[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10261
ชื่อ: มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
ฉายา: ครูมอส
อายุงาน: 12 ปี 0 เดือน 16 วัน
อีเมล: arporn_wiriyarum@yahoo.com
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 /4

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549  สัมฤทธิ์บัตร  สัมฤทธิ์บัตร
3  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2546  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
4  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 2540  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี 2536  มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตร
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 2530  ประถมศึกษา  รบ.3

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 กรรมการ งานกีฬา
2557 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 กรรมการ งานสภานักเรียน
2557 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2557 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2557 กรรมการ งานระดับชั้น
2557 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2557 หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2557 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมปลาย งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2557 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาต้อนปลาย ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานสุขอนามัย
2556 กรรมการ
2556 กรรมการ งานกีฬา
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานสภานักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2556 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2556 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัย
2556 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2556 กรรมการ งานบุคลากร
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2555 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2555 กรรมการ งานสภานักเรียน
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานกีฬา
2555 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย / จราจร
2555 กรรมการ งานสุขอนามัย
2555 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2554 กรรมการ งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2554 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2554 กรรมการ งานสภานักเรียน
2554 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2554 กรรมการ งานกีฬา
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
2554 กรรมการ งานสุขอนามัย
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย / จราจร
2554 รองประธาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2553 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2553 ประธาน งานบริหารแผนกปกครอง
2553 ประธาน งานระดับชั้น
2553 ประธาน งานระเบียบวินัย
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2553 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2553 กรรมการ งานสภานักเรียน
2553 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2553 กรรมการ งานกีฬา
2553 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
2553 กรรมการ งานสุขอนามัย
2553 รองประธาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 ประธานกรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2552 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2552 กรรมการ งานสภานักเรียน
2552 กรรมการ งานสุขอนามัย
2552 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ งานการเงิน
2552 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2552 ประธาน งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2552 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2552 กรรมการและเลขานุการ งานระดับชั้น
2552 หัวหน้าระดับ ม.4 งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2551 กรรมการ งานสุขอนามัย
2551 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2551 กรรมการ งานการเงิน
2551 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2551 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2551 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2550 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2550 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2550 กรรมการ งานสภานักเรียน
2550 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2550 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2550 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2550 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2550 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2550 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2549 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2549 กรรมการ งานสภานักเรียน
2549 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2549 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2549 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2549 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2547 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2552 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2548 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2547 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
2546 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
2546 ครูผู้สอนวิชา ชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 1/0
2546 ครูผู้สอนวิชา ชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 2/0
2546 ครูผู้สอนวิชา อังกฤษเสริม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1,2,3,4,5
2546 ครูผู้สอนวิชา ชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 3/0
2547 ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3/1,2,3,4,5
2547 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 3/0
2547 ครูผู้สอนวิชา อังกฤษหลัก มัธยมศึกษาปีที่ 3/1,2,3,4,5
2547 ครูผู้สอนวิชา ชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 3/0
2547 ครูผู้สอนวิชา ชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 4/0
2547 ครูผู้สอนวิชา ชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 5/0
2547 ครูผู้สอนวิชา ชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 6/0
2546 ครูผู้สอนวิชา ชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 1/0
2546 ครูผู้สอนวิชา ชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 2/0
2546 ครูผู้สอนวิชา อังกฤษเสริม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1,2,3,4,5
2546 ครูผู้สอนวิชา ชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 3/0
