[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10218
ชื่อ: มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์
ฉายา: air
อายุงาน: 16 ปี 10 เดือน 25 วัน
อีเมล: sunipa_10218@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    โรงเรียนประชาสงเคราะห์    เอกสารวุฒิบัตร
2    โรงเรียนประชาสงเคราะห์    เอกสารวุฒิบัตร
3    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  เอกสารวุฒิบัตร
4    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  เอกสารวุฒิบัตร
5  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  คุรุศาสตร์บัณฑิตเอกประถมศึกษา  เอกสารวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานสอนเสริม
2560 รองประธานกรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ
2560 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2560 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2560 ประธานกรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2560 ประธานกรรมการ งานบุคลากร
2560 มาตรฐานที่ 2 / หลักธรรมาภิบาลข้อ 4 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2560 กรรมการ งานกีฬา
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ งานอภิบาล
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2558 กรรมการและเลขานุการ งานนโยบายและแผน
2558 เลขานุการสำนักผู้อำนวยการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2558 เลขานุการสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานสภานักเรียน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสภานักเรียน
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2554 กรรมการ งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 กรรมการ งานสภานักเรียน
2553 กรรมการ งานการเงิน
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2553 กรรมการ งานระดับชั้น
2553 ประธาน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2553 กรรมการ งานสภานักเรียน
2553 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2552 กรรมการ งานสภานักเรียน
2552 รองประธาน งานสวัสดิภาพนักเรียน
2552 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2552 กรรมการ งานบุคลากร
2552 กรรมการ งานอภิบาล
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 1 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 ประธาน งานระเบียบวินัย
2552 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2552 ประธานที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2552 รองประธาน งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2552 กรรมการ งานสอนเสริม
2552 ประธาน งานระดับชั้น
2552 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2552 รองประธาน งานบริหารแผนกกิจกรรม
2552 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2552 ประธานกรรมการ แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2552 ประธานกรรมการ แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2551 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพนักเรียน
2551 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2551 กรรมการ งานบุคลากร
2551 กรรมการ งานอภิบาล
2551 ที่ปรึกษา งานระเบียบวินัย
2551 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2551 ที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2551 ที่ปรึกษา งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2551 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2551 ประธานกรรมการ แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2550 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2550 กรรมการ งานสภานักเรียน
2550 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพนักเรียน
2550 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2550 ประธานที่ปรึกษา งานระเบียบวินัย
2550 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2550 ประธานที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2550 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2550 กรรมการ งานกองทุนสวัสดิการ
2550 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2549 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2549 กรรมการ งานสภานักเรียน
2549 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2549 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2549 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2549 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2549 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 หัวหน้าระดับ ม.6 งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2549 หัวหน้าระดับ ม.6 ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 หัวหน้าระดับ ม.6 แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2547 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2547 กรรมการ งานบุคลากร
2547 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2546 กรรมการ งานสำนักกิจการนักเรียน
2546 กรรมการ ศิลปะการแสดง
2546 กรรมการและเลขานุการ งานปกครอง
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/5
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 หัวหน้าแผนกปกครอง มัธยมศึกษา 10218 สลิปเงินเดือน
2549 หัวหน้าระดับ ม.6 มัธยมศึกษา 10218 สลิปเงินเดือน
2550 หัวหน้าแผนกปกครอง มัธยมศึกษา 10218 สลิปเงินเดือน
2551 หัวหน้าแผนกปกครอง มัธยมศึกษา 10218 สลิปเงินเดือน
2552 หัวหน้าแผนกปกครอง มัธยมศึกษา 10218 สลิปเงินเดือน
2553 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10218 สลิปเงินเดือน
2553 หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0 คำสั่ง
2554 ผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10218 สลิปเงินเดือน
2558 หัวหน้างานบุคลากร/เลขาสำนักผู้อำนวยการ ครูสนับสนุนการสอน 10218 สลิปเงินเดือน
2559 ผู้ช่วยสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้างานบุคลากร ครูสนับสนุนการสอน 10218 สลิปเงินเดือน
2560 หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน /หัวหน้างานบุคลากร /หัวหน้างานตรวจสอบการเงิน ครูสนับสนุนการสอน 10218 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
คุณธรรมนำความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 543 - 543
โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 543 - 543
เครือข่ายฝ่ายปกครองมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543
การพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 543 - 543
อบรมอาสาสมัครหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ 543 - 543
สัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลังท้องถิ่นขจัดภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน โรงแรมแกรน รอยัลพล่าซ่าฉะเชิงเทรา 543 - 543
ภารกิจผู้ร่วมบริหารการบริหารการศึกษาแบบเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม กรุงเทพ 543 - 543
โครงการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด โรงแรมแกรน รอยัลพล่าซ่าฉะเชิงเทรา 543 - 543
การดำเนินการติดตามโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา 543 - 543
แนวปฏิบัติในการจัดทำการนำไปใช้ และการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543
การประเมินออนไลด์ระบบสวิตซ์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม 543 - 543 1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 3
สัมมนาครูประจำปี 2553 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมสมองกับการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่สาม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
จิตวิทยากับยาเสพติด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
เข้าร่วมศึกษาดูงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 - 543
ศึกษาดูงานด้านปกครองและกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการเขียนแผนการสอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง - 543
สัมมนาครูผู้สอนภาษาจีน และร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1และณ ศูนย์ขงจื้อ โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนกวงฮั้ว จังหวัดระยอง - 543
ศึกษาดูงาน "World Expo 2010" ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองปักกิ่งและเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 หอประชุมชั้น 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 11 พ.ค. 2560 8 ชั่วโมง 30 นาที
2 ประชุมชี้แจงความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์ รอยัล พล่าซ่า ฉะเชิงเทรา 24 ส.ค. 2560 8 ชั่วโมง 30 นาที
3 นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 ส.ค. 2560-19 ส.ค. 2560 12 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  9 ก.พ. 2560  ผู้บริหารดีเด่นเนื่องในวันการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5  5 118 23 120 19 เอกสารเกียรติบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสอนเสริม,   งานพัสดุครุภัณฑ์,   งานจัดซื้อ,   งานการเงินและบัญชี,   งานธนาคารโรงเรียน,   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน,   งานตรวจสอบการเงิน,   งานอภิบาล,   งานบุคลากร,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   งานนโยบายและแผน,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   งานกีฬา,   งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก,   งานบริหารแผนกกิจกรรม,   งานสัมพันธ์ชุมชน,   งานประชาสัมพันธ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ - การเงิน
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (3)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานตรวจสอบการเงิน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบุคลากร
    กรรมการ: (13)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ   สังกัด งานพัสดุครุภัณฑ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเงินและบัญชี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานธนาคารโรงเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง มาตรฐานที่ 2 / หลักธรรมาภิบาลข้อ 4   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสัมพันธ์ชุมชน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (225)
   การประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร
   เสนออนุมัติงบประมาณ
   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
   วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ - การเงิน
   ติดตามการดำเเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน / แผนหน่วยงาน
   พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
   ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน
   ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
   จัดทำเครื่องมือประเมิน
   ประเมินผลการดำเนินงาน
   สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ - การเงิน
   จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ - การเงิน
   นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
   เสนออนุมัติงบประมาณ
   แต่งตั้งคณะกรรมการ
   ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
   จัดทำแผนงาน
   ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน
   ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
   ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน
   สรุปผลการดำเนินงาน
   นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป
   ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร
   ดำเนินการตามปฏิทินงาน
   ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน
   สรุปผลการดำเนินงาน
   ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร
   ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (มูลนิธิ ฯ)
   สร้างขวัญ กำลังใจ เช่น เยี่ยมไข้ งานมงคลสมรส งานศพ ฯลฯ
   งานเลี้ยงปิดภาคเรียน
   งาน Thank you Party
   ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ
   ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท / เอก
   จัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ ฯ
   สวัสดิการชุดทำงานครู
   ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2559
   ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
   สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร
   กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2560
   รางวัลครู/พนักงานนานปี
   อบรมพัฒนาบุคลากร
   สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน
   งานมุทิตาจิตครูเกษียณ
   ยกระดับคุณภาพครู
   There will be a seminar “Effective Teaching and Learning Process” for Foreing Teachers
   สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนและฉลองรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาปฐมวัย
   อบรมพัฒนาบุคลากร
   กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2560
   ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2560
   มุทิตาจิตครูเกษียณและพนักงานเกษียณ
   ครูที่ไม่มีสถิติ ขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2560
   รางวัลครูนานปี
   คุณครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2560
   กำหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่3/2560
   กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2560
   กำหนดการประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560(วันแรก)
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560
   กำหนดการประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560(วันสุดท้าย)
   กำหนดการประชุมแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคตะวันออก
   กำหนดการพิธีมิสซาขอบพระคุณเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 69 ปีและพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมสุขภาพกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมสุขภาพกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2560
   กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2560
   ประชุมครู ครั้งที่ 1/2560
   คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2559
   ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
   ผู้อำนวยการ คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิด "อาคารหลุยส์ มารี และอาคารศักดานุสรณ์" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (7 ก.ค. 60)
   กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพัฒนาการเด็ก
   กำหนดการประชุมแก้ไขตำรากลางภาษาอังกฤษ (วันแรก)
   กำหนดการประชุมแก้ไขตำรากลางภาษาอังกฤษ (วันสุดท้าย)
   มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ
   พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหลาเกมส์"
   พิธีมอบรางวัลบุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่มีอายุงาน(บรรจุ) ครบ 15 ปี 20 ปี 25 ปีและ 30 ปี
   พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหลาเกมส์" (วันแรก)
   พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหาเกมส์" (วันที่สอง)
   พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหลาเกมส์" (วันที่สาม)
   พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหลาเกมส์" (วันสุดท้าย)
   มิสบุญสม บุญประเสริฐ หัวหน้างานศูนย์ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมดูงาน "สะพานภาษาจีน" และสัปดาห์การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจีน-อาเซียน ปี 2017 (วันแรก)
   มิสบุญสม บุญประเสริฐ หัวหน้างานศูนย์ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมดูงาน "สะพานภาษาจีน" และสัปดาห์การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจีน-อาเซียน ปี 2017 (วันที่สอง)
   มิสบุญสม บุญประเสริฐ หัวหน้างานศูนย์ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมดูงาน "สะพานภาษาจีน" และสัปดาห์การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจีน-อาเซียน ปี 2017 (วันที่สาม)
   มิสบุญสม บุญประเสริฐ หัวหน้างานศูนย์ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมดูงาน "สะพานภาษาจีน" และสัปดาห์การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจีน-อาเซียน ปี 2017 (วันที่สี่)
   มิสบุญสม บุญประเสริฐ หัวหน้างานศูนย์ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมดูงาน "สะพานภาษาจีน" และสัปดาห์การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจีน-อาเซียน ปี 2017 (วันที่ห้า)
   มิสบุญสม บุญประเสริฐ หัวหน้างานศูนย์ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมดูงาน "สะพานภาษาจีน" และสัปดาห์การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจีน-อาเซียน ปี 2017 (วันที่หก)
   มิสบุญสม บุญประเสริฐ หัวหน้างานศูนย์ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมดูงาน "สะพานภาษาจีน" และสัปดาห์การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจีน-อาเซียน ปี 2017 (วันสุดท้าย)
   คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
   หัวหน้างานแนะแนว เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว 2560
   โรงเรียนกรุณาศึกษา และโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
   กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม
   ประชุมครู ครั้งที่ 2/2560
   กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทองประทานฯ ประจำปีการศึกษา 2560
   ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก" (วันแรก)
   นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
   ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก" (วันสุดท้าย)
   กำหนดการประชุมสัมมนาขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย(วันแรก)
   กำหนดการประชุมสัมมนาขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย(วันที่สอง)
   คณะครูเข้าร่วมอบรม "สอนภาษาไทยให้สนุกชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา"
   กำหนดการประชุมสัมมนาขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย(วันที่สาม)
   กำหนดการประชุมสัมมนาขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย(วันสุดท้าย)
   คุณครูเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
   ประชุมชี้แจงความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม
   ปรชุมครู ครั้งที่ 3/2560
   กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนกันยายน 2560
   กำหนดการอบรมทางวิชาการประจำปี 2560
   คณะครูศึกษาดูงานการว่าจ้างชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
