ก.ย. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือและรูปแบบอัตโนมัติการจัดทำเอกสารของโรงเรียน ในวันที่ 21 กันยายน 2558 21 ก.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 21 ก.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 28 กันยายน 2558 28 ก.ย. 2558
 ขอเชิญผู้ปกครองรับรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 28 ต.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 2 พ.ย. 2558
 คณะกรรมการงานวิชาการเข้าร่วมศึกษาดูงาน "วิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 3 พ.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2015 "ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 4 พ.ย. 2558
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 5 พ.ย. 2558
 รองผู้อำนวยการและครูเข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับปรุงตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 6 พ.ย. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 9 พ.ย. 2558
 คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 9 พ.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2015 "ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 13 พ.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 24 พ.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 3 ธ.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 4 ธ.ค. 2558
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 26-29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม 18 ธ.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 4 มกราคม 2559 4 ม.ค. 2559
 คณะครูเข้าร่วมการสอบคัดเลือกครูผู้สอนตำรากลางมูลนิธิฯ เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ หลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย ในวันที่ 16 มกราคม 2559 4 ม.ค. 2559
 โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ (FSG,FSGST) คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 12 ม.ค. 2559
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 มกราคม 2559 12 ม.ค. 2559
 ประกาศผลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนศักยภาพวิทยาศาตร์ และคณิตศาสตร์ (MS) 12 ม.ค. 2559
 ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564 ในวันที่ 28 มกราคม 2559 19 ม.ค. 2559
 ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558 25 ม.ค. 2559
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการหัวข้อ "Teaching Teachniques and Tips for an Effective Primary School" ในวันที่ 27 มกราคม 2559 26 ม.ค. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 29 ม.ค. 2559
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 3 ก.พ. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559 3 ก.พ. 2559
 ฝ่ายวิชาการจัดโครงการติว O-Net ให้นักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 26 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2559 4 ก.พ. 2559
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (53)
 การประชุมครูวิชาการช่วงชั้นที่ 2 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 20 พ.ค. 2558
 การประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 20 พ.ค. 2558
 การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนในทุกเช้า เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 25 พ.ค. 2558
 ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้อง Gifted ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 27 พ.ค. 2558
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 28 พ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 30 พ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558
 การเลือกชมรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 5 มิ.ย. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มิถุนายน2558 9 มิ.ย. 2558
 การประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 19 มิ.ย. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 19 มิ.ย. 2558
 ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 23 มิ.ย. 2558
 การประชุมคุณครูผู้สอนตามช่วงชั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 6 ก.ค. 2558
 คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2558 7 ก.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 7 ก.ค. 2558
 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัล Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ,รางวัลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์,และเกียรติคุณ ให้กับนักเรียน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 8 ก.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 28 ก.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 28 ก.ค. 2558
 ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุม Focus Group การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2559-2564) ; เขตภาคตะวันออก ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 29 ก.ค. 2558
 0 4 ส.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ส.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 13 ส.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประกวดโครงงานรอบคัดเลือก ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 14 ส.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 19 ส.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.5 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 21 ส.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.6 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 21 ส.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 31 ส.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 8 ก.ย. 2558
 การประกวดสื่อการเรียนการสอนรอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 กันยายน 2558 10 ก.ย. 2558
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 2 ต.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 2 พ.ย. 2558
 การประชุมงานสอนเสริม ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 5 พ.ย. 2558
 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 24 พ.ย. 2558
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวันลอยกระทง นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ร่วมประดิษฐ์กระทงพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย 25 พ.ย. 2558
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่ 23,26-27 พฤศจิกายน 2558 8 ธ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 8 ธ.ค. 2558
 การอบรมครูชาวต่างชาติ เรื่อง การเขียนแผนการสอน เทคนิค และการใช้สื่อ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 8 ธ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2558 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 17 ธ.ค. 2558
 คณะครูเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมภาษาจีนในภูมิภาคตะวันออกและเครือข่าย หัวข้อ การแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการสอนภาษาจีนในหน่วยงานต่างๆและการสร้างความร่วมมือการจัดกิจกรรมกับสถาบันขงจื่อ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 4 ม.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 4 มกราคม 2559 6 ม.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2558 ในวันที่ 7 มกราคม 2558 11 ม.ค. 2559
 การประชุมพิจารณาสรรหาเครื่องถ่ายเอกสารฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 11 มกราคม 2559 13 ม.ค. 2559
 การประชุมพิจารณาสรรหาเครื่องถ่ายเอกสารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มกราคม 2559 18 ม.ค. 2559
 Open House Gifted นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 25 ม.ค. 2559
 คณะครูเข้าอบรมเชิงวิชาการในหัวข้อ “Teaching Techniques and Tips for an Effective Primary School” ในวันที่ 27 มกราคม 2559 28 ม.ค. 2559
 นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 23,26,27 พฤศจิกายน 2558 29 ม.ค. 2559
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชุมการจัดทำแผนการสอนบูรณาการเกี่ยวกับอาเซียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 1 ก.พ. 2559
 มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 2 ก.พ. 2559
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 3 ก.พ. 2559
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net 4 ก.พ. 2559
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ "เด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ Health Gen Z" โดยบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 11 ก.พ. 2559
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(9)
Open House Gifted นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 25 มกราคม 255925 ม.ค. 2559
คณะครูเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมภาษาจีนในภูมิภาคตะวันออกและเครือข่าย หัวข้อ การแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการสอนภาษาจีนในหน่วยงานต่างๆและการสร้างความร่วมมือการจัดกิจกรรมกับสถาบันขงจื่อ ในวันที่ 23 ธันวาคม 25584 ม.ค. 2559
คณะครู มอบกระเช้าให้กำลังใจกับมาสเตอร์ศิริพงษ์ จรัสโรจนกุล ในวันที่ 15 ธันวาคม 255817 ธ.ค. 2558
รองผู้อำนวยการและครูเข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับปรุงตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 255826 พ.ย. 2558
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวันลอยกระทง นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ร่วมประดิษฐ์กระทงพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย25 พ.ย. 2558
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ "Thailand education leadership summit 2015" ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 25589 พ.ย. 2558
การประชุมคุณครูผู้สอนตามช่วงชั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 25586 ก.ค. 2558
การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนในทุกเช้า เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 25 พ.ค. 2558
การประชุมครูวิชาการช่วงชั้นที่ 2 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 255820 พ.ค. 2558

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. PORT