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2545 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2546 ครูประจำชั้น ม.3/5, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2547 หัวหน้าระดับ ม.3,ครูประจำชั้น ม.3/6 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2548 หัวหน้าระดับ ม.3, ครูประจำชั้น ม.3/5 , ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2549 หัวหน้าระดับ ม.3, ครูประจำชั้น ม.3/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 ม.3 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2550 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.3 และ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2551 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2552 หัวหน้าระดับ ม.4, ครูประจำชั้น ม.4/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2553 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูค่ชั้น ม.4/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2554 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูคู่ชั้น ม.4/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.5 ม.4 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2555 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูผู้ช่วยประจำชั้น ม.5/2, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2556 หัวหน้าแผนกปกครอง, ครูผู้ช่วยประจำชั้น ม.5/4, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 0 คำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
โครงการอบรมครูแกนนำส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนพระปริยัติธรรมโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
การสัมมนาก้าวสู่ปีการศึกษา 2552: บริหารการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิเซนต์คาร์เบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
E-book ห้องคอมพิวเตอร์ 543 - 543 16
สัมมนาเรื่องการปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อการคิดอย่างมีระบบ (Learning How to think) อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
Foreign Language E-Media Development project มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 543 - 543 8
เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Success in the English Language Classroom-Secondary 4-6" มูลนิธิเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
อบรมครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 16
The workshop on Multimedia and learning Classroom : Blended Learning Solution By English Discoveries. IT Edusoft Co.,Ltd. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถทางการคิด" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
Improve the listening and speaking skill in English Auckland Language Center New Zealand 543 - 543 88
อบรมสันทนาการ ศูนย์พัฒนาบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
Communicative English langrage Learning (EXCEL) Impact Muang Thong Thani Bangkok 543 - 543 16
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก Impact Muang Thong Thani Bangkok 543 - 543 8
อบรมเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความก้าวหน้าวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 8
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 543 - 543 24
อบรมสัมมนาครูโดยใช้แนวคิดจากเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเรื่องการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรม Grammatically correct และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรู่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 32
สัมมนาหลักสูตรการศึกษาใหม่ประเทศสิงค์โปร์ คศ.2007-2010 สำนักงานสภาคริสตรจักรในประเทศไทย 543 - 543 8
อบรมสัมมนาคณะครูชาวต่างชาติและคณะครูกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ในหัวข้อ English Intensive Training couse โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
อบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 56
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมคุณะรรมนำความรู้ตามดครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตบุคลากรครั้งที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีธรีซาวด์" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเรื่อง "การคัดกรองสุขภาพ เพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร" โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมสร้างแกนนำเครือข่ายในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนมาตรการในการควบคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ต้ายภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ์ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา 5 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม "Window Movie Maker" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องรวมพลังท้องถิ่นขจัดยาเสพย์ติด เทิดไท้องค์ราชัตน โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อช่วยเด็กพิชิตภาษาอังกฤษเจ้าปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมระบบ SWISS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตเยาชนและสถาบันครอบครัว สำนักงานมุลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
สภาวการณ์ Child watch ในภาคตะวันออก ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การสัมมนาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของครู ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
Active board ห้องม.2/3 ร.ร เซนต์หลุยส์ 543 - 543 3
Oxford Day 2009 โรงแรมดิอิมเมอร์รัล กรุงเทพฯ 543 - 543 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร JMLC 543 - 543 8
เข้าร่วมโครงการคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร 543 - 543 24
การจัดประชุมโครงการประชุมเรื่องเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร 543 - 543 8
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา โรงแรมอะเครียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร 543 - 543 36
การพัฒนานวัตกรรมการสอนสู่การพัมนาคุณภาพผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "สมองกับการจัดการเรียนรู้" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 543 - 543 24
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร JMLC 543 - 543 12
Active Board in Advance Program บริษัท Hollywood กรุงเทพฯ 543 - 543 6
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ครูแกนนำเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 543 - 543 8.5
อบรมจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 20
ธรรมะพัฒนาชีวิต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 3
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ตำรากลาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 543 - 543 16
จิตวิทยากับยาเสพติด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร วัดหงษ์ทอง ต.สองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ระบบการบริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543
ระบบการบริหารจัดการธนาคารความดี โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง 2012 ถึง 09 ม.ค. 552 - 543
ศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2009 ก.ค. 553 - 543
ศึกษาดูงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2009 ก.ค. 556 - 543
ศึกษาดูงานบริหารการจัดการ ประเทศสิงค์โปร์ 557 - 543
Communicative English Language Learning (EXCEL) Impact Muang Thong Thani Bangkok 2005 ถึง 18 ธ.ค. 560 - 543
ศึกษาดูงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ 548 - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 ก.ค. 550  รางวัลผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์  ภาพถ่าย/ถ้วยรางวัล
2  0 553  ครูดีเด่นกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ภาพถ่าย
3  2012 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  วุฒิบัตร
4  2012 ม.ค. 559  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  วุฒิบัตร
5  2011 ก.ย. 560  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาพถ่าย/ถ้วยรางวัล
6  2010 ต.ค. 560  ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬา 3 สถาบัน ภาคตะวันออก  ภาพถ่าย/ ถ้วยรางวัล
7  0 568  รางวัลรองชนะเลิศ ประกวด Portforio  ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสุขอนามัย,   งานกีฬา,   งานสัมพันธ์ชุมชน,   งานสภานักเรียน,   งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก,   งานบริหารแผนกกิจกรรม,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานระเบียบวินัย,   งานระดับชั้น,   งานบริหารแผนกปกครอง,   งานบุคลากร,   งานวิจัยและพัฒนา,   งานนโยบายและแผน,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกปกครอง   สังกัด แผนกปกครอง
     ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกปกครอง   สังกัด ฝ่ายกิจการนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (4)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานระเบียบวินัย
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกปกครอง
    กรรมการ: (10)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสุขอนามัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสัมพันธ์ชุมชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสภานักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคลากร
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวิจัยและพัฒนา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (21)
   เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผ่านการอบรมครู D.A.R.E มาจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนระัดับชั้น ป.6/1 และ ป.6/6 ครั้งที่ 1
   นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ความรู้เกี่ยวกับวัยเริ่มสาว
   เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผ่านการอบรมครู D.A.R.E มาจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนระัดับชั้น ป.6/2-ป.6/5 ครั้งที่ 2
    เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผ่านการอบรมครู D.A.R.E มาจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนระัดับชั้น ป.6/1 และ ป.6/6 ครั้งที่ 3
    เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผ่านการอบรมครู D.A.R.E มาจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนระัดับชั้น ป.6/2-ป.6/5 ครั้งที่ 4
   หัวหน้าแผนกปกครองไปร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
   คุณครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (วันแรก)
   คุณครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (วันที่สอง)
   งานวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
   งานวันต่อต้านยาเสพติด
   คุณครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (วันสุดท้าย)
   นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
   นักเรียน ม.1- ม.3 เข้าฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
   ตรวจปัสสาวะนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ครั้งที่ 1
   เริ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ครั้งที่ 1
   คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.5 เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาโรคเอดส์ ปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาสังคม
   คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4-5 เข้าร่วมโครงการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว กับทางอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
   โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม
   ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม (วันแรก)
    ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม (วันที่สอง)
    ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม (วันสุดท้าย)
• ได้อยู่ในข่าว : (219)
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 22 พ.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 22 พ.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 22 พ.ค. 2556
 แจ้งรายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 20 พฤษภาึคม 2556 22 พ.ค. 2556
 แจ้งประกาศแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 23 พ.ค. 2556
 แจ้งประกาศแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2556 23 พ.ค. 2556
 แจ้งประกาศแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2556 23 พ.ค. 2556
 แจ้งประกาศแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยด้านการจราจร (ช่วงเวลาสอนเสริม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 23 พ.ค. 2556
 แจ้งประกาศแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัย (ฝ่ายกิจการนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 23 พ.ค. 2556
 แจ้งประกาศแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัย (หัวหน้าระดับ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 23 พ.ค. 2556
 แจ้งประกาศแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยให้กับนักเรียน (ช่วงเวลาสอนเสริม) ครูสนับสนุนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 23 พ.ค. 2556
 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 27 พ.ค. 2556
 แจ้งตารางเวลาผู้อำนวยการอบรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 27 พ.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 28 พ.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 28 พ.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 28 พ.ค. 2556
 แจ้งรายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 28 พ.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 30 พ.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 30 พ.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 3 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 3 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 5 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 5 มิ.ย. 2556
 นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "ความรู้เกี่ยวกับวัยเริ่มสาว" ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 5 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 6 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 6 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 6 มิ.ย. 2556
 แจ้งรายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 6 มิ.ย. 2556
 แจ้งสรุปสถิตินักเรียนมาเรียน เดือนพฤษภาคม 2556 6 มิ.ย. 2556
 ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและคณะสมาคมผู้ปกครองฯร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “เซนต์ปีเตอร์” และอาคาร “โกลเด้น จูบิลี่” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 6 มิ.ย. 2556