   มิสบุญสม บุญประเสริฐ หัวหน้างานศูนย์ภาษาต่างประเทศ และคณะครู เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงาน Laureate Languages Program
   กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนตุลาคม 2560
   ประชุมครู ครั้งที่ 4/2560
   ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับและหัวหน้างาน
   คณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมการสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันแรก)
   คณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมการสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่สอง)
   คณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมการสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันสุดท้าย)
   มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
   ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วันแรก)
   ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (วันแรก)
   ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วันที่สอง)
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 3/2560
   ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (วันที่สอง)
   ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วันสุดท้าย)
   ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (วันที่สาม)
   ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (วันที่สี่)
   ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (วันที่ห้า)
   ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (วันที่หก)
   ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันแรก)
   ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (วันที่เจ็ด)
   ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่สอง)
   ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (วันสุดท้าย)
   ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันสุดท้าย)
   คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดาลอเรนซ์ ศิริชัย ผังรักษ์
   กำหนดการงาน "ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน" ประจำปีการศึกษา 2559
   ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในโปรแกรม MLP ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3
   กำหนดการโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   กำหนดการคณะครูชาวต่างชาติเข้าร่วมอบรมวัฒนธรรมไทย
   Foreign teacher of Saint Louis Chachoengsao has attended "Thai culture" seminar on November 17, 2017
   ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
   กำหนดการโครงการอบรมอาจารย์สอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6 (วันแรก)
   กำหนดการโครงการอบรมอาจารย์สอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6 (วันสุดท้าย)
   กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2560
   ประชุมครู ครั้งที่ 5/2560
   การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการ 4 ฝ่าย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560
   คณะครูได้รับทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันแรก)
   คณะครูได้รับทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่สอง)
   คณะครูได้รับทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่สาม)
   คณะครูได้รับทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่สี่)
   คณะครูได้รับทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ห้า)
   คณะครูได้รับทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่หก)
   คณะครูได้รับทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่เจ็ด)
   งานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา “SLC Christmas Party 2018”
   คณะครูได้รับทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่แปด)
   คณะครูได้รับทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่เก้า)
   คณะครูได้รับทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันสุดท้าย)
   มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
   งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
   ผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยไตรภาคีภาคตะวันออก (E-CGA NETWORK) "Robots and Artificial Intelligence"
   กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนมกราคม 2561
   ประชุมครู ครั้งที่ 6/2560
   คณะครู ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ศึกษาดูงานธุรการ
   การประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   สิ้นสุด ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2559
   สิ้นสุด สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร
   กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2560
   สิ้นสุด รางวัลครู/พนักงานนานปี
   สิ้นสุด อบรมพัฒนาบุคลากร
   สิ้นสุด งานมุทิตาจิตครูเกษียณ
   สิ้นสุด เสนออนุมัติงบประมาณ
   กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2560
   ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2560
   มุทิตาจิตครูเกษียณและพนักงานเกษียณ
   ครูที่ไม่มีสถิติ ขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2560
   รางวัลครูนานปี
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
   สิ้นสุด วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ - การเงิน
   สิ้นสุด ติดตามการดำเเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน / แผนหน่วยงาน
   สิ้นสุด พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
   สิ้นสุด ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน
   สิ้นสุด ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
   สิ้นสุด จัดทำเครื่องมือประเมิน
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ - การเงิน
   สิ้นสุด จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ - การเงิน
   สิ้นสุด นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด เสนออนุมัติงบประมาณ
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ
   สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
   สิ้นสุด จัดทำแผนงาน
