[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10208
ชื่อ: มิส  วารุณี    คงวิมล
ฉายา: -
อายุงาน: 20 ปี 2 เดือน 9 วัน
อีเมล: euaynarak@sl.ac.th
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2558  การศึกษามหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2550  การประถมศึกษา  ปริญญาบัตร
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2547  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ปริญญาบัตร
4  อนุปริญญา  สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2545  ธุรกิจการท่องเที่ยว  ปริญญาบัตร
5    โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกศรีวรการ 2542  การบัญชี  ประกาศนียบัตร
6  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดาราสมุทร 2539  มัธยมศึกษาปีที่ 3  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2562 ประธานกรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2562 กรรมการและเลขานุการ งานสารบรรณ
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2562 กรรมการ งานอภิบาล
2562 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2562 กรรมการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2561 รองประธานกรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2560 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2560 กรรมการและเลขานุการ งานอภิบาล
2560 กรรมการตรวจติดตามภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2559 กรรมการและเลขานุการ งานอภิบาล
2558 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2558 กรรมการและเลขานุการ งานอภิบาล
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานอภิบาล
2557 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ งานอภิบาล
2556 รองประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการ งานอภิบาล
2555 กรรมการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานสารบรรณ
2554 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2554 กรรมการ งานอภิบาล
2554 กรรมการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2553 กรรมการ งานอภิบาล
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2553 กรรมการและเลขานุการ งานสารบรรณ
2553 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2553 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2553 กรรมการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2552 รองประธานกรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2552 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2552 รองประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2552 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2552 กรรมการและเลขานุการ งานอภิบาล
2552 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2552 กรรมการ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2551 รองประธานกรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2551 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2551 รองประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2551 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2551 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งานอภิบาล
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2550 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2550 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2550 กรรมการ งานสารบรรณ
2550 กรรมการ งานบุคลากร
2550 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2550 กรรมการ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2550 กรรมการและเลขานุการ แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2549 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2549 กรรมการ งานสารบรรณ
2549 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2549 กรรมการ งานบุคลากร
2549 งานบุคลากร แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2548 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2547 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2547 กรรมการ งานสารบรรณ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2543 เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ 0
2544 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 0
2545 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 0
2546 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 0
2547 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 0
2548 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 0
2549 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 0
2550 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 0
2551 งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2552 งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2553 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2554 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน 0
2555 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2556 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2557 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2008 ก.พ. 551  ครูดีเด่นเนื่องในวันการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2550  เกียรติบัตร
2  2010 ส.ค. 555  ได้รับคัดเลือกเป็น "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่" ระดับเขต ประจำปีคริสตศักราช 2010  โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)