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติด ในวันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2556 10 มิ.ย. 2556
 นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมกองร้อยพิเศษ ในวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2556 10 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 12 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 12 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 12 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 12 มิ.ย. 2556
 แจ้งตารางและรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 17 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 18 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 18 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 18 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 18 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" ประชุม ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 20 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 20 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 20 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศ SWIS และคณะกรรมการเครือข่ายถ่ายภาพของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 21 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 21 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 21 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 21 มิ.ย. 2556
 หัวหน้าแผนกปกครองเข้าร่วมอบรมการฝึกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2556 26 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 27 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 27 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 27 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 28 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 28 มิ.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2556 1 ก.ค. 2556
  ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" ประชุม ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 4 ก.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 9 ก.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประชุม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.40 น. ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 15 ก.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" ประชุม ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 17 ก.ค. 2556
 ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมกับสำนักพระราชวัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 17 ก.ค. 2556
 คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 24 ก.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 5 ส.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประชุม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 15.40 น. ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 8 ส.ค. 2556
  ขอเชิญคณะกรรมการงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 13 ส.ค. 2556
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติหัวข้อพระคุณของมารดา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 14 ส.ค. 2556
 สถิติวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 14 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิิติวันที่ 30 กรกฏาคม 2556 14 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิติวันที่ 2 สิงหาคม 2556 14 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิติวันที่ 5 สิงหาคม 2556 14 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 14 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 14 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 14 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 14 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 14 ส.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 19 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 23 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 23 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 23 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 23 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 23 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 23 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 23 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 23 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 26 ส.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 26 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 28 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 28 ส.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2556 ในวันที่ 2 กันยายน 2556 30 ส.ค. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 4 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 2 กันยายน 2556 4 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2556 4 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 4 กันยายน 2556 4 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 5 กันยายน 2556 5 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 5 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 5 ก.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการนิเทศทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 12 กันยายน 2556 11 ก.ย. 2556
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มวิชาการที่ 13 ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12 ก.ย. 2556
 นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มวิชาการที่ 13 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 13 กันยายน 2556 13 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 9 กันยายน 2556 13 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 10 กันยายน 2556 13 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 11 กันยายน 2556 13 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 12 กันยายน 2556 13 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2556 13 ก.ย. 2556
 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 13 ก.ย. 2556
 การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือนกันยายน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 4 กันยายน 2556 13 ก.ย. 2556
 การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือนกันยายน ของนักเรียนระดับชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 12 กันยายน 2556 13 ก.ย. 2556
 คณะครูเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 3 ในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2556 16 ก.ย. 2556
 คณะภราดา และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล" ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 16 กันยายน 2556 16 ก.ย. 2556
 แจ้งเปิดรับสมัครนักเรียนชายระดับชั้น ป.4-ม.3 เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม ในวันที่ 12-20 ตุลาคม 2556 16 ก.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 กันยายน 2556 17 ก.ย. 2556