   สิ้นสุด ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน
   สิ้นสุด ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
   สิ้นสุด ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน
   สิ้นสุด นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร
   ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร
   สิ้นสุด ดำเนินการตามปฏิทินงาน
   สิ้นสุด ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน
   สิ้นสุด ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร
   สิ้นสุด ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (มูลนิธิ ฯ)
   สิ้นสุด สร้างขวัญ กำลังใจ เช่น เยี่ยมไข้ งานมงคลสมรส งานศพ ฯลฯ
   สิ้นสุด งานเลี้ยงปิดภาคเรียน
   สิ้นสุด งาน Thank you Party
   สิ้นสุด ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ
   สิ้นสุด ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท / เอก
   สิ้นสุด จัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ ฯ
   สิ้นสุด สวัสดิการชุดทำงานครู
• ได้อยู่ในข่าว : (52)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. 16 พ.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์โครงการ "การแก้ไขปัญหาหนี้วิกฤติครูและบุคลากรทางการศึกษา" 16 พ.ค. 2560
 คุณครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 24 พ.ค. 2560
 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 26 พ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะครูเข้าร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 69 ปีและพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 29 พ.ค. 2560
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2559 12 มิ.ย. 2560
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมสุขภาพกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 12 มิ.ย. 2560
 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูทุกท่าน ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 16 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 19 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 23 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญประชุมฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 23 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560 28 มิ.ย. 2560
 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมส่งผลงานการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 28 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณครูเข้าร่วมส่งผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560 28 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 5 ก.ค. 2560
  ขอเชิญคุณครูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 11 ก.ค. 2560
 ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2560 12 ก.ค. 2560
 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 13 ก.ค. 2560
 งานบุคลากรจัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่มีอายุงาน(บรรจุ) ครบ 15 ปี 20 ปี 25 ปีและ 30 ปี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 13 ก.ค. 2560
 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด 18 ก.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 โรงเรียนกรุณาศึกษา และโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 24 ก.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 2 ส.ค. 2560
 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูทุกท่าน ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกรุณาศึกษา และโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 3 ส.ค. 2560
 ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก" ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2560 8 ส.ค. 2560
 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 10 ส.ค. 2560
 แจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 23 ส.ค. 2560
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนเดือนกันยายน เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 1 กันยายน 2560 23 ส.ค. 2560
 ประชุมชี้แจงความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม 24 ส.ค. 2560
 นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก 18 ส.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 29 ส.ค. 2560
 คณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมสัมมนาผู้ร่วมบริหารในหัวข้อเรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 31 ส.ค. 2560
 หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศและคณะครูศึกษาดูงานการว่าจ้างชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ในวันที่ 19 กันยายน 2560 14 ก.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2560 ในวันที่ 20 กันยายน 2560 20 ก.ย. 2560
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับและหัวหน้างาน ในวันที่ 29 กันยายน 2560 25 ก.ย. 2560
 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา วันที่ 4 ตุลาคม 2560 28 ก.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 5 ต.ค. 2560
 ประชุมชี้แจงความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม ประจำปี 2560 24 ส.ค. 2560
 นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก 18 ส.ค. 2560
 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และโรงเรียนนอกระบบ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 7 พ.ย. 2560
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ชะลอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อสวัสดิภาร (เงินทุนเลี้ยงชีพ) รายใหม่สำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถหักเงินสมาชิกที่มีภาระเงินกู้คืนให้กองทุนสงเคราะห์ 27 พ.ย. 2560
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : การปรับปรุงระเบียบและประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 27 พ.ย. 2560
 ขอเชิญบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2018 “SLC Christmas Party 2018” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 7 ธ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 12 ธ.ค. 2560
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 21 ธ.ค. 2560
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา 21 ธ.ค. 2560
 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 9 มกราคม 2561 8 ม.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2560 ในวันที่ 24 มกราคม 2561 24 ม.ค. 2561
 ้เซ็นสัญญาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ก.พ. 2561
 ขอเชิญชวนคณะครูทุกท่านให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 14 ก.พ. 2561
 คณะครูเป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 ก.พ. 2561
 ขอต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานธุรการ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 6 มี.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (10)
 ยินตีต้อนรับมิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ เข้าสู่การเป็นคริสตชนคาทอลิก ในวันที่ 30 เมษายน 2560 17 พ.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 16 มิ.ย. 2560
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 16 มิ.ย. 2560
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 4 ก.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 5 ก.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 9 ส.ค. 2560
 ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก" ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 18 ส.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 30 ส.ค. 2560
 เซ็นสัญญาซื้อขายอุปกรณ์สำหรับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อการประหยัดพลังงาน ในวันที่ 24 มกราคม 2561 2 ก.พ. 2561
 คณะครูเป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 19 ก.พ. 2561
• โพสต์ข่าว : (69)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. 16 พ.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์โครงการ "การแก้ไขปัญหาหนี้วิกฤติครูและบุคลากรทางการศึกษา" 16 พ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 29 พ.ค. 2560
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2559 12 มิ.ย. 2560
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมสุขภาพกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 12 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 13 มิ.ย. 2560
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2559 13 มิ.ย. 2560
  คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ 13 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 26 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560 28 มิ.ย. 2560
 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมส่งผลงานการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 28 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณครูเข้าร่วมส่งผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560 28 มิ.ย. 2560
 ผู้อำนวยการ คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิด "อาคารหลุยส์ มารี และอาคารศักดานุสรณ์" ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 29 มิ.ย. 2560
 พนักงานของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหาเกมส์" ในวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560 3 ก.ค. 2560
  ขอเชิญคุณครูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 11 ก.ค. 2560
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารีอาไสว ตันสุวงษ์ มารดาของภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ 11 ก.ค. 2560
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 6 - 13 ตุลาคม 2560 11 ก.ค. 2560
 ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2560 12 ก.ค. 2560
 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 13 ก.ค. 2560
 งานบุคลากรจัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่มีอายุงาน(บรรจุ) ครบ 15 ปี 20 ปี 25 ปีและ 30 ปี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 13 ก.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 โรงเรียนกรุณาศึกษา และโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 24 ก.ค. 2560
 คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณ "โอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 50 ปี" โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 27 ก.ค. 2560
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดามิสกาญจนา พงษ์เจริญ 31 ก.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรม "สอนภาษาไทยให้สนุกชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 31 ก.ค. 2560
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 31 ก.ค. 2560
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 31 ก.ค. 2560
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความไว้อาลัยกับการมรณะภาพของพระวินัย ฐานิสโร บิดาของมิสวีณา นิ่มเรือง 7 ส.ค. 2560
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมิสอรพินท์ พูลถาวร บุคลากรครูของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8 ส.ค. 2560
 ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก" ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2560 8 ส.ค. 2560
 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 10 ส.ค. 2560
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดามิสสุวิมล พลัดดง 15 ส.ค. 2560
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณพ่อโฉมตรู ด่านดี บิดา มิสฉันทนา ด่านดี 22 ส.ค. 2560
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 กันยายน 2560 23 ส.ค. 2560
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนเดือนกันยายน เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 1 กันยายน 2560 23 ส.ค. 2560
 ประชุมชี้แจงความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม 24 ส.ค. 2560
 นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก 18 ส.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2560 31 ส.ค. 2560
 คณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมสัมมนาผู้ร่วมบริหารในหัวข้อเรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 31 ส.ค. 2560
 หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศและคณะครูศึกษาดูงานการว่าจ้างชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ในวันที่ 19 กันยายน 2560 14 ก.ย. 2560
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนเดือนตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 29 กันยายน 2560 20 ก.ย. 2560
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 20 ก.ย. 2560
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับและหัวหน้างาน ในวันที่ 29 กันยายน 2560 25 ก.ย. 2560
 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา วันที่ 4 ตุลาคม 2560 28 ก.ย. 2560
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดงาน "ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน" ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 7 พ.ย. 2560
 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และโรงเรียนนอกระบบ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 7 พ.ย. 2560
 คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดาลอเรนซ์ ศิริชัย ผังรักษ์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 7 พ.ย. 2560
 ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในโปรแกรม MLP ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 10 พ.ย. 2560
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 10 พ.ย. 2560
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 10 พ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการ 4 ฝ่าย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 7 ธ.ค. 2560
 ขอเชิญบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2018 “SLC Christmas Party 2018” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 7 ธ.ค. 2560
 คณะครูได้รับทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2560 13 ธ.ค. 2560
 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 9 มกราคม 2561 8 ม.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนมกราคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 26 มกราคม 2561 17 ม.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 17 ม.ค. 2561
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณแม่บุบผา โขมะนาม มารดา มาสเตอร์นิคม โขมะนาม 12 ก.พ. 2561
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา มิสรุ่งฤดี อังศิริ 12 ก.พ. 2561
 คณะภราดา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดา มิสมุกดา เส็งเจริญ 22 ก.พ. 2561
• โพสต์ภาพ : (68)
คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ มารดา มิสมุกดา เส็งเจริญ 27 ก.พ. 2561
คณะภราดา และคณะครูร่วมพิธีปลงศพ มารดา มิสมุกดา เส็งเจริญ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 256127 ก.พ. 2561
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น ผู้สนับสนุนดีเด่น และ ครู 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ในวันการศึกษาเอกชน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 256120 ก.พ. 2561
พิธีมุทิตาจิตครุนิรันดร์ ครูเกษียณ มิสจุฑาทิพย์ วรศักดิืเสนีย์ , มิสชุติมา มุสิการยกูล และมิสอรวรรณ ธนะวัฒน์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 256120 ก.พ. 2561
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของมาสเตอร์นิคม โขมะนาม ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 256112 ก.พ. 2561
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ในวันที่ 26 มกราคม 256129 ม.ค. 2561
การประชุมครู ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 29 ม.ค. 2561
คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และปฐมวัย ในวันที่ 21 มกราคม 256122 ม.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร เพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 มกราคม 256122 ม.ค. 2561
คณะครูได้รับทุนสัมมนา/ฝึกอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 256012 ม.ค. 2561
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของมิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี ในวันที่ 5 มกราคม 25618 ม.ค. 2561
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ มอบโบนัสประจำปีให้กับบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 21 ธันวาคม 256021 ธ.ค. 2560
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบโบนัสประจำปีให้กับพนักงานของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 21 ธันวาคม 256021 ธ.ค. 2560
มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 8 ธันวาคม 256012 ธ.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 256012 ธ.ค. 2560
คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยเยี่ยมให้กำลังใจมิสหนึ่งฤทัย ทองคำ เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 25604 ธ.ค. 2560
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ในวันที่ 1 ธันวาคม 25604 ธ.ค. 2560
การประชุมครู ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 ธันวาคม 25604 ธ.ค. 2560
ตัวแทนคณครูเยี่ยมให้กำลังใจมิสดวงใจ นาคปุณบุตร คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมิสชฎามาศ ศรีชนะวัฒน์ คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 256016 พ.ย. 2560
คณะภราดาและคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา วัดตัวตัดชุดสูทของโรงเรียนเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนครบรอบ 70 ปี ในปีการศึกษา 2561 วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 256013 พ.ย. 2560
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในโปรแกรม MLP ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 256013 พ.ย. 2560
ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 25609 พ.ย. 2560
คณะภราดาและคณะครูร่วมแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรสของมิสอุษา จันทร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 9 พ.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 6 พ.ย. 2560
อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย และคณะภราดาจากประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 25602 พ.ย. 2560
คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาของมิสฉันทนา ด่านดี ในวันที่ 31 ตุลาคม 25602 พ.ย. 2560
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของมิสฉันทนา ด่านดี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 2 พ.ย. 2560
คณะภราดา และคณะครูร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "Thank you Party " ในวันที่ 30 ตุลาคม 25602 พ.ย. 2560
คณะภราดา และคณะครูร่วมพิธีปลงศพภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ อดีตอธิการเจ้าคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนในเครือฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 25609 ต.ค. 2560
คณะภราดา และคณะครูร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ อดีตอธิการเจ้าคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนในเครือฯ ในวันที่ 5 ตุลาคม 25609 ต.ค. 2560
คณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมสัมมนาผู้ร่วมบริหารในหัวข้อเรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 6 ต.ค. 2560
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม ในวันที่ 29 กันยายน 2560 4 ต.ค. 2560
การประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 4 ต.ค. 2560
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับและหัวหน้างาน ในวันที่ 29 กันยายน 2560 4 ต.ค. 2560
มิสบุญสม บุญประเสริฐ และคณะครูผู้สอนภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาดูงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ในวันที่ 25 กันยายน 2560 25 ก.ย. 2560
บริษัทเวิล์ด ดีไลท์ พลัส ให้คำแนะนำคุณครูที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ วันที่ 25 กันยายน 256025 ก.ย. 2560
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศและคณะครูศึกษาดูงานการว่าจ้างชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ในวันที่ 19 กันยายน 2560 19 ก.ย. 2560
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน ในวันที่ 1 กันยายน 2560 4 ก.ย. 2560
การประชุมครู ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 กันยายน 25604 ก.ย. 2560
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมสัมภาษณ์ครูประจำชั้นระดับการศึกษาปฐมวัย และพนักงานของโรงเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 256029 ส.ค. 2560
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของมิสฉันทนา ด่านดี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 25 ส.ค. 2560
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดน้ำศพบิดาของมิสฉันทนา ด่านดี ในวันที่ 22 สิงหาคม 256022 ส.ค. 2560
คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาของมิสสุวิมล พลัดดง ในวันที่ 17 สิงหาคม 256022 ส.ค. 2560
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของมิสสุวิมล พลัดดง ในวันที่ 16 สิงหาคม 256021 ส.ค. 2560
ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก" ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 256018 ส.ค. 2560
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดน้ำศพมารดาของมิสสุวิมล พลัดดง ในวันที่ 13 สิงหาคม 256015 ส.ค. 2560
ภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมิสอรพินท์ พูลถาวร บุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 13 สิงหาคม 256015 ส.ค. 2560
คณะครู และพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดามิสวีณา นิ่มเรือง ในวันที่ 10 สิงหาคม 256011 ส.ค. 2560
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมิสอรพินท์ พูลถาวร ในวันที่ 10 สิงหาคม 256011 ส.ค. 2560
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังความรู้ทางด้านประกันสังคมจากหน่วยงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 10 ส.ค. 2560
คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณ "โอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 50 ปี" โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 10 ส.ค. 2560
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระวินัย ฐานิสโร บิดาของมิสวีณา นิ่มเรือง10 ส.ค. 2560
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 7 ส.ค. 2560
การประชุมครู ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 สิงหาคม 25607 ส.ค. 2560
อวยพรวันคล้ายวันเกิดของภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 สิงหาคม 25604 ส.ค. 2560
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่องุ่น ผลจันทร์ มารดาของมิสกาญจนา พงษ์เจริญ ในวันที่ 2 สิงหาคม 25603 ส.ค. 2560
คณะครูเยี่ยมให้กำลังใจมิสดวงใจ นาคปุณบุตร พักรักษาตัวด้วยโรคเบาหวาน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 25601 ส.ค. 2560
พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 256024 ก.ค. 2560
ตัวแทนคณะครูเยี่ยมไข้และให้กำลังใจมาสเตอร์พิษณุพงศ์ สร้อยเกียว เนื่องจากป่วยเป็นลำไส้อักเสบ ในวันที่ 21 กรกฏาคม 256021 ก.ค. 2560
พิธีมอบรางวัลบุคลากรนานปี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 256020 ก.ค. 2560
ผู้อำนวยการ คณะภราดา และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิด "อาคารหลุยส์ มารี และอาคารศักดานุสรณ์" ในวันที่ 7 กรกฎาคม 256011 ก.ค. 2560
ประมวลภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสาที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี3 ก.ค. 2560
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน ในวันที่ 30 มิถุนายน 25603 ก.ค. 2560
การประชุมครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 25603 ก.ค. 2560
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลให้กับคณะครู ที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2560 ประจำปีการศึกษา 25593 ก.ค. 2560
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา พบคุณครูอาวุโส วันที่ 21 มิถุนายน 256022 มิ.ย. 2560
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 256016 มิ.ย. 2560
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมสุขภาพกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 มิถุนายน 256016 มิ.ย. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)