[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10235
ชื่อ: มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
ฉายา: Kai
อายุงาน: 19 ปี 0 เดือน 6 วัน
อีเมล: jkruajun@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (2)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2555  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  ปริญญาบัตร
2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2552  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ประกาศนียบัตร
3  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ประกาศนียบัตร
4  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2543  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ปริญญาบัตร
5  ปวส  โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ 2541  ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประกาศนียบัตร
6  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสตรีทุ่งสง 2539  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ประกาศนียบัตร
7  ประถมศึกษา  โรงเรียนรัตนศึกษา 2533  ประถมศึกษาปีที่ 6  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2562 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2562 รองประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2562 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2562 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2562 กรรมการ งานอภิบาล
2562 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2562 กรรมการและเลขานุการ งานนโยบายและแผน
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2562 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2561 รองประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2561 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2561 กรรมการ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการและเลขานุการ งานวิจัยและพัฒนา
2561 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2560 รองประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2560 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2560 มาตรฐานที่ 2 ข้อ 1 / กรรมการติดตามภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2560 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2560 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2559 รองประธาน งานสารบรรณ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบุคลากร
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2559 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2558 รองประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานอภิบาล
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 งานนโยบายและแผน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
2557 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2557 กรรมการ งานบุคลากร
2557 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 งานนโยบายและแผน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2556 งานบุคลากร งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2556 กรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการและเลขานุการ งานวิจัยและพัฒนา
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2554 กรรมการ งานสารบรรณ
2554 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2554 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2554 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2554 กรรมการ งานบุคลากร
2553 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2553 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2553 กรรมการ งานอภิบาล
2553 กรรมการและเลขานุการ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2553 รองประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2553 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2553 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2552 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2552 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2552 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2552 ประธานกรรมการ งานบุคลากร
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 9 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2552 กรรมการ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2551 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2551 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2551 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2551 ประธานกรรมการ งานบุคลากร
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2550 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2550 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2550 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2550 กรรมการ งานสารบรรณ
2550 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2550 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2550 กรรมการและเลขานุการ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2550 กรรมการ แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2549 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2549 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2549 กรรมการ งานสารบรรณ
2549 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2549 หัวหน้ามาตรฐานที่ 9 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2549 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2549 งานบุคลากร แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2548 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2548 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2548 กรรมการ งานบุคลากร
2548 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2547 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2547 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2547 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2547 เจ้าหน้าที่ งานดนตรีและการแสดง
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2544 เจ้าหน้าที่สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2545 เจ้าหน้าที่สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2546 เจ้าหน้าที่สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2547 เจ้าหน้าที่สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2548 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
ครูคู่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2/5
0 คำสั่งแต่งตั้ง
2549 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2550 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
ครูที่ปรึกษาชมรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
0 คำสั่งแต่งตั้ง
2551 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2552 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2553 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0
2554 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0
2555 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0
2556 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0
2557 เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
สัมมนา "หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การบรรยาย "พฤติกรรมและการเรียนรู้เด็กพิเศษ" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรม "การประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
สัมมนา "หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 24
ประชุมการเตรียมความพร้อมระบบงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 32
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2545 สมาคมสงเคราะห์การกุศล ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนา "การจัดเอกสารให้ได้มาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน" โรงแรมอิมพีเรียล กรุงเทพฯ 543 - 543 8
การบรรยายพิเศษ "รายการคุณภาพชีวิตพิชิตสิ่งแวดล้อม" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 24
ประชุมชี้แจงแผนการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรม "การวิจัยในชั้นเรียน" รุ่นที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น 1/2548 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 24
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 24
อบรมหลักสูตร Service Quality หัวใจสู่การบริการที่เป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ, การเขียนข่าวในอัลบั้ม และการตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : วัฒนธรรมการอบรมในโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
สัมมนากลุ่มงานธุรการโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ "บริการใส่ใจ ฉับไว ประทับใจ" อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ 543 - 543 16
อบรมคุณธรรมนำความรู้ตามโครงการพัฒนาชีวจิตบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาและบริหารจัดการเงินอุดหนุน โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก 543 - 543 8
สัมมนา "การมุ่งเน้นบุคลากร : บริหารทุนมนุษย์ กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่ง" โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ ชลบุรี 543 - 543 8
อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์ (SRD) (Human Resources Development by Three Sound Theory) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ - 8
สัมมนา "หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 19 ส.ค. 2544 - 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานอัสสัมชัญกับก้าวใหม่ไอที (Assumption College Towards IT Intelligence) โรงเรียนอัสสัมชัญ - 543
ศึกษาดูงานด้านบริการ หัวข้อ จิตวิทยาการบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา - 543
ฟังการเสวนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง "ตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง" เมืองทองธานี กรุงเทพ - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 3090  รางวัลเหรียญทองแดง ผลงานวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2547  เกียรติบัตร
2  0 3091  รางวัลผู้มีทักษะการเขียนบทความภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ระดับดีเยี่ยม  เกียรติบัตร
3  0 3093  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2550  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)