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.5 เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาโรคเอดส์ ปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาสังคม ในวันที่ 23 กันยายน 2556 18 ก.ย. 2556
 นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพระ ในวันที่ 19 กันยายน 2556 18 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 16 กันยายน 2556 18 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 17 กันยายน 2556 18 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 18 กันยายน 2556 18 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 19 กันยายน 2556 19 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 20 กันยายน 2556 24 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 23 กันยายน 2556 24 ก.ย. 2556
 แจังสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 24 กันยายน 2556 24 ก.ย. 2556
 ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมะในงาน ธรรมะในใจกับการทำงานร่วมกัน" ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 24 ก.ย. 2556
 ขอเชิญคณะครู และผู้ปกครอง ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2556 25 ก.ย. 2556
 นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพระ ในวันที่ 26 กันยายน 2556 26 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 27 กันยายน 2556 27 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 25 กันยายน 2556 27 ก.ย. 2556
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 26 กันยายน 2556 27 ก.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2556 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 7 ต.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2556 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 2 พ.ย. 2556
 แจ้งตารางการอยู่เวรดูแลสวัสดิภาพให้กับนักเรียน (ครูสนับสนุนการสอน) ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 7 พ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 12 พ.ย. 2556
 ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 27 พ.ย. 2556
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานเซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2013 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 28 พ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 29 พ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2556 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 9 ธ.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการเข้าประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 17 ธ.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2556 ในวันที่ 6 มกราคม 2557 5 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 6 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ และงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 27 มกราคม 2557 7 ม.ค. 2557
 ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2556 23 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 29 มกราคม 2557 27 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 10/2556 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 30 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 31 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 4 ก.พ. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 31 มกราคม 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 30 มกราคม 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 29 มกราคม 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 28 มกราคม 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 27 มกราคม 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 24 มกราคม 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 23 มกราคม 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิติวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 22 มกราคม 2557 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 21 มกราคม 2557 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 17 มกราคม 2557 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 15 มกราคม 2557 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 14 มกราคม 2557 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 13 มกราคม 2557 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 10 มกราคม 2557 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 10 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 30 กันยายน 2556 12 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 12 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 12 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 13 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 17 ก.พ. 2557
 สรุปสถิตินักเรียนมาเรียน ประจำเดือนกันยายน 2556 17 ก.พ. 2557
 สรุปสถิตินักเรียนมาเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 17 ก.พ. 2557
 สรุปสถิตินักเรียนมาเรียน ประจำเดือนมกราคม 2557 17 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 18 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 21 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 21 ก.พ. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 21 ก.พ. 2557
 คณะครูร่วมพิธีมุทิตาสักการะเจ้าอาวาสวัดแหลมใต้ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 24 ก.พ. 2557
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 25 ก.พ. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 2 มี.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 11/2556 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 3 มี.ค. 2557
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2557 4 มี.ค. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 11 มี.ค. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 11 มี.ค. 2557
 แจ้งสถิตินักเรียนมาเรียน ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 11 มี.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 18 มี.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 7 เมษายน 2557 2 เม.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 12/2556 ในวันที่ 8 เมษายน 2557 8 เม.ย. 2557
 คณะครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชาที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 2 ในวันที่ 20 - 21 เมษายน 2557 10 เม.ย. 2557
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : ()
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 9 กันยายน 25569 ก.ย. 2556
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 255620 ธ.ค. 2556
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 9 กันยายน 25569 ก.ย. 2556

• แฟ้มผลงาน (14)  
   1. ซ้ิิอมหนีไฟ
   2. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
   3. ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน
   4. ตรวจระเบียบนัำกเรียน
   5. การเรียนการสอน
   6. award
   7. ตรวจสารเสพติด
   8. พบผู้ปกครอง
   9. ลูกเสือ
   10. ประกวดสื่อ
   11. กิจกรรมภายนอก
   12. การแข่งขัน
   13. รับเครื่องราชย์
   14. เซนต์หลุยส์ สัมพันธ์ 24-25 มกราคม 2557