[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10218
ชื่อ: มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์
ฉายา: air
อายุงาน: 17 ปี 7 เดือน 20 วัน
อีเมล: sunipa_10218@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    โรงเรียนประชาสงเคราะห์    เอกสารวุฒิบัตร
2    โรงเรียนประชาสงเคราะห์    เอกสารวุฒิบัตร
3    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  เอกสารวุฒิบัตร
4    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  เอกสารวุฒิบัตร
5  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  คุรุศาสตร์บัณฑิตเอกประถมศึกษา  เอกสารวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานสอนเสริม
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2561 ประธานกรรมการ งานบุคลากร
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2561 ที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2561 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2561 กรรมการ งานกีฬา
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2561 กรรมการ งานกีฬา
2561 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานสอนเสริม
2560 รองประธานกรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ
2560 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2560 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2560 ประธานกรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2560 ประธานกรรมการ งานบุคลากร
2560 มาตรฐานที่ 2 / หลักธรรมาภิบาลข้อ 4 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2560 กรรมการ งานกีฬา
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2560 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ งานอภิบาล
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2558 กรรมการและเลขานุการ งานนโยบายและแผน
2558 เลขานุการสำนักผู้อำนวยการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2558 เลขานุการสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานสภานักเรียน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสภานักเรียน
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2554 กรรมการ งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 กรรมการ งานสภานักเรียน
2553 กรรมการ งานการเงิน
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2553 กรรมการ งานระดับชั้น
2553 ประธาน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2553 กรรมการ งานสภานักเรียน
2553 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2552 กรรมการ งานสภานักเรียน
2552 รองประธาน งานสวัสดิภาพนักเรียน
2552 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2552 กรรมการ งานบุคลากร
2552 กรรมการ งานอภิบาล
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 1 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 ประธาน งานระเบียบวินัย
2552 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2552 ประธานที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2552 รองประธาน งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2552 กรรมการ งานสอนเสริม
2552 ประธาน งานระดับชั้น
2552 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2552 รองประธาน งานบริหารแผนกกิจกรรม
2552 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2552 ประธานกรรมการ แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2552 ประธานกรรมการ แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2551 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพนักเรียน
2551 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2551 กรรมการ งานบุคลากร
2551 กรรมการ งานอภิบาล
2551 ที่ปรึกษา งานระเบียบวินัย
2551 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2551 ที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2551 ที่ปรึกษา งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2551 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2551 ประธานกรรมการ แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2550 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2550 กรรมการ งานสภานักเรียน
2550 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพนักเรียน
2550 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2550 ประธานที่ปรึกษา งานระเบียบวินัย
2550 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2550 ประธานที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2550 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2550 กรรมการ งานกองทุนสวัสดิการ
2550 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2549 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2549 กรรมการ งานสภานักเรียน
2549 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2549 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2549 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2549 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2549 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 หัวหน้าระดับ ม.6 งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2549 หัวหน้าระดับ ม.6 ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 หัวหน้าระดับ ม.6 แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2547 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2547 กรรมการ งานบุคลากร
2547 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2546 กรรมการ งานสำนักกิจการนักเรียน
2546 กรรมการ ศิลปะการแสดง
2546 กรรมการและเลขานุการ งานปกครอง
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/5
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 หัวหน้าแผนกปกครอง มัธยมศึกษา 10218 สลิปเงินเดือน
2549 หัวหน้าระดับ ม.6 มัธยมศึกษา 10218 สลิปเงินเดือน
2550 หัวหน้าแผนกปกครอง มัธยมศึกษา 10218 สลิปเงินเดือน
2551 หัวหน้าแผนกปกครอง มัธยมศึกษา 10218 สลิปเงินเดือน
2552 หัวหน้าแผนกปกครอง มัธยมศึกษา 10218 สลิปเงินเดือน
2553 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10218 สลิปเงินเดือน
2553 หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0 คำสั่ง
2554 ผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10218 สลิปเงินเดือน
2558 หัวหน้างานบุคลากร/เลขาสำนักผู้อำนวยการ ครูสนับสนุนการสอน 10218 สลิปเงินเดือน
2559 ผู้ช่วยสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้างานบุคลากร ครูสนับสนุนการสอน 10218 สลิปเงินเดือน
2560 หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน /หัวหน้างานบุคลากร /หัวหน้างานตรวจสอบการเงิน ครูสนับสนุนการสอน 10218 สลิปเงินเดือน
2561 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ / หัวหน้างานบุคลากร ครูสนันสนุนการสอน 10218 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
คุณธรรมนำความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 543 - 543
โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 543 - 543
เครือข่ายฝ่ายปกครองมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543
การพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 543 - 543
อบรมอาสาสมัครหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ 543 - 543
สัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลังท้องถิ่นขจัดภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน โรงแรมแกรน รอยัลพล่าซ่าฉะเชิงเทรา 543 - 543
ภารกิจผู้ร่วมบริหารการบริหารการศึกษาแบบเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม กรุงเทพ 543 - 543
โครงการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด โรงแรมแกรน รอยัลพล่าซ่าฉะเชิงเทรา 543 - 543
การดำเนินการติดตามโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา 543 - 543
แนวปฏิบัติในการจัดทำการนำไปใช้ และการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543
การประเมินออนไลด์ระบบสวิตซ์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม 543 - 543 1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 3
สัมมนาครูประจำปี 2553 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมสมองกับการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่สาม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
จิตวิทยากับยาเสพติด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
เข้าร่วมศึกษาดูงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 - 543
ศึกษาดูงานด้านปกครองและกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการเขียนแผนการสอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง - 543
สัมมนาครูผู้สอนภาษาจีน และร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1และณ ศูนย์ขงจื้อ โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนกวงฮั้ว จังหวัดระยอง - 543
ศึกษาดูงาน "World Expo 2010" ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองปักกิ่งและเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 11 พ.ค. 2561 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  9 ก.พ. 2560  ผู้บริหารดีเด่นเนื่องในวันการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5  5 118 23 120 19 เอกสารเกียรติบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบุคลากร,   งานสอนเสริม,   งานประชาสัมพันธ์,   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน,   งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ,   งานสัมพันธ์ชุมชน,   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ,   งานอภิบาล,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   งานวิจัยและพัฒนา,   งานนโยบายและแผน,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานศูนย์ดนตรี,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   งานบริหารแผนกกิจกรรม,   งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก,   งานกีฬา,   งานบริหารแผนกกิจกรรม,   งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก,   งานกีฬา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบุคลากร
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
    กรรมการ: (14)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสัมพันธ์ชุมชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษา   สังกัด งานวิจัยและพัฒนา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (167)
   ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร
   เสนออนุมัติงบประมาณ
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร
   ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร
   ดำเนินการตามปฏิทินงาน
   ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่(มูลนิธิฯ)
   สร้างขวัญ กำลังใจ เช่น เยี่ยมไข้ งานมงคลสมรส งานศพ ฯลฯ
   กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด
   รางวัลครู / พนักงานนานปี
   รางวัลครู ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย
   งานมุทิตาจิตครูเกษียณ
   งานเลี้ยงปิดภาคเรียน
   งาน Thank you Party
   อบรมพัฒนาบุคลากร
   ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ
   ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท / เอก
   สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
   จัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ฯ
   ฉลองโรงเรียนครบรอบ 70 ปี
   เสนอขออนุมัติงบประมาณ
   แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน
   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
   รับรองงานสำนักผู้อำนวยการ
   ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
   ติดตามผลการดำเนินงาน
   จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำเป็นรูปเล่ม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
   สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน
   Foreign Teachers Seminar, School Year 2018
   สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561
   การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนและฉลองรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาปฐมวัย
   อบรมพัฒนาบุคลากร
   สิ้นสุด สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
   คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตรการ "การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560"(วันสุดท้าย)
   ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และคณะครูเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 และปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
   คณะครูเข้าร่วมอบรมด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (วันแรก)
   คณะครูเข้าร่วมอบรมด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (วันสุดท้าย)
   ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
    ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561
   กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครูเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน
   ประชุมครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
   พิธีมอบรางวัลให้กับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2560
   กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้ Facebook สำหรับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน"
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรณีพิเศษ
   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561
   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันแรก)
   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันสุดท้าย)
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561
   กำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย (วันแรก)
   กำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย (วันที่สอง)
   กำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย (วันสุดท้าย)
   กำหนดการประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการร่วมกับประธานฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561
   พิธีมอบรางวัลครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2560
   กำหนดการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองโรงเรียน ครบรอบ 70 ปี
   ประชุมครู ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
   กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครูเดือนกรกฎาคม
   คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้กับรถโรงเรียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561
   กำหนดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(วันแรก)
   กำหนดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(วันที่สอง)
   กำหนดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(วันที่สาม)
   กำหนดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(วันสุดท้าย)
   กำหนดการอบรม "การเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก"
   กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องโอกาสฉลองการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 70 ปี
   พิธีทางศาสนาอิสลามเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 70 ปี
   พิธีฉลองการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 70 ปี
   ประชุมครู ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
   กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครูเดือนสิงหาคม
   การอบรมการศึกษานานาชาติ:ทางรอดของการศึกษาเอกชน
   ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ศึกษาดูงาน ณ เมืองเทียนจินและเมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันแรก)
   ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ศึกษาดูงาน ณ เมืองเทียนจินและเมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่สอง)
   ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ศึกษาดูงาน ณ เมืองเทียนจินและเมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่สาม)
   ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ศึกษาดูงาน ณ เมืองเทียนจินและเมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่สี่)
   ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ศึกษาดูงาน ณ เมืองเทียนจินและเมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ห้า)
   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561
   ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ศึกษาดูงาน ณ เมืองเทียนจินและเมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่หก)
   ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ศึกษาดูงาน ณ เมืองเทียนจินและเมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันสุดท้าย)
   ประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาสรุปร่างผลการสร้างชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ(วันแรก)
   กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2561
   การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาสรุปร่างผลการสร้างชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ(วันสุดท้าย)
   คณะครูเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (วันแรก)
   กำหนดการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"(วันแรก)
   กำหนดการการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"(วันที่สอง)
   คณะครูเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (วันที่สอง)
   กำหนดการการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"(วันสุดท้าย)
   คณะครูเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (วันสุดท้าย)
   Itinerary Bhutan 6-9 Oct 2018 (วันแรก)
   Preparing Learners for Success in the Wider World (Pre-Primary and primary teachers)
   Preparing Learners for Success in the Wider World(Secondary Teachers)
   Itinerary Bhutan 6-9 Oct 2018 (วันสอง)
   Itinerary Bhutan 6-9 Oct 2018 (วันสาม)
   Itinerary Bhutan 6-9 Oct 2018 (วันสุดท้าย)
   Maximizing Students Engagement(Primary English Teachers)
   Maximizing Students Engagement(Secondary English Teachers)
   Maximizing Students Engagement(Primary Mathematics & Science Teachers)
   การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2561(วันแรก)
   คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันแรก)
   การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2561(วันที่สอง)
   คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่สอง)
   การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2561(วันสุดท้าย)
   คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่สาม)
   คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่สี่)
   คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ห้า)
   คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันสุดท้าย)
   อบรมหัวข้อ "เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู"
   คณะครูร่วมงานฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์
   คณะครูเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564 (วันแรก)
   คณะครูเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564 (วันสุดท้าย)
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2561
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561
   สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกครูไปศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 เดือน ณ ประเทศภูฏาณ
   คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร วิชาวิทยากรคำนวณ ด้วยการเรียนรู้ภาษา Swift กับแอพพลิเคชั่น Swift Playground และ Xcode
   สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกครูไปศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 เดือน ณ ประเทศภูฏาณ (วันแรก)
   สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกครูไปศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 เดือน ณ ประเทศภูฏาณ (วันสุดท้าย)
   สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกครูไปศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 เดือน ณ ประเทศภูฏาณ
   ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรม "Course Contents and Lesson Plan Template วันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 (วันแรก)
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรม "Course Contents and Lesson Plan Template วันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 (วันที่สอง)
   ประชุมครู ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
   กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2561
    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรม "Course Contents and Lesson Plan Template วันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 (วันที่สาม) วันที่ 08 ธ.ค. 2561
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรม "Course Contents and Lesson Plan Template วันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 (วันที่สี่)
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรม "Course Contents and Lesson Plan Template วันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 (วันที่ห้า)
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรม "Course Contents and Lesson Plan Template วันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 (วันที่หก)
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรม "Course Contents and Lesson Plan Template วันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 (วันที่เจ็ด)
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรม "Course Contents and Lesson Plan Template วันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 (วันที่แปด)
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรม "Course Contents and Lesson Plan Template วันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 (วันที่เก้า)
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรม "Course Contents and Lesson Plan Template วันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 (วันสุดท้าย)
   งานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
   สิ้นสุด ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
   ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร
   สิ้นสุด เสนออนุมัติงบประมาณ
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร
   สิ้นสุด ดำเนินการตามปฏิทินงาน
   สิ้นสุด ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่(มูลนิธิฯ)
   สิ้นสุด สร้างขวัญ กำลังใจ เช่น เยี่ยมไข้ งานมงคลสมรส งานศพ ฯลฯ
   สิ้นสุด กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด
   สิ้นสุด รางวัลครู / พนักงานนานปี
   สิ้นสุด รางวัลครู ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย
   สิ้นสุด งานมุทิตาจิตครูเกษียณ
   สิ้นสุด งานเลี้ยงปิดภาคเรียน
   สิ้นสุด งาน Thank you Party
   สิ้นสุด อบรมพัฒนาบุคลากร
   สิ้นสุด ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ
   สิ้นสุด ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท / เอก
   สิ้นสุด สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด จัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ฯ
   สิ้นสุด ฉลองโรงเรียนครบรอบ 70 ปี
   สิ้นสุด เสนอขออนุมัติงบประมาณ
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
   รับรองงานสำนักผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด ติดตามผลการดำเนินงาน
   สิ้นสุด จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำเป็นรูปเล่ม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• ได้อยู่ในข่าว : (22)
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 30 พ.ค. 2561
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 6 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 7 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคุณครูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 21 มิ.ย. 2561
 การคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 10 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 13 ก.ค. 2561
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองโรงเรียน ครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 20 ก.ค. 2561
 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 26 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 3 ส.ค. 2561
 ขอเชิญครูผู้สอนที่รับผิดชอบสอนในตำรากลางภาษาอังกฤษ สอบชิงทุนศึกษาด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศอินเดียในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 9 ส.ค. 2561
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 21 ส.ค. 2561
 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch 30 ส.ค. 2561
 คณะภราดาและคณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฏาน ในวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2561 3 ก.ย. 2561
 คณะภราดาและคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนา "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561 14 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดกิจกรรม 70 SLC HOMECOMING DAY ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 กันยายน 2561 17 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 20 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 27 กันยายน 2561 24 ก.ย. 2561
 คณะครูร่วมงานฉลองหิรัญสมโภชการถวายตัวครั้งแรกของภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 29 ต.ค. 2561
 คณะครูร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 5 พ.ย. 2561
 ขอเชิญบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2019 “SLC Christmas Party 2019” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 17 ธ.ค. 2561
 ประชาสัมพันธ์ "การขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (กรณีพิเศษ) ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 17 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญครูผู้สอนที่รับผิดชอบสอนในตำรากลางภาษาอังกฤษ สอบชิงทุนศึกษาด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 17 ธ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (6)
 การประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิภาพนักเรียน ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 13 ก.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 8 ส.ค. 2561
 กิจกรรมพบพระชำระใจระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 20 ส.ค. 2561
 คณะกรรมการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ เข้ารับฟังการนำเสนอเครื่องโปรเจคเตอร์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 10 ต.ค. 2561
 คณะครูร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 16 พ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 26 พ.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (19)
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณแม่อัจฉรา ทรัพย์เฟื่องฟู มารดา มาสเตอร์อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู 18 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 1 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 1 มิ.ย. 2561
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2560 5 มิ.ย. 2561
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2560 5 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 18 มิ.ย. 2561
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดา มิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์ 3 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 23 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกรกฎาคมเข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 23 ก.ค. 2561
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา มิสอุษา จันทร 9 ส.ค. 2561
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มาสเตอร์เชษฐา รักษาศรี 9 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 31 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 กันยายน 2561 24 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 27 กันยายน 2561 24 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 6 พ.ย. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 6 พ.ย. 2561
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม "Course Contents and Lesson Plan Template ในวันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 29 พ.ย. 2561
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 3 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 3 ธ.ค. 2561
• โพสต์ภาพ : (18)
ตัวแทนครูระดับการศึกษาปฐมวัย เยี่ยมมิสจุฑามาศ มะหะมาน โอกาสคลอดบุตร วันที่ 17 ธันวาคม 2561 18 ธ.ค. 2561
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 ธันวาคม 256111 ธ.ค. 2561
การประชุมครู ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 ธันวาคม 256111 ธ.ค. 2561
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ในวันที่ 7 ธันวาคม 256111 ธ.ค. 2561
คณะภราดา คณะครูร่วมงานฉลองหิรัญสมโภชการถวายตัวครั้งแรกของภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์ และ เข้าร่วมพิธีเสกสุสานภราดา ประจำปี 2561 เพื่อร่วมระลึกถึงภราดาที่ล่วงลับไปแล้วที่ฝังในสุสาน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 5 พ.ย. 2561
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร พร้อมคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 5 พ.ย. 2561
คณะภราดาและคณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฏาน ในวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2561 16 ต.ค. 2561
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปอยู่ในอ้อมพระหัตถ์พระเจ้าของ ยอแซฟ สำราญ ตันติวัฒนากร 24 ก.ย. 2561
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ บิดา มิสวิมล สมศรี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 7 ก.ย. 2561
การประชุมครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 สิงหาคม 25613 ก.ย. 2561
กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม ในวันที่ 31 สิงหาคม 25613 ก.ย. 2561
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่ออำนวย กลิ่นเชิดชู บิดา มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู ในวันที่ 21 สิงหาคม 256122 ส.ค. 2561
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดน้ำศพ บิดา มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู ในวันที่ 20 สิงหาคม 256122 ส.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฉลองโรงเรียนครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 23 ก.ค. 2561
คณะครูเข้ารับการอบรมการใช้ iPad เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 256123 ก.ค. 2561
คณะครูและพนักงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลบุคลากรนานปี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 256123 ก.ค. 2561
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฏหมายประจำโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 256123 ก.ค. 2561
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของมารดา มิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 25616 ก